Chương 11: Tim mạch

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
164
lượt xem
68
download

Chương 11: Tim mạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự tạo tim nguyên thủy: Sự tạo ống tim nguyên thủy: Trung mô phía trên vách ngang - Vùng tạo tim - 2 dây tạo tim - 2 ống tim nội mô - sáp nhập lại tạo thành 1 ống tim nguyên thủy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 11: Tim mạch

 1. • TRUNG MOÂ → TRUNG TAÂM TAÏO HUYEÁT – VUØNG TRUNG TAÂM → TEÁ BAØO MAÙU ÑAÀU DOØNG NG – VUØNG NGOAÏI VI → HEÄ MAÏCH NG VI CH
 2. SÖÏ TAÏO TIM • A. SÖÏ TAÏO TIM NGUYEÂN THUÛY – SÖÏ TAÏO OÁNG TIM NGUYEÂN THUÛY NG (HÌNH 1) (HÌNH • TRUNG MOÂ PHÍA TREÂN VAÙCH NGANG → VUØNG TAÏO TIM → 2 DAÂY TAÏO TIM → 2 NG OÁNG TIM NOÄI MOÂ → SAÙP NHAÄP LAÏI TAÏO NG THAØNH 1OÁNG TIM NGUYEÂN THUÛY NH NG
 3. HÌNH 1. SÖÏ TAÏO 2 OÁNG TIM NOÄI MOÂ
 4. SÖÏ TAÏO TIM • A. SÖÏ TAÏO TIM NGUYEÂN THUÛY – SÖÏ TAÏO THAØNH(VAÙCH) CUÛA OÁNG TIM NH(VA CH) NGUYEÂN THUÛY (HÌNH 2) NGUYEÂ • - OÁNG TIM NGUYEÂN THUÛY → NOÄI TAÂM MAÏC NG • - TRUNG MOÂ QUANH OÁNG TIM NGUYEÂN THUÛY → NG AÙO CÔ-MAØNG NGOAØI TIM → CÔ TIM NG • - CHAÁT KEO TIM XUAÁT HIEÄN GIÖÕA AÙO CÔ-MAØNG NGOAØI TIM VAØ NOÄI TAÂM MAÏC→ MOÂ LIEÂN KEÁT NGOA TRONG CÔ TIM • - KHOANG MAØNG NGOAØI TIM → NGOAÏI TAÂM NG MAÏC
 5. HÌNH 2 SÖÏ TAÏO OÁNG TIM NGUYEÂN THUÛY VAØ THAØNH CUÛA OÁNG TIM NGUYEÂN THUÛY
 6. SÖÏ TAÏO TIM • A. SÖÏ TAÏO TIM NGUYEÂN THUÛY – SÖÏ TAÏO CAÙC BUOÀNG TIM NGUYEÂN THUÛY (HÌNH 3) THU • OÁNG TIM NGUYEÂN THUÛY DAØI RA, THAÉT NG VAØO VAØ PHÌNH RA ÔÛ MOÄT SOÁ VÒ TRÍ → VA CAÙC BUOÀNG TIM NG • TÖØ TREÂN XUOÁNG DÖÔÙI: THAÂN ÑM, HAØNH NG TIM, TAÂM THAÁT NGUYEÂN THUÛY, TAÂM NHÓ TIM, Y, NGUYEÂN THUÛY, XOANG TM Y,
 7. HÌNH 3 SÖÏ TAÏO CAÙC BUOÀNG TIM NGUYEÂN THUÛY VAØ QUAI HAØNH- THAÁT
 8. – SÖÏ TAÏO QUAI HAØNH-THAÁT (SÖÏ DI NH (S DI CHUYEÅN CUÛA OÁNG TIM NGUYEÂN CHUYE THUÛY VAØO KHOANG MAØNG NGOAØI THU NG TIM) TIM) • ÑAÀU TREÂN COÁ ÑÒNH BÔÛI CAÙC CUNG MANG MANG • ÑAÀU DÖÔÙI COÁ ÑÒNH BÔÛI VAÙCH NGANG VA CH • MAËT SAU COÙ MAÏC TREO TIM SAU → THUÛNG → XOANG NGOAØI MAØNG TIM NG NG NGANG • → OÁNG TIM DAØI RA VAØ GAÁP LAÏI QUAI NG HAØNH-THAÁT → TAÂM NHÓ NGUYEÂN THUÛY HA NH VAØ XOANG TM NAÈM SAU HAØNH TIM NH
 9. B. SÖÏ TAÏO TIM CHÍNH THÖÙC B. – SÖÏ TAÏO VAÙCH NGAÊN OÁNG NHÓ-THAÁT CH NG • OÁNG NHÓ-THAÁT LAØ ÑOAÏN NGAÉN NAÈM NG GIÖÕA TAÂM NHÓ NGUYEÂN THUÛY VAØ TAÂM GI TAÂ THAÁT NGUYEÂN THUÛY THA • GÔØ NOÄI TAÂM MAÏC TRÖÔÙC + GÔØ NOÄI TAÂM GÔ TAÂ MAÏC SAU SAÙP NHAÄP LAÏI → VAÙCH TRUNG MA CH GIAN → CHIA OÁNG NHÓ-THAÁT RA LAØM ÑOÂI NG (OÁNG NHÓ-THAÁT PHAÛI VAØ OÁNG NHÓ-THAÁT NG NG TRAÙI)
 10. HÌNH 4 CAÙC GÔØ NOÄI TAÂM MAÏC NGAÊN TAÂM NHÓ VÔÙI TAÂM THAÁT TAÏO NEÂN 2 OÁNG NHÓ- THAÁT
 11. – SÖÏ TAÏO VAÙCH LIEÂN NHÓ (HÌNH 5 VAØ HÌNH 6) CH • VAÙCH NGUYEÂN PHAÙT: LAØ 1 MAØNG MOÛNG, HÌNH CH NG LIEÀM, TÖØ NOÙC TAÂM NHÓ NGUYEÂN THUÛY TIEÁN VEÀ LIE M, VAÙCH TRUNG GIAN CH • CHOÃ HÔÛ GIÖÕA VAÙCH NGUYEÂN PHAÙT VAØ VAÙCH CH TRUNG GIAN LAØ LOÃ NGUYEÂN PHAÙT, SEÕ BÍT LAÏI TRUNG T, TÖØ TÖØ • LOÃ THÖÙ PHAÙT: VUØNG TREÂN VAÙCH NGUYEÂN PHAÙT V U NG CH COÙ CAÙC LOÃ THUÛNG NHOÛ, SAÙP NHAÄP LAÏI TAÏO LOÃ CO NG THÖÙ PHAÙT TH • VAÙCH THÖÙ PHAÙT: XUAÁT HIEÄN BEÂN PHAÛI VAÙCH CH NGUYEÂN PHAÙT, TÖØ NOÙC TAÂM NHÓ NGUYEÂN THUÛY NGUYEÂ T, TIEÁN XUOÁNG TÔÙI VAÙCH TRUNG GIAN, SONG COÙ TIE NG CH LOÃ THUÛNG GOÏI LAØ LOÃ BAÀU DUÏC VAØ VAÙCH NG NGUYEÂN PHAÙT MEÀM TRÔÛ THAØNH VAN LOÃ BAÀU NGUYEÂ VAN DUÏC DU • SAU SINH, LOÃ BAÀU DUÏC BÍT LAÏI CHÖÙC NAÊNG
 12. HÌNH 5 SÖÏ TAÏO VAÙCH LIEÂN NHÓ: GIAI ÑOAÏN TAÏO VAÙCH NGUYEÂN PHAÙT, LOÃ NGUYEÂN PHAÙT, LOÃ THÖÙ PHAÙT
 13. HÌNH 6 SÖÏ TAÏO VAÙCH LIEÂN NHÓ: GIAI ÑOAÏN TAÏO VAÙCH THÖÙ PHAÙT, LOÃ BAÀU DUÏC, VAN BAÀU DUÏC
 14. – SÖÏ TAÏO VAÙCH LIEÂN THAÁT (HÌNH 7) CH • VAÙCH LIEÂN THAÁT CÔ: MAÀM CÔ ÑI TÖØ SAØN CH CÔ TAÂM THAÁT NGUYEÂN THUÛY HÖÔÙNG VEÀ TAÂ NG VAÙCH TRUNG GIAN → VAÙCH LIEÂN THAÁT CH CÔ • VAÙCH LIEÂN THAÁT MAØNG: ÑI TÖØ VAÙCH CH NG TRUNG GIAN ÑEÁN VAÙCH LIEÂN THAÁT CÔ CH • VAÙCH LIEÂN THAÁT CÔ + VAÙCH LIEÂN THAÁT CH CH MAØNG = VAÙCH LIEÂN THAÁT MA VA CH
 15. HÌNH 7 SÖÏ TAÏO VAÙCH LIEÂN THAÁT: VAÙCH LIEÂN THAÁT CÔ + VAÙCH LIEÂN THAÁT MAØNG
 16. – SÖÏ TAÏO TAÂM NHÓ PHAÛI CHÍNH THÖÙC (HÌNH 8) • SÖØNG TRAÙI XOANG TM TEO → XOANG VAØNH NH NG XOANG • SÖØNG PHAÛI XOANG TM TO THEÂM VAØ SAÙP NHAÄP VAØO NG THAØNH TAÂM NHÓ PHAÛI NGUYEÂN THUÛY → TAÂM NHÓ THA NH PHAÛI CHÍNH THÖÙC • VUØNG TAÂM NHÓ PHAÛI COÙ NGUOÀN GOÁC XOANG TM NG XOANG COÙ MAËT TRONG TRÔN LAÙNG CO NG • VUØNG TAÂM NHÓ PHAÛI COÙ NGUOÀN GOÁC TAÂM NHÓ PHAÛI NG NGUYEÂN THUÛY COÙ MAËT TRONG SAÀN SUØI, COÙ TUÙI NGUYEÂ I, PHÌNH GOÏI LAØ TIEÅU NHÓ PHAÛI PHÌNH • RAÕNH RANH GIÔÙI NGOAØI GIÖÕA VUØNG TRÔN LAÙNG NG VAØ VUØNG SAÀN SUØI CUÛA TAÂM NHÓ PHAÛI LAØ RAÕNH VA NG RAÕ TAÄN TA • MAØO RANH GIÔÙI TRONG GIÖÕA VUØNG TRÔN LAÙNG VAØ NG NG VUØNG SAÀN SUØI CUÛA TAÂM NHÓ PHAÛI LAØ MAØO TAÄN NG
 17. HÌNH 8 SÖÏ TAÏO TAÂM NHÓ PHAÛI CHÍNH THÖÙC VAØ XOANG VAØNH
 18. – SÖÏ TAÏO TAÂM NHÓ TRAÙI CHÍNH THÖÙC (HÌNH 9) (HÌNH • 1 TM PHOÅI NGUYEÂN THUÛY → 4 TM PHOÅI CHÍNH THÖÙC • ÑOAÏN GOÁC CUÛA CAÙC TM PHOÅI SAÙP NHAÄP VAØO TAÂM NHÓ TRAÙI NGUYEÂN THUÛY NHA → TAÏO TAÂM NHÓ TRAÙI CHÍNH THÖÙC • VUØNG TAÂM NHÓ TRAÙI CHÍNH THÖÙC COÙ NG NGUOÀN GOÁC TM PHOÅI COÙ MAËT TRONG TRONG TRÔN LAÙNG TRÔN NG
Đồng bộ tài khoản