Chương 16- Hoạch định nhu cầu vật tư

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
88
lượt xem
15
download

Chương 16- Hoạch định nhu cầu vật tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng hoạch định nhu cầu vật tư là bài giảng giúp sinh viên nắm được vai trò của vật tư trong sản xuất vì nó chiếm phần lớn trong chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 16- Hoạch định nhu cầu vật tư

 1. Hoạch định nhu cầu vật tư Chương 16 1
 2. Nội dung Khái niệm về hệ thống MRP (Materials Requirements Planning) Hệ thống MRP so với Hệ thống đặt hàng Ví dụ về MRP Các thành phần của MRP Vận hành một hệ thống MRP Hệ thống MRP thành công 2
 3. Khái niệm về hệ thống MRP Hệ thống MRP “lặp kín” (Xem Hình 16.1) Ba chức năng chính của MRP (Orlicky): – Hàng tồn kho – Mức ưu tiên – Năng suất Các loại MRP: – Loại I. Hệ thống kiểm soát hàng tồn kho – Loại II. Hệ thống kiểm soát sản xuất và tồn kho – Loại III. Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 3
 4. 4
 5. BOM (Bảng Ví dụ) Mặt bàn Chân Thanh ngắn Thanh dài 5
 6. Hoaù ñôn vaät lieäu caây caáu truùc saûn phaåm Xe ñ a ïp ( 1 ) P /N 1 0 0 0 Ta y la ù i ( 1 ) Cu ïm s ö ô ø n ( 1 ) P /N 1 0 0 1 P /N 1 0 0 2 Ba ù n h x e ( 2 )S ö ô ø n x e ( 1 ) P /N 1 0 0 3 P /N 1 0 0 4 6
 7. Caáu truùc saûn phaåm “Awesome” A 7
 8. Caáu truùc saûn phaåm theo thôøi gian Phaûi cho hoaøn thaønh D vaø E taïi ñieåm naøy ñeå coù Baét ñaàu theå baét ñaàu saûn saûn xuaát D 1 xuaát B tuaàn D 2 tuaàn ñeå saûn xuaát 2 tuaàn B E A 2 tuaàn E 1 tuaàn 2 tuaàn 1 tuaàn G 3 tuaàn C 1 tuaàn F D 1 2 3 4 5 6 7 8 8
 9. Lôïi ích cuûa vieäc MRP Möùc thoaû maõn cuûa khaùch haøng taêng leân nhôø ñaùp öùng ñöôïc keá hoaïch giao haøng Phaûn öùng nhanh hôn vôùi nhöõng thay ñoåi treân thò tröôøng Söû duïng toát hôn lao ñoäng & thieát bò Laäp keá hoaïch & laäp lòch trình toàn kho toát hôn 9
 10. BOM (Cấu trúc sản phẩm) Bàn (Sản phẩm cuối) Lắp ráp chân Mặt bàn (1) (1) Thanh ngắn Thanh dài Chân (2) (2) (4) 10
 11. Cấp BOM Mã cấp độ Bộ phận 0 Bàn (sản phẩm cuối) 1 Lắp ráp chân (1) 2 Thanh ngắn (2) 2 Thanh dài (2) 2 Chân (4) 1 Mặt bàn (1) 11
 12. Các thành phần của MRP Cấu trúc vật tư (Bill of Materials (BOM)) Bảng điều độ chính (Master Plan) Bản lưu hàng tồn kho (Inventory Records) Hoạch định năng suất (Capacity Planning) Mua hàng (Purchasing) Kiểm soát phân xưởng (Shop Floor Control) 12
 13. Baûng 14.3 Keá hoaïch toång nhu caàu vaät lieäu cho 50 boä loa töï laép raùp “Awesome A” Tuaàn 1 2 3 4 5 6 7 8 Thôøi gian chôø A. Ngaøy yeâu caàu 50 1 tuaàn Ngaøy phaùt ñôn 50 haøng B. Ngaøy yeâu caàu 100 2 tuaàn Ngaøy phaùt ñôn 100 haøng C. Ngaøy yeâu caàu 150 1 tuaàn Ngaøy phaùt ñôn 150 haøng D. Ngaøy yeâu caàu 200 1 tuaàn Ngaøy phaùt ñôn 200 haøng E. Ngaøy yeâu caàu 200 300 2 tuaàn Ngaøy phaùt ñôn 200 300 haøng Baïn coù theå giaûi thích toång nhu caàu vaät lieäu 300 F. Ngaøy yeâu caàu Ngaøy phaùt ñôn 300 3 tuaàn ñöôïc trình baøy ôû Baûng haøng 14.3 nhö sau: Neáu baïn muoán coù 50 ñôn vò A ôû tuaàn thöù 8, thì baïn phaûi 600 ñaàu laép raùp A trong tuaàn1thöù 7. Do D. Ngaøy yeâu caàu baét tuaàn Ngaøy phaùt ñôn thöù 7, baïn seõ caàn 100 ñoù, trong tuaàn 600 haøng ñôn vò B vaø 150 ñôn vò C. Hai haïng muïc naøy töông öùng maát 2 tuaàn vaø 1 G. tuaàn ñeå saûn xuaát. Vì theá saûn xuaát Ngaøy yeâu caàu 300 2 tuaàn Ngaøy phaùt ñôn 300 B neân baét ñaàu trong tuaàn thöù 5, vaø saûn xuaát C neân baét ñaàu trong haøng tuaàn thöù 6 (thôøi gian chôø ñöôïc tröø khoûi 13
 14. MRP vaø quy trình hoaïch ñònh saûn xuaát Döï baùo & Hoaïch ñònh ñôn haøng saûn xuaát Nguoàn löïc khaúng ñònh toång hôïp saün coù Hoaïch ñònh Laäp lòch trình nhu caàu saûn xuaát vaät lieäu chính Khoâng, ñieàu chæ CRP, MRP, hoaëc nh MPS Hoaïch ñònh nhu caàu Caùc keá hoaïch Thöïc teá? phaân xöôûng coâng suaát Coù 14
 15. Heä thoáng MRP – nhaäp lieäu & xuaát lieäu Lòch saûn xuaát Hoaù ñôn chính Hieän traïng vaät lieäu toàn kho Heä thoáng hoaïch ñònh Danh saùch Nhu caàu vaät lieäu Döõ lieäu veà toaøn boä caùc mua haøng boä phaän, chi tieát Ñôn haøng theo keá hoaïch & caùc baùo caùo khaùc 15
 16. Vận hành một hệ thống MRP MRP có nên có “tồn kho an toàn”? Lượng “tồn kho an toàn” là bao nhiêu? Vấn đề “thời gian chu kì an toàn” Mối đe dọa của các hệ thống “không theo thủ tục nghiêm ngặt” với các hệ thống có “thủ tục nghiêm ngặt” Mở rộng MRP tới các chức năng khác của kinh doanh (tài chính, nhân sự…) 16
 17. Các nhân tố làm nên thành công cho MRP Thực hiện theo hoạch định Có sự hỗ trợ hợp lý của máy tính Dữ liệu chính xác Có sự hỗ trợ của cấp quản lý Kiến thức của người sử dụng 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản