Chương 5: Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
34
lượt xem
8
download

Chương 5: Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trần Đăng Khoa (sinh năm 1981) vừa là một doanh nhân trẻ thành đạt, vừa là một diễn giả được công chúng biết đến, và là một dịch giả, tác giả được nhiều người yêu quý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5: Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

 1. Chương 5 S m ng, t m nhìn và m c tiêu TS. Tr n Đăng Khoa
 2. N i dung 1 S m ng 2 T m nhìn 3 M c tiêu
 3. 1. S m ng Khái ni m S m ng (Nhi m v chi n lư c) là nh ng tuyên b c a doanh nghi p th hi n tri t lý kinh doanh, m c đích ra đ i và t n t i c a doanh nghi p
 4. 1. S m ng Tính ch t c a s m ng B n tuyên b thái đ Gi i quy t nh ng quan đi m b t đ ng Đ nh hư ng khách hàng Tuyên b chính sách xã h i
 5. 1. S m ng Các yêu c u Ph m vi phù h p N i dung rõ ràng Đ nh hư ng khách hàng Th i đi m phù h p
 6. 1. S m ng
 7. 1. S m ng N i dung m t tuyên b s m ng Khách hàng S n ph m/d ch v Th trư ng Công ngh S quan tâm đ n v n đ s ng còn, phát tri n và kh năng sinh l i Tri t lý Năng l c đáp ng Quan tâm đ n xã h i Quan tâm đ n nhân viên
 8. 1. S m ng Giá tr c t lõi (Core Values) Là ni m tin lâu dài c a t ch c Có giá tr n i t i trong t ch c Công ty không nên thay đ i giá tr c t lõi
 9. 1. S m ng M c đích c t lõi (Core Purpose) Lý do t n t i c a t ch c
 10. 2. T m nhìn T m nhìn là m t b c tranh h p d n nhưng có th đ t đư c trong tương lai
 11. 2. T m nhìn Nh ng y u t quan tr ng V ch ra nh ng khát v ng m nh m c a qu n tr đ i v i doanh nghi p Phác th o m t đư ng đi c a chi n lư c cho tương lai “ Nơi mà chúng ta s đ n?” Hư ng d n cho các n l c c a nhân viên ph c v cho m c tiêu chung T o ra m t s đ ng tâm, nh t trí v nh ng chí hư ng chung c a t ch c
 12. 2. T m nhìn Nh ng y u t quan tr ng Là đ c trưng phân bi t c a m t t ch c c th Tránh vi c s d ng ngôn ng chung T o ra nh ng c m xúc m nh Thách th c, lo l ng, b n ch n
 13. 2. T m nhìn Những đặc tính của một tuyên bố tầm nhìn hiệu quả Sinh động: vẽ một bức tranh về hình dạng của công ty, vị trí thị trường mà nó mong đợi để có thể định hướng tốt cho các nỗ lực hiện tại của quản trị. Định hướng: chỉ ra con đường và nơi đến, loại hình kinh doanh và chiến lược sắp tới của công ty Trọng tâm: đủ mức cụ thể để cung cấp cho nhà quản lý những sự hướng dẫn cho việc ra quyết định và phân bổ nguồn lực
 14. 2. T m nhìn Những đặc tính của một tuyên bố tầm nhìn hiệu quả Linh hoạt: có khả năng thay đổi nếu như các sự kiện và tình huống thay đổi Khả thi: nằm trong phạm vi những gì công ty có thể mong đợi một cách hợp lý để đạt được trong khoảng thời gian đó Thèm muốn: nó hấp dẫn lợi ích lâu dài của các stakeholders và đặc biệt là các cổ đông, nhân viên và khách hàng của công ty. Dễ dàng để truyền đạt: có thể giải thích ít hơn 10 phút và tốt nhất có thể phát biểu thành một câu sologan đơn giản, dễ nhớ
 15. 2. T m nhìn Những lỗi thường gặp trong phát biểu tầm nhìn Sự thiếu cụ thể: về nơi mà công ty muốn đến hoặc loại hình công ty muốn hình thành Sự mơ hồ : không cung cấp sự chỉ dẫn có hay không hoặc cách mà quản trị dự định thay đổi trọng tâm của các sản phẩm, thị trường, khách hàng và công nghệ của công ty Thiếu sức mạnh động viên Không phân biệt: có thể ứng dụng cho bất kỳ công ty nào
 16. 2. T m nhìn Những lỗi thường gặp trong phát biểu tầm nhìn Quá tự tin: cho rằng là đi đầu thế giới, tốt nhất, sự lựa chọn đầu tiên của khách hàng… Quá chung chung: không giúp để nhận dạng hoạt động kinh doanh hoặc ngành công nghiệp cần thực hiện trong tương lai. Quá rộng: nó không thực sự chỉ ra những cơ hội quan trọng mà quản trị cần lựa chọn để theo đuổi
 17. 4. M c tiêu Khái ni m M c tiêu là nh ng k t qu kỳ v ng (tr ng thái mong đ i) mà doanh nghi p mu n đ t t i nh ng th i đi m xác đ nh trong tương lai
 18. 4. M c tiêu Phân lo i m c tiêu Theo th i gian: dài h n, trung h n, ng n h n Theo b n ch t: kinh t , xã h i, chính tr Theo c p đ : công ty, đơn v kinh doanh, ch c năng Theo hình th c: tăng trư ng, n đ nh, suy gi m
 19. 4. M c tiêu Nh ng y u t nh hư ng Y u t bên trong Kh năng v ngu n l c (nhân l c, v t l c) Quan đi m c a ngư i đ ng đ u Hành đ ng và thành tích trong quá kh Các đ i tư ng h u quan bên trong: c đông, nhân viên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản