intTypePromotion=3

Chương 1: Tổng quan về viễn thông

Chia sẻ: Nguyễn Trung Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
303
lượt xem
112
download

Chương 1: Tổng quan về viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuật ngữ Viễn Thông (télécommunication) được ghép từ từ communication (liên lạc) với prefix tele (có nghĩa là xa). Edouard ESTAUNIE chính là người đưa ra thuật ngữ telecommunication vào năm 1904. Thời bấy giờ từ telecommunication dùng để chỉ telegraph và telephone.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Tổng quan về viễn thông

 1. Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ VIEÃN THOÂNG
 2. NvHien - PTITHCM 1. Vieãn thoâng laø gì?
 3. NvHien - PTITHCM 2. Lòch söû phaùt trieån
 4. NvHien - PTITHCM 3. Tieâu chuaån hoùa Caùc maïng löôùi thoâng tin ñöôïc thieát keá ñeå phuïc vuï moät löôïng lôùn khaùch haøng khaùc nhau vôùi caùc thieát bò töø nhieàu nhaø cung caáp khaùc nhau. Ñeå thieát keá vaø xaây döïng maïng löôùi coù hieäu quaû, Caùc tieâu chuaån raát caàn thieát ñeå ñaït ñöôïc söï töông thích, vaø hieäu quaû kinh teá toái öu.
 5. NvHien - PTITHCM 3. Tieâu chuaån hoùa Caùc tieâu chuaån môû raát caàn thieát ñeå thieát laäp keát noái caùc heä thoáng, thieát bò, vaø caùc maïng töø caùc nhaø saûn xuaát khaùc nhau.
 6. NvHien - PTITHCM 4. Caùc toå chöùc chuaån hoùa Caùc nhaø ñieàu haønh maïng cung caáp söï tieâu chuaån hoaù vôùi 3 lyù do: Hoaøn thieän khaù naêng töông thích cuûa caùc heä thoáng vieãn thoâng; Thieát laäp moät vuøng phuïc vuï roäng lôùn; Mua thieát bò töø nhieàu nhaø cung caáp khaùc nhau.
 7. NvHien - PTITHCM 4. Caùc toå chöùc chuaån hoùa Caùc toå chöùc taïi chaâu AÂu
 8. NvHien - PTITHCM 4. Caùc toå chöùc chuaån hoùa Caùc toå chöùc taïi chaâu AÂu European Telecommunications Standards Institute Vieän tieâu chuaån vieãn thoâng chaâu AÂu http://www.etsi.org/
 9. NvHien - PTITHCM 4. Caùc toå chöùc chuaån hoùa Caùc toå chöùc taïi Myõ
 10. NvHien - PTITHCM 4. Caùc toå chöùc chuaån hoùa Caùc toå chöùc taïi Myõ Institute for Electrical and Electronics Engineers Vieän kyõ thuaät ñieän vaø ñieän töû http://www.ieee.org/
 11. NvHien - PTITHCM 4. Caùc toå chöùc chuaån hoùa Toå chöùc toaøn caàu
 12. NvHien - PTITHCM 4. Caùc toå chöùc chuaån hoùa Toå chöùc toaøn caàu International Telecommunication Union – Telecommunication Sector Lieân minh vieãn thoâng quoác teá – Tieåu ban vieãn thoâng http://www.itu.int/ITU-T

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản