Chương 3.4: Kiểm soát chất lượng sử dụng công cụ thống kê

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
37
lượt xem
8
download

Chương 3.4: Kiểm soát chất lượng sử dụng công cụ thống kê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có nhiều dạng phiếu kiểm tra, tuỳ theo mục đích của bạn cần kiểm soát những thông số gì thì thiết kế biểu mẫu cho phù hợp với mục đích mình cần kiểm soát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3.4: Kiểm soát chất lượng sử dụng công cụ thống kê

 1. 9/14/2010 Ch ng 3.4 Kiêm soat chât l ng s dung công cu thông kê Ki m soát ch t l ng s d ng th ng kê – Statistical Quality TS. Lê Anh Tu n Khoa Qu n tr Kinh doanh Control (SQC) Tr ng ih c nl c 1 2 Ki m soát ch t l ng s d ng công c th ng kê Ki m soát quá trình s d ng công c th ng kê (Statistical Process Control - SPC) Ph ng pháp này s d ng công c th ng kê ki m soát ch t l ng các quá trình Ki m soát ch t l ng quá y m u ch p nh n trong ki m soát ch t trình s d ng th ng kê – ng Statistical Process Control Ph ng pháp này c s d ng ki m tra ch t ng c a các s n ph m cu i d a trên l y m u (SPC) th ng kê 3 4 Các c s c a ki m soát quá trình SPC trong d ch v dùng th ng kê (SPC) Tính ch t c a ph ph m trong d ch v khác o l ng hi u su t c a m t quá trình i các s n ph m d ng toán h c (th ng kê) Ph ph m trong d ch v là vi c không có kh Liên quan n thu th p, t ch c và phân tích s li u ng áp ng nhu c u khách hàng c tiêu: cung c p các tín hi u th ng kê khi các o l ng, ki m tra s hài lòng c a khách nguyên nhân không ng u nhiên gây ra sai l ch quá trình xu t hi n hàng Th ng c dùng Ki m soát quá trình ch t o s n ph m Ki m tra m u c a các s n ph m cu i 5 6 1
 2. 9/14/2010 SPC Các lo i nh h ng Ng u nhiên SPC Các nguyên nhân thông Bi n không ng u ki m soát quá trình s n th ng nhiên (ho c là bi n có xu t tìm ra và ng n ng a các l i ch t l ng UCL h u, g n li n v i quá th gán c) trình các nguyên nhân c th u ch có th lo i b b ng p c a các s n ph m c gây ra b i các y u t có cách c i ti n h th ng th xác nh c dùng ki m tra LCL Bi u ki m soát có th thay i b i ng i thao tác ho c các quá trình ph i n m trong ho t ng qu n lý gi i h n ki m soát 7 8 SPC trong TQM Nguyên nhân ng u nhiên SPC và không ng u nhiên công c xác nh các v n ch t l ng và dùng c i thi n quá trình s n xu t óng góp vào m c tiêu liên t c c i thi n c a TQM 9 10 Các lo i SQC Các tính ch t c a ch t l ng SQC Bi n Thu c tính Các c tính o c, ví Các thu c tính c n t p nh tr ng l ng, trung ki m tra l i chi u dài Phân lo i s n ph m là Ki m soát y m u ch p Có th t t c ho c l y ‘t t’ ho c ‘không t t’ quá trình nh n t vài ho c m s l ng Là các bi n liên t c ng ng u nhiên Phân lo i bi n thành các bi n minh b ch Bi u Bi u ho c gián n bi n thu c tính ví d nh m t cái radio làm vi c hay không 11 12 2
 3. 9/14/2010 Ki m soát quá trình: 3 lo i u ra i n Quan h gi a s li u (population) và hình c a quá trình phân b m u (a) Có kh ng ki m soát, có kh ng t o ra s n 3 d ng phân b ph m trong vùng gi i h n. phân b c a giá tr trung bình (GTTB) m u M t quá trình ch có bi n i Beta T n su t ng u nhiên và có kh ng s n xu t ra s n ph m trong GTTB cua GTTB mau x gi i h n. l ch chu n c a x Gi i h n d i Gi i h n trên Normal x GTTB m u n (b) Có kh ng ki m soát, nh ng không có kh ng t o ra s n ph m trong vùng gi i h n. M t Uniform quá trình ch có bi n i ng u nhiên và có kh ng s n xu t ra s n 3 x 2 x 1 x x 2 x 3 x x ph m trong gi i h n.; và (GTTB) (c) Không th ki m soát. M t 95.5% cac gia tri x nam trong khoang 2 x Size quá trình không th ki m soát v i (Weight, length, speed, etc. m t s nguyên nhân không ng u 99.7% cac gia tri x nam trong khoang 3 x ) nhiên. 13 14 Phân b m u c a các GTTB và phân Bi u ki m soát quá trình b c a quá trình th c a s li u m u theo th i phân b m u c a các giá tr trung 80 gian bình Giá tr Giá tr m u phân b quá 60 u trình c a các UCL u 40 Trung 20 bình LCL 0 x m ( mean ) 1 5 9 13 17 21 15 Time 16 M c ích c a bi u ki m soát C s c a bi u ki m soát Ch ra các thay i trong m u d li u ví d nh xu h ng Lý thuy t gi i h n trung tâm Hi u ch nh tr c khi quá trình r i ra ngoài dùng ki m Khi kích phân b m u s ti n soát th c m u n v i phân b n, chu n. Ch ra nguyên nhân c a các thay i trong s li u Các nguyên nhân không ng u nhiên li u ngoài gi i h n ki m soát ho c có xu h ng Các nguyên nhân ng u nhiên Các bi n ng ng u nhiên xung quanh giá tr trung bình X X 17 18 3
 4. 9/14/2010 C s c a bi u ki m soát (ti p C s c a bi u ki m soát (ti p theo) theo) Lý thuy t gi i h n trung tâm Các tính ch t c a phân b chu n 99.7% cac gia tri x Giá tr trung bình l ch chu n 95.5% cac gia tri x nam trong khoang 3 nam trong khoang 2 x x X x x n X x X x 19 20 Các lo i bi u ki m soát M t quá trình c ki m soát n u … … n u không có m m u nào ngoài vùng ki m soát Các d li u s li u t ng minh liên t c Bi u ho c s gián n … ph n l n các m g n giá tr trung bình ki m soát …s m trên và d i ng trung tâm không khác nhau nhi u Bi u Bi u bi n thu c tính … phân b c a các m ph i mang tính ng u nhiên Bi u Bi u Bi u Bi u R X P C 21 22 Các b c ki m soát quá trình b ng Bi u X bi u Thu c lo i bi u ki m soát bi n t u o ra s n ph m Kho ng ho c t l c a d li u s Cung c p d ch v Sai Mô t giá tr trung bình m u theo th i gian ym u th ng có v n ? Ki m soát giá tr trung bình c a quá trình úng Ví d : cân tr ng l ng các m u cà phê và Ki m tra m u ng quá trình tính giá tr trung bình c a m u; v th Xây d ng Tìm ra nguyên nhân Bi u u khi n Kh c ph c 23 24 4
 5. 9/14/2010 Bi u X Bi u X - Ví d giá tr o( ng kính c a SLIP- RING, CM) uk 1 2 3 4 5 x R x1 + x2 + ... xk = x= 1 5.02 5.01 4.94 4.99 4.96 k 2 5.01 5.03 5.07 4.95 4.96 3 4.99 5.00 4.93 4.92 4.99 = = 4 5.03 4.91 5.01 4.98 4.89 UCL = x + A2R LCL = x - A2R 5 4.95 4.92 5.03 5.05 5.01 6 4.97 5.06 5.06 4.96 5.03 trong ó 7 5.05 5.01 5.10 4.96 4.99 8 5.09 5.10 5.00 4.99 5.08 = 9 5.14 5.10 4.99 5.08 5.09 x = giá tr trung bình c a giá tr 10 5.01 4.98 5.08 5.07 4.99 trung bình m u 25 26 Bi u X - Ví d Bi u X - Ví d (ti p theo) giá tr o( ng kính c a SLIP- RING, CM) uk 1 2 3 4 5 x R 1 5.02 5.01 4.94 4.99 4.96 4.98 0.08 = x 50.09 2 5.01 5.03 5.07 4.95 4.96 5.00 0.12 x= = = 5.01 cm k 10 3 4.99 5.00 4.93 4.92 4.99 4.97 0.08 4 5.03 4.91 5.01 4.98 4.89 4.96 0.14 5 4.95 4.92 5.03 5.05 5.01 4.99 0.13 = UCL = x + A2R = 5.01 + (0.58)(0.115) = 5.08 6 4.97 5.06 5.06 4.96 5.03 5.01 0.10 7 5.05 5.01 5.10 4.96 4.99 5.02 0.14 = 8 5.09 5.10 5.00 4.99 5.08 5.05 0.11 LCL = x - A2R = 5.01 - (0.58)(0.115) = 4.94 9 5.14 5.10 4.99 5.08 5.09 5.08 0.15 10 5.01 4.98 5.08 5.07 4.99 5.03 0.10 50.09 1.15 Giá tr c a A2 -> Tra b ng 27 28 l nm u s cho bi u X s cho bi u R 5.10 – n A2 D3 D4 tìm gi i h n ki m 5.08 – 2 1.88 0.00 3.27 UCL = 5.08 Bi u X - Ví d 3 1.02 0.00 2.57 5.06 – 4 0.73 0.00 2.28 5 0.58 0.00 2.11 giá tr trung mình 5.04 – 6 0.48 0.00 2.00 7 0.42 0.08 1.92 5.02 – = 8 0.37 0.14 1.86 x = 5.01 (ti p theo) 9 0.44 0.18 1.82 5.00 – 10 0.11 0.22 1.78 11 0.99 0.26 1.74 4.98 – 12 0.77 0.28 1.72 13 0.55 0.31 1.69 4.96 – 14 0.44 0.33 1.67 LCL = 4.94 15 0.22 0.35 1.65 4.94 – 16 0.11 0.36 1.64 Các h s 17 0.00 0.38 1.62 4.92 – 18 0.99 0.39 1.61 | | | | | | | | | | 19 0.99 0.40 1.61 soát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 0.88 0.41 1.59 m u 29 30 5
 6. 9/14/2010 Bi u R Bi u R (ti p theo) t lo i bi u ki m soát cho bi n Cho kho ng ho c t s các d li u s UCL = D4R LCL = D3R Mô t kho ng m u theo th i gian khác bi t gi a các giá tr nh nh t và nh nh t R trong m u ki m tra R= k Theo dõi bi n ng c a quá trình trong ó Ví d : o tr ng l ng c a m u cà phê và tính kho ng c a chúng; v th R = kho ng c a m i m u k=s m u 31 32 Bi u R – Ví d Bi u R – Ví d (ti p theo) giá tr o (SLIP-RING DIAMETER, CM) (SLIP- uk 1 2 3 4 5 x R 1 5.02 5.01 4.94 4.99 4.96 4.98 0.08 2 5.01 5.03 5.07 4.95 4.96 5.00 0.12 R 1.15 UCL = D4R = 2.11(0.115) = 0.243 3 4.99 5.00 4.93 4.92 4.99 4.97 0.08 R= = = 0.115 k 10 LCL = D3R = 0(0.115) = 0 4 5.03 4.91 5.01 4.98 4.89 4.96 0.14 5 4.95 4.92 5.03 5.05 5.01 4.99 0.13 6 4.97 5.06 5.06 4.96 5.03 5.01 0.10 7 5.05 5.01 5.10 4.96 4.99 5.02 0.14 8 5.09 5.10 5.00 4.99 5.08 5.05 0.11 Giá tr c a D3 và D4 -> tra b ng 9 5.14 5.10 4.99 5.08 5.09 5.08 0.15 10 5.01 4.98 5.08 5.07 4.99 5.03 0.10 50.09 1.15 33 34 Bi u R – Ví d (ti p theo) Các b c c n thi t khi dùng bi u ki m soát 1. Thu th p 20-25 m u v i n = 4 ho c 5 t 0.28 – t quá trình n nh và tính giá tr trung 0.24 – bình. UCL = 0.243 0.20 – 2. Tính giá tr trung bình chung, t các giá tr Kho ng 0.16 – R = 0.115 gi i h n c l ng và tính các giá tr c n 0.12 – trên và d i c a giá tr gi i h n. N u nh 0.08 – quá trình ang không n nh, dùng giá tr 0.04 – | LCL = 0 | | | | | | | | | trung bình mong mu n thay cho giá tr trung 0– 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bình chung tính các gi i h n. m u 35 36 6
 7. 9/14/2010 Các b c c n thi t khi dùng bi u S d ng bi u X và R cùng nhau ki m soát (ti p theo) Giá tr trung bình và s bi n thiên c a quá 3. th giá tr trung bình và kho ng c a trình c n ph i ki m soát c u trên các bi u t ng ng và xác nh xem th có v t ra ngoài kho ng Có th x y ra là quá trình có kho ng r t nh , ki m soát hay không. nh ng giá tr trung bình ngoài vùng ki m soát Có th x y ra là quá trình có giá tr trung bình 4. Tìm các m ho c d ng ch ra r ng quá trình ngoài vùng ki m soát. Tìm nguyên ki m soát c, nh ng kho ng ki m soát nhân cúa các sai l ch quá l n 5. y thêm m u và ki m tra l i các ng ng ki m soát. 37 38 D ng c a bi u ki m soát D ng c a bi u ki m soát (ti p theo) UCL UCL UCL UCL LCL LCL Các giá tr c a m u liên t c d i LCL Các giá tr c a m u liên t c t ng LCL ng trung tâm Các giá tr c a m u liên t c trên Các giá tr c a m u ng trung tâm liên t c gi m 39 40 D ng c a bi u ki m soát (ti p D ng c a bi u ki m soát (ti p theo) = theo) UCL 3 sigma = x + A2R Zone A = 2 2 sigma = x + 3 (A2R) Zone B = 1 1 sigma = x + 3 (A2R) Zone C Giá tr = x trung bình Zone C = 1 sigma = x - 1 (A2R) 3 Zone B = 2 sigma = x - 2 (A2R) 3 Zone A = LCL 3 sigma = x - A2R | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 41 42 7
 8. 9/14/2010 D ng c a bi u chúng ta c n l u ý D ng c a bi u chúng ta cân l u ý (ti p theo) 7 m liên ti p n m v m t phía c a ng trung tâm 7 m liên ti p i lên ho c i xu ng i các các vùng khác nhau 14 m liên t c lên ho c xu ng ?! 2 ho c 3 m liên ti p trong vùng A nh ng n n m trong kho ng giám sát 4 ho c 5 m liên ti p trong vùng A ho c B 43 44 D ng c a bi u ki m soát (ti p theo) 45 46 Th c hi n ki m tra d ng th u x trên/d i i lên/ i xu ng vùng 1 4.98 B — B 2 5.00 B U C 3 4.95 B D A 4 4.96 B D A 5 4.99 B U C 6 5.01 — U C 7 5.02 A U C 8 5.05 A U B 9 5.08 A U A 10 5.03 A D B 47 48 8
 9. 9/14/2010 C c am u Bi u ki m soát cho các thu c tính Bi u thu c tính yêu c u c m u l n h n Bi u p 50 n 100 n v trong m t m u ph n ph ph m có trong m u Bi u bi n yêu c u ít m u h n Bi u c 2 n 10 n v trong m t m u khuy t t t trong m t s n ph m 49 50 Bi u p Bi u p Lo i thu c tính c a bi u li u phân bi t rõ ràng minh b ch ví d , t t – x u UCL = p + z p LCL = p - z Ch ra t l c a s s n ph m không theo p chu n z= s c a l ch chu n (=3) p = giá tr trung bình c a t l ph ph m Ví d : m s gh h ng và chia s này cho p = l ch chu n c a phân b m u ng s ki m tra; v th p(1 - p) Gh s là ph ph m ho c t t p= n 51 52 Ví d v bi u p Ví d v bi u p (ti p theo) l ng l ng s ph ph m u ph ph m ph ph m p= = 200 / 20(100) = 0.10 ng s s n ph m ki m tra 1 6 .06 2 0 .00 p(1 - p) 0.10(1 - 0.10) 3 4 .04 UCL = p + z = 0.10 + 3 n 100 : : : UCL = 0.190 : : : 20 18 .18 0.10(1 - 0.10) p(1 - p) 200 LCL = p - z = 0.10 - 3 n 100 LCL = 0.010 20 m u / m i m u g m 100 cái qu n bò 53 54 9
 10. 9/14/2010 Bi u c p (ti p theo) 0.20 0.18 UCL = 0.190 0.16 Lo i bi n c a bi u 0.14 li u s gián n 0.12 Mô t s khuy t t t trong m t nv s n T l ph ph m p = 0.10 0.10 ph m Ví d v bi u 0.08 n v có th là gh , t m thép, xe h i … 0.06 c a n v c n ph i không i 0.04 Ví d : m s khuy t t t (v t x c, v t s t 0.02 LCL = 0.010 …) trong i cái gh c a m t m u g m 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 100 cái gh ; v th u 55 56 Bi u c (ti p theo) Bi u c – Ví d l ng khuy t t t trong 15 c n phòng m u sô các UCL = c + z c u khuy t t t = c 190 LCL = c - z c 1 12 c= = 12.67 12. c 15 2 8 trong ó UCL = c + z c 3 16 = 12.67 + 3 12.67 c = s khuy t t t trong m t s n ph m : : = 23.35 z=3 : : LCL = c + z c 15 15 = 12.67 - 3 12.67 190 = 1.99 57 58 24 Lo i bi u s c s d ng UCL = 23.35 21 c – Ví d (ti p d ng bi u X và R: 18 c = 12.67 Dùng theo dõi bi n Thu th p 20-25 m u v i c n=4, ho c n=5, ho c nhi u h n 15 S khuy t t t m t quá trình n nh và tính giá tr trung bình cho bi u 12 X và kho ng cho bi u R. Theo dõi các m u, m i m u v i n nv. 9 d ng bi u P: Chúng ta làm vi c v i ph n l , t l ho c ph n tr m ph 6 ph m 3 LCL = 1.99 Các i l ng theo dõi là thu c tính có th phân thành 2 tr ng thái theo) Bi u mãu v a ph i, m i m u v i nhi u n v thành ph n 2 4 6 8 10 12 14 16 u Giá thi t phân b nh phân tr khi s m u là r t l n – khi ó ta s dùng gi thi t phân b chu n. 59 60 10
 11. 9/14/2010 Lo i bi u s c s d ng (ti p Kh ng c a quá trình theo) d ng bi u C: Dung sai Theo dõi các thu c tính mà s khuy t t t cho m t các c tính thi t k ph n ánh yêu c u c a m t nv u ra có th m c n ph m m th ng là m t ph n nh c a nh ng v n Kh n ng c a quá trình có th x y ra kho ng c a các sai l ch ng u nhiên trong m t Gi thi t s d ng phân b Poisson quá trình mà ta mu n o c v i các bi u ki m Các khuy t t t ví d nh : s v t b n trên bàn, s soát i in n trên m t trang ch … 61 62 Kh ng c a quá trình (ti p theo) Kh ng c a quá trình (ti p theo) Các c tính Các c tính thi t k thi t k (a) Sai l ch ng u nhiên (c) Sai l ch ng u nhiên t quá các c tính nh h n các c tính thi t k ; quá trình thi t k ; quá trình hoàn không có kh n ng toàn có kh n ng áp hoàn toàn áp ng ch ng ch tiêu. tiêu. Quá trình Quá trình Các c tính Các c tính thi t k thi t k (b) Sai l ch ng u nhiên (d) Sai l ch ng u nhiên và các c tính thi t k là nh h n các c tính nh nhau; quá trình có thi t k , nh ng quá trình kh n ng áp ng ch l ch tâm; có kh n ng tiêu trong ph n l n th i áp ng ch tiêu, nh ng gian. t vài s n ph m s không áp ng c Quá trình chu n c n trên. Quá trình 63 64 o kh ng c a quá trình Ví d tính Cp s kh n ng c a quá trình c tính tr ng l ng = 9.0 oz 0.5 oz Giá tr trung bình = 8.80 oz l ch chu n = 0.12 oz kho ng dung sai Cp =kho ng c a quá trình c tính gi i h n trên - c tính gi i h n d i c tính gi i h n trên - Cp = 6 c tính gi i h n d i = 9.5 - 8.5 6 = = 1.39 6(0.12) 65 66 11
 12. 9/14/2010 o kh ng c a quá trình (ti p theo) Tính Cpk c tính tr ng l ng = 9.0 oz 0.5 oz Ch s kh n ng c a quá trình Giá tr trung bình = 8.80 oz l ch chu n = 0.12 oz = = x– c tính gi i h n d i x– c tính gi i h n d i , 3 , Cpk = s nh h n = 3 c tính gi i h n trên -x Cpk = s nh h n = c tính gi i h n trên - x 3 3 8.80 - 8.50 9.50 - 8.80 = s nh h n , = 0.83 3(0.12) 3(0.12) 67 68 L y m u ch p nh n Ki m tra lô hàng nh n c Ch n và ki m tra m u L y m u ch p nh n – Acceptance Sampling So sánh k t qu v i tiêu chu n ch p nh n Ch p nh n lô ch i lô Chuy n cho s n xu t Quy t nh hu b hay khách hàng 69 70 Các u nh c i m c a l y m u ch p Ki n tra trong quá trình nh n Lý do ng h : Lý do ch ng l i: Ki m tra cái gì? Cung c p công c ánh Không có ý ngh a v i các Các c tính k thu t liên quan n chi phí ho c giá r i ro quy trình n nh ch t l ng và thu n l i cho các Ch phát hi n l i; không lo i ki m tra phá hu giúp ng n ng a Ki m tra ch nào? Yêu c u ít th i gian h n Không óng góp giá tr Các quá trình c t y u, chi phí cao ho c t o ra giá các ph ng pháp khác tr Không giúp cho các nhà Yêu c u ít nhân công cung c p c i ti n Ki m tra bao nhiêu? n t c , không ki m tra hay l y m u Gi m s m t m i c a ng i ki m tra 71 72 12
 13. 9/14/2010 Th nào là k ho ch l y m u ch p Mô hình kinh t nh n C1 = chí phí ki m tra và lo i b các s n ph m a ra các th t c ki m tra v t li u u i vào ho c s n ph m cu i C2 = chi phí s a ch a Xác nh p = t l s n ph m l i th c theo % Lo i m u m u (n) Phân tích cân b ng: p*C2 = C1 Các tiêu chí (c) c dùng lo i b ho c ch p nh n m t lô u p > C1 / C2 , ki m tra 100% Nhà cung c p và khách hành c n ph i th ng l ng ( àm phán) u p < C1 / C2 , không làm gì c 73 74 ng c tính ch p nh n ng c tính ki m tra 100% Ch ra ch t l ng c a k ho ch l y m u phân bi t các lô hàng t t và x u P(Ch p nh n toàn b lô hàng) Ch ra các quan h gi a xác su t ch p nh n 100% t lô và ch t l ng c a nó Gi t t c Tr l i t t c Lô hàng Lô hàng 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ng ng % ph ph m trong lô 75 76 ng c tính ki m tra (OC) l y AQL&LTPD m u ít h n 100% c ch t l ng ch p nh n (AQL) c ch t l ng c a m t lô t t P(Ch p nh n toàn b lô) Nhà cung c p không mu n các lô v i s l ng Xác su t không ph i là 100%: 100% R i ro gi l i lô x u ho c tr ph ph m ít h n AQL b tr l i l i lô t t. Dung sai (kho ng ch p nh n) theo ph n tr m Gi t t c a ph ph m trong lô (LTPD) Lô hàng Tr l i t t c c ch t l ng c a m t lô hàng x u Lô hàng Khách hàng không mu n các lô v i m c ph ph m ch p nh n c b i LTPD 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ng ng % ph ph m trong lô 77 78 13
 14. 9/14/2010 R i ro c a nhà s n xu t và khách hàng c tính làm vi c (OC) – ng cong r i ro i ro i v i nhà cung c p ( ) Xác su t lo i b m t lô hàng t t 100 = 0.05 R i ro c a nhà s n xu t AQL Xác su t c a vi c lo i b m t lô khi t l ph ph m 95 là AQL 75 i ro c a khách hàng (ß) Xác su t ch p nh n 50 Xác su t ch p nh n m t lô hàng x u Xác su t c a vi c ch p nh n m t lô khi t l ph 25 ph m là LTPD = 0.10 10 Ph n tr m 0 ph ph m R i ro c a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 khách hàng LTPD AQL LTPD Lô t t Indifference zone Bad lots 79 80 ng cong OC v i các k ho ch l y Ch t l ng u ra trung bình m u khác nhau P(Ch p nh n c lô) ( Pd )( Pa )( N n) AOQ 100% n = 50, c = 1 N n = 100, c = 2 Trong ó: Pd = ph n tr m ph ph m th c c a m t lô Pa = xác su t ch p nh n m t lô N = s các s n ph m trong lô n = s các s n ph m trong m u 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AQL LTPD % ph ph m trong m t lô 81 82 Phát tri n m t k ho ch l y m u SQC – Xác nh và gi m bi n ng c a quá trình Th ng l ng gi a nhà cung c p và khách hàng Gi i h n d i Gi i h n trên Hai bên cùng c g ng gi m r i ro nh h ng b i c m u và tiêu chu n ng ng (a) L y m u ch p nh n – [ M t vài s n ph m x u Các ph ng pháp c ch p nh n; “lô” có th t t ho c x u] Các b ng chu n MIL-STD-105D (b) SPC – [Gi quá trình trong cùng “ki m soát”] Các b ng chu n Dodge-Romig (châu Âu) Các công th c th ng kê (c) cpk >1 – [Thi t k m t quá trình ki m soát c] 83 84 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản