Chương 2-quá trình đấu tranh giành chính quyền(1930-1945)

Chia sẻ: TruongHoang Bao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
293
lượt xem
71
download

Chương 2-quá trình đấu tranh giành chính quyền(1930-1945)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Chương 2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2-quá trình đấu tranh giành chính quyền(1930-1945)

 1. Chöông II QUAÙ TRÌNH ÑAÁU TRANH GIAØNH CHÍNH QUYEÀN (1930-1945) I. PHONG TRAØO CAÙCH MAÏNG 1930-1935: 1. Hoäi nghò Ban Chaáp Haønh TW Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam laàn thöù nhaát (10/1930) - Luaän cöông chính trò cuûa Ñaûng: Hoäi nghò Ban Chaáp Haønh TW Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam laàn thöù nhaát hoïp taïi Höông Caûng vaøo thaùng 10 naêm 1930 do ñoàng chí Traàn Phuù chuû trì. Thöïc hieän chæ thò cuûa Quoác Teá coäng saûn, hoäi nghò quyeát ñònh: Ñoåi teân Đảng thaønh Ñaûng Coäng Saûn Ñoâng Döông. Hoäi nghò cöû ra Ban chaáp haønh Trung ương do ñoàng chí Traàn Phuù laøm Toång bí thö, Hoäi nghò thaûo luaän Luaän cöông chính trò thaùng 10 naêm 1930 do ñoàng chí Traàn Phuù khôûi thaûo vaø thoâng qua ñieàu leä Ñaûng, ñieàu leä caùc toå chöùc quaàn chuùng. Noäi dung chuû yeáu cuûa Luaän cöông thaùng 10 naêm 1930: Luaän cöông xaùc ñònh maâu thuaãn giai caáp ngaøy caøng dieãn ra gay gaét ôû Ñoâng Döông, “Giöõa moät beân thì thôï thuyeàn, daân caøy vaø caùc phaàn töû lao khoå; moät beân thì ñòa chuû, phong kieán, tö baûn vaø ñeá quoác chuû nghóa”. Tính chaát cuûa caùch maïng Ñoâng Döông luùc ñaàu laø caùch maïng tö saûn daân quyeàn coù tính chaát ñoøi ruoäng ñaát vaø choáng ñeá quoác, sau khi laøm caùch maïng tö saûn daân quyeàn thaønh coâng seõ tieáp tuïc phaùt trieån boû qua thôøi kyø tö baûn maø tieán thaúng leân chủ nghĩa xã hội . Nhieäm vuï coát yeáu cuûa caùch maïng tö saûn daân quyeàn laø phaûi tranh ñaáu ñeå ñaùnh ñoå phong kieán, thöïc haønh caùch maïng ruoäng ñaát, ñaùnh ñoå ñeá quoác Phaùp laøm cho Ñoâng Döông ñoäc laäp. Hai nhieäm vuï ñoù gaén boù chaët cheõ vôùi nhau, caùch maïng ruoäng ñaát laø coát loõi cuûa caùch maïng tö saûn daân quyeàn, laø cô sôû ñeå Ñaûng laõnh ñaïo daân caøy. Giai caáp voâ saûn vaø noâng daân laø ñoäng löïc chính cuûa caùch maïng tö saûn daân quyeàn, trong ñoù laø giai caáp laõnh ñaïo.Luận cương cho rằng “Tö baûn thöông maïi, tö baûn coâng ngheä khi phong traøo quaàn chuùng noåi leân cao thì boïn naøy seõ theo ñeá quoác”vaø tieåu tö saûn khoâng tích cöïc caùch maïng. Luaän cöông xaùc ñònh vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng: Ñaûng laø ñoäi tieàn phong cuûa giai caáp voâ saûn, laáy chuû nghóa Maùc-Leânin laøm neàn taûng. Ñieàu kieän coát yeáu cho söï thaéng lôïi cuûa caùch maïng ôû Ñoâng Döông laø caàn phaûi coù moät Ñaûng Coäng Saûn coù moät ñöôøng loái chính trò ñuùng, coù kyû luaät taäp trung, maät thieát lieân laïc vôùi quaàn chuùng vaø töøng traûi tranh ñaáu maø tröôûng thaønh. Quan heä quoác teá: “Voâ saûn Ñoâng Döông phaûi lieân laïc maät thieát vôùi voâ saûn treân theá giôùi, nhaát laø voâ saûn Phaùp ñeå laøm maët traän cho maãu quoác vaø thuoäc ñòa, cho söùc ñaáu tranh cuûa caùch maïng maïnh leân”. Phöông phaùp caùch maïng: Phaûi duøng baïo löïc caùch maïng cuûa quaàn chuùng ñeå tieán haønh ñaáu tranh caùch maïng, khi chöa coù tình theá caùch maïng thì ñaáu tranh ñoøi quyeàn daân sinh daân chuû chuû yeáu haøng ngaøy maø daãn daét, huaán luyeän quaàn chuùng, ñeán khi coù tình theá caùch maïng Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com 1
 2. thì “Ñaûng phaûi laäp töùc laõnh ñaïo quaàn chuùng ñeå ñaùnh ñoå chính phuû cuûa ñòch nhaân vaø giaønh chính quyeàn cho coâng noâng ”Khôûi nghóa vuõ trang ñeå giaønh chính quyeàn laø moät ngheä thuaät, phaûi tieán haønh theo “khuoân pheùp nhaø binh”. Luaän cöông thaùng 10/1930 veà cô baûn keá thöøa nhöõng luaän ñieåm tö töôûng cuûa Nguyeãn AÙi Quoác trong Chính cöông saùch löôïc vaén taét nhö: ñaõ xaùc ñònh ñöôïc ñöôøng loái chieán löôïc cuûa caùch maïng laø töø caùch maïng tö saûn daân quyeàn tieán leân caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa; xaùc ñònh ñöôïc nhieäm vuï cuûa caùch maïng laø choáng ñeá quoác vaø choáng phong kieán, chæ roõ löïc löôïng chuû löïc cuûa caùch maïng laø coâng nhaân vaø noâng daân, xaùc ñònh roõ vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng Saûn; veà phöông phaùp caùch maïng, Luaän cöông thaùng 10/1930 coù söï boå sung phaùt trieån khaù quan troïng, ñaõ ñi saâu phaân tích phöông phaùp ñaáu tranh trong thôøi kyø giaønh chính quyeàn. Tuy vaäy, luaän cöông thaùng 10/1930 coøn boäc loä nhöõng haïn cheá: Haïn cheá lôùn nhaát laø luaän cöông chöa xaùc ñònh ñöôïc trong xaõ hoäi thuoäc ñòa maâu thuaãn chuû yeáu laø maâu thuaãn giöõa daân toäc vaø ñeá quoác, do ñoù luaän cöông chöa coi nhieäm vuï choáng ñeá quoác laø nhieäm vuï haøng ñaàu... Luaän cöông coù phaàn nghieâng veà choáng phong kieán, coi caùch maïng ruoäng ñaát laø “coát loõi cuûa caùch maïng tö saûn daân quyeàn” laø “cô sôû ñeå Ñaûng laõnh ñaïo daân caøy”. Do khoâng thaáy ñöôïc nhieäm vuï chuû yeáu laø choáng ñeá quoác, neân luaän cöông thaùng 10/1930 ñaõ taäp hôïp löïc löôïng caùch maïng khoâng ñaày ñuû, chæ thaáy vai troø cuûa coâng noâng maø khoâng thaáy vai troø cuûa caùc taàng lôùp khaùc, ñaùnh giaù sai thaùi ñoä chính trò cuûa giai caáp tieåu tö saûn, cöôøng ñieäu hoùa maët tieâu cöïc cuûa giai caáp tö saûn, khoâng thaáy ñöôïc maët tích cöïc vaø yeâu nöôùc cuûa tö saûn daân toäc; khoâng nhaän ra khaû naêng tranh thuû, loâi keùo nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc trong haøng nguõ ñòa chuû phong kieán cho coâng cuoäc giaûi phoùng daân toäc. Nhöõng haïn cheá cuûa luaän cöông cuõng laø haïn cheá cuûa hoäi nghò Ban chaáp haønh trung öông thaùng 10 naêm1930, khi hoäi nghò naøy ñaõ thoâng qua moät aùn nghò quyeát pheâ phaùn nhöõng quan ñieåm ñuùng ñaén cuûa Nguyeãn AÙi Quoác trong Chính cöông saùch löôïc vaén taét. Nhöõng haïn cheá cuûa luaän cöông ñaõ ñöôïc Ñaûng khaéc phuïc trong quaù trình laõnh ñaïo caùch maïng . 2. Phong traøo caùch maïng Vieät Nam nhöõng naêm 1930-1935: a) Cao traøo caùch maïng 1930-1931: - Hoaøn caûnh lòch söû: Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi (1929-1933) trong heä thoáng tö baûn chuû nghóa ñaõ taøn phaù nghieâm troïng neàn kinh teá cuûa caùc nöôùc tö baûn. Ñeå choáng ñôõ nhöõng khoù khaên veà kinh teá ,giai caáp tö saûn cuûa caùc nöôùc ñeá quoác ñaõ truùt gaùnh naëng khuûng hoaûng leân vai nhaân daân lao ñoäng trong nöôùc vaø nhaân daân lao ñoäng ôû caùc nöôùc thuoäc ñòa . ÔÛ Ñoâng Döông, kinh teá voán ñaõ ngheøo naøn vaø phuï thuoäc, thôøi gian naøy caøng suy suïp hôn bôûi khuûng hoaûng kinh teá cuûa nöôùc Phaùp chính quoác, Chính quyeàn thöïc daân Phaùp ñaõ ruùt voán ñaàu tö veà caùc ngaân haøng Phaùp vaø duøng tieàn cuûa Ngaân Haøng Ñoâng Döông taøi trôï cho caùc coâng ty cuûa Phaùp ñang coù nguy cô phaù saûn. Do ñoù, haøng loaït nhaø maùy xí nghieäp ôû Ñoâng döông ñaõ ñoùng cöûa, phaïm vi saûn xuaát bò thu heïp, coâng nhaân bò sa thaûi. Noâng daân cuõng ñieâu ñöùng vì giaù luùa haï, hoï khoâng theå duy trì saûn xuaát.. Ruoäng ñaát phaûi boû hoang. Caùc taàng lôùp khaùc nhö tieåu thöông, tieåu chuû rôi vaøo caûnh khoù khaên cuøng cöïc. Ñòa chuû nhoû cuõng sa suùt, moät soá tö saûn daân toäc phaù saûn. Ñaõ vaäy, Thöïc daân Phaùp ñaët theâm caùc thöù thueá vaø caùc thöù phuï thu laøm ñôøi soáng cuûa moïi taàng lôùp nhaân daân caøng theâm kieät queä Maâu thuaãn giöõa Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com 2
 3. caùc taàng lôùp nhaân daân Vieät Nam vôùi thöïc daân Phaùp ngaøy caøng gay gaét. Sau khôûi nghóa Yeân Baùi (2/1930) Thöïc daân Phaùp laäp Hoäi ñoàng ñeà hình thöôøng tröïc, khuûng boá ñaãm maùu nhöõng chieán só vaø quaàn chuùng tham gia phong traøo yeâu nöôùc. Chính saùch kinh teá vaø chính saùch cai trò daõ man taøn baïo cuûa thöïc daân Phaùp ñaõ laøm buøng noå cuoäc ñaáu tranh choáng Phaùp quyeát lieät cuûa nhaân daân ta. Trong boái caûnh ñoù Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ra ñôøi (3-2-19300), Ñaûng trôû thaønh haït nhaân laõnh ñaïo cuoäc ñaáu tranh vaø ñöa phong traøo ñaáu tranh leân moät taàm voùc môùi vôùi quy moâ toaøn quoác. - Dieãn bieán cao traøo 1930-1931 vaø Xoâ vieát Ngheä Tónh. Töø thaùng 1 ñeán thaùng 4 naêm 1930 laø böôùc khôûi ñaàu cuûa phong traøo. Phong traøo caùch maïng môû ñaàu baèng caùc cuoäc baõi coâng cuûa coâng nhaân ôû nhaø maùy xi maêng Haûi Phoøng, ôû ñoàn ñieàn Phuù rieàng, ôû nhaø maùy sôïi Nam Ñònh, nhaø maùy dieâm Beán Thuûy. Keát hôïp vôùi coâng nhaân laø phong traøo ñaáu tranh cuûa noâng daân dieãn ra ôû nhieàu nôi nhö Haø Nam, Thaùi Bình, Ngheä An, Haø Tónh. Phong traøo ñaáu tranh ñaëc bieät maïnh meõ baét ñaàu töø thaùng 5-1930, trong ngaøy quoác teá lao ñoäng 1-5-1930 laàn ñaàu tieân coâng noâng vaø nhaân daân Ñoâng Döông döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ñaõ toû ra daáu hieäu ñoaøn keát vôùi voâ saûn theá giôùi vaø bieåu döông löïc löôïng cuûa mình. Phong traøo phaùt trieån vôùi qui moâ roäng lôùn cuûa caû nöôùc, taäp trung ôû caùc nhaø maùy, xí nghieäp, haàm moû vaø caùc ñoâ thò laãn noâng thoân ôû caû ba mieàn Trung, Nam, Baéc. Haàu heát caùc cuoäc ñaáu tranh ñeàu thaéng lôïi, thöïc daân Phaùp vaø boïn tay sai moäât maët taêng cöôøng ñaøn aùp khuûng boá moät maët phaûi thöïc hieän nhöõng nhöôïng boä nhaát ñònh nhö thaû ngöôøi bò baét, caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coâng nhaân, hoaõn thueá cho noâng daân. Thaùng 9/1930, phong traøo phaùt trieån ñeán ñænh cao.töø khaåu hieäu ñaáu tranh ñoøi daân sinh daân chuû ban ñaàu quaàn chuùng ñaõ tieán leân ñaáu tranh chính trò, töø nhöõng cuoäc ñaáu tranh ñoøi giaûm söu giaûm thueá ban ñaàu moât soá nôi chuyeån sang haønh ñoäng tröøng trò boïn cöôøng haøo aùc baù, ñoát aán trieâïn, phaù nguïc tuø cuûa thöïc daân Phaùp. Trong nhieàu cuoäc bieåu tình, quaàn chuùng nhaân daân ñaõ toå chöùc ñöôïc caùc ñoäi vuõ trang ñeå töï veä ñeå choáng ñaøn aùp. Beân caïnh caùc cuoäc ñaáu tranh ñoøi daân sinh daân chuû coøn xuaát hieän caùc cuoäc bieåu tình uûng hoä Coâng Xaõ Quaûng Chaâu vaø kyû nieäm caùch maïng thaùng 10 Nga. Cao traøo caùch maïng cuûa coâng noâng ñaõ loâi cuoán nhieàu trí thöùc tham gia. Ñaëc bieät laø ôû Ngheä An - Haø Tónh, tröôùc khí theá ñaáu tranh cuûa quaàn chuùng, boä maùy chính quyeàn cuûa ñeá quoác vaø tay sai ôû nhieàu huyeän ñaõ bò teâ lieät, tan raõ. Caùc toå chöùc Ñaûng ôû ñòa phöông ñaõ chæ ñaïo quaàn chuùng tieán haønh quaûn lyù ñôøi soáng vaø traät töï xaõ hoäi, maëc nhieân laøm nhieäm vuï cuûa moät chính quyeàn nhaân daân. Chính quyeàn Xoâ vieát Ngheä Tónh ñaõ tuyeân boá xoùa boû chính quyeàn cuõ vaø caùc luaät leä baát coâng cuûa boïn thöïc daân phong kieán, ban boá quyeàn töï do daân chuû cho nhaân daân. Chính quyeàn ñaõ chia laïi coâng ñieàn, coâng thoå moät caùch coâng baèng, thuû tieâu caùc thöù thueá voâ lyù, giaûi quyeát naïn ñoùi, cuûng coá ñeâ ñieàu, vaän ñoäâng nhaân daân hoã trôï nhau taêng gia saûn xuaát. Veà vaên hoùa xaõ hoäi, chính quyeàn toå chöùc ñôøi soáng môùi, môû lôùp daïy Quoác ngöõ cho nhaân daân, xoùa boû caùc teä naïn xaõ hoäi vaø caùc huû tuïc meâ tín dò ñoan, xaây döïng tình thaân aùi ñoaøn keát ñoàng cam coäng khoå giuùp ñôõ nhau cuûa ngöôøi lao ñoäng. Xoâ Vieát Ngheä Tónh trôû thaønh nguoàn coã vuõ maïnh meõ cho löïc löôïng coâng noâng treân caû nöôùc. Khaép nôi trong caùc cuoäc ñaáu tranh ngoaøi caùc khaåu hieäu ñoøi taêng löông ,giaûm giôø laøm, choáng khuûng boá ñaøn aùp, coøn xuaát hieän caùc khaåu hieäu uûng hoä Xoâ Vieát Ngheä Tónh. Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com 3
 4. Khi Xoâ Vieát Ngheä Tónh ra ñôøi cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân ta vaø thöïc daân Phaùp dieãn ra caøng quyeát lieät hôn. Thöïc daân Phaùp ñieân cuoàng ñaøn aùp khuûng boá nhaân daân Ngheä An - Haø Tónh, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng Saûn Ñoâng Döông nhaân daân ta vaãn kieân quyeát ñaáu tranh baûo veä vaø duy trì aûnh höôûng cuûa chính quyeàn Xoâ Vieát coâng noâng ñaàu tieân cuûa daân toäc. Tuy vaäy, khi phong traøo phaùt trieån ñeán ñænh cao ôû moät soá ñòa phöông ñaõ xuaát hieän khuynh höôùng “taû”, khuynh höôùng naøy laøm cho phong traøo chæ mang maøu saéc coâng noâng maø chöa theå hieän ñöôïc laø phong traøo cuûa daân toäc. Ñaây cuõng laø moät ñieàu caàn phaûi uoán naén. ÔÛ nöôùc ngoaøi Nguyeãn AÙi quoác theo doõi saùt sao dieãn tieán cuûa phong traøo caùch maïng 1930-1931, Töø thaùng 9-1930, Ngöôøi ñaõ gôûi thö baùo caùo cho Quoác Teá Coäng Saûn yeâu caàu Quoác teá Coäng saûn , Quoác teá Coâng hoäi, Quoác teá Noâng daân haõy laøm taát caû nhöõng gì coù theå laøm ñöôïc ñeå giuùp ñôû vaø uûng hoä phong traøo caùch maïng ôû Ñoâng Döông. Thaùng 4-1931, Nguyeãn AÙi Quoác vieát thö gôûi Ban Chaáp Haønh Trung öông Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông, nhaán maïnh phaûi xaây döïng Ñaûng veà chính trò tö töôûng vaø toå chöùc. Ngöôøi chæ roõ nhöõng ñieåm coøn thieáu soùt trong vieäc toå chöùc löïc löôïng cuûa Ñaûng vaø caùc ñoaøn theå quaàn chuùng ôû caùc khu vöïc thuoäc Trung kyø vaø Baéc kyø. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng vaø söï chæ daãn cuûa Nguyeãn AÙi Quoác, Ñaûng ta ñaõ coù nhöõng chæ thò cuï theå cho phong traøo caùch maïng nhö chæ thò veà vaán ñeà thaønh laäp “Hoäi phaûn ñeá ñoàng minh”; chæ thò veà phaùt trieån ñoäi töï veä coâng noâng; chæ thò veà vieäc choáng aâm möu cuûa thöïc daân Phaùp eùp buoäc noâng daân Ngheä An Haø tónh ra ñaàu thuù; chæ thò uoán naén chuû tröông thanh Ñaûng sai laàm cuûa xöù uûy Trung kyø. Nhôø vaäy phong traøo vaãn phaùt trieån ñuùng höôùng vaø traùnh ñöôïc nhieàu toån thaát. Cao traøo 1930-1931 maø ñænh cao laø Xoâ Vieát Ngheä Tónh laø cuoäc toång dieãn taäp ñaàu tieân cuûa quaàn chuùng nhaân daân ñeå ñi ñeán caùch maïng thaùng 8-1945. Cao traøo ñaõ giaùng moät ñoøn maïnh meõ vaøo cheá ñoä thöïc daân, phong kieán môû ra traän ñòa cho caùch maïng. Trong thöïc teá ñaáu tranh vôùi quaân thuø, khoái lieân minh coâng noâng ñaõ ñöôïc hình thaønh, ñoäi nguõ caùn boä Ñaûng vieân ñaõ ñöôïc reøn luyeän vaø thöû thaùch, baûn lónh chính trò, chuû nghóa anh huøng caùch maïng, phaåm chaát vaø khí tieát cuûa nhöõng chieán só coäng saûn ñöôïc theå hieän. Tuy cao traøo caùch maïng 1930-1931 bò thöïc daân Phaùp ñaøn aùp döõ doäi song thöïc daân Phaùp khoâng theå xoùa ñöôïc moät thaønh quaû cuûa cao traøo caùch maïng 1930-1931 laø quyeàn laõnh ñaïo caùch maïng ñaõ thuoäc veà Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. b. Ñaûng laõnh ñaïo nhaân daân ñaáu tranh khoâi phuïc toå chöùc Ñaûng vaø phong traøo caùch maïng 1932-1935 Cuoái naêm 1931 caùch maïng Vieät Nam böôùc vaøo thôøi kyø phaùt trieån khoù khaên. Cô quan laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ôû Trung öông vaø ñòa phöông laàn löôït bò phaù vôõ. Phong traøo coù xu höôùng laéng xuoáng. Ñaàu naêm 1932, theo chæ thò cuûa Quoác Teá Coäng saûn, Leâ Hoàng Phong vaø moät soá ñoàng chí trong ngoaøi nöôùc ñaõ toå chöùc ra Ban laõnh ñaïo Trung Öông Ñaûng vaø coâng boá “Chöông trình haønh ñoäng cuûa Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông” vaø cuûa caùc ñoaøn theå caùch maïng. Chöông trình haønh ñoäng naêm 1932 phuø hôïp vôùi ñieàu lòch söû luùc baáy giôø, nhôø vaäy phong traøo caùch maïng vaø heä thoáng toå chöùc cuûa Ñaûng töøng böôùc ñöôïc phuïc hoài. Trong nhaø tuø, caùc ñaûng vieân vaø quaàn chuùng caùch maïng vaãn neâu cao khí phaùch kieân cöôøng baát khuaát, “bieán nhaø tuø thaønh tröôøng hoïc“ vaø lieân heä vôùi caùc cô sôû Ñaûng beân ngoaøi. Ñaûng vieân ôû beân ngoaøi nhaø tuø ñöôïc quaàn chuùng baûo boïc che chôû, bí maät gaây döïng laïi Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com 4
 5. cô sôû vaø toå chöùc cuûa Ñaûng. Cuoäc ñaáu tranh cuûa ñaûng vieân vaø quaàn chuùng ñeå giöõ vöõng cô sôû Ñaûng vaø phong traøo caùch maïng nhöõng naêm 1932-1933 dieãn ra baèng caùc hình thöùc toå chöùc thích hôïp vaø ñaày saùng taïo. Ñaàu naêm 1934, Ban chæ huy ôû haûi ngoaïi cuûa Ñaûng Coäng Saûn Ñoâng Döông ñöôïc thaønh laäp do ñoàng chí Leâ Hoàng Phong ñöùng ñaàu, hoaït ñoäng nhö moät Ban chaáp haønh Trung öông laâm thôøi, töø cuoái naêm 1934 ñeán ñaàu naêm 1935 heä thoáng toå chöùc Ñaûng trong nöôùc ñaõ ñöôïc khoâi phuïc, xöù uûy Nam kyø, Trung kyø, Baéc kyø laàn löôït ñöôïc laäp laïi. 3. Ñaïi hoäi ñaïi bieåu laàn thöù nhaát cuûa Ñaûng (3/1935 taïi Ma Cao - Trung Quoác) Ñaïi hoäi ñaïi bieåu laàn thöù nhaát cuûa Ñaûng (3/1935 taïi Ma Cao - Trung Quoác) do Ban chæ huy ôû haûi ngoaïi cuûa Ñaûng quyeát ñònh trieäu taäp. Döï ñaïi hoäi coù 13 ñaïi bieåu cuûa caùc toå chöùc Ñaûng trong vaø ngoaøi nöôùc. Ñaïi hoäi baàu Ban Chaáp haønh trung öông môùi do ñoàng chí Leâ Hoàng Phong laøm Toång Bí thö. Ñaïi hoäi ñaõ ñaùnh daáu söï thaéng lôïi caên baûn cuûa cuoäc ñaáu tranh khoâi phuïc heä thoáng toå chöùc Ñaûng töø cô sôû ñeán trung öông, töø trong nöôùc ra nöôùc ngoaøi ñoàng thôøi ñaùnh daáu söï thoáng nhaát phong traøo caùch maïng cuûa quaàn chuùng döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng. Sau 4 naêm ñaáu tranh choáng khuûng boá traéng voâ cuøng gian khoå ñeå khoâi phuïc phong traøo caùch maïng, Ñaûng ta khoâng nhöõng ñöùng vöõng maø coøn ñöôïc toâi luyeän thöû thaùch theâm. Ñaûng ñaõ nhanh choùng tröôûng thaønh, tích luõy ñöôïc nhieàu kinh nghieäm ñaáu tranh quyù baùu, chuaån bò ñaày ñuû nhöõng ñieàu kieän cho phong traøo caùch maïng môùi. II. CAO TRAØO DAÂN CHUÛ 1936-1939 1. Hoaøn caûnh lòch söû: Nhöõng naêm ñaàu cuûa thaäp kyû 30,cuoäc khuûng hoaøng kinh teá 1929-1933 ñaõ keát thuùc nhöng haäu quaû cuûa noù vaãn coøn taùc ñoäng naëng neà trong heä thoáng caùc nöôùc tö baûn. Muøa thu naêm 1937 cuoäc khuûng hoaûng kinh teá môùi laïi noå ra. Trong khi ñoù, Lieân bang Xoâ Vieát vaãn treân ñaø phaùt trieån, phong traøo coâng nhaân vaø phong traøo giaûi phoùng daân toäc buøng noå nhieàu nôi. Ñeå tìm loái thoaùt, giai caáp tö saûn moät soá nöôùc ñi vaøo con ñöôøng phaùt xít hoùa nhaèm phaân chia laïi thò tröông theá giôùi vaø tieâu dieät Lieân Xoâ. Caùc theá löïc phaùt xít lieân keát vôùi nhau thaønh moät khoái Nguy cô chuû nghóa phaùt xít vaø chieán tranh theá giôùi ñe doïa neàn hoøa bình vaø an ninh cuûa nhaân loaïi. Tröôùc hieåm hoïa phaùt xít, phong traøo choáng phaùt xít choáng chieán tranh dieãn ra. Phong traøo naøy do Lieân xoâ laøm truï coät. Thaùng 7-1935, Ñaïi hoäi laàn thöù VII cuûa Quoác teá Coäng Saûn ñöôïc trieäu taäp taïi Maùc cô va goàm 65 ñoaøn Ñaïi bieåu cuûa caùc nöôùc, trong ñoù coù ñoaøn ñaïi bieåu cuûa Ñaûng Coäng Saûn Ñoâng Döông do ñoàng chí Leâ Hoàng Phong laøm tröôûng ñoaøn. Ñaïi hoäi ñaõ phaân tích tình hình theá giôùi vaø xaùc ñònh: keû thuø chính luùc naøy cuûa nhaân daân lao ñoäng toaøn theá giôùi chöa phaûi laø chuû nghóa tö baûn noùi chung maø laø chuû nghóa phaùt xít. Nhieäm vuï tröôùc maét cuûa giai caáp coâng nhaân treân theá giôùi chöa phaûi laø ñaùnh ñoå chuû nghóa tö baûn maø laø ñaáu tranh choáng chuû nghóa phaùt xít vaø choáng chieán tranh ñeá quoác, giaønh ñoäc laäp daân chuû vaø baûo veä hoøa bình. Ñaïi hoäi chuû tröông taäp hôïp moïi löïc löôïng yeâu nöôùc vaø daân chuû treân theá giôùi. ÔÛ Phaùp, maët traän nhaân daân choáng phaùt xít ñöôïc thaønh laäp bao goàm nhieàu ñaûng phaùi vaø ñoaøn theå, trong ñoù Ñaûng Coäng saûn Phaùp giöõ vai troø truï coät. Thaùng 5-1936 maët traän nhaân daân Phaùp thaéng cöû vaø laäp ra chính phuû nhaân daân Phaùp. Chính phuû naøy vaãn naèm trong khuoân khoå cuûa chính quyeàn tö saûn, song tröôùc phong traøo choáng phaùt xít vaø aùp löïc ñaáu Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com 5
 6. tranh cuûa Ñaûng coäng saûn Phaùp, Chính phuû nhaân daân Phaùp buoäc phaûi thi haønh moät soá quyeát ñònh vaø caûi caùch xaõ hoäi ôû thuoäc ñòa. ÔÛ Ñoâng Döông ,sau moät thôøi kyø ñaáu tranh gian khoå ñeå khoâi phuïc toå chöùc vaø löïc löôïng, Ñaûng coäng saûn Ñoâng Döông ñaõ phuïc hoài kòp thôøi laõnh ñaïo nhaân daân ta böôùc vaøo moät thôøi kyø môùi. Thôøi kyø ñaáu tranh vì daân sinh daân chuû ôû Ñoâng Döông. . Chuû tröông môùi cuûa Ñaûng: (Theå hieän ôû caùc Hoäi nghò BCHTW Thaùng 7/1936; thaùng 3/1937; thaùng 9/1937; thaùng 3/1938) Caùc Hoäi nghò ñaõ chuyeån höôùng muïc tieâu vaø nhieäm vuï cuï theå tröôùc maét cuûa caùch maïng. Taïm thôøi chöa neâu ra khaåu hieäu choáng ñeá quoác, choáng phong kieán maø ñöa ra khaåu hieäu “UÛng hoä maët traän nhaân daân Phaùp” vaø “UÛng hoä chính phuû nhaân daân Phaùp”, nhieäm vuï cuï theå tröôùc maét laø choáng phaùt xít, choáng chieán tranh vaø muïc tieâu cuï theå tröôùc maét laø: ñoøi töï do, côm aùo, hoøa bình. Muïc tieâu ñaáu tranh ñoù khoâng chæ thoáng nhaát vôùi muïc tieâu ñaáu tranh cuûa nhaân daân theá giôùi maø coøn ñaùp öùng nhu caàu nguyeän voïng böùc thieát cuûa nhaân daân. Keû thuø cuï theå tröôùc maét laø: Boïn phaûn ñoäng thuoäc ñòa vaø tay sai. Ñaûng chuû tröông thaønh laäp Maët traän daân chuû Ñoâng Döông döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, laáy lieân minh coâng noâng laøm noàng coát, taäp hôïp moïi löïc löôïng khoâng phaân bieät daân toäc, toân giaùo, ñaûng phaùi nhaèm muïc ñích choáng phaùt xít. Hình thöùc toå chöùc ñeå taäp hoïp löïc löôïng cuõng thay ñoåi cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu môùi cuûa hoaøn caûnh lòch söû. Ñaûng chuû tröông phaûi linh hoaït vaø thöïc teá trong caùch toå chöùc löïc löôïng quaàn chuùng, khoâng nhaát thieát laø caùc toå chöùc quaàn chuùng ñeàu phaûi mang moät maøu saéc laø ñoaøn theå cöùu quoác, ngoaøi caùc ñoaøn theå cöùu quoác Ñaûng toå chöùc nhieàu ñoøan theå ñôn sô, khoâng ñieàu leä, gaàn guõi vôùi nhaân daân nhö caùc hoäi töông teá, hoäi aùi höõu, hoäi caøy, hoäi caáy, hoäi hieáu hæ…Caùc toå chöùc naøy hoaït ñoäng coâng khai hoaëc nöûa coâng khai ñeå thu huùt ñoâng ñaûo caùc taàng lôùp nhaân daân. Hình thöùc toå chöùc ñaáu tranh cuõng coù söï thay ñoåi ,töø toå chöùc löïc löôïng moät caùch bí maät vaø ñaáu tranh baát hôïp phaùp laø chuû yeáu chuyeån sang hình thöùc ñaáu tranh coâng khai, hôïp phaùp hoaëc baùn coâng khai, baùn hôïp phaùp laø chuû yeáu . Nhöõng chuû tröông môùi cuûa Ñaûng vaø söï chæ ñaïo cuûa Nguyeãn AÙi Quoác giuùp cho phong traøo phaùt trieån maïnh meõ, löïc löôïng caùch maïng ñöôïc môû roäng ñeán moïi taàng lôùp nhaân daân vaø gaén keát vôùi phong traøo ñaáu tranh caùch maïng chung cuûa theá giôùi. Cuøng vôùi chuû tröông môùi vaø phöông thöùc toå chöùc ñaáu tranh môùi cuûa Ñaûng, trong caùc Hoäi nghò Ban Chaáp haønh Trung öông töø thaùng 7-1936 ñeán thaùng 3-1938, vaán ñeà daân toäc vaø daân chuû ñaõ ñöôïc baøn laïi, ñöôïc ñaët laïi theo moät töông quan khaùc theo höôùng öu tieân hôn cho nhieäm vuï choáng ñeá quoác, giaûi phoùng daân toäc. Ñaûng Coäng Saûn Ñoâng Döông ñaõ theå hieän söï naâng cao nhaän thöùc veà nhaân toá daân toäc ôû moät nöôùc thuoäc ñòa, nhaän thöùc vaø quan ñieåm naøy phuø hôïp vôùi tinh thaàn cuûa Chính cöông, Saùch löôïc vaén taét do Nguyeãn AÙi Quoác thoâng qua trong ngaøy thaønh laäp Ñaûng. Song, do nhieäm vuï tröôùc maét vaø yeâu caàu tröôùc maét laø choáng phaùt xít, choáng chieán tranh neân nhöõng nhaän thöùc ñoù chöa ñöôïc trieån khai thaønh nghò quyeát. 3. Ñaûng laõnh ñaïo cao traøo daân chuû daân sinh 1936-1939 Phong traøo daân chuû 1936-1939 dieãn ra soâi noåi vaø ña daïng döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com 6
 7. Coäng Saûn Ñoâng Döông . Cao traøo caùch maïng 1936-1939 cuûa quaàn chuùng döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng nhaèm muïc tieâu tröôùc maét laø choáng phaùt xít, choáng chieán tranh ,ñoøi töï do daân chuû hoøa bình vaø ñaït ñöôïc nhöõng thaéng lôïi ñaùng keå. Thöïc hieän muïc tieâu ñoøi daân sinh daân chuû laø moät böôùc ñi trong tieán trình thöïc hieän muïc tieâu chieán löôïc cuûa Ñaûng laø choáng ñeá quoác vaø phong kieán ñeå giaønh ñoäc laäp daân toäc . Ñaùnh giaù vaø phaân tích ñuùng tình hình thöïc tieãn luùc baáy giôø, Ñaûng ñaõ môû roäng ñöôïc khaû naêng hoaït ñoäng hôïp phaùp vaø nöûa hôïp phaùp ñeå ñaáu tranh vôùi keõ thuø, ñaõ toå chöùc ñöôïc löïc löôïng quaàn chuùng, taïo ñieàu kieän cho Chuû nghóa Maùc - Leânin ,tö töôûng Hoà chí Minh cuõng nhö ñöôøng loái vaø chính saùch cuûa Ñaûng ñöôïc phoå bieán, tuyeân truyeàn vaø giaùo duïc saâu roäng trong quaàn chuùng nhaân daân. Cao traøo caùch maïng 1936-1939 laø moät böôùc phaùt trieån môùi cuûa Ñaûng vaø löïc löôïng caùch maïng treân moïi maët hoaït ñoäng. Qua thöïc teá ñaáu tranh chính trò vaø ñaáu tranh tö töôûng ,löïc löôïng caùch maïng ñaõ ñöôïc môû roäng hôn .Löïc löôïng naøy bao goàm haøng trieäu quaàn chuùng coâng noâng cuøng vôùi ñoâng ñaûo taàng lôùp trí thöùc ,tieåu tö saûn ,tö saûn vaø nhöõng thaân só thuoäc taàng lôùp treân.Ñoù chính laø ñoäi quaân chính trò huøng haäu cuûa quaàn chuùng do Ñaûng laõnh ñaïo ñeå chuaån bò cho cuoäc ñaáu tranh giaønh chính quyeàn trong Caùch maïng thaùng Taùm naêm 1945. Phong traøo daân chuû 1936-1939 laø cuoäc Toång dieãn taäp laàn thöù 2cuûa Ñaûng.Qua thöïc teá cuûa phong traøo ,Ñaûng Coäng Saûn Ñoâng Döông ñaõ thu ñöôïc nhieàu baøi hoïc kinh nghieäm : Moät laø, giaûi quyeát ñuùng ñaén moái quan heä giöõa muïc tieâu chieán löôïc vaø muïc tieâu cuï theå tröôùc maét, xaùc ñònh ñuùng keû thuø vaø nhieäm vuï cuï theå ñeå phaùt trieån daàn löïc löôïng caùch maïng cuûa quaàn chuùng nhaân daân. Hai laø, keát hôïp hoaït ñoäng baát hôïp phaùp vaø hoïat ñoäng coâng khai hôïp phaùp, söû duïng moïi hình thöùc toå chöùc ñaáu tranh, keát hôïp caùc maët ñaáu tranh kinh teá, chính trò, vaên hoùa, keát hôïp ñaáu tranh cuûa quaàn chuùng vaø ñaáu tranh nghò tröôøng ñeå giaønh thaéng lôïi treân töøng maët traän. Saün saøng veà tö töôûng vaø toå chöùc ñeå chuyeån höôùng hoaït ñoäng khi tình hình thay ñoåi ñoät ngoät. Ba laø, coù ñöôøng loái saùch löôïc lieân minh ñuùng ñaén treân cô sôû phaân tích chính xaùc thaùi ñoä chính trò cuûa caùc giai caáp, caùc taàng lôùp nhaân daân. Treân cô sôû laáy lieân minh coâng noâng laøm neàn taûng, Ñaûng xaây döïng moät Maët traän Daân chuû roäng raõi vaø phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa nhieäm vuï chính trò. Ñaûng ñaõ xaây döïng moái quan heä giöõa Ñaûng vaø Maët traän thoáng nhaát, trong ñoù Ñaûng vöøa laø thaønh vieân vöøa laø löïc löôïng laõnh ñaïo cuûa Maët traän, hoaït ñoäng theo nguyeân taéc hieäp thöông daân chuû. Boán laø, giöõ vöõng söï laõnh ñaïo taäp trung thoáng nhaát cuûa Ñaûng, xaây döïng Ñaûng vöõng maïnh veà chính trò, tö töôûng vaø toå chöùc, ñeà cao naêng löïc töï ñoäng coâng taùc vaø tinh thaàn traùch nhieäm cuûa töøng ñaûng vieân trong moïi lónh vöïc hoaït ñoäng . III. PHONG TRAØO GIAÛI PHOÙNG DAÂN TOÄC, KHÔÛI NGHÓA GIAØNH CHÍNH QUYEÀN (1939 – 1945) 1. Hoaøn caûnh lòch söû: Ngaøy 1/9/1939 phaùt xít Ñöùc taán coâng Ba Lan, ngaøy 3/9/1939 Anh, Phaùp tuyeân chieán vôùi Ñöùc. Chieán tranh theá giôùi thöù 2 buøng noå. Chieán tranh chi phoái ñôøi soáng kinh teá, chính trò, xaõ hoäi cuûa taát caû caùc nöôùc, khaùch quan taïo ñieàu kieän cho phong traøo caùch maïng cuûa caùc nöôùc phaùt trieån. Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com 7
 8. ÔÛ Ñoâng Döông, chính phuû Phaùp thuû tieâu nhöõng quyeàn töï do daân chuû maø Ñaûng vaø nhaân daân ñaõ ñaáu tranh giaønh ñöôïc trong thôøi kyø 1936 – 1939, Ngaøy 4-1-1940 Toaøn quyeàn Ñoâng Döông tuyeân boá phaûi “ñaùnh mau choùng vaø toaøn dieän vaøo caùc toå chöùc coäng saûn, phaûi tieâu dieät coäng saûn thì Ñoâng Döông môùi yeân oån vaø trung thaønh vôùi nöôùc Phaùp “.Chính quyeàn thöïc daân thöïc hieän chính saùch thôøi chieán, tuyeân boá ñaët Ñaûng coäng saûn Ñoâng Döông ra ngoaøi voøng phaùp luaät. Thöïc daân Phaùp thaúng tay ñaøn aùp Ñaûng coäng saûn Ñoâng Döông, thöïc hieän chính saùch kinh teá chæ huy, giaûi taùn caùc hoäi aùi höõu, caùc nghieäp ñoaøn vaø tòch thu taøi saûn cuaû caùc toå chöùc naøy, Thöïc daân Phaùp ñaõ taêng thueá, tröng thu, tröng duïng caùc xí nghieäp tö nhaân cho hoaït ñoäng quaân söï.. Thanh nieân Ñoâng Döông bò toång ñoäng vieân, bò sung vaøo quaân ñoäi ñeå ñöa sang Phaùp laøm bia ñôõ ñaïn cho ñeá quoác Phaùp.. Thaùng 9-1940, khi phaùt xít Nhaät xaâm löôïc Ñoâng Döông, thöïc daân Phaùp ñaàu haøng phaùt xít Nhaät vaø caáu keát vôùi Nhaät ñeå thoáng trò ø boùc loät vaø ñaøn aùp nhaân daân Ñoâng Döông. Chính saùch taøn baïo cuûa thöïc daân Phaùp vaø phaùt xít Nhaät ñaõ ñaåy nhaân daân Ñoâng döông laâm vaøo caûnh ngoät ngaït veø chính trò, baàn cuøng veà kinh teá.Maâu thuaãn giöõa toaøn theå daân toäc Vieät Nam vaø boïn xaâm löôïc ngaøy caøng gay gaét. 2. Chuû tröông chieán löôïc môùi cuûa Ñaûng: (theå hieän trong caùc nghò quyeát Hoäi nghò Trung Öông laàn thöù 6-11/1939; laàn thöù 7 - 11/1940 vaø laàn thöù 8 -5/1941): * Hoäi nghò TW laàn thöù 6 cuûa Ñaûng vaøo thaùng 11/1939 taïi Hoùc Moân - Baø Ñieåm, do ñoàng chí Nguyeãn Vaên Cöø chuû trì. + Xaùc ñònh muïc tieâu chieán löôïc tröôùc maét cuûa caùch maïng Ñoâng Döông laø ñaùnh ñoå ñeá quoác vaø tay sai. nhieäm vuï choáng phong kieán giaûi quyeát töøng böôùc, phuïc tuøng nhieäm vuï choáng ñeá quoác. + Taïm gaùc khaåu hieäu: “Caùch maïng ruoäng ñaát” vaø ñeà ra khaåu hieäu “Tòch thu ruoäng ñaát cuûa ñeá quoác vaø ñòa chuû phaûn boäi quyeàn lôïi daân toäc”, “Choáng toâ cao, laõi naëng”. + Chuû tröông laäp chính phuû coäng hoøa daân chuû thay chính quyeàn Xoâ Vieát coâng noâng binh. + Chuû tröông laäp Maët Traän Thoáng Nhaát Daân Toäc Phaûn Ñeá Ñoâng Döông. + Xaây döïng nhöõng toå chöùc hôïp phaùp, ñôn giaûn ñeå taäp hôïp löïc löôïng ñoàng thôøi xaây döïng nhöõng toå chöùc bí maät nhaèm vaøo nhieäm vuï giaûi phoùng daân toäc. Hoäi nghò TW laàn thöù 6 ñaõ ñaùnh daáu söï ñieàu chænh lôùn veà chieán löôïc CMTSDQ, ñöa nhieäm vuï choáng ñeá quoác leân haøng ñaàu ,chuaån bò cho thôøi kyø ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc. * Hoäi nghò TW laàn thöù VII (11/1940) taïi Ñình Baûng - Baéc Ninh. Thaùng 4/1940, Ñöùc - YÙ xaâm löôïc Chaâu Aâu=>Phaùp maát nöôùc. Ñaàu naêm 1941, Ñöùc chieám haàu heát Taây AÂu - Ñoâng AÂu. Nhaät nhanh choùng chôùp laáy thôøi cô chieám ñoaït caùc thuoäc ñòa ôû Chaâu AÙ - Ñoâng Nam AÙ. Ngaøy 12/9/1940, Nhaät chính thöùc tieán vaøo Laïng Sôn vaø ñoå boä vaøo Haûi Phoøng 23/9/1940 Phaùp kyù hieäp ñònh chaáp nhaän yeâu caàu chieám ñoùng Ñoâng Döông cuûa Nhaät- Hieäp ñònh ñaàu haøng naøy ñöôïc kyù ôû Haø Noäi. - Ngaøy 27/9/1940, Nhaân daân Baéc Sôn döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Boä ñòa phöông ñaõ khôûi nghóa.Quaânkhôûi nghóa ñaõ chieám ñoàn Moõ Nhaøi,laøm chuû chaâu lî Baéc Sôn. -11/1940,Xöù uûy Nam kyø xin leänh cuûa TW khôûi nghóa. Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com 8
 9. Noäi dung cuûa Hoäi nghò TW laàn thöù VII: + Xaùc ñònh keû thuø laø phaùt xít Phaùp - Nhaät. + Quyeát ñònh duy trì löïc löôïng vuõ trang Baéc Sôn, + Ñaët vaán ñeà khôûi nghóa vuõ trang vaøo chöông trình nghò söï. + Quyeát ñònh hoaõn khôûi nghóa Nam Kyø. Qyeát ñònh ñình hoõan khôûi nghóa chöa ñöôïc trieån khai thì cuoäc khôûi nghóa ñaõ buøng noå ngaøy 23/11/1940, ngay sau ñoù ngaøy 13-1-1941 cuoäc binh bieán ôû ñoàn Chôï Raïng, huyeän Ñoâ Löông ñaõ dieãn ra.Ngaøy 28-1-1941,NAQ quyeát ñònh veà nöôùc tröïc tieáp laõnh ñaïo phong traøo caùch maïng.Taïi Cao BaèngNAQ xuùc tieán caùc hoaït ñoäng chuaån bò cho Hoäi nghò TW laàn thöù 8. Hoäi nghò laàn TW thöù 8 (5/1941) cuûa Ñaûng taïi Paéc Boù, Cao Baèng- Nguyeãn AÙi Quoác chuû trì. + Hoäi nghò phaân tích tình hình chieán tranh theá giôùi döï baùo Ñöùc ñangchuaån bòñaùnh Lieân Xoâ vaø chieántranh khu vöïc TBD seõ buøng noå.Chieán tranh seõ laøm cho caùc nöôùc ñeá quoác bò suy yeáu,Lieân xoâ nhaát ñònh thaéng,phongtraøo caùch maïng theá giôùi seõ phaùttrieån nhanh choùng , quaân Ñoàng minh seõ thaéng lôïi, “Caùch maïng nhieàu nöôùc seõ thaønh coâng”,heä thoáng XHCN seõ ra ñôøi. +Hoäi nghò xaùc ñònh söï ñieàu chænh chieán löôïc, ñöa nhieäm vuï giaûi phoùng daân toäc leân haøng ñaàu cuûa Hoäi Nghò TW laàn thöù 6, thöù 7 laø ñuùng. tieáp tuïc ñöa nhieäm vuï giaûi phoùng daân toäc leân haøng ñaàu. “Trong luùc naøy neáu khoâng giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà daân toäc giaûi phoùng, khoâng ñoøi ñöôïc ñoäc laäp, töï do cho toaøn theå daân toäc, thì chaúng nhöõng toaøn theå quoác gia daân toäc coøn chòu maõi kieáp ngöïa traâu, maø quyeàn lôïi cuûa boä phaän, giai caáp ñeán vaïn naêm cuõng khoâng ñoøi laïi ñöôïc” . .Tieáp tuïc taïm gaùc khaåu hieäu “Ñaùnh ñoåñòa chuû,chia ruoäng ñaát cho daân caøy”thay baèng khaåu hieäu tòch thu ruoäng ñaát cuûa boïn ñeá quoác vaø Vieät gian. + Ñaûng chuû tröông giaûi quyeát vaán ñeà daân toäc giaûi phoùng trong phaïm vi cuûa töøng nöôùc. Tröôùc ñaây, khi thaønh laäp maët traän nhaèm taäp hôïp löïc löôïng cho caùc nhieäm vuï caùch maïng cuûa töøng giai ñoaïn, Ñaûng ta chuû tröông giaûi quyeát vaán ñeà treân phaïm vi Ñoâng Döông (Maët traän daân chuû Ñoâng Döông 1936 – 1939, Maët traän thoáng nhaát daân toäc phaûn ñeá Ñoâng Döông, Chính phuû coäng hoøa daân chuû Ñoâng Döông-11/1939). Ñeán Hoäi nghò Trung öông laàn 8 (5-1941) do Nguyeãn Aùi Quoác chuû trì, Hoäi nghò ñaõ chuû tröông giaûi quyeát vaán ñeà daân toäc giaûi phoùng trong khuoân khoå moãi nöôùc. Do ñoù ta chuû tröông moãi daân toäc phaûi coù moät maët traän rieâng: Vieät Nam laäp “Maët traän Vieät Nam Ñoäc Laäp Ñoàng Minh”, giuùp laäp maët traän “Ai Lao Ñoäc Laäp Ñoàng Minh” vaø giuùp Campuchia laäp “Cao Mieân Ñoäc Laäp Ñoàng Minh”. Caùc maët traän khi phaùt trieån seõ tieán ñeán thaønh laäp maët traän “Ñoâng Döông Ñoäc Laäp Ñoàng Minh”. Giaûi quyeát vaán ñeà giaûi phoùng daân toäc trong phaïm vi töøng nöôùc nhaèm phaùt huy tinh thaàn daân toäc cuûa moãi nöôùc laø moät ñoùng goùp lôùn cuûa Nguyeãn Aùi Quoác , chuû nghóa daân toäc chaân chính laø moät nhaân toá maø ngay ôû naêm 1924 Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ töøng coi ñoù laø ñoäng löïc chuû yeáu cuûa caùc daân toäc vaø ñaõ töøng khaúng ñònh. “Ngöôøi ta seõ khoâng theå laøm gì cho ngöôøi An Nam, neáu khoâng döïa treân ñoäng löïc vó ñaïi vaø duy nhaát cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi cuûa hoï”. Giaûi quyeát vaán ñeà daân toäc trong phaïm vi töøng nöôùc coøn theå hieän söï toân troïng nguyeân taéc quyeàn daân toäc töï quyeát trong moãi daân toäc cuûa Ñaûng ta. Chæ treân cô sôû phaùt huy söùc maïnh cuûa daân toäc mình ñeå töï giaûi phoùng, caùc daân toäc treân baùn ñaûo Ñoâng döông môùi goùp phaàn tích cöïc nhaát vaøo söï nghieäp giaønh ñoäc laäp chung cuûa Ñoâng döông. + Chuû tröông ñoaøn keát roäng raõi löïc löôïng cuûa toaøn daân toäc choáng ñeá quoác. ÔÛ Hoäi nghò Trung öông laàn thöù 6 (11/1939) Ñaûng ñaõ quyeát ñònh thaønh laäp Maët traän Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com 9
 10. thoáng nhaát daân toäc phaûn ñeá Ñoâng Döông vaø caùc “Hoäi phaûn ñeá” ñeå taäp hôïp löïc löôïng. Trong Hoäi nghò Trung öông laàn thöù 8 (5/1941), Ñaûng chuû tröông thaønh laäp Maët traän Vieät Nam Ñoäc Laäp Ñoàng Minh (goïi taét laø Vieät minh) – Moät maët traän cuûa taát caû caùc taàng lôùp nhaân daân Vieät Nam khoâng phaân bieät giai caáp, ñaûng phaùi, toân giaùo, chính kieán. Toân chæ cuûa Maët traän laø phaán ñaáu cho moät nöôùc Vieät Nam ñoäc laäp. Ñaûng chuû tröông xaây döïng caùc toå chöùc quaàn chuùng laáy teân laø “Hoäi cöùu quoác”. Hoäi cöùu quoác ñöôïc toå chöùc thích hôïp vôùi moïi taàng lôùp ñeå taát caû moïi ngöôøi daân Vieät Nam ñeàu coù theå deã daøng tham gia vaø ñoùng goùp söùc mình cho coâng cuoäc cöùu nöôùc giaûi phoùng daân toäc. Hình thöùc toå chöùc chính quyeàn sau khi Caùch maïng giaønh ñöôïc thaéng lôïi cuõng ñöôïc Hoäi nghò Trung öông laàn thöù 8 vaïch ra : Ñoù laø “Chính phuû nhaân daân cuûa Vieät Nam daân chuû coäng hoaø”. Chính phuû nhaân daân laø chính phuû ñaïi dieän cho lôïi ích cuûa taát caû caùc taàng lôùp nhaân daân trong xaõ hoäi Vieät Nam, tính ñaïi dieän cuûa chính phuû nhaân daân cao hôn chính quyeàn Xoâ Vieát coâng noâng binh, do ñoù khaû naêng ñoaøn keát taäp hôïp löïc löôïng daân toäc ñeå phaán ñaáu cho vieäc thaønh laäp chính phuû naøy seõ roäng lôùn hôn tröôùc. + Vaán ñeà khôûi nghóa vuõ trang: Vaán ñeà ñaáu tranh vuõ trang vaø khôûi nghóa vuõ trang ñaõ ñöôïc vaïch ra trong nhöõng Cöông lónh ñaàu tieân cuûa Ñaûng. Khi Chieán tranh theá giôùi thöù 2 buøng noå vaø caùch maïng nöôùc ta tieán gaàn ñeán nhieäm vuï giaûi phoùng daân toäc, vaán ñeà chuaån bò cho khôûi nghóa vuõ trang ñöôïc ñaët ra moät caùch cuï theå vaø tröïc tieáp. Taò Hoäi nghò Trung öông laàn thöù 7 (11-1940) Ñaûng ta ñaõ quyeát ñònh duy trì löïc löôïng vuõ trang cuûa khôûi nghóa Baéc Sôn vaø vaán ñeà khôûi nghóa vuõ trang ñaõ ñöôïc ñöa vaøo chöông trình nghò söï. ÔÛ Hoäi nghò Trung öông laàn thöù 8 (5-1941) Ñaûng ta xaùc ñònh khôûi nghóa vuõ trang laø nhieäm vuï trung taâm cuûa toaøn Ñaûng vaø toaøn daân vaø tích cöïc phaùt trieån löïc löôïng chính trò , tieán haønh xaây döïng löïc löôïng vuõ trang vaø caùc caên cöù ñòa ñeå laøm haäu thuaãn cho khôûi nghóa .Nghò quyeát cuûa hoäi nghò ghi roõ “Phaûi luoân luoân chuaån bò moät löïc löôïng saün saøng,nhaèm vaøo cô hoäi thuaän tieän hôn caû maø ñaùnh laïi quaân thuø…” Hình thaùi cuûa khôûi nghóa ôû nöôùc ta ñöôïc Hoäi nghò trung öông laàn thöù 8 xaùc ñònh xaùc ñònh laø seõ ñi töø khôûi nghóa töøng phaàn ñeå tieán tôùi toång khôûi nghóa. + Veà coâng taùc xaây döïng Ñaûng: Toaøn boä coâng taùc xaây döïng Ñaûng nhaèm theo höôùng giuùp Ñaûng coù ñuû naêng löïc laõnh ñaïo cuoäc caùch maïng Ñoâng Döông ñi ñeán toaøn thaéng. Do ñoù Ñaûng chuû tröông gaáp ruùt ñaøo taïo caùn boä cho caùc maët hoaït ñoäng: quaân söï, coâng vaän, noâng vaän, binh vaän… vaø kieän toaøn boä maùy toå chöùc cuûa Ñaûng. Chuû tröông môùi cuûa Ñaûng trong thôøi kyø naøy ñaõ hoaøn chænh vieäc ñieàu chænh chieán löôïc caùch maïng tö saûn daân quyeàn ñeå taäp trung cho muïc tieâu soá moät laø giaûi phoùng daân toäc. Söï ñieàu chænh naøy laø söï keá tuïc vaø phaùt trieån hôn nöõa tö töôûng caùch maïng giaûi phoùng daân toäc cuûa Chính cöông, Saùch löôïc vaén taét do Nguyeãn AÙi Quoác soaïn thaûo, chöùng toû söï tröôûng thaønh cuûa Ñaûng veà laõnh ñaïo chính trò. Chuû tröông môùi cuûa Ñaûng coù yù nghóa quyeát ñònh ñeán chieàu höôùng phaùt trieån vaø thaønh coâng cuûa caùch maïng Thaùng Taùm naêm 1945. 3.Ñaûng xaây döïng löïc löôïng chuaån bò khôûi nghóa giaønh chính quyeàn: Chuû tröông chieán löôïc môùi cuûa Ñaûng giai ñoaïn 1939 – 1945 laø ngoïn ñuoác soi ñöôøng cho söï chuaån bò löïc löôïng cuûa toaøn Ñaûng toaøn daân trong giai ñoaïn naøy. Veà löïc löôïng chính trò Ñaûng Coäng Saûn Ñoâng Döông xaùc ñònh löïc löôïng chính trò chính laø thaønh luõy cuûa caùch maïng vaø laø aùo giaùp baûo veä Ñaûng. Ñaáu tranh chính trò laø hình thöùc ñaáu tranh cô baûn Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com 10
 11. ñöôïc duy trì trong suoát quaù trình phaùt trieån caùch maïng. Sau Hoäi nghò Trung öông laàn 8 (thaùng 5-1941) Maët traän Vieät Minh ra ñôøi. sau ñoùlaø söï ra ñôøi cuûa caùc ñoaøn theå caùch maïng nhö: Coâng nhaân cöùu quoác, noâng daân cöùu quoác, Thanh nieân cöùu quoác, Phuï nöõ cöùu quoác, Töï veä cöùu quoác… Maët traän Vieät Minh vaø caùc toå chöùc cöùu quoác xaây döïng roäng raõi treân caû nöôùc ñeå laøm nhieäm vuï toå chöùc vaø vaän ñoäng quaàn chuùng ñöùng leân ñaáu tranh. ÔÛ Cao Baèng , xuaát hieän nhöõng xaõ, toång toaøn daân tham gia Maët traän Vieät Minh. ÔÛ Nam Kyø, phong traøo caùch maïng ñaõ phuïc hoài, toå chöùc Vieät Minh ñaõ coù cô sôû ôû Nam Kyø, ôû Saøi Goøn Gia Ñònh, Taây Ninh. Veà löïc löôïng vuõ trang: Quan ñieåm cuûa Ñaûng chæ ra raèng chæ coù keát hôïp ñaáu tranh chính trò vôùi ñaáu tranh vuõ trang môùi tieâu dieät ñöôïc sinh löïc cuûa ñòch, ñeø beïp yù chí xaâm löôïc cuûa chuùng vaø thu hoài toaøn veïn laõnh thoå. ÔÛ Hoäi nghò Trung öông laàn thöù 7 thaùng 11-1940, ta quyeát ñònh duy trì löïc löôïng vuõ trang cuûa khôûi nghóa Baéc Sôn, löc löïôïng naøy sau ñoù phaùt trieån thaønh ñoäi Cöùu quoác quaân Naêm 1941, Nguyeãn AÙi Quoác quyeát ñònh laäp ñoäi vuõ trang ôû Cao Baèng nhaèm thuùc ñaåy vieäc phaùt trieån cô sôû chính trò vaø phaùt trieån löïc löôïng vuõ trang. Ngaøy 22/12/1944, thöïc hieän chæ thò cuûa Hoà Chí Minh, ñoäi Vieät Nam Tuyeân Truyeàn Giaûi Phoùng Quaân ñöôïc thaønh laäp taïi huyeän Nguyeân Bình, Cao Baèng do Voõ Nguyeân Giaùp chæ huy, phöông chaâm hoaït ñoäng laø chính trò troïng hôn quaân söï, tuyeân truyeàn troïng hôn taùc chieán, nhaèm keát hôïp chaët cheõ ñaáu tranh chính trò vôùi ñaáu tranh vuõ trang. Caên cöù ñòa laø ñaàu naõo cuûa löïc löôïng caùch maïng, laø choå ñöùng chaân cuûa löïc löôïng vuõ trang. Vì vaäy Ñaûng ta chuû tröông xaây döïng caên cöù ñòa moät caùch toaøn dieän, tröôùc heát phaûi vöõng maïnh veà chính trò, töø vöõng maïnh veà chính trò maø töøng böôùc hình thaønh vaø phaùt trieån löïc löôïng vuõ trang. Vuøng Baéc Sôn – Vuõ Nhai laø caên cöù ñòa ñaàu tieân cuûa Caùch Maïng, sau ñoù laø vuøng Cao Baèng, naêm 1941 Nguyeãn AÙi Quoác chæ thò môû roäng caên cöù ñòa Cao Baèng. Thaùng 10/1943 hai trung taâm Cao Baèng vaø Baéc Sôn - Vuõ Nhai ñöôïc noái lieàn trôû thaønh hai vuøng caên cöù ñòa roäng lôùn ôû Vieät Baéc, nhieàu ñoäi du kích ra ñôøi. Treân maët traän vaên hoaù tö töôûng, Ñaûng cuõng ñaåy maïnh hoaït ñoäng ñeå tuyeân truyeàn ñöôøng loái cöùu nöôùc vaø chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng. Ta quyeát taâm xaây döïng moät neàn vaên hoùa môùi ñeå choáng laïi nhöõng chính saùch thuû ñoaïn vaên hoùa xaûo quyeät, noâ dòch vaø lai caêng cuûa keû thuø. Naêm 1943, Ñaûng ñöa ra “Ñeà cöông vaên hoùa Vieät Nam” nhaèm xaây döïng neàn vaên hoùa môùi vôùi 3 nguyeân taéc: “Daân toäc – Khoa hoïc – Ñaïi chuùng”. Cuoái naêm 1944, Hoäi vaên hoùa cöùu quoác ra ñôøi nhaèm taäp hôïp ñoäi nguõ trí thöùc vaø caùc nhaø hoaït ñoäng vaên hoùa vì muïc tieâu giaønh ñoäc laäp töï do cho daân toäc. Thaùng 6/1944, Ñaûng Daân chuû Vieät Nam ñöôïc thaønh laäp nhaèm taäp hôïp trí thöùc yeâu nöôùc vaø tö saûn tieán boä. Caùc toå chöùc naøy ñaõ gia nhaäp Maët traän Vieät Minh cöùu nöôùc döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng. 4. Cao traøo khaùng Nhaät cöùu nöôùc vaø toång khôûi nghóa giaønh chính quyeàn: Thaùng 3-1944, Ñaûng ñaõ nhaän ñònh maâu thuaãn Nhaät vaø Phaùp seõ daãn ñeán choã soáng cheát “quyeát lieät cuøng nhau”. Ngaøy 9/3/1945, ñuùng nhö döï ñoaùn cuûa Ñaûng, phaùt xít Nhaät ñaõ noå suùng laät ñoå Phaùp treân toaøn coõi Ñoâng Döông. Cuõng ñeâm ñoù, Ban thöôøng vuï Trung Öông môû roäng hoïp ôû Ñình Baûng (Baéc Ninh) do ñoàng chí Tröôøng Chinh chuû trì. Hoäi nghò nhaän ñònh raèng “phaùt xít Nhaät seõ laø keû thuø chính, keû thuø cuï theå vaø duy nhaát tröôùc maét cuûa nhaân daân Ñoâng Döông” vaø Hoäi nghò chuû tröông phaùt ñoäng moät cao traøo khaùng Nhaät cöùu nöôùc laøm tieàn ñeà cho Toång khôûi nghóa. Töø giöõa thaùng 3/1945 trôû ñi cao traøo khaùng Nhaät cöùu nöôùc ñaõ dieãn ra raát soâi noåi, Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com 11
 12. maïnh meõ vaø phong phuù veà noäi dung laãn hình thöùc. Khaåu hieäu “Phaù kho thoùc giaûi quyeát naïn ñoùi” ñaõ phaùt trieån phong traøo choáng phaùt xít Nhaät leân moät böôùc môùi. Ngaøy 15/4/1945, Hoäi nghò quaân söï Baéc Kyø quyeát ñònh thoáng nhaát taát caû caùc löïc löôïng vuõ trang vôùi teân goïi laø “Vieät Nam giaûi phoùng quaân” vaø quyeát ñònh xaây döïng 7 chieán khu trong caû nöôùc. Ngaøy 16/4/1945, toång boä Vieät Nam ra chæ thò veà vieäc toå chöùc Uûy ban daân toäc giaûi phoùng Vieät Nam. Ñaàu thaùng 5, Hoà Chí Minh choïn Taân Traøo (Tuyeân Quang) laøm caên cöù chæ ñaïo caùch maïng caû nöôùc. Ngaøy 4/ 6/1945, khu giaûi phoùng ñöôïc thaønh laäp goàm 6 tænh: Cao Baèng – Baéc Caïn – Laïng Sôn – Thaùi Nguyeân – Tuyeân Quang – Haø Giang vaø moät soá vuøng laân caän. Caùc cuoäc khôûi nghóa töøng phaàn lieân tuïc noå ra ôû khu giaûi phoùng vaø moät soá ñòa phöông. Keát quaû cuûa caùc cuoäc khôûi nghóa töøng phaàn laø chính quyeàn nhaân daân ñöôïc hình thaønh trong vuøng ta laøm chuû, chính quyeàn naøy ñaõ toàn taïi song song vôùi chính quyeàn tay sai cuûa Nhaät. * Toång khôûi nghóa giaønh chính quyeàn: Cao traøo khaùng Nhaät cöùu nöôùc cuoái thaùng 7, ñaàu thaùng 8/1945, ñaõ chuaån bò ñaày ñuû caùc ñieàu kieän ñeå tieán ñeán Toång khôûi nghóa giaønh chính quyeàn. Thaùng 8/1945, Hoàng quaân Lieân Xoâ ñaõ ñaùnh baïi hôn moät trieäu quaân Quan Ñoâng cuûa Nhaät ôû Maõn Chaâu. Ngaøy 13/8/1945 Nhaät Hoaøng thoâng qua laàn cuoái leänh ñaàu haøng. ÔÛ Ñoâng Döông quaân ñoäi Nhaät ñaõ hoang mang cöïc ñoä. Ngaøy 13/8/1945 naém ñöôïc tin Nhaät ñaàu haøng Trung öông Ñaûng vaø Toång boä Vieät Minh ñaõ thaønh laäp UÛy ban khôûi nghóa toaøn quoác. Ñoàng thôøi hoäi nghò toaøn quoác cuûa Ñaûng hoïp taïi Taân Traøo quyeát ñònh phaùt ñoäng toång khôûi nghóa ,giaønh chính quyeàn veà tay nhaân daân. 23 giôø ngaøy 13/8/1945 Uûy ban khôûi nghóa ra quaân leänh soá 1. Ngaøy 16/8/1945, ñaïi hoäi quoác daân hoïp ôû Taân Traøo uûng hoä chuû tröông toång khôûi nghóa, thoâng qua 10 chính saùch cuûa Vieät Minh, ñònh ra quoác kyø vaø quoác ca. UÛy ban Daân toäc giaûi phoùng Vieät Nam ñöôïc thaønh laäp do Hoà Chí Minh laøm chuû tòch. Trong voøng 2 tuaàn leã (töø ngaøy 14-8 ñeán ngaøy 28-8-1945) nhaân daân ta ñaõ giaønh ñöôïc chính quyeàn trong caû nöôùc. Thuû ñoâ Haø Noäi giaønh ñöôïc chính quyeàn ngaøy 19-8-1945; coá ñoâ Hueá giaønh ñöôïc chính quyeàn ngaøy 23-8-1945, vaø Thaønh phoá Saøi Goøn giaønh ñöôïc chính quyeàn ngaøy 25-8-1945. Ngaøy 2-9-1945 Hoà Chí Minh thay maët toaøn daân tuyeân boá nöôùc Vieät Nam ñoäc laäp. Leã Tuyeân ngoân ñoäc laäp ñöôïc tieán haønh taïi Vöôøn hoa Ba Ñình,Nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoaø ra ñôøi. I. NGUYEÂN NHAÂN THAÉNG LÔÏI, YÙ NGHÓA VAØ KINH NGHIEÄM LÒCH SÖÛ Nguyeân nhaân thaéng lôïi: - Nguyeân nhaân khaùch quan: hoaøn caûnh quoác teá thuaän lôïi, quaân Ñoàng minh ñaùnh baïi quaân Phaùt xít , keû thuø tröïc tieáp cuûa ta laø phaùt xít Nhaät ñaõ bò Lieân Xoâ vaø caùc löïc löôïng ñoàng minh ñaùnh baïi, ôû Ñoâng Döông ,quaân vieãn chinh Nhaät maát tinh thaàn , chính quyeàn tay sai cuûa phaùt xít Nhaät hoang mang reäu raõ,taïo ñieàu kieän thuaän lôïi hôn cho phong traøo giaûi phoùng daân toäc thaønh coâng. - Nguyeân nhaân chuû quan: - Ñaûng laø ngöôøi toå chöùc laõnh ñaïo nhaân daân, Ñaûng coù ñöôøng loái ñuùng ñaén ,coù kinh nghieäm toå chöùc ñaáu tranh daøy daïn vaø ngaøy caøng gaén boù maät thieát vôùi nhaân daân , Ñaûng Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com 12
 13. ñöôïc nhaân daân thöøa nhaän tin töôûng vaø baûo veä. Trong Ñaûng coù söï ñoøan keát thoáng nhaát vì muïc tieâu chung, caùc ñaûng vieân cuûa ñaûng kieân trung, saün saøng hy sinh taát caû cho söï nghieäp giaûi phoùng daân toäc - Caùch maïng thaùng Taùm laø keát quaû cuûa 15 naêm ñaáu tranh cuûa nhaân daân döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng. Löïc löông caùch maïng ñaõ ñöôïc xaây döïng reøn luyeän qua 3 cao traøo 1930- 1931; 1936-1939; 1939-1945 vaø ñaõ lôùn maïnh trong Toång khôûi nghóa cuûa caùch maïng thaùng Taùm. Söï laõnh ñaïo ñuùng ñaén cuûa Ñaûng laø nhaân toá chuû yeáu nhaát quyeát ñònh thaéng lôïi cuûa caùch maïng thaùng Taùm 1945 YÙ nghóa lòch söû: - Thaéng lôïi cuûa Caùch maïng Thaùng Taùm laø thaéng lôïi cuûa truyeàn thoáng baát khuaát quaät cöôøng cuûa daân toäc ta ñöôïc ñuùc keát töø haøng ngaøn naêm lòch söû,laø keát quaû cuûa hôn taùm thaäp kyû ñaáu tranh choáng thöïc daân giaûi phoùng daân toäc,vaø laø thaønh quaû tröïc tieáp cuûa 15 naêm ñaáu tranh gian khoå cuûa Ñaûng vaø nhaân daân trong söï nghieäp giaûi phoùng daân toäc. - Caùch maïng Thaùng Taùm ñaõ laät ñoå aùch thoáng trò trong 87 naêm cuûa ñeá quoác Phaùp vaø laät ñoå aùch thoáng trò keùo daøi 5 naêm cuûa phaùt xít Nhaät, laät ñoå cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá toàn taïi ngoùt ngaøn naêm, ñöa nhaân daân ta töø thaân phaän noâ leä trôû thaønh ngöôøi laøm chuû ñaát nöôùc, nöôùc ta töø nöôùc thuoäc ñòa ñaõ trôû thaønh moät nöôùc ñoäc laäp.Caùch maïng thaùng Taùm ñaõ laäp neân nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa, moät nhaø nöôùc daân chuû coâng noâng ñaàu tieân ôû Ñoâng Nam AÙ, moät nhaø nöôùc mang tính chaát nhaân daân vaø mang baûn chaát cuûa giai caáp coâng nhaân do Ñaûng Coäng saûn laõnh ñaïo. - - Caùch maïng Thaùng Taùm môû ra kyû nguyeân môùi, giaûi phoùng daân toäc gaén vôùi giaûi phoùng giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng, kyû nguyeân ñoäc laäp daân toäc gaén lieàn vôùi CNXH. - Caùch maïng Thaùng Taùm ñaõ ñöa Ñaûng Coäng Saûn Ñoâng Döông töø moät Ñaûng hoaït ñoäng bí maät, baát hôïp phaùp ñaõ trôû thaønh moät Ñaûng laõnh ñaïo chính quyeàn trong caû nöôùc. - Caùch maïng Thaùng Taùm chöùng minh cho lyù luaän cuûa Hoà Chí Minh: Caùch maïng giaûi phoùng daân toäc coù theå thaønh coâng tröôùc khi giai caáp coâng nhaân chính quoác giaønh ñöôïc chính quyeàn. - Caùch maïng Thaùng Taùm coù aûnh höôûng lôùn tröïc tieáp ñeán thaéng lôïi cuûa caùch maïng Laøo vaø Campuchia, goùp phaàn môû ra thôøi kyø suïp ñoå, tan raõ cuûa chuû nghóa thöïc daân cuõ treân phaïm vi toaøn theá giôùi, thuùc ñaåy phong traøo giaûi phoùng daân toäc phaùt trieån. Ñaùnh giaù veà yù nghóa cuûa Caùch maïng thaùng Taùm, Chuû tòch Hoà Chí Minh töøng vieát:” Chaúng nhöõng giai caáp lao ñoäng vaõ nhaân daân Vieät Nam coù theå töï haøo, maø giai caáp lao ñoäng vaø nhöõng daân toäc bò aùp böùc nôi khaùc cuõng coù theå töï haøo raèng:laàn naøy laø laàn ñaàu tieân trong lòch söû caùch maïng cuûa caùc daân toäc thuoäc ñòa vaø nöûa thuoäc ñòa, moät Ñaûng môùi 15 tuoåi ñaõ laõnh ñaïo caùch maïng thaønh coâng ñaõ naém chính quyeàn treân toøan quoác “ Baøi hoïc kinh nghieäm cuûa Ñaûng: a. Ñaûng ñaõ vaïch ra ñöôøng loái giaûi phoùng daân toäc ñuùng ñaén, ñaõ giöông cao ngoïn côø ñoäc laäp vaø chuû nghóa xaõ hoäi, Ñaûng keát hôïp ñuùng ñaén 2 nhieäm vuï choáng ñeá quoác vaø choáng Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com 13
 14. phong kieán ñeå taäp trung cho nhieäm vuï chuû yeáu laø choáng ñeá quoác, giaønh ñoäc laäp daân toäc vôùi yù chí töï löïc töï cöôøng. Ñaûng ñaõ ñaáu tranh ñeå khaéc phuïc söï khaùc nhau trong Ñaûng veà nhaän thöùc chính trò vaø tö töôûng, maïnh daïn ñieàu chænh chieán löôïc, thay ñoåi chuû tröông cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá. Ñaûng ñaõ vaän duïng chuû nghóa Maùc-Leânin ngaøy caøng saùt ñuùng vôùi hoaøn caûnh cuûa Vieät Nam. Ñaây laø baøi hoïc kinh nghieäm lôùn coù yù nghóa khoa hoïc vaø thöïc tieãn saâu saéc. b. Ñaûng ta taäp hôïp löïc löôïng cuûa toaøn daân, döïa chaéc vaøo coâng nhaân vaø noâng daân môû roäng Maët traän thoáng nhaát.Ñaûng ñaõ xaây döïng thaønh coâng khoái ñoøan keát daân toäc.ñoäng vieân toøan daân toång khôûi nghóa giaønh thaéng lôïi. c. Ñaûng ta khai thaùc vaø lôïi duïng ñöôïc söï maâu thuaãn trong noäi boä keû thuø, taäp trung vaøo keû thuø chính ñeå giaønh ñoäc laäp. d. Ñaûng söû duïng baïo löïc caùch maïng cuûa quaàn chuùng,keát hôïp chaët cheõ giöõa löïc löôïng chính trò vaø löïc löôïng vuõ trang,keát hôïp söï noåi daäy cuûa quaàn chuùng vôùi tieán coâng cuûa löïc löôïng vuõ trang CM ôû caû noâng thoân laãn thaønh thò,trong ñoù ñoùng vai troø quyeát ñònh laø caùc cuoäc toång khôûi nghóa ôû Hueá,Haø Noäi &Saøi goøn. e.Ñaûng ñaõ naém vöõng ngheä thuaät khôûi nghóa,chuû ñoäng saùng taïo trong vieäc choïn thôøi cô, naém vöõng thôøi cô (giöõa luùc Nhaät ñaàu haøng quaân Ñoàng minh vaø tröôùc khi quaân Ñoàng minh ñoå boä vaøo Ñoâng Döông) chuû ñoäng saùng taïo trong vieäc söû duïng caùc phöông thöùc, hình thöùc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn. g. Xaây döïng Ñaûng vöõng maïnh veà toå chöùc, laáy chuû nghóa Maùc-Leânin laøm neàn taûng ,gaén boù vôùi quaàn chuùng Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản