intTypePromotion=1
ADSENSE

CHƯƠNG 3.1 HỆ TỌA ĐỘ, ĐỘ CAO

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

101
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN CHƯƠNG 3.1 HỆ TỌA ĐỘ, ĐỘ CAO Xác định vị trí của đối tượng trên trái đất Chọn lựa hệ quy chiếu , hệ tọa độ . CÁc hệ tọa độ sử dụng tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 3.1 HỆ TỌA ĐỘ, ĐỘ CAO

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌCBÁCH KHOA TP.HCM TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (DITAGIS) CHƯƠNG 3.1 HỆ TỌA ĐỘ, ĐỘ CAO Trình bày: LƯU ĐÌNH HIỆP Tel: (84-8)864 72 56 ext 5383 Email: hiepld_gis@hcmut.edu.vn GIS for Everyone
 2. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ  Xác định vị trí của đối tượng trên trái đất CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 3. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ  Xác định vị trí của đối tượng trên trái đất CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 4. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ Changing map projection CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 5. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 6. GIỚI THIỆU NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. GIỚI THIỆU 2. MÔ HÌNH BIỂU DIỄN TRÁI ĐẤT 3. HỆ TỌA ĐỘ 4. PHÉP CHIẾU BẢN ĐỒ 5. MỘT SỐ HỆ TOẠ ĐỘ, HỆ QUY CHIẾU CỦA VN CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 7. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC CUÛA TRAÙI ÑAÁT HÌNH DAÏNG VAØ KÍCH THÖÔÙC  Beà maët töï nhieân cuûa Traùi ñaát raát phöùc taïp, khoâng theå bieåu dieãn baèng moät quy luaät hình hoïc nhaát ñònh. Trong thöïc teá ngöôøi ta thöôøng choïn moät beà maët töông ñoàng ñeå bieåu dieãn beà maët Traùi ñaát.  Trong lónh vöïc traéc ñòa beà maët Traùi ñaát ñöôïc thay theá baèng maët geoid CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 8. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC CUÛA TRAÙI ÑAÁT MAËT GEOID  Maët geoid laø maët nöôùc bieån yeân tónh, traûi roäng xuyeân qua caùc luïc ñòa taïo thaønh moät maët cong kheùp kín, beà maët geoid luoân luoân vuoâng goùc vôùi phöông thaúng ñöùng  Maët geoid laø moät maët vaät lyù maø taïi moïi ñieåm phöông cuûa phaùp tuyeán geoid truøng vôùi phöông cuûa daây doïi.  Do tính chaát phöùc taïp cuûa vaät chaát beân trong loøng Traùi ñaát cuøng vôùi aûnh höôûng cuûa löïc ly taâm (do Traùi ñaát chuyeån ñoäng xoay) cho neân höôùng cuûa troïng löïc luoân thay ñoåi. Ñieàu naøy laøm cho beà maët geoid baát quy taéc veà maët toaùn hoïc.  Trong thöïc tieãn cuûa khoa hoïc traéc ñòa vaø baûn ñoà ngöôøi ta laáy maët ellipsoid coù hình daïng vaø kích thöôùc gaàn gioáng geoid laøm maët toaùn hoïc. CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 9. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC CUÛA TRAÙI ÑAÁT QUAN HEÄ GIÖÕA TRAÙI ÑAÁT - GEOID - ELLIPSOID Beà maët traùi ñaát H h Geoid N Ellipsoid CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 10. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC CUÛA TRAÙI ÑAÁT CÔ SÔÛ CHOÏN ELLIPSOID  Taâm ñieåm cuûa Ellipsoid truøng vôùi troïng taâm cuûa Traùi ñaát vaø maët xích ñaïo cuûa Ellipsoid truøng vôùi maët xích ñaïo cuûa Traùi ñaát.  Khoái löôïng cuûa Ellipsoid baèng khoái löôïng cuûa Traùi ñaát.  Toång bình phöông caùc cheânh cao  giöõa maët Ellipsoid vaø Geoid laø cöïc tieåu: n lim  n   iì  min i 1 CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 11. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC CUÛA TRAÙI ÑAÁT XAÙC ÑÒNH ELLIPSOID  Ellipsoid laø moät maët toaùn hoïc coù baùn truïc lôùn laø a vaø baùn truïc nhoû laø b, ñöôïc bieåu dieån döôùi daïng phöông trình sau: X 2 Y2 Z2 2  2  2 1 a a b  Kích thöôùc cuûa Ellipsoid thöôøng ñöôïc xaùc ñònh bôûi 2 thoâng soá: baùn truïc lôùn a vaø ñoä leäch taâm thöù nhaát e a 2  b2 e  2 a2  Ngoaøi ra, ta coøn coù theå xaùc ñònh kích thöôùc Ellipsoid thoâng qua caùc thoâng soá khaùc nhö: baùn truïc nhoû b, ñoä leäch taâm thöù hai e’ , ñoä deït f: a b f  a CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 12. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC CUÛA TRAÙI ÑAÁT MOÂ HÌNH ELLIPSOID CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 13. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC CUÛA TRAÙI ÑAÁT GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ ELLIPSOID CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 14. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC CUÛA TRAÙI ÑAÁT CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 15. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC CUÛA TRAÙI ÑAÁT MINH HOÏA CAÙC THOÂNG SOÁ ÑÒNH VÒ ELLIPSOID CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 16. GIỚI THIỆU NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. GIỚI THIỆU 2. MÔ HÌNH BIỂU DIỄN TRÁI ĐẤT 3. HỆ TỌA ĐỘ 4. PHÉP CHIẾU BẢN ĐỒ 5. MỘT SỐ HỆ TOẠ ĐỘ, HỆ QUY CHIẾU CỦA VN CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 17. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIỚI THIỆU Xác định vị trí đối tượng CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 18. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CAÙC HEÄ THOÁNG TOAÏ ÑOÄ LYÙ THUYEÁT HEÄ TOÏA ÑOÄ ÑÒA LYÙ  Heä toaï ñoä ñòa lyù hay coøn goïi laø heä toaï ñoä traéc ñòa laø moät heä toaï ñoä caàu, trong ñoù vò trí cuûa ñieåm Q treân maët caàu ñöôïc xaùc ñònh bôûi kinh ñoä ñòa lyù  vaø vó ñoä ñòa lyù .  Kinh ñoä ñòa lyù laø goùc nhò dieän giöõa hai maët phaúng: moät chöùc kinh tuyeán goác ñi qua ñaøi thieân vaên Greenwich vaø moät chöùc ñieåm Q, nhaän giaù trò töø 0o ñeán 180o sang hai phía Ñoâng vaø Taây.  Vó ñoä ñòa lyù laø goùc giöõa phaùp tuyeán qua Q vaø maët phaúng xích ñaïo, nhaän giaù trò töø 0o ñeán 90o veà hai cöïc Baéc vaø Nam CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 19. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CAÙC HEÄ THOÁNG TOAÏ ÑOÄ LYÙ THUYEÁT HEÄ TOÏA ÑOÄ ÑÒA LYÙ CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
 20. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CAÙC HEÄ THOÁNG TOAÏ ÑOÄ LYÙ THUYEÁT HEÄ TOÏA ÑOÄ ÑÒA TAÂM  Heä toaï ñoä ñòa taâm cuõng laø moät heä toaï ñoä caàu töông töï nhö heä toaï ñoä ñòa lyù nhöng laáy ñöôøng thaúng höôùng taâm laøm cô sôû ñeå xaùc ñònh vó ñoä. Vò trí cuûa ñieåm Q treân maët caàu ñöôïc xaùc ñònh bôûi kinh ñoä ñòa taâm c vaø vó ñoä ñòa taâm c. Nhö vaäy, giaù trò kinh ñoä ñòa taâm baèng kinh ñoä ñòa lyù ( = c), nhöng vó ñoä ñòa taâm thì khaùc vó ñoä ñòa lyù.  Baèng caùc pheùp bieán ñoåi löôïng giaùc vaø khai trieån Taylor sau khi boû qua voâ cuøng beù baäc 3 ta xaùc ñònh ñöôïc bieåu thöùc quan heä giöõa vó ñoä ñòa taâm vaø vó ñoä ñòa lyù nhö sau: • Sin( - c) = e2.Sin .Cos CƠ SỞ ĐỊNH VỊ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG GIAN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2