intTypePromotion=3

Chương 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI

Chia sẻ: Bùi Văn Nê | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
379
lượt xem
129
download

Chương 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan điểm cơ bản có ý nghĩa phương pháp luận đối với việc vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI

  1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1
  2. Chương 7 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI    Kết cấu :  1. Bối cảnh trong nước và thế giới.  2.  Quan  điểm  cơ  bản  có  ý  nghĩa  phương  pháp  luận  đối với việc vận dụng và phát triển tư tưởng  Hồ Chí Minh.  3.  Phương hướng và một số nội dung vận dụng,  phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp  đổi mới.    Thời gian qui định: 6 tiết (4 tiết giảng, 2 tiết xêmina) 2
  3. 1. BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI 1.1. Đặc điểm tình hình thế giới + Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiếp  tục phát triển mạnh mẽ. + Tình hình chính trị trên thế giới có sự thay  đổi  lớn. + Xu hướng chung của thế giới 3
  4. 1.2. Bối cảnh trong nước ­  Đất nước thu  được những thành tựu cơ bản: kinh  tế  tăng  trưởng,  tình  hình  chính  trị  luôn  ổn  định,  văn hoá, xã hội phát triển, an ninh quốc phòng  đảm bảo, vị thế Việt Nam đã nâng cao. ­  Việt  Nam  đang  đứng  trước  cơ  hội  lớn  và  thách  thức lớn đan xen nhau. 4
  5. 2. QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CÓ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỐI VỚI VIỆC VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2.1. Lý luận gắn liền với thực tiễn ­ Luôn đem lý luận đối chiếu với thực tiễn. ­  Trong  quá  trình  hoạt  động  thực  tiễn,  phải  chú  ý  tổng kết nâng lên thành những vấn đề lý luận. ­ Thông qua thực tiễn để kiểm nghiệm lý luận. 5
  6. 2.2. Quan điểm lịch sử ­ cụ thể ­  Đặt  những  quan  điểm,  luận  điểm  của  Hồ  Chí  Minh  vào  một  hoàn  cảnh  lịch  sử  cụ  thể  nhất  định. ­  Xem  xét  quan  điểm,  lý  luận  của  Hồ  Chí  Minh  trong  mối  liên  hệ  với  thực  tiễn  cuộc  sống,  trong  quá trình vận động. ­ Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa nói  và làm. 2.3. Quan điểm toàn diện và hệ thống 2.4. Quan điểm kế thừa và phát triển 6
  7. 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔ I 3.1. Phương hướng ­ Nắm vững quan  điểm thực tiễn, vận dụng và phát  triển  sáng  tạo  tư  tưởng  của  Người  để  giải  quyết  các vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra. 3.2. Một số nội dung chủ yếu vận dụng và phát triển  tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay ­ Kiên định con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn. ­ Dựa vào sức mạnh của toàn dân. ­ Xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch,  vững mạnh. 7
  8. HẾT  Chóc c¸c em häc tèt 8
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản