intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Chia sẻ: Minh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
23
lượt xem
2
download

Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán - Kiểm toán độc lập" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kiểm toán, phân loại kiểm toán, lịch sự hình thành và phát triển, lợi ích kinh tế của kiểm toán độc lập trong kiểm toán báo cáo tài chính,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  1. 5/18/2015 Chöông 1: TOÅNG QUAN VEÀ KIEÅM TOAÙN – KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP Copyright © 2014 Doan Van Hoat MUÏC TIEÂU • Giôùi thieäu khaùi nieäm veà kieåm toaùn, caùc loaïi kieåm toaùn & moät soá vaán ñeà cô baûn veà kieåm toaùn ñoäc laäp. Copyright © 2014 Doan Van Hoat NOÄI DUNG 1 Ñònh nghóa kieåm toaùn 2 Phaân loaïi kieåm toaùn 3 Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån 4 Lôïi ích kinh teá cuûa KT ñoäc laäp trong KT BCTC 5 KTV, DN kieåm toaùn & hieäp hoäi ngheà nghieäp 6 Quy trình kieåm toaùn BCTC Copyright © 2014 Doan Van Hoat 1
  2. 5/18/2015 ÑÒNH NGHÓA: KIEÅM TOAÙN LAØ GÌ ? Nhöõng thoâng tin ñöôïc kieåm tra KTV ñuû Thu thaäp vaø naêng ñaùnh giaù baèng Söï phuø hôïp Laäp baùo caùo löïc vaø chöùng kieåm toaùn ñoäc laäp Caùc tieâu chuaån ñöôïc thieát laäp Copyright © 2014 Doan Van Hoat ÑÒNH NGHÓA: KIEÅM TOAÙN LAØ GÌ ? Coù nhieàu ñònh nghóa khaùc nhau veà kieåm toaùn, döôùi ñaây laø ñònh nghóa veà kieåm toaùn ñang ñöôïc chaáp nhaän roäng raõi: “Kieåm toaùn laø quaù trình thu thaäp vaø ñaùnh giaù baèng chöùng veà nhöõng thoâng tin ñöôïc kieåm tra nhaèm xaùc ñònh vaø baùo caùo veà möùc ñoä phuø hôïp giöõa nhöõng thoâng tin ñoù vôùi caùc chuaån möïc ñaõ ñöôïc thieát laäp. Quaù trình kieåm toaùn phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc kieåm toaùn vieân ñuû naêng löïc vaø ñoäc laäp” A. A. Arens & J. K. Loebbecke Copyright © 2014 Doan Van Hoat PHAÂN LOAÏI KIEÅM TOAÙN 2 caùch phaân loaïi chuû yeáu Theo muïc ñích Theo chuû theå ■ Kieåm toaùn hoaït ñoäng ■ Kieåm toaùn noäi boä ■ Kieåm toaùn tuaân thuû ■ Kieåm toaùn cuûa nhaø nöôùc ■ Kieåm toaùn BCTC ■ Kieåm toaùn ñoäc laäp Copyright © 2014 Doan Van Hoat 2
  3. 5/18/2015 KIEÅM TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG ª Laø quaù trình kieåm tra moät hoaït ñoäng naøo ñoù vaø ñaùnh giaù noù veà tính hieäu quaû (Efficiency) vaø tính höõu hieäu (Effectiveness) vaø ñeà ra bieän phaùp ñeå caûi tieán. Hoaït ñoäng: Moät döï aùn, moät chöông trình, moät hoaït ñoäng cuï theå… ª Tieâu chuaån ñaùnh giaù seõ ñöôïc xaùc ñònh tuøy thuoäc vaøo töøng ñoái töôïng cuï theå vaø nhaän thöùc cuûa KTV Copyright © 2014 Doan Van Hoat KIEÅM TOAÙN TUAÂN THUÛ  Laø vieäc kieåm tra nhaèm ñaùnh giaù möùc ñoä chaáp haønh moät vaên baûn hay quy ñònh.  Chuaån möïc ñaùnh giaù laø nhöõng vaên baûn hay quy ñònh coù lieân quan. Coâng ty cuûa oâng ñaõ vi phaïm Luaät thueá Thu nhaäp DN ! Copyright © 2014 Doan Van Hoat KIEÅM TOAÙN BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH  Laø vieäc kieåm tra vaø trình baøy yù kieán nhaän xeùt veà caùc BCTC cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn.  Tieâu chuaån ñaùnh giaù laø nhöõng chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn hieän haønh. BCTC cuûa coâng ty laø “trung thöïc vaø hôïp lyù” Copyright © 2014 Doan Van Hoat 3
  4. 5/18/2015 KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ ■ Thöïc hieän trong toå chöùc vaø do nhaân vieân trong toå chöùc thöïc hieän hoaëc thueâ ngoaøi. ■ Tröïc thuoäc Hoäi ñoàng quaûn trò hoaëc Ban giaùm ñoác ■ Thöïc hieän dòch vuï ñaûm baûo vaø tö vaán trong toå chöùc. Copyright © 2014 Doan Van Hoat KIEÅM TOAÙN CUÛA NHAØ NÖÔÙC  Do caùc coâng chöùc trong caùc cô quan chöùc naêng cuûa nhaø nöôùc tieán haønh nhö: Thanh tra chính phuû, thanh tra taøi chính, cô quan kieåm toaùn toái cao…  Chuû yeáu laø thöïc hieän kieåm toaùn tuaân thuû. Copyright © 2014 Doan Van Hoat KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP  Do caùc KTV ñoäc laäp thuoäc nhöõng doanh nghieäp kieåm toaùn tieán haønh.  Cung caáp nhieàu loaïi dòch vuï khaùc nhau: Kieåm toaùn, thueá, tö vaán quaûn lyù…. Copyright © 2014 Doan Van Hoat 4
  5. 5/18/2015 PHAÂN LOAÏI KIEÅM TOAÙN PHAÂN LOAÏI THEO NGÖÔØI NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG PHAÂN LOAÏI THEO THÖÏC HIEÄN THOÂNG TIN CHUÛ YEÁU MUÏC ÑÍCH KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ NHAØ QUAÛN LYÙ KIEÅM TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG Kieåm toaùn vieân noäi boä Ñieàu haønh hoaït Ñaùnh giaù hoaït ñoäng ñoäng kinh doanh Ñeà xuaát bieän phaùp KIEÅM TOAÙN CUÛA NHAØ NÖÔÙC NHAØ NÖÔÙC KIEÅM TOAÙN TUAÂN THUÛ Thu thueá Kieåm soaùt vieân thueá vuï Tình hìnhchaáp haønh Xem xeùt vieäc chaáp haønh Kieåm toaùn vieân nhaø nöôùc luaät phaùp quy ñònh Thanh tra vieân Hoaïch ñònh chính saùch kinh teá KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP NGÖÔØI THÖÙ BA KIEÅM TOAÙN BCTC Cho vay Kieåm toaùn vieân ñoäc laäp Ñaàu tö Söï trung thöïc vaø hôïp lyù Lieân doanh … cuûa baùo caùo taøi chính Copyright © 2014 Doan Van Hoat LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH & PHAÙT TRIEÅN (Treân theá giôùi) Töø khi hình thaønh cho ñeán naêm 1900 Töø naêm 1900 cho ñeán nay Muïc ñích : Nhaèm phaùt hieän Xaùc nhaän söï trung thöïc vaø söï gian laän cuûa hôïp lyù cuûa soá lieäu keá toaùn nhaân vieân. Phöông phaùp : Kieåm tra chi tieát - Phöông phaùp choïn maãu. toaøn boä nghieäp vuï - Döïa vaøo heä thoáng kieåm soaùt noäi boä - Kieåm toaùn trong moâi tröôøng CIS. - Môû roäng kyõ thuaät tieáp caän kieåm toaùn treân cô sôû ñaùnh giaù ruûi ro. Ñoái töôïng Chuû nhaân Caùc coå ñoâng, nhaø ñaàu tö, phuïc vuï : chuû nôï… Copyright © 2014 Doan Van Hoat LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH & PHAÙT TRIEÅN (Vieät Nam)  Tröôùc 1975.  1975 ñeán cuoái thaäp nieân 80.  Sau ñoù … Copyright © 2014 Doan Van Hoat 5
  6. 5/18/2015 Kieåm toaùn ñoäc laäp taïi VN 5 .1991 Thaønh laäp Coâng ty kieåm toaùn ñaàu tieân ôû VN 1. 1994 Ban haønh Quy cheá veà hoaït ñoäng kieåm toaùn ñoäc laäp (Nghò ñònh 07/CP) 9 .1999 Ban haønh 4 chuaån möïc kieåm toaùn ñaàu tieân 3.2004 Ban haønh Quy cheá môùi veà hoaït ñoäng kieåm toaùn ñoäc laäp (Nghò ñònh 105/2004/NÑ-CP) 4.2005 Thaønh laäp VACPA 12.2005 Coù taát caû 38 chuaån möïc kieåm toaùn ñöôïc ban haønh 4.2011 Luaät Kieåm toaùn ñoäc laäp ñöôïc ban haønh Copyright © 2014 Doan Van Hoat Söï quoác teá hoùa hoaït ñoäng KT 1. Caùc coâng ty Deloitte Touche Tohmatsu kieåm toaùn Ernst & Young quoác teá (Big KPMG Four ) PriceWaterhouseCoopers 2. Caùc chuaån Chuaån möïc keá toaùn quoác teá möïc quoác teá Chuaån möïc kieåm toaùn quoác teá Copyright © 2014 Doan Van Hoat Prepared by Doan Van Hoat LÔÏI ÍCH CUÛA KTÑL TRONG KT BCTC Giaûi phaùp naøo ñeå Coù ruûi ro giaûm ruûi ro? Ngöôøi söû duïng tröïc tieáp kieåm tra Gia taêng traùch nhieäm phaùp lyù cuûa NQL KTV ñoäc laäp tieán haønh kieåm toaùn BCTC Copyright © 2014 Doan Van Hoat 6
  7. 5/18/2015 KTV, TOÅ CHÖÙC KT & HIEÄP HOÄI NGHEÀ NGHIEÄP 1- Kieåm toaùn vieân :  Trình ñoä chuyeân moân ?  Kinh nghieäm ngheà nghieäp ?  Coù chöùng chæ kieåm toaùn vieân ! 2- Toå chöùc kieåm toaùn. 3- Hieäp hoäi ngheà nghieäp. Copyright © 2014 Doan Van Hoat KHAÙI QUAÙT QUY TRÌNH KIEÅM TOAÙN BCTC n1 Kieåm toaùn BCTC n2 n3 1 12 Chuaån Thöïc Hoaøn bò hieän thaønh Copyright © 2014 Doan Van Hoat KHAÙI QUAÙT QUY TRÌNH KIEÅM TOAÙN BCTC •Tieàn keá hoaïch Chuaån bò kieåm toaùn •Laäp keá hoaïch •Thöïc hieän thöû nghieäm kieåm soaùt Thöïc hieän kieåm toaùn •Thöïc hieän thöû nghieäm cô baûn •Ñaùnh giaù keát quaû Hoaøn thaønh kieåm toaùn •Phaùt haønh baùo caùo kieåm toaùn Copyright © 2014 Doan Van Hoat 7
  8. 5/18/2015 Copyright © 2014 Doan Van Hoat 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2