Chương 4.1: Xây dựng và thực hiện 5 S

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
105
lượt xem
37
download

Chương 4.1: Xây dựng và thực hiện 5 S

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất phát từ quan điểm: Nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4.1: Xây dựng và thực hiện 5 S

 1. 5 5S Ngh a Yêu c u XÂY D NG VÀ TH C HI N 5S Ch ng 4.1 S1 S Sàng l c Phân lo i nh ng th c n thi t và không c n thi t (Clearing-up) Lo i b nh ng th không c n thi t S2 S px p p x p úng v t, úng ch , và có ánh s ký hi u (Organizing) tìm, d th y. S3 S ch s Gi gìn n i làm vi c, thi t b , d ng c luôn s ch s . (Cleaning) S4 S n sóc Duy trì 3S (Sàng l c, s p x p, s ch s ) m i lúc m i n i (Standardizing) S5 S n sàng Rèn luy n vi c tuân th 3S m t cách t giác, t nguy n (Sustain) 1 2 n sàng = Hi u qu c tiêu c a 5S ‘02 Phân lo i nh ng th c n thi t và không c n thi t ch s ‘01 Lo i b nh ng th không c n thi t ‘00 Xác nh “ úng s l ng” iv i nh ng th c n thi t Các công c 5S (L p i l p l i 3S ‘99 liên t c) ‘98 px p ‘97 px p Sàng l c ‘96 3 4 = Ng n n p,Thu n ti n = Ki m tra p x p nh ng th c n thi t theo th t Gi gìn n i làm vi c, thi t b , d ng c luôn s ch s . ng n n p và có ánh s ký hi u d tìm, d th y n ch NGU N gây d b n, b a bãi Lau chùi có “Ý TH C” p x p úng v t, úng ch p x p các v trí d ng c , máy móc, công nhân… sao cho ti n trình làm vi c trôi ch y 5 6 1
 2. SAU KHI HOÀN T T 3S... = Gi m c ng th ng ª Ch p nh hi n tr ng Duy trì thành qu t c – C n c nh “Liên t c phát tri n” 3S – Toàn c nh Sàng L c pX p ª Dán nh lên c nh nh c cho m i ng i th y rõ s khác bi t ch S ª Cùng quy t tâm duy trì tr ng thái ã t c i lúc, m i n i – Vi c ch p nh ph i t o ra quy t tâm c a m i ng ih ng t i m t môi Nguyên t c 3 Không: tr ng làm vi c t t h n, không bao gi quay tr l i s b b n ban u. Không có v t vô d ng. Không b a bãi. Không d b n. 7 8 = Ch p hành qui nh Sàng l c px p Nguy n, T Giác vi c th c hi n và duy trì 3S: Xu t s c Sàng L c pX p Gi i ch S th ng “Ki m Soát B ng M t” Khá Visual Control System (VCS) t ch s Th i gian 9 10 TA LÀM M Y S: 5S, 3S HAY 2S? ÁP D NG TH C T 1. D án th v i S phù h p nh t (3 tháng) – Khu v c n hình: Seiri, Seiton ª Ta làm 3S: S1, S2, S3 – Ho c v i máy n hình: Seiso ª S4 s có c sau khi làm LIÊN T C 3S 2. M r ng và nâng c p ho t ng (6-12 tháng) ª S5 s có c sau khi nhi u l n L P L I vòng S1, S2, – M r ng n khu v c khác S3, S4. – Nâng c p ho t ng i v i khu v c ho c máy n hình 3. 5S toàn phân xu ng (n u 1&2 ã c th c hi n) – Chu n b các ho t ng toàn công ty (3 tháng) Minh h a trang sau – Ph ng pháp thúc y, ào t o 11 – Ho t ng 5S toàn công ty. 12 2
 3. Nh ng câu h i và tình hu ng th ng g p n sàng 5S c tiêu c a 5S ‘02 1. Nh t B n, ch có m t 5S tiêu chu n 1. Không có 5S tiêu chu n nào Nh t c ch s ‘01 2. 5S là công c tr giúp cho công vi c ‘00 2. 5S là m t ph n công vi c hàng ngày Các công c 5S ‘99 3. Sao l i ph i ch d n, b ng hi u, làm m i th nh con nít v y? (L p i l p l i 3S 3. Nh m gi m nh s t p trung tinh th n liên t c) ‘98 4. Tr i i ! M t quá i, ch y t i ch y lui m t g n ch t ! px p 4. 5S giúp ta gi m i l i, c n phân bi t “ i l i” và “làm vi c” ‘97 5. Tui bi t cái gì tui làm, tui làm theo cách c a tui ! px p Sàng l c ‘96 5. 5S giúp t o ra s c i m và tính ng i khi không có gì là riêng t c 13 14 Nh ng câu h i và tình hu ng th ng g p TRÒ CH I 5S 5S 6. 5S c ng gi ng nh Gi Gìn V Sinh t t ª p x p sao cho nhanh nh t 6. 5S có v d , do v y ch làm s qua mà không theo các b c 5S ª Ch i theo nhóm 7. Ôi thôi, th v y, chúng tôi b n r n l m ª Nhóm kho ng 5 ng i 7. B n có quá b n r n cho vi c ánh r ng, r a m t m i sáng không ? ª Tính th i gian theo m i l n s p x p ª So sánh th i gian gi a các l n c a t ng nhóm 8. 5S có th hoàn t t trong vài n m 8. Càng hi n i, ta càng ph i thích ng v i cái m i / ph c t p ª Rút ra k t lu n v ích l i c a s g n gàng, ng n n p ª Chú ý: s khác nhau gi a các ch , s : 9. Tr i i ! Chúng tôi b bi t công s c, th i gian làm 5S ! – I và 9. Không có l i bi n minh nào t t h n thái tích c c và k t qu t t – s 0 và ch O 10. Chúng tôi ã làm 5S xong h i m y n m tr cr i ! 10. Tôi ã t m r i, 2 n m tr c! 15 16 t u …. ª 405 CÁI BÚA, 25 CÁI INH, 50 CON TÁN 5S Th c hành ª Ï405 CÁI BÚA, 25 CÁI INH, 50 CON TÁN ª Hi u úng ª Áp d ng th c t ª 405 CÁI BÚA, 25 CÁI INH, 50 CON TÁN ª Các k thu t th c t ª Các ho t ng k t h p 17 18 3
 4. 5S LÀ N N MÓNG TH C HI N TPM 5S LÀ N N MÓNG CHO 8 HO T NG TPM B O TRÌ AN TOÀN MTR C I TI N NH K TRÌNH QU C T NG C I TI N CÓ TR NG TÂM HU N LUY N NG. AN TOÀN SKH E MTR TPM TRONG VP U NH K HU N LUY N T B O TRÌ QU N LÝ T B O TRÌ T B O TRÌ HO T NG 5S 19 AM B C 0: S1 VÀ S2 I SAO LÀ B C 0? 7. T b o trì toàn b máy móc 6. Tiêu chu n hóa qui trình, qui nh 5. T ki m tra thi t b 4. K n ng ki m tra-K thu t v.hành 3. V sinh - bôi tr n nh k 2. Gi m nguyên nhân làm d máy 1. V sinh - Phát hi n h ng hóc ª Mu n làm v sinh, ph i b cái không c n, s p x p g n gàng cái 0. Sàng l c - S p x p n tr c! 21 22 I SAO LÀ B C 0? 5S 5S Ngh a Yêu c u S1 Sàng l c Phân lo i nh ng th c n thi t và không c n thi t (Clearing-up) Lo i b nh ng th không c n thi t S2 S px p p x p úng v t, úng ch , và có ánh s ký hi u (Organizing) tìm, d th y. S3 S ch s Gi gìn n i làm vi c, thi t b , d ng c luôn s ch s . (Cleaning) S4 S n sóc Duy trì 3S (Sàng l c, s p x p, s ch s ) m i lúc m i n i (Standardizing) ª Ta th y th nào khi b c vào siêu th ??? S5 S n sàng Rèn luy n vi c tuân th 3S m t cách t giác, t nguy n ª i sao ng i ta s p x p nh v y ??? (Sustain) 23 24 4
 5. = Hi u qu Tr c khi b t u ti n hành làm 5S... Phân lo i nh ng th c n thi t và không c n thi t ª Ch p nh hi n tr ng Lo i b nh ng th không c n thi t – C n c nh Xác nh “ úng s l ng” iv i – Toàn c nh nh ng th c n thi t ª Dán nh lên cho m i ng i cùng th ng th c ª Cùng th ng nh t các công vi c c n làm và cách th c ti n hành – Vi c ch p nh ph i t o ra quy t tâm c a m i ng ih ng t i m t môi tr ng làm vi c t t h n, không bao gi quay tr l i s b b n ban u. 25 26 THU T TH C T 1. K thu t – Th + nh ch p (lo i b trong vòng 1 tu n) – Th vàng + nh ch p (Lo i b trong vòng 1 tháng) – Chu n b khu v c t p k t cho nh ng v t b lo i b 2. Ph ng Pháp – V t li u + chi ti t t i kho ª n 1 n m không s d ng: Th ª n 3 tháng không s d ng: Th vàng – Bán thành ph m + V t li u t i phân x ng ª Không s d ng trong m t tháng: Th ª Không s d ng trong m t tu n: Th vàng – Thành ph m ª n 1 n m: Th ª n 1 tháng: Th vàng 27 28 THU T TH C T THU T TH C T 3. Lo i b 2. Ph ng Pháp (cont.) – Máy móc, khuôn, gá, d ng c – Th t i “khu v c t p k t : ª n 1 n m không s d ng: Th ª Lo i b ph li u ª n 3 tháng không s d ng: Th vàng ª Bán ª gá, d ng c h ng không s a c h n 1 n m: Th ª Tái s d ng ª gá, d ng c h ng không s a c h n 3 tháng: Th vàng – V t d ng v n phòng t i phân x ng: – Th vàng : t i “khu v c t p k t : ª Không s d ng trong m t tháng: Th ª Không s d ng trong m t tu n: Th vàng ª Lo i b ph li u ª Bán ª Tái s d ng 29 30 5
 6. 31 32 = Ng n n p,Thu n ti n NGUYÊN T C S P X P p x p nh ng th c n thi t theo t n ª i th u có m t ch quy nh su t s d ng, th t ng n n p và có – Everything has its place ánh s ký hi u d tìm, d th y ª Th nào úng ch th ó – Everything is at its place p x p úng v t, úng ch ª ly ph thu c t n su t s d ng v ch vàng cho các v trí quy nh p x p các v trí d ng c , máy móc, công nhân… sao cho ti n nhìn - D th y - D l y - D s d ng trình làm vi c trôi ch y 33 34 THU T TH C T THU T TH C T CÁCH L U GI CÁCV T D NG ª p x p nh ng th c n thi t: ª D NG H NG GI ª N I G N TRONG T M TAY, – Xác nh v trí t L ÁY – Dùng ký hi u, nhãn hi u, màu s c nh n bi t ª D NG HÀNG NGÀY ª N I D TÌM, D L Y ª Dùng bi u Paretto xác nh t n su t s d ng i v i máy móc, v t li u, giá, k , gá, khuôn... ª TH NH THO NG S D NG ª O M TÌM, L Y NHANH – Th ng xuyên: C nh máy, dây chuy n CHÓNG. S D NG B NG, HÌNH – Không th ng xuyên: t i phân x ng , KÝ HI U MÀU – S d ng k t h p v i các v t d ng khác: t t i trung tâm qu n lý d dàng ª ÁNH S , KÝ HI U MÀU TRÊN ª S VÀ TH T 35 36 6
 7. VÍ D V S P X P VÍ D V S P X P ª Ch p hình TR C và SAU khi d n d p, s p x p ª Ch p hình TR C và SAU khi d n d p, s p x p VÍ D V S P X P ª Ch p hình TR C và SAU khi d n d p, s p x p 40 thu t ánh d u giúp b n nh th nào? ª dàng s p x p d ng c ª dàng tr l i các th ã l y ra ª dàng ki m soát m i v t – S d ng th ki m tra – S d ng màu s c ª Rèn luy n tính k lu t c a m i ng i 41 42 7
 8. Màu s c giúp b n nh th nào? ª Nhanh chóng xác nh v trí c a v t trong tích t c – C khi l y ra – L n khi tr v ª i làm vi c nhìn vui m t h n ª n gi n mà c c k h u hi u, hãy xem ... 43 44 H S H S th t , mã s A1, A2, B1, B2..ï ch cho th y th t các h s .ï 45 46 d ng m u phù h p d nh n ra t công c ánh d u h u hi u khác: nh ng ng k trên m t t (floor lines) 47 48 8
 9. v ch trên sàn s px p Nguyên t c c b n: - Không bao gi b c lên v ch vàng ho c b c qua ! - Các d ng chia có quan h sát th c (lifelines) ! Lo i M u r ng uý Các ng chia Vàng 10 cm ng c i ra/L i vào Vàng 10 cm ng ch m a vào/ c a m Vàng 10 cm ng ch m Các ng giao thông Vàng 10 cm i tên u da h 10 cm ch chéo 49 50 NGUYÊN T C “TRONG SU T” ª Làm cho m i th tr nên hi n h u h n – D tìm, d th y – D phát hi n và ng n ng a các h h ng, tr c tr c ª Ghi nh ! “Problem out of sight is out of mind” 51 52 53 54 9
 10. Làm cho m i th tr nên hi n h u h n th y, d ki m tra Opaque SS Guard Transparent BEFORE Acrylic AFTER Guard DIFFICULT TO INSPECT BEFORE AFTER 55 56 S2: S P X P I T I SAO, T I SAO? i sao l i d a r i? ng c Ph tùng Không úng ch Không c n thi t Thùng ngh o x p dây chuy n d ng ch U Không c n thi t th a 57 58 TI N D NG H N ! = Ki m tra Gi gìn n i làm vi c, thi t b , d ng c luôn s ch s . n ch NGU N gây d b n, b a bãi Lau chùi có “Ý TH C” ª i sao ta c ph i dùng khoá m ? 59 60 10
 11. CH S CH S - LÀM GÌ ÂY? 1. Chia khu v c / Phân công trách nhi m Làm v sinh c ng có ngh a là – Phân công trách nhi m ai làm gì, khu v c nào. – B n khu v c phân công và b ng ki m tra 5S 2. Ti n hành v sinh khu v c/tb KI M TRA C N TH N – V sinh c n th n , có h th ng t ng khu v c/tb s giúp ta phát hi n các b t th ng – Hãy nh : Làm V sinh không ph i là chùi s ch b i b n, mà chính là KI M TRA. 61 62 CH S - LÀM GÌ ÂY? CH S - LÀM GÌ ÂY? 3. Ti n hành c i ti n ª ra kh u hi u – Gi m th i gian v sinh – D dàng làm v sinh n i hóc k t, khó v i t i. – Gi m ngu n gây b n. – “ 5 phút làm 5S m i ngày ” 4. ra các quy nh cho nhóm trong vi c gi gìn v sinh – “ Ch m sóc cho nó bóng loáng!!” 63 64 LÀM SAO GI V SINH CÓ HI U QU ? NG N NG A D B NT G C 1. Ta ph i làm v sinh gi n i làm vi c s ch s ? 2. Phòng b nh h n ch a b nh. a m ch n trong su t Bàn thao tác Máng t li u y b n t bánh xe Thùng ch a yb n y b n t giày 65 66 11
 12. = Gi m c ng th ng Chu n hoá Duy trì thành qu t c “Liên t c phát tri n” 3S Tr ng thái t n t i khi 3S u tiên c duy trì Sàng L c úng cách. pX p – m b o d n d p, có t ch c và s ch s c duy trì và ch S t h p vào ho t ng hàng ngày c a công ty. i lúc, m i n i – xác nh, lo i b ho c th c hi n các ho t ng ng n Nguyên t c 3 Không: ng a giúp ng n các u ki n 3S x u i. Không có v t vô d ng. Không b a bãi. Ho t ng không có k t thúc! Không d b n. 67 68 Chu n hoá n 5S ª Nhân viên c n có các nhi m v công vi c rõ ràng th c hi n trên vùng làm vi c c a h . Brian ª Công c h u d ng là b n 5S: Stan – nó ch ra cách ch làm vi c c chia thành các khu v c và a ra danh sách các nhân viên/ cá nhân ch u trách nhi m duy trì các u ki n 5S trong khu v c này Charles – Nó làm cho các công vi c 5S rõ ràng ngay khi quan sát. Nikos 69 70 = Ch p hành qui nh “Shitsuke” trong ho t ng hàng ngày Nguy n, T Giác vi c th c hi n và duy trì 3S: Vào th i k u c a công nghi p hoá, r t nhi u nhân viên xu t thân các vùng quê, nh ng n i mà th i gian làm vi c, cách làm vi c, Sàng L c ph ng pháp làm vi c, t t c m i th u r t không theo qui c . pX p Nh ng trong nhà máy, t t c m i ng i u ph i tuân theo n i qui, qui nh và ph ng pháp làm vi c t o ra n i làm vi c hi u qu và ch S an toàn vì ng l ng c a chính h . th ng “Ki m Soát B ng M t” - Xin ngh ph i báo tr c n tr c 10 phút và ra v sau 10 phút Visual Control System (VCS) - Thông tin gi a các ca - Không n t i n i làm vi c - Không tán g u và n tho i trong khi làm vi c - M c ng ph c và i giày ch nh t - Tuân theo các tiêu chu n làm vi c - Tuân theo Seiri, Seiton, Seiso và Seiketsu - ... 71 72 12
 13. lu t Thi u k lu t ª nh ngh a là “t o thói quen duy trì các th t c ho t ng". ª 1. N i làm vi c s tr nên b n và h n lo n. ª 2. Các chi ti t không c n thi t b t u nhi u lên. ª 3. Nhân viên b t u t ch i m c PPE và b t ª Vi c gì s x y ra n u không gi c k lu t c a ch ng u có tai n n. trình 5S? ª 4. Máy h ng và các s n ph m b l i ª 5. Các khách hàng b t u th y khó ch u do môi tr ng b n và không c s p x p. 73 74 lu t – L u ý quan tr ng Sàng l c px p ª 1. T t c các nhóm có quan h và t p trung và các th thách Xu t s c ª 2. Phát tri n ki m soát b ng m t chu n n gi n nm c có th Nh v n là làm vi c thông minh h n ch Gi i không ph i nhi u h n! ª 3. S d ng các b c nh c a các v trí c nh tr c, trong Khá khi và sau th hi n n l c c a b n. ª 4. S d ng ki m toán c th ánh giá hi u qu vi c tri n t ch s khai 5S c a b n Th i gian 75 76 TR C KHI LÀM 5S SAU KHI LÀM S1: SÀNG L C 77 trí quy nh cho v t không c n thi t 78 13
 14. SAU KHI LÀM S2: S P X P SAU KHI LÀM S3: S CH S vaØ AM b c 1: V SINH - KI M TRA AM 2: Gi m ngu n gây b n v ch vàng cho các trí quy nh 79 80 SAU S4: A RA TIÊU CHU N TH C HI N S5: S N SÀNG và AM b c 3: Tiêu chu n V sinh, Bôi tr n, Ki m tra và AM b c 4: Hu n luy n 81 82 5S - 5S - BÍ QUY T TH C HÀNH 5S - BÍ QUY T TH C HÀNH ª a ch n khu v c th nghi m cho “5'Sing” ª Vi t v tình tr ng hi n t i. Ch p nh ª Ti n hành ánh giá r i ro và d nhiên là… … … ª nh ngh a cái có th t c. t t m nhìn. ª Thi t l p các các ngu n l c yêu c u ª ho ch ti p c n và trao i thông tin ª Chia s các trách nhi m ngang nhau I TI N LIÊN T C !!! ª Giám sát thông qua ki m toán ª Xác nh l i ích 83 84 14
 15. Ví d v tính hi u qu c a vi c c i ti n trong Tình hu ng v công ty máy tr thính t i Singapore công vi c th công Ông Tan c giao nhi m v i m i hoàn toàn m t công ty. Ông ã quan sát và th y r ng các nhân viên u có k n ng t t nh ng thái làm vi c l i kém do công ty ông ã buông l ng công tác qu n lý trong th i gian dài. Ông quy t nh d i nhà máy t i m t a m m i và thay i thái làm vi c kém ã di n ra trong su t th i gian dài tr c ó. ây chính là m t th thách l n c a “Shitsuke”. 1) Phân bi t công t rõ ràng Tr c ây: Bàn làm vi c có các ng n kéo v t d ng cá nhân Gh có tay v n th giãn Bây gi : Bàn là vi c ã c thay i ph c v công vi c b ng cách tháo ng n kéo ra Gh ã c thay i ph c v công vi c b ng cách tháo tay v n 2) T o góc ngh ng i riêng ch l i vào c a nhà máy cùng v i các t cá nhân và máy bán hàng t ng 3) a ra tiêu chu n tác nghi p, ki m soát rõ ràng các linh ki n, bán thành ph m và thành ph m, l p s b trí hình nh m i ng i ph i tuân theo các n i qui, qui nh vfa ph ng pháp. 85 86 5S nâng cao ch t l ng 5 S gi m chi phí Gi m ph ph m t i công ty Nh a 1 Ph ph m cao do u ki n t i t i phòng in. 5S c áp d ng nh sau: Seiri: D i thùng các tông gây b i b n ra kh i phòng in Gi m s n ph m d dang (WIP) d th a Seiton: B trí l i s n ph m d dang (WIP) sao cho s n xu t c trôi ch y Seiso: Thay i ph ng pháp v sinh phòng và thi t b (thu l m rác mà không v t b a bãi) ào t o công nhân lau màn hình và h p m c in c n th n h n. Seiketsu: t m t th m t t i l i vào ng n ng a b i. Shitsuke: ào t o công nhân nh ng qui nh và ph ng pháp làm vi c i Th c hi n u ki n t t nh t và dòng s n xu t. t c k t qu t t. t qu : Ph ph m gi m t 11% xu ng còn 2%. 87 88 5 S gi m ph ph m, t ng kh n ng 5 S nâng cao an toàn giao hàng úng h n 89 90 15
 16. 5 S nâng cao tính th n VD1: PH TÙNG THAY TH TR C SAU Màu cho th y cái nào cho ch vàng cho th y v n ph m nào trí c a xe ch a 91 92 VD 2: N I D NG C VD3: ÁNH D U TRÊN SÀN NHÀ Các d ng c này t i n i chúng c n c s d ng Ch n i ch a ph ph m x lý, v t li u bao bì Ch v trí ki m tra và l i i ch trên n n cho th y v trí quy nh 93 94 VD4: KHO PH TÙNG VD5: T D NG C TR C 5S SAU 5S ng ghi có: ª Hình món ª Tên ª Mã s Ai l y món ª l ng ng tên c a ng i Ê, Ê, cái này l n này? y món này ch r i ! Xem th có bao nhiêu th không c n thi t ã d n i ! 95 96 16
 17. TS HÌNH NH VCS TS HÌNH NH VCS 97 98 99 100 COUNTER MEASURES AGAINST DIFFICULT TO INSPECT AREA Opaque SS Guard Transparent BEFORE Acrylic AFTER Guard DIFFICULT TO INSPECT BEFORE AFTER 101 102 17
 18. VCS SOME EXAMPLES VISUAL CONTROL - SOME EXAMPLES -LEVEL CONTROL : VALVE OPENING FLOW DIRECTION LEVEL INDICATORS VALVE OPENING LOW AIR PRESSURE 103 104 MATCH MARK GEAR BOX OIL LEVEL VISUAL CONTROL - SOME EXAMPLES LUBRICATION CONTROL : TH C T P ª n khu v c b n làm vi c/phân công ª Ch p hình các v t d ng b n cho là c n c S1: sàng l c, COLOUR CODING FOR LUBRICANTS ª Ch p hình các ch hay v t d ng b n cho là c n c S2: BEFORE p x p l i cho g n gàng ª Trình bày cho nhóm GEAR BOX - HASSIA AFTER 105 106 CÁC B C ÁP D NG 5S SERI - SÀNG L C Lo i b nh ng cái không c n thi t c 1: n hãy quan sát k i làm vi c c a mình cùng v i m t vài ng nghi p. Hãy phát hi n và xác nh nh ng cái không c n thi t cho công vi c c a b n. Sau ó thì v t b (h y) nh ng cái không c n thi t ng gi i nh ng th gì không c n thi t cho công vi c c a b n. c 2: u b n và ng nghi p c a b n không th quy nh ngay c là m t th gì ó có còn c n thi t cho công vi c hay không thì hãy ánh d u y kèm theo ngày tháng s y và riêng ra m t n i c 3: Sau m t th i gian, ví d 3 tháng, b n hãy ki m tra l i xem có ai c n cái ó không. N u sau 3 tháng mà không th y ai c n, t c là cái ó không còn c n cho công vi c n a. N u b n không th mình quy nh thì hãy ra t th i h lý. Chú ý: 1.Khi sàng l c, b n không c quên nh ng gì trong ng n t . 2.Vi c h y nh ng cái không c n thi t có th là: ª Bán cho ng nát ª Giao cho các n v khác n u h n ª tb ª Khi h y nh ng th thu c tài s n c a công ty, b n nên báo cáo cho ng i có th m quy n bi t ª n c ng nên thông báo cho nh ng n ã cung c p nh ng nguyên v t li u, tài li u th ó ª Khi quan sát xung quanh tìm ra nh ng th không c n thi i làm vi c c a b n, hãy tìm m i n i, m i ngóc ngách gi ng nh khi b n tìm di t m t con gián v y. Và s là m t ph n th ng n u trong quá trình ó b n i tìm ra m t vài v t có ích mà lâu nay b n không nh âu. 107 18
 19. CÁC B C ÁP D NG 5S CÁC B C ÁP D NG 5S SEITON -S P X P t m i th úng ch sao cho thu n l i khi s d ng SEISO - S CH S Làm v sinh s ch s n i làm vi c c 1: n ph i tin là m i th không c n thi c lo i b ra kh i n i làm vi c c a b n Vi c còn l i là b n hãy suy ngh xem cái gì âu là thu n ti n theo quy trình làm vi ng th i b m ª Có m t m i quan h r t m t thi t gi a ch t l ng s n ph m và s s ch s n i làm vi c ch t o s n ph m. Nh v y th m m và an toàn Seiso (s ch s ) ph i c th c hi n hàng ngày, ôi khi là trong su t c ngày. ª Sau ây là m t vài g i ý cho Seiso c a b n: c 2: Sau ó b n hãy trao i v i các ng nghi p v cách s p x p b trí trên quan m thu n ti n cho thao tác. ª ng i n lúc d b n m i v sinh. Hãy quét d n, v sinh n i làm vi c, k c máy móc thi t b , d ng c c t nguyên t c c n chú ý là cái gì th ng xuyên hay ph i s ng n thì ph t g n ng i s ng ph i V.V… m t cách th ng xuyên làm cho nh ng th trên ây không còn c h i d b n. i l i. Cái gì ít dùng h n thì xa h n. B n hãy phác th o cách b trí và trao iv ng nghi p, sau ó th c ª Giành 3 phút m i ngày làm Seiso. hi n. ª n và các ng nghi p c a b n có trách nhi m v i môi tr ng xung quanh n i làm vi c ª Nh ng ng i làm v sinh chuyên nghi p ch ch u trách nhi m nh ng n i công c ng. c 3: n ph i làm sao cho các ng nghi p c a mình u bi c là cái gì ch nào ng mà không ph i h i ai. T t nh t là b n nên có m t danh m c các v t d ng và n i l u gi . Hãy ghi chú trên t ng ng n kéo, ª u b n mu n làm vi c trong m t môi tr ng s ch s và an toàn, t t nh t là b n hãy t o ra môi tr ng ó. ng n t , c p tài li i ng i bi t cái gì c l u gi ó. ª ng bao gi x rác, kh c nh b a bãi và hãy t o m t thói quen s ch s . ª sinh d n d p c ng là m t hành ng ki m tra. c 4: Hãy áp d ng nguyên t c này ch rõ n t bình c u h a và nh ng ch n c n thi t khác ª u này r t quan tr ng i v i các nhà máy, công x ng. ª u b n th y u này úng thì hãy b t u ngay t hôm nay Chú ý: ª ích c a SEITON - S P X P là làm cho n i làm vi c c a b c an toàn, hi u qu khi làm vi c. Vì v y Chú ý: Ngoài 3 phút hàng ngày cho Seiso, b n nên có thói quen làm Seiso trong tu n, trong tháng. Cái l i do Seiso mang nh ng v t nh rèm, màn che u nh ng v t d ng phía sau là không c n thi t i s l n h n nhi u l n so v i th i gian b ra. ª u b n có c tiêu chu n quy nh m c t i thi u và t a l u gi t li u, tài li u thì càng t t (reoder level) CÁC B C ÁP D NG 5S CÁC B C ÁP D NG 5S Th c hi n các S trên m t cách t giác mà không c n ph i có ai ó nh c Duy trì s v sinh s ch s m c cao SHITSUKE - S N SÀNG nh hay ra l nh. SEIKETSU - S N SÓC ª không lãng phí nh ng n l c ã b ra, b n không nên d ng l i sau khi ã th c hi n c 3S. ª n ph i làm cho m i ng i th c hi n 4S m t cách t giác nh là m t thói quen hay l s ng. ª Sau ây là nh ng g i ý cho SEIKETSU c a b n: ª Không có cách nào thúc ép th c hi n 5S h n là th ng xuyên th c hành nó cho t i khi mà m i ng i u yêu 5S. ª o ra m t h th ng nh m duy trì s s ch s ng n n p n i làm vi c; c n có l ch ª n t o ra m t b u không khí lành m nh m i ng i th y không th thi u 5S. Mu n v y c n làm v sinh. ph i chú ý: ª Phong trào thi ua gi a các phòng ban, phân x ng c ng r t quan tr ng và hi u qu ª Coi n i làm vi c nh là ngôi nhà th hai c a b n trong vi c lôi kéo, cu n hút m i ng i tham gia 5S. ª Nh n th c c công ty nh là n i b n t o ra thu nh p cho b n và gia ình b n. ª u b n mong mu n và th ng xuyên làm cho ngôi nhà c a b n s ch s , v sinh, ng n n p thì Chú ý: i sao b n l i không c g ng làm cho n i làm vi c c a b n s ch s tho i mái d ch u nh nhà. • C n ch rõ tên ng i ch u trách nhi m v n i làm vi c hay máy móc. • Ki m tra và ánh giá th ng xuyên do thành viên c a t (nhóm, i) 5S c a nv Chú ý: nâng cao SHITSUKE (s n sàng) c a nhân viên trong công ty thì vai trò c a ng i ph th c hi n. trách là c c k quan tr ng. Ng i ph trách ph i là t m g ng v 5S m i ng i noi theo. ng ch có tìm ch x u, kém phê bình mà ph i chú ý tìm ra cái hay, cái t t khen th ng ng viên. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản