Chương 4: Kỹ thuật lập trình

Chia sẻ: Nguyenhoanglong Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
749
lượt xem
511
download

Chương 4: Kỹ thuật lập trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 4: kỹ thuật lập trình', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Kỹ thuật lập trình

 1. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình PHAÀN I ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH (PLC) CHÖÔNG 4 KYÕ THUAÄT LAÄP TRÌNH Chuû ñeà: Bieán vaø vuøng nhôù Toå chöùc quaù trình Caùc kyõ thuaät laäp trình Muïc ñích: Söû duïng vaø ñònh nghóa caùc khoái döõ lieäu Khai baùo vaø truy caäp caùc haøm chöùc naêng Moái quan heä giöõa caùc loaïi khoái haøm vaø hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng chuùng trong thieát keá chöông trình. 105
 2. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình 4.1. KHAÙI QUAÙT Thieát bò ñieàu khieån laäp trình ñoùng moät vai troø raát quan troïng trong ñieàu khieån, giaùm saùt vaø quaûn lyù caùc hoaït ñoäng cuûa caùc thieát bò, maùy vaø coâng ngheä saûn xuaát veà caû phöông dieän kinh teá, söû duïng vaø kyõ thuaät. Ñoái vôùi caùc heä thoáng ñieàu khieån maø söû duïng thieát bò naøy laøm trung taâm ñieàu khieån thì ngoaøi coâng vieäc keát noái, ñaûm baûo veà tính ñoàng boä, giöõa thieát bò ngoaïi vi vaø ñieàu khieån laø raát ñôn giaûn, yeáu toá caàn phaûi quan taâm ñeán laø chöông trình ñieàu khieån maø ngöôøi söû duïng vieát cho thieát bò ñieàu khieån. Khi ñeà caäp ñeán nhöõng heä thoáng coù möùc ñoä hoaït ñoäng phöùc taïp, nhieàu ñaàu vaøo – ra, söï laëp laïi caùc ñòa chæ cuûa caùc I/O nhieàu laàn thöôøng xuyeân trong quaù trình queùt ñoøi hoûi vieäc thieát keá vaø vieát caùc chöông trình phaûi coù kyõ thuaät haún hoi. Nhö vaäy vieäc caáu truùc chöông trình laøm phaân taùn quaù trình hoaït ñoäng cuûa chöông trình thaønh nhieàu vuøng chöùc naêng töông öùng vôùi caùc khoái, haøm ñeå quaûn lyù vaø truy xuaát chuùng khi taùc nhieäm laøm cho chöông trình toái öu, haïn cheá toái ña nhöõng loãi, khoâng gaây nhaàm laãn, deã daøng kieåm tra vaø söûa loãi hay laø caûi tieán. Caáu truùc ñöôïc moâ taû hình 4.1. FB FC OB Heä ñieàu haønh FB FB SFC FC Hình 4.1 – Caáu truùc goïi caùc khoái chöông trình 4.2. TOÅ CHÖÙC BOÄ NHÔÙ CPU Vuøng nhôù cuûa CPU ñöôïc toå chöùc nhö hình 4.2. Accumulators ACCU 1 Boä ñeäm ra soá Q ACCU 1 Boä ñeäm vaøo soá I System Vuøng nhôù côø M word Address Registers Timer T ACCU 1 Counter C ACCU 1 • Logic Block Data Block Registers Word • Data Block ACCU 1 • Local Block memory ACCU 1 • Chöông trình ngöôøi söû Status word duïng (RAM) Load ACCU 1 • Chöông trình ngöôøi söû memory duïng (EEPROM) Hình 4.2- Toå chöùc boä nhôù Load memory: laø vuøng nhôù chöùa chöông trình öùng duïng do ngöôøi söû duïng vieát goàm caùc khoái chöông trình öùng duïng OB, FC, FB, caùc khoái chöông trình coù saün trong thö vieän heä 106
 3. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình thoáng SFC, SFB vaø caùc khoái döõ lieäu DB. Vuøng nhôù naøy ñöôïc taïo bôûi moät phaàn cuûa boä nhôù RAM cuûa CPU vaø EEPROM. Work memory: laø vuøng nhôù chöùa caùc khoái DB ñang ñöôïc môû, khoái chöông trình (OB, FB, FC, SFC, SFB) ñang ñöôïc CPU thöïc hieän vaø phaàn boä nhôù caáp phaùt cho nhöõng tham soá hình thöùc ñeå caùc khoái chöông trình naøy trao ñoåi tham trò vôùi heä ñieàu haønh vaø caùc khoái chöông trình khaùc. Taïi moät thôøi ñieåm nhaát ñònh vuøng Work memory chæ chöùa moät khoái chöông trình ñeå thöïc thi. Sau khi khoái chöông trình naøy ñöôïc thi haønh xong thì heä ñieàu haønh seõ xoùa noù khoûi Work memory vaø naïp vaøo noù khoái chöông trình caàn thöïc hieän tieáp theo. System memory: laø vuøng nhôù chöùa caùc boä ñeäm vaøo/ ra (I/ Q), caùc vuøng bieán côø M, caùc thanh ghi C-word, PV, T-bit cuûa Timer, thanh ghi C-word, PV, C-bit cuûa Counter. Vieäc truy caäp, söûa ñoåi döõ lieäu nhöõng oâ nhôù cuûa caùc vuøng nhôù naøy ñöôïc phaân chia bôûi heä ñieàu haønh cuûa CPU hoaëc do bôûi chöông trình öùng duïng cuûa ngöôøi söû duïng. 4.3. TOÅ CHÖÙC QUAÙ TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN Coâng vieäc naøy giuùp thöïc hieän caùc coâng ñoaïn taïo döïng moät chöông trình ñôn giaûn hôn. Hình 4.3 moâ taû nhöõng coâng ñoaïn neàn taûng ñeå toå chöùc caùc yeâu caàu ñieàu khieån quaù trình. 4.3.1. Chia quaù trình thaønh nhieàu nhieäm vuï Moät quaù trình töï ñoäng hoùa goàm nhieàu nhieäm vuï rieâng bieät. Baèng vieäc nhaän ñònh caùc nhieäm vuï coù quan heä Chia quaù trình thaønh nhieàu trong quaù trình vaø roài phaân chia thaønh nhöõng nhieäm vuï nhoû nhieäm vuï rieâng leõ hôn, thaäm chí ngay caû quaù trình phöùc taïp coù theå ñöôïc xaùc ñònh bôûi nhöõng vuøng nhieäm vuï ñôn giaûn. Ví duï sau söû duïng heä thoáng troän ñeå moâ taû caùch toå chöùc quaù trình thaønh nhöõng Moâ taû moãi nhieäm vuï cuïm chöùc naêng vaø caùc nhieäm vuï rieâng bieät. Hình 4.4. Thieát keá vaø moâ taû caùc yeâu caàu an toaøn Ñònh nghóa vaø moâ taû traïm vaän haønh Moâ taû caáu hình cuûa maùy Hình 4.3 – Caùc nhieäm vuï toå chöùc quaù trình Hình 4.4 – Phaân chia quaù trình 107
 4. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình Vôùi ñaëc tính caáu truùc cuûa quaù trình ñöôïc ñieàu khieån ta coù theå phaân chia quaù trình naøy thaønh nhieàu nhoùm coù moái quan heä vôùi nhau. Cô baûn thaønh 3 nhoùm nhö moâ taû ôû hình 4.5. 4.3.2. Moâ taû moãi nhieäm vuï Khi moâ taû moãi khu vöïc hay nhieäm vuï, chuùng ta khoâng chæ ñònh nghóa hoaït ñoäng cuûa chuùng maø coøn caùc thaønh phaàn bieán ñoåi ñieàu khieån. Ví duï quaù trình troän coâng nghieäp söû duïng caùc bôm, ñoäng cô, van, chuùng ñöôïc moâ ta ñaày ñuû ñeå xaùc ñònh caùc ñaëc tính hoaït ñoäng vaø caùc quan heä khaén khít ñöôïc ñoøi hoûi trong suoát thôøi gian hoaït ñoäng. Baûng 3-1 ñeán 3-4 cung caáp nhöõng moâ taû ñieån hình cuûa thieát bò söû duïng trong quaù trình troän. Hình 4.5 – Ñònh nghóa caùc nhoùm trong quaù trình Baûng 3-1 . Moâ taû ñoäng cô bôm cung caáp thaønh phaàn A Ñoäng cô bôm cung caáp caáp thaønh phaàn A 1. Bôm cung caáp thaønh phaàn A tôùi thuøng troän - Löu löôïng 75 gallons /min - Coâng suaát 80 HP, n = 1000 RPM 2. Bôm ñöôïc ñieàu khieån (start/stop) töø traïm vaän haønh ñöôïc ñaët gaàn thuøng troän. 3. Bôm cung caáp coù nhöõng ñieàu kieän raøng buoäc: - Intake van thaønh phaàn A môû - Feed van thaønh phaàn A môû - Thuøng troän laø khoâng ñaày - Drain van cuûa thuøng troän ñoùng - Ñoäng cô bôm khoâng loãi ( tieáp ñieåm phuï trôï khoâng ñöôïc nhaác leân) - Nuùt döøng khaån caáp khoâng laøm vieäc 108
 5. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình Baûng 3-2 . Moâ taû ñoäng cô troän Ñoäng cô troän 1. Ñoäng cô troän thaønh phaàn A vaø B trong thuøng troän - Coâng suaát 80 HP, n = 1000 RPM 2. Ñoäng cô troän ñöôïc ñieàu khieån (start/stop) töø traïm vaän haønh ñöôïc ñaët gaàn thuøng troän. 3. Ñoäng cô troän coù nhöõng ñieàu kieän raøng buoäc: - Thuøng troän laø khoâng troáng - Drain van cuûa thuøng troän ñoùng - Ñoäng cô troän khoâng loãi ( tieáp ñieåm phuï trôï khoâng ñöôïc nhaác leân) - Nuùt döøng khaån caáp khoâng laøm vieäc Baûng 3-3 . Moâ taû van xaû Van xaû 1. Van xaû coù nhieäm vuï xaû thaønh phaàn ñaõ troän. Van coù 1 cuoän daây vaø traû veà baèng loø xo. - Neáu cuoän daây ñöôïc kích, van xaû môû. - Neáu cuoän daây khoâng ñöôïc kích, van xaû ñoùng. 2. Ñoäng cô troän ñöôïc ñieàu khieån (open/close) töø traïm vaän haønh ñöôïc ñaët gaàn thuøng troän. 3. Môû van xaû coù raøng buoäc: - Ñoäng cô troän khoâng hoaït ñoäng - Nuùt döøng khaån caáp khoâng laøm vieäc Baûng 3-4 . Moâ taû giôùi haïn möùc thuøng troän Caùc giôùi haïn thuøng troän 1. Caùc giôùi haïn möùc thoâng baùo traïng thaùi möùc thuøng vaø cung caáp nhöõng raøng buoäc trong quaù trình. Moâ taû caùc ñaàu vaøo/ra vaø quan heä vaøo – ra Sau khi vieát caùc moâ taû vaät lyù cuûa moãi thieát bò ñöôïc ñieàu khieån, taïo sô ñoà logic cuûa caùc ñaàu vaøo / ra cho moãi thieát bò hoaëc vuøng nhieäm vuï. Hình 4.6 laø sô ñoà thích nghi vôùi caùc khoái logic ñöôïc laäp trình. Ví duï : Taïo sô ñoà I/O cho bôm cuûa quaù trình troän. Moãi bôm yeâu caàu 4 loaïi ñaàu vaøo: coâng taéc khôûi ñoäng, coâng taéc ngöøng, ñieàu kieän raøng buoäc cho pheùp bôm khôûi ñoäng vaø ñaàu vaøo phaûn hoài moãi khi loãi ñöôïc phaùt hieän. Ñoàng thôøi cuõng coù 2 ñaàu ra cho khoái ñieàu khieån naøy: moät laø baät 109
 6. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình ñoäng cô chaïy, vaø moät thoâng baùo cho CPU laø bôm khoâng laøm vieäc. Hình 4.7 moâ taû sô ñoà I/O cuûa bôm cung caáp thaønh phaàn A. Taïo sô ñoà I/O cho ñoäng cô troän Cuõng gioáng nhö bôm, ñoäng cô cuõng coù 4 loaïi ñaàu vaøo: coâng taéc khôûi ñoäng, coâng taéc ngöøng, ñieàu kieän raøng buoäc cho pheùp bôm khôûi ñoäng vaø ñaàu vaøo phaûn hoài moãi khi loãi ñöôïc phaùt hieän. Ñoàng thôøi cuõng coù 2 ñaàu ra cho khoái ñieàu khieån naøy: Hình 4.6 - Sô ñoà I/O moät laø baät ñoäng cô chaïy, vaø moät thoâng baùo cho CPU laø bôm khoâng laøm vieäc. Hình 4.8 moâ Raøng buoäc taû sô ñoà I/O cuûa ñoäng cô troän. Khôûi ñoäng Bôm cung caáp Taïo sô ñoà I/O cho van xaû Döøng thaønh phaàn A Chaïy Khoái ñieàu khieån cho van xaû coù cuoän daây kích chì coù 3 ñaàu Phaûn hoài Loãi vaøo: coâng taéc môû, coâng taéc ñoùng vaø raøng buoäc. Coù moät ñaàu ra laø cuoän daây taùc ñoäng, Hình 4.7 - Sô ñoà I/O cuûa bôm cung caáp thaønh phaàn A hình 4.9. 4.3.3. Moâ taû nhöõng yeâu caàu an toaøn Raøng buoäc Caùc thieát bò heä thoáng caàn phaûi Khôûi ñoäng Ñoäng cô troän coù tính an toaøn ñeå ñaûm baûo Döøng ñieàu kieän hôïp phaùp vaø tính Chaïy Phaûn hoài Loãi phaùp lyù, do ñoù trong moâ taû quaù trình thöôøng xuyeân phaûi bao goàm caùc thaønh phaàn an toaøn. Ví duï: Quaù trình troän söû duïng Hình 4.8 - Sô ñoà I/O cuûa ñoäng cô troän ñieàu kieän sau cho maïch an toaøn: Moät nuùt nhaán Stop chuyeån Raøng buoäc döøng nhöõng thieát bò sau khoâng leä thuoäc vaøo PLC. Môû - Bôm cung caáp thaønh phaàn A Ñoùng Van xaû Chaïy - Bôm cung caáp thaønh phaàn B - Ñoäng cô troän - Cuoän daây cuûa van xaû. Hình 4.9 - Sô ñoà I/O cuûa van xaû 110
 7. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình Nuùt döøng khaån caáp ñaët ngay ôû traïm vaän haønh. Ñaàu vaøo ñieàu khieån töông öùng vôùi nuùt döøng khaån caáp. 4.3.4. Moâ taû traïm vaän haønh Moãi quaù trình caàn coù moät giao tieáp vaän haønh cho pheùp söï can thieäp cuûa con ngöôøi vaøo quaù trình. Hình 4.10 moâ taû moät traïm vaän haønh bao goàm caùc chæ ñònh, taùc ñoäng… 4.3.5. Taïo caáu hình thieát bò ñieàu khieån Sau khi caùc yeâu caàu thieát keá ñaõ ñöôïc thaønh laäp, xaùc ñònh loaïi thieát bò ñieàu khieån caàn thieát cho döï aùn. Töùc laø xaùc ñònh caùc moñun I/O vaø soá ñaàu I/O. Hình 4.11 moâ taû xaùc ñònh caáu hình cuûa moät quaù trình. Taïo cô sôû döõ lieäu cuûa caùc tín hieäu I/O Ta coù theå taïo cô sôû döõ lieäu baèng caùch khai baùo trong baûng caùc kí hieäu ñieån hình (Symbol table). Hình 4.10 – Moâ taû traïm vaän haønh Xem file S7-300 4.3.6. Löïa choïn kyõ thuaät laäp trình Do nhu caàu cuûa döï aùn, muùc ñoä phöùc taïp maø ta coù theå söû duïng caùc kyõ thuaät laäp trình sau: Laäp trình tuyeán tính Laäp trình phaân caáp Laäp trình caáu truùc. 4.4. KYÕ THUAÄT LAÄP TRÌNH TUYEÁN TÍNH Laäp trình tuyeán tính laø chöông trình öùng duïng ñöôïc taäp trung trong moät khoái toå chöùc chöông trình (OB1) chöùa chuoãi leänh lieân tieáp theo tuaàn Hình 4.11 – Taïo caáu hình cuûa moät quaù trình 111
 8. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình töï maø coù khaû naêng thöïc hieän tröïc tieáp theo voøng queùt. Loaïi naøy thì goïn nheï nhöng chæ ñoái vôùi baøi toaùn ñôn giaûn. 4.4.1. Local Block cuûa khoái OB1 Khi thöïc hieän khoái OB1, heä ñieàu haønh luoân caáp moät local block coù kích thöôùc maëc ñònh laø 20 byte trong work memory ñeå OB1 coù theå laáy ñöôïc nhöõng döõ lieäu töø heä ñieàu haønh. Maëc duø maëc ñònh laø 20 byte nhöng ngöôøi söû duïng coù theå khai baùo theâm caùc bieán nhôù cho chöông trình tuøy theo khaû naêng söû duïng cuûa chöông trình. Chuù yù do khoái local block chæ toàn taïi trong moät voøng queùt vaø sau ñoù ñöôïc caáp laïi môùi trong laàn queùt tieáp theo, do ñoù neân chæ söû duïng local block cho vieäc löu tröõ bieán nhaùp taïm thôøi. OB1 4.4.2. Ñieàu khieån quaù trình troän Quaù trình ñöôïc moâ taû ôû sô ñoà hình 4.4 vaø hoaït ñoäng theo caùc baûng 3-1 tôùi 3-4. 112
 9. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình 113
 10. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình 114
 11. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình 115
 12. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình 4.5. KYÕ THUAÄT LAÄP TRÌNH PHAÂN BOÁ Chöông trình ñöôïc phaân boá thaønh caùc khoái, moãi khoái chöùa caùc leänh logic ñeå thöïc hieän caùc nhieäm vuï cuûa FC2 caùc thieát bò. Nhöõng leänh ñònh nghóa ôû khoái toå chöùc OB1 seõ OB hi haønh caùc khoái phaân boá cuûa chöông trình ñieàu khieån. Ví FC4 duï chöông trình phaân boá chöùa caùc khoái leänh ñeå ñieàu khieån moãi cheá ñoä vaän haønh cuûa heä thoáng saûn xuaát. Trong laäp trình phaân boá, caùc leänh ñieàu khieån caùc FC6 thaønh phaàn ñieån hình ñöôïc thaùo ra khoûi khoái OB1 vaø ñaët chuùng trong caùc khoái khaùc (FC, FB). 4.5.1. Leänh goïi khoái chöông trình FC8 Moät chöông trình coù theå caáu truùc thaønh nhieàu thaønh phaàn (sub-rountines) ñöôïc löu tröõ döôùi caùc khoái khaùc nhau. Moät ñoaïn chöông trình ñöôïc löu tröõ trong moät khoái coù theå truy caäp ñeán caùc ñoaïn khaùc maø ñöôïc Khoái goïi ( OB, FB, Khoái ñöôïc goïi (FB, FC, SFC, SFB ) FC, SFC, SFB ) Chöông trình Chöông trình thöïc thi thöïc thi Caâu leänh goïi khoái khaùc Keát thuùc khoái löu tröõ trong khoái khaùc baèng caùc leänh goïi haøm. Goïi haøm chöùc naêng (FC) Cuù phaùp CALL FC n Trong ñoù FC n laø teân khoái con ñöôïc goïi töø OB1. 116
 13. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình Goïi khoái haøm chöùc naêng (FB) Cuù phaùp CALL FBn, DBm Trong ñoù FBn laø teân khoái haøm ñöôïc goïi vaø DBm laø khoái döõ lieäu ñi keøm theo. Khai baùo local block cho chöùc naêng FC vaø FB Khi chuùng ta khai baùo caùc tham soá vaø caùc bieán cuïc boä, ta phaûi xaùc ñònh ñöôïc loaïi döõ lieäu ñöôïc söû duïng bôûi chöông trình. Caùc tham soá ñöôïc ñònh nghóa nhö: In, Out vaø In-Out laø nhöõng döõ lieäu trao ñoåi qua laïi giöõa caùc khoái; Bieán cuïc boä ñöôïc ñònh nghóa laø caùc bieán taïm thôøi (TEMP) vaø tónh (STAT). Baûng 3-5 moâ taû caùc kieåu khai baùo bieán. Khi taïo baûng khai baùo bieán cuûa khoái thì caùc bieán ñöôïc khai baùo phaûi ñöôïc lieät keâ theo baûng 3-5. Ñoái vôùi khoái FB, caùc khoái döõ lieäu Instance DB löu tröõ toaøn boä caùc loaïi bieán In, Out, In-Out, Temp vaø Stat. Caùc khoái FC khoâng coù bieán Stat. Caùc tham soá In, Out, In-Out ñöôïc löu tröõ döôùi daïng con troû tham chieáu tôùi caùc tham soá ñöôïc cung caáp bôûi caùc khoái goïi. Bieán Moâ taû In Bieán hình thöùc söû duïng ñeå nhaän tham trò töø khoái meï laøm sô kieän cho chöông trình trong khoái con Out Bieán hình thöùc duøng ñeå traû tham trò töø khoái con veà khoái meï In-Out Bieán hình thöùc, loaïi bieán naøy vöøa coù khaû naêng traû vaø vöøa coù khaû naêng nhaän tham trò töø khoái meï. STAT Noäi dung cuûa bieán loaïi naøy coù khaû naêng ñöôïc löu giöõ laïi khi keát thuùc chöông trình trong FB TEMP Bieán taïm thôøi. Noäi dung seõ bò maát khi chöông tình trong FB keát thuùc. Baûng 3-5 – Khai baùo bieán 4.5.2. Ñieàu khieån quaù trình troän theo phaân boá Heä thoáng troän coù quaù trình ñöôïc moâ taû ôû treân söû duïng laäp trình phaân boá ta coù giaûi phaùp thieát keá nhö sô ñoà döôùi. Trong ñoù: Khoái OB1 chöùa nhöõng caâu leänh maø seõ goïi caùc FC ñieàu khieån quaù trình. FC1 (hình 4.5) chöùa caùc caâu leänh ñieàu khieån bôm (ñoäng cô) cung caáp caùc thaønh phaàn A. FC2 (hình 4.6) chöùa caùc caâu leänh ñieàu khieån bôm (ñoäng cô) cung caáp caùc thaønh phaàn B. FC3 (hình 4.7) chöùa nhöõng caâu leänh ñieàu khieån ñoäng cô troän. FC4 (hình 4.8) chöùa caùc caâu leänh ñieàu khieån solenoid cho van xaû thuøng troän. FC5 (hình 4.9) chöùa caùc caâu leänh hieån thò caùc chæ ñònh treân traïm vaän haønh. OB1: Partition Program for Mixed process CALL "Ingred_A" CALL "Ingred_B" CALL "Agtr_Mtr" CALL "Drn_Valve" CALL "Opr_Stn" 117
 14. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình FC1: Ingred_A Network 1: Ingredient A Feed Pump Permissives A "InA_Ivlv_Opn" A "InA_Fvlv_Opn" A "E_Stop_Off" AN "Tank_Full" AN "Dm_Sol" AN "InA_Mtr_Fault" = #permit_A Network 2: Ingredient A Feed Pump Start/Stop A( O "InA_Start_PB" O "InA_Mtr_Coil" ) AN "InA_Stop_PB" A #permit_A = "InA_Mtr_Coil" Network 3: Ingredient A Feed Pump Motor Fault Detection A "InA_Mtr_Coil" AN "InA_Mtr_Fbk" L S5T#10S SD T 1 AN "InA_Mtr_Coil" R T 1 L T 1 T #Cur_Tim1_Bin LC T 1 T #Cur_Tim1_Bcd A T 1 S "InA_Mtr_Fault" Network 4: Ingredient A Feed Pump Motor Fault Reset A "InA_Mtr_Fbk" R "InA_Mtr_Fault" FC2: Ingred_B Network 1: Ingredient B Feed Pump Permissives A "InB_Ivlv_Opn" A "InB_Fvlv_Opn" A "E_Stop_Off" AN "Tank_Full" AN "Dm_Sol" AN "InB_Mtr_Fault" = #Permit_B 118
 15. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình Network 2: Ingredient B Feed Pump Start/Stop A( O "InB_Start_PB" O "InB_Mtr_Coil" ) AN "InB_Stop_PB" A #Permit_B = "InB_Mtr_Coil" Network 3: Ingredient B Feed Pump Motor Fault Detection A "InB_Mtr_Coil" AN "InB_Mtr_Fbk" L S5T#10S SD T 2 AN "InB_Mtr_Coil" R T 2 L T 2 T #Cur_Tim2_Bin LC T 2 T #Cur_Tim2_BCD A T 2 S "InB_Mtr_Fault" Network 4: Ingredient B Feed Pump Motor Fault Reset A "InB_Mtr_Fbk" R "InB_Mtr_Fault" FC3: Agtr_Mtr Network 1: Agitator Motor Permissives A "Tank_Empty" AN "Dm_Sol" A "E_Stop_Off" AN "A_Mtr_Fault" = #permit_M Network 2: Agitator Motor Start/Stop A( O "A_Mtr_Start_PB" O "A_Mtr_Coil" ) AN "A_Mtr_Stop_PB" A #permit_M = "A_Mtr_Coil" Network 3: Agitator Motor Fault Detection A "A_Mtr_Coil" AN "A_Mtr_Fbk" 119
 16. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình L S5T#8S SD T 3 AN "A_Mtr_Coil" R T 3 L T 3 T #Cur_Tim3_Bin LC T 3 T #Cur_Tim3_BCD A T 3 S "A_Mtr_Fault" Network 4: Agitator Motor Fault Reset A "A_Mtr_Fbk" R "A_Mtr_Fault" FC4: Drn_Valve Network 1: Drain Valve Control A( O "Dm_Opn_PB" O "Dm_Sol" ) AN "Dm_Cls_PB" A "Tank_Empty" A "E_Stop_Off" AN "A_Mtr_Fbk" = "Dm_Sol" FC5: Opr_Stn Network 1: Operation Station Lamps A "InA_Mtr_Fbk" = "InA_Start_Lt" Network 2: Operation Station Lamps AN "InA_Mtr_Fbk" = "InA_Stop_Lt" Network 3: Operation Station Lamps A "InB_Mtr_Fbk" = "InB_Start_Lt" Network 4: Operation Station Lamps AN "InB_Mtr_Fbk" = "InB_Stop_Lt" Network 5: Operation Station Lamps A "A_Mtr_Fbk" = "A_Mtr_Start_Lt" Network 6: Operation Station Lamps AN "A_Mtr_Fbk" 120
 17. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình = "A_Mtr_Stop_Lt" Network 7: Operation Station Lamps A "Dm_Sol" = "Dm_Open_Lt" Network 8: Operation Station Lamps AN "Dm_Sol" = "Dm_Cls_Lt" Network 9: Operation Station Lamps AN "Tank_Empty" = "Tank_Empty_Lt" Network 10: Operation Station Lamps AN "Tank_Low" = "Tank_Low_Lt" Network 11: Operation Station Lamps A "Tank_Full" = "Tank_Full_Lt" 4.6. KYÕ THUAÄT LAÄP TRÌNH CAÁU TRUÙC - Laø laäp trình chia nhoû ra thaønh caùc khoái rieâng bieät vôùi moãi khoái thöïc hieän moät nhieäm vuï cuï theå naøo ñoù cuûa baøi toaùn ñieàu khieån chung vaø taát caû caùc khoái naøy ñeàu ñöôïc quaûn lyù moät caùch thoáng nhaát bôûi khoái OB1. Trong khoái naøy dó nhieân chöùa caùc leänh goïi caùc khoái chöông trình vaø chuùng ñöôïc boá trí theo yeâu caàu laøm vieäc cuûa baøi toaùn ñaët ra. - Caùc khoái chöông trình ñöôïc lieät keâ:OB, FC, FB, SFC, SFB, trong ñoù: OB, FC, FB laø caùc khoái haøm do ngöôøi duøng soaïn thaûo, coøn SFC ( System Function), SFB (System Finction Block) ñeàu ñöôïc tích hôïp saün trong phaàn meàm nhö: khoái heä thoáng giao tieáp ñoïc vaø vieát döõ lieäu cho caùc thaønh phaàn maïng, khoái haøm heä thoáng ñeám toác ñoä cao, caùc thuû tuïc ngaét… - Laäp trình caáu truùc cho pheùp chuùng ta coù theå tích hôïp ñöôïc caùc khoái haøm chöùa nhieàu chöùc naêng, nhieàu nhieäm vuï vaø coù theå hieån thò OB1 taát caû caùc traïng thaùi cuûa heä thoáng. Ñoàng DB1 Ingred.A thôøi ta coù theå truy xuaát taát caû caùc thaønh Feed Pump Ingredent A phaàn baát kyø cuûa heä thoáng. FB1 DB2 Ingred.B Ví duï: Laäp trình caáu truùc cuûa heä thoáng Feed Pump Motor Ingredent B khuaáy troän ñaõ ñeà caäp ôû treân. DB3 Agitator Agitator Vôùi kieåu laäp trình naøy ta phaân tích baøi Motor FC1 Motor toaùn vaø xaùc ñònh chuùng theo caùc caáp nhö Drain Drain moâ taû ôû hình 4.12. Hình 4.12 – Xaùc ñònh caáp cho laäp trình caáu truùc 121
 18. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình Taïo Khoái OB1, FB1, FC1, vaø 3 khoái döõ lieäu ñöôïc chia xeû (Instance Data Block) DB1, DB2, DB3. Do 3 khoái naøy ñeàu coù cuøng caùc ñaëc ñieåm gioáng nhau neân döôùi ñaây chæ khai baùo 1 DB1 maø thoâi. • Baûng ñòa chæ cuûa caùc thaønh phaàn trong heä thoáng, baûng 4-6. Baûng 4.6 – Ñònh nghóa ñòa chæ • Baûng khai baùo bieán cuûa khoái OB1 122
 19. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình • Baûng khai baùo bieán cuûa Motor FB • Baûng khai baùo bieán cuûa Drain FC • Baûng khai baùo bieán cuûa khoái döõ lieäu DB1 (InA_Data) • Chöông trình khoái Motor FB Network1: Permissive A( O #Start O #Coil ) 123
 20. ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TÌNH PLC - MAÏNG PLC Chöông 4 – Kyõ thuaät laäp trình AN #Stop = #Coil Network2: Motor Control A #Coil AN #Fbk L #Fbk_Tim SD #Tim_Num AN #Coil R #Tim_Num L #Tim_Num T #Cur_Tim_Bin LC #Tim_Num T #Cur_Tim_BCD A #Tim_Num S #Fault Network3: Start Light A #Fbk = #Start_Lt R #Fault Network4: Stop Light AN #Fbk = #Stop_Lt • Chöông trình khoái Drain FC Network1: Drain Valve Control A #Open O #Coil AN #Close = #Coil Network2: Valve Open Light A #Coil = #Open_Lt Network3: Valve Close Light AN #Coil = #Close_Lt • Chöông trình khoái OB1 Network1: Ingredient A Feed Pump Permissive A "InA_Ivlv_Opn" A "InA_Fvlv_Opn" A "E_Stop_Off" AN "Tank_Full" AN "InA_Mtr_Fault" = #Permit_A 124

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản