Chương 3-Thiết kế giao diện

Chia sẻ: Pacific Ocean | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
120
lượt xem
51
download

Chương 3-Thiết kế giao diện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 3-thiết kế giao diện', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3-Thiết kế giao diện

  1. 14/9/2009 III. Thi t k giao di n Thi t k giao di n — Giao di n ngư i dùng (User Interface) — Tác nhân con ngư i trong thi t k giao di n — Giao di n ngư i dùng c n ph i đư c thi t k — Kh năng nh t c th i c a con ngư i h n ch . sao cho phù h p v i k năng, kinh nghi m và — Nhu c u c a ngư i dùng h th ng s trông đ i c a ngư i s d ng nó. — Kinh nghi m, năng l c — Ngư i s d ng h th ng thư ng đánh giá — kh năng dùng bàn phím, mouse,… h th ng thông qua giao di n hơn là ch c — t c đ ph n ng, kh năng nh thao năng c a nó. — S thích, văn hóa, l a tu i — Giao di n c a h th ng nghèo nàn có th — m u s c, ngôn ng , bi u tư ng khi n ngư i s d ng t o ra các l i h t s c — các lo i tương tác khác nhau: hình nh, văn b n, nghiêm tr ng. âm thanh… Thi t k giao di n Thi t k giao di n — Các nguyên t c thi t k giao diên — Nh t quán: — S quen thu c c a ngư i s d ng: h th ng nên hi n th m c th ng nh t thích Giao di n ph i đư c xây d ng d a trên các thu t h p. Ví d : các câu l nh và menu nên có cùng ng và các khái ni m mà ngư i s d ng có th đ nh d ng … hi u đư c hơn là nh ng khái ni m liên quan đ n — T i thi u hoá s b t ng : máy tính. N u m t yêu c u đư c x lý theo cách đã bi t Ví d : h th ng văn phòng nên s d ng các khái trư c thì ngư i s d ng có th d đoán các thao ni m như thư, tài li u, c p gi y … mà không nên tác c a nh ng yêu c u tương tư. s d ng nh ng khái ni m như thư m c, danh m c … 1
  2. 14/9/2009 Thi t k giao di n Thi t k giao di n — Kh năng ph c h i: — K thu t: hai v n đ chính c n gi i quy t h th ng nên cung c p m t s kh năng ph c h i t — Tương tác ngư i dùng: cách ngư i dùng đưa thông l i c a ngư i s d ng và cho phép ngư i s d ng tin vào cho h th ng khôi ph c l i t ch b l i. — Bi u di n thông tin: cách h th ng trình di n thông — Hư ng d n ngư i s d ng: tin cho ngư i dùng Như h th ng tr giúp, hư ng d n tr c tuy n … — Gi i pháp đư c xem xét theo góc đ — Tính đa d ng: — Thi t b tương tác ngư i dùng H tr nhi u lo i tương tác cho nhi u lo i ngư i s — Cách h th ng trình di n - ch ng lo i giao di n dung khác nhau. — Mô hình tương tác Thi t k giao di n Thi t k giao di n — Thi t b tương tác — Các lo i giao di n: — Màn hình — Giao di n dòng l nh: — Bàn phím — Là phương th c tương tác đ u tiên Nh p l nh/d — Mouse, bút t , ... li u t bàn phím — Màn hình c m bi n — D cài đ t so v i GUI — Mic/Speaker — th c hi n thông qua hàm chu n c a ngôn ng — Smart cards,… — không t n tài nguyên h th ng — C thi t b l n phương th c đ u đang ti n hóa: — Nh n d ng ti ng nói, ch vi t… 2
  3. 14/9/2009 Thi t k giao di n Thi t k giao di n — Có kh năng t h p l nh đ t o các l nh ph c t p — ph i h p các filter, t o các lô x lý (batch) — có th l p trình b ng (Unix) shell — có th t đ ng hóa — Thao tác th c hi n tu n t — khó s a l i thao tác trư c đó — Không phù h p v i ngư i dùng ít kinh nghi m — khó h c, khó nh d nh m — đòi h i k năng s d ng bàn phím Thi t k giao di n Thi t k giao di n — Giao di n đ h a (GUI) — Là giao di n thông d ng trên PC, Apple, Unix WS — D h c, d s d ng, thu n ti n v i ngư i ít kinh nghi m — Có nhi u c a s , có th tương tác song song trên nhi u c a s mà không b m t thông tin — Có th hi n th , tương tác d li u trên nhi u v trí trong c a s 3
  4. 14/9/2009 Thi t k giao di n Thi t k giao di n — Hình th c tương tác — Tương tác tr c ti p v i thông tin ví d : so n th o; nh p d li u vào các form… — d h c, d s d ng — nh n đư c t c th i k t qu thao tác — cài đ t ph c t p, t n tài nguyên ph n c ng — Tương tác gián ti p ví d : ch n l nh t menu, giao di n dòng l nh — kém tr c quan — thu n ti n khi l p l i thao tác ph c t p Thi t k giao di n Thi t k giao di n — S d ng th c đơn (menu) — Không c n nh l nh — T i thi u hóa dùng bàn phím — Tránh các l i như sai l nh, sai tham s — D dàng t o các tr giúp theo ng c nh 4
  5. 14/9/2009 Thi t k giao di n Thi t k giao di n — H p tho i (Dialog) — Các v n đ — Dùng khi c n ngư i dùng đưa ra l a ch n quy t đ nh — Phương pháp hi n th thông tin — Hi n th b ng văn b n (text) — chính xác — d cài đ t — Hi n th b ng đ h a (graphic) — tr c quan — d dàng nhìn nh n các m i quan h Thi t k giao di n Thi t k giao di n — Th i gian ph n h i — Thông báo — Ph n h i c a h th ng đ i v i — Th i gian trung bình thao tác — th i gian trung bình ph n h i — C n có nghĩa, d hi u, đưa ra các v i thao tác — thông tin h u ích v i ngư i — ngư i dùng không th đ i quá dùng — tránh đưa ra các s hi u lâu (< 3s) — đ nh d ng thông báo ph i nh t — c n ch ng t h th ng đang quán ho t đ ng — Thông báo l i — Đ bi n thiên th i gian ph n h — chính xác — có tính xây d ng (nguyên nhân, — Gây c m giác h th ng g p cách kh c ph c,…) l i 5
  6. 14/9/2009 Thi t k giao di n Thi t k giao di n — Ti n ích (tr giúp) — S lư ng thông báo: — C n có các ti n ích tr giúp — Đưa ra càng nhi u càng t t = càng thân thi n ngư i s d ng — Đưa ra m t lư ng t i thi u = im l ng là vàng — Ti n ích tích h p: tr giúp tr c tuy n, theo ng c nh — Th i đi m và th t đưa ra thông báo — chú gi i thao tác, giao di n — Yêu c u ph n h i đ i v i thông báo — Các tài li u tr c tuy n — tra c u ch c năng h th ng — Các macro: t đ ng hóa thao tác — ví d : MS Word macro Thi t k giao di n Thi t k giao di n — Tính công ngh — Quy trình thi t k giao di n — Giao di n là ph n t d thay đ i — thay đ i quy trình, phương th c thao tác — thay đ i môi trư ng (ph n c ng, h đi u hành) — nâng c p (đ p hơn, d s d ng hơn…) — Giao di n ph i d s a đ i — Giao di n ph i có tính kh chuy n — Giao di n nên đ c l p v i x lý 6
  7. 14/9/2009 Thi t k giao di n Thi t k giao di n — Quy trình thi t k giao di n — Phân tích ngư i s d ng — Phân tích ngư i s d ng: — Các k thu t phân tích Tìm hi u nh ng gì ngư i s d ng s làm v i h th ng. — Phân tích nhi m v : mô hình hoá các bư c c n th c — L p m u th h th ng: hi n đ hoàn thành m t nhi m v . Xây d ng m t t p các m u th đ th nghi m — Phân tích nhi m v phân c p. — Đánh giá giao di n: — Ph ng v n và tr c nghi m: h i ngư i s d ng v Th nghi m các m u th cùng v i ngư i s d ng. nh ng gì mà h làm. — Mô t : quan sát ngư i s d ng làm vi c và h i h v nh ng cách mà không đư c bi t t i Thi t k giao di n Thi t k giao di n — L p m u th giao di n ngư i dùng — Các k thu t l p m u th — M u th cho phép ngư i s d ng có đư c nh ng M u th hư ng nguyên m u:s d ng công c — kinh nghi m tr c ti p v i giao di n. như Macromedia Director đ xây d ng m t t p — N u không có nh ng kinh nghi m tr c ti p như v y h p các nguyên m u và màn hình. Khi ngư i s thì không th đánh giá đư c kh năng có th s d ng d ng tương tác v i chúng thì màn hình s thay đư c c a giao di n. đ i đ hi n th tr ng thái k ti p. — Quy trình : — L p trình tr c quan: s d ng các ngôn ng đư c — L p các m u th trên gi y. thi t k cho vi c phát tri n nhanh như Visual — Tinh ch nh m u th và xây d ng chúng Basic. — M u th d a Internet: s d ng web browser và script 7
  8. 14/9/2009 Thi t k giao di n Phương pháp và công c thi t k — Đánh giá giao di n ngư i dùng — Cách ti p c n hư ng ch c năng — Các k thu t: — B n thi t k đư c phân gi i thành m t b các đơn — Tr c nghi m l i các ph n h i c a ngư i s d ng th tác đ ng l n nhau, mà m i đơn th có m t ch c — Ghi l i quá trình s d ng m u th c a h th ng năng đư c xác đ nh rõ ràng. và đánh giá nó. — Các ch c năng có các tr ng thái c c b nhưng — L a ch n nh ng thông tin v vi c s d ng d chúng chia s v i nhau tr ng thái h th ng, tr ng dàng và các l i c a ngư i s d ng. thái này là t p trung và m i ch c năng đ u có th truy c p đư c. — Cung c p mã l nh trong ph n m m đ thu th p — S d ng các bi u đ lu ng d li u, các lư c đ c u nh ng ph n h i c a ngư i s d ng m t cách tr c tuy n. trúc, và các mô t thi t k chi ti t. Phương pháp và công c thi t k Phương pháp và công c thi t k — Cách ti p c n hư ng đ i tư ng — Thi t k hư ng ch c năng g n v i các chi ti t c a m t thu t toán c a ch c năng đó nhưng các thông — D a trên chi n lư c che d u thông tin c u trúc vào tin tr ng thái h th ng là không b che d u. Vi c bên trong các thành ph n. Cái đó ng m hi u r ng thay đ i m t ch c năng và cách nó s d ng tr ng vi c k t h p đi u khi n logic và c u trúc d li u thái c a h th ng có th gây ra nh ng tương tác b t đư c th c hi n trong thi t k càng ch m càng t t. ng đ i v i các ch c năng khác. — Liên l c thông qua các thông tin tr ng thái dùng — Cách ti p c n ch c năng đ thi t k là t t nh t khi chung (các bi n t ng th ) là ít nh t, nh v y kh mà kh i lư ng thông tin tr ng thái h th ng đư c năng hi u đư c nâng lên. Thi t k là tương đ i d làm nh nh t và thông tin dùng chung nhau là rõ thay đ i vì s thay đ i c u trúc m t thành ph n có ràng. th không c n quan tâm t i các hi u ng ph trên các thành ph n khác. 8
  9. 14/9/2009 Phương pháp và công c thi t k Phương pháp và công c thi t k — Vi c che d u thông tin trong thi t k hư ng đ i — Ba đ c trưng c a thi t k hư ng đ i tư ng tư ng là d a trên s nhìn h ph n m m như là m t — Không có vùng d li u dùng chung: b các đ i tư ng tương tác v i nhau ch không — Các đ i tư ng liên l c v i nhau b ng cách trao đ i ph i là b các ch c năng như cách ti p c n ch c thông báo. năng. — Các đ i tư ng là th c th đ c l p, d thay đ i: — Các đ i tư ng có m t tr ng thái riêng đư c che d u — Các tr ng thái và các thông tin bi u di n ch nh hư ng và các phép toán trên tr ng thái đó. trong ph m vi chính đ i tư ng đó. — Thi t k bi u th các d ch v đư c yêu c u cùng — Các thay đ i v bi u di n thông tin có th đư c th c v i nh ng h tr mà các đ i tư ngcót-ơng tác v i nó cung c p. hi n không c n s tham kh o t i các đ i tư ng khác. — Các đ i tư ng có th phân tán và có th ho t đ ng tu n t ho c song song Phương pháp và công c thi t k Phương pháp và công c thi t k — Ưu đi m c a thi t k hư ng đ i tư ng — Quan h gi a thi t k hư ng đ i tư ng và hư ng — D b o trì vì các đ i tư ng là đ c l p ch c năng — Các đ i tư ng là các thành ph n dùng l i đư c — H tr l n nhau: — Như c đi m — DFD đưa ra mô hình v các thu c tính và ch c — Khó nh n ra các đ i tư ng c a m t h th ng. Vì năng cách nhìn t nhiên đ i v i nhi u h th ng là cách — lu ng giao tác đưa ra hư ng d n v tương tác nhìn ch c năng. gi a các đ i tư ng (thôngbáo) — Mô hình E-R đưa ra hư ng d n xây d ng đ i tư ng 9
  10. 14/9/2009 Phương pháp và công c thi t k Phương pháp và công c thi t k — Power Designer — Hai cách ti p c n hoàn toàn khác nhau: — Các khái ni m như che d u thông tin, k th a là đ c trưng quan tr ng và b n ch t c a thi t k hư ng đ i tư ng và n u không d t b cách nhìn thi t k hư ng ch c năng thì không th khai thác hi u qu các đ c trưng này. Phương pháp và công c thi t k — Rational Rose 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản