CHƯƠNG II. HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chia sẻ: Nguyen My | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:0

0
81
lượt xem
21
download

CHƯƠNG II. HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TSCĐ Theo Chuẩn mực VAS số 03 và 04 quy định một tài sản được ghi nhận là TSCĐ khi nó thoả mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn sau đây: 1. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế 2. Nguyên giá xác định một cách đáng tin cậy 3.Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm 4. Đủ tiêu chuẩn giá trị (từ 10 triệu đồng trở lên)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG II. HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 1. CHƯƠNG II. HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH * Mục tiêu học của chương: I. Bản chất TSCĐ và nhiệm vụ hạch toán II. Hạch toán tăng TSCĐ III. Hạch toán giảm TSCĐ IV. Hạch toán trao đổi TSCĐ V. Hạch toán hao mòn và khấu hao TSCĐ. 1
 2. I. BẢN CHẤT CỦA TSCĐ VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN 1. Bản chất của TSCĐ a. Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ TSCĐ Theo Chuẩn mực VAS số 03 và 04 quy định một tài sản được ghi nhận là TSCĐ khi nó thoả mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn sau đây: 1. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế 2. Nguyên giá xác định một cách đáng tin cậy 3.Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm 4. Đủ tiêu chuẩn giá trị (từ 10 triệu đồng trở lên) 2
 3. b. Phân loại TSCĐ  The o h×nh th¸i biÓu hiÖn : TS CĐ HH v à TS CĐ VH TS C§ h÷u h×nh lµ nh÷ TSC§ cã h× th¸i vËt ng nh chÊt cụ thể,gồm: Nhµ cửa, vËt kiÕn tróc M¸y mãc, thiÕt bÞ Ph­¬ tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn ng ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý V­ên c© l© n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n yu phÈm ……. 3
 4. TSC§ v« h×nh lµ TSC§ kh«ng cã h× th¸i vËt chÊt nh cụ thể, thÓ hiÖn mét l­îng gi¸ trÞ ® ® ® t­ (® · ­îc Çu ¹t tiªu chuÈn gi¸ trÞ TSC§) ® ® l¹i lîi Ých kinh tÕ l© Ó em u dµi cho doanh nghiÖp (trªn 1n¨m). G ồm : QuyÒn sö dông ® b¶n quyÒn, b»ng s¸ng Êt, chÕ, nh·n hiÖu hµng ho¸, phÇn mÒm m¸y vi tÝnh... 4
 5.  The o quyÒn s ë h÷u: - TS C§ tự c ã: lµ nh÷ng TS C§ mµ do anh ng hiÖp c ã quyÒn ®Þnh ®o ¹t - TS C§ ®i thuª: lµ nh÷ng TS C§ mµ do anh ng hiÖp kh«ng ®-îc quyÒn ®Þnh ®o ¹t.  The o mô c ®Ýc h vµ t×nh h×nh s ö dô ng : - TS C§ dïng c ho kinh do anh - TS C§ hµnh c hÝnh s ù ng hiÖp - TS C§ dïng c ho mô c ®Ýc h phó c lîi - TS C§ c hê xö lý. 5
 6. c . Ng uyªn t¾c qu¶n lý TS C§ • X¸c lËp ® t­îng ghi TSC§ èi • Mäi TSC§ trg doanh nghiÖp ph¶i cã bé hå s¬riªng • Mçi TSC§ ph¶i ® qu¶n lý theo 3 chØ tiªu gi¸ trÞ lµ: ­îc nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn vµ gi¸ trÞ cßn l¹i • X© dùng quy chÕ qu¶n lý TSC§ y • Thùc hiÖn viÖc qu¶n lý ® víi nh÷ TSC§ ® khÊu èi ng · hao hÕt nh­ TSC§ b× th­êng nh • §Þnh kú ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª TSC§. 6
 7. d. NhiÖm vô H¹ch to¸n TSC§  Ghi c hÐp, ph¶n ¸nh tæ ng hîp c hÝnh x¸c , kÞp thê i t×nh h×nh t¨ng g i¶m TS C§  TÝnh to ¸n vµ ph©n bæ c hÝnh x¸c mø c khÊu hao TS C§  LËp kÕ ho ¹c h s ö a c h÷a vµ dù to ¸n c hi p hÝ s ö a c h÷a TS C§, tËp hîp c hÝnh x¸c vµ p h©n bæ hîp lý c hi phÝ s ö a c h÷a TS C§ vµo c hi phÝ kinh do anh. 7
 8. II. H¹ch to¸n t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh 1. Thê i ®iÓm h¹ch to¸n t¨ng TSC§ Giai ®o¹n x©y dùng, mua  Giai ®o¹n khai th¸c,  s¾m, triÓn khai, tiÕp  sö dông TSC§ nhËn Thêi ®iÓm h¹ch  to¸n t¨ng TSC§ 8
 9. 2. X¸c ®Þnh Nguyªn gi¸ cña TSC§  Nguyªn gi¸ TSC§ lµ toµn bé c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ® cã TSC§ Ó tÝnh ® thêi ® Õn iÓm ® TS ® vµo tr¹ng ­a ã th¸i s½n sµng sö dông (TSC§ h÷ h× u nh) hoÆc sö dông theo dù tÝnh (TSC§ v« h×nh). 9
 10. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§: - Dùa trªn nh÷ c¨n cø kh¸ch quan cã thÓ kiÓm ng so¸t ®­îc. - Dùa trªn c¸c kho¶n chi tiªu hîp lý trong qu¸ tr×nh h× thµnh TSC§. nh - C¸c kho¶n chi tiªu ph¸t sinh sau khi ® TSC§ ­a vµo sö dông ® tÝnh vµo nguyªn gi¸ nÕu nh­ ­îc chóng lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ h÷ Ých cña TSC§. u 10
 11. 3. Tµi kho¶n s ö dông TK 211 "TS C§ h÷u h×nh” (TS C§ HH) Nguyªn gi¸ TSC§ HH cña  Nguyªn gi¸ TSC§ HH cña  doanh nghiÖp t¨ng trong kú  doanh nghiÖp gi¶m trong kú DCK: Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u  h×nh hiÖn cã cña doanh  nghiÖp TK 2111 "Nhµ cöa,vËt kiÕn tróc";  TK 2112 "M¸y mãc, thiÕt bÞ" TK 2113 "Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn";  TK 2114 "ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý" TK 2115 "C©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ/ hoÆc cho s¶n  phÈm" TK 2118 " TSC§ h÷u h×nh kh¸c" 11
 12. TK 213 "TS C§ v« h×nh" (TS C§ VH) Nguyªn gi¸ TSC§ VH cña doanh  Nguyªn gi¸ TSC§ VH cña doanh  nghiÖp t¨ng trong kú  nghiÖp gi¶m trong kú DCK: Nguyªn gi¸ TSC§ VH hiÖn  cã cña doanh nghiÖp TK 2131 “Quyền sử dụng đất" TK 2132 “ Quyền phát hành” TK 2133 “Bản quyền, bằng sáng chế” TK 2134 “Nhãn hiệu hàng hóa” TK 2135 “Phần mềm máy vi tính” TK 2136 “Giấy phép và Giấy phép nhượng quyền” TK 2138 “TSCĐ vô hình khác”. 12
 13. 4. H¹c h to¸n tæ ng hîp t¨ng TSC§ 6 Tr­êng hîp sau:   T¨ng do mua s¾m 1. . T¨ng do x©y dùng c¬ b¶n (XDCB) hoµn thµnh 2 . T¨ng do nhËn hoÆc nhËn l¹i vèn gãp liªn  3 doanh . Do cÊp trªn cÊp 4 . Do biÕu tÆng 5 . Do kiÓm kª ph¸t hiÖn thõa. 6 13
 14. 4. H¹c h to¸n tæ ng hîp t¨ng TSC§ TH1: T¨ng TSC§ do mua s¾m Xác định Nguyên giá TSCĐ: NG = Gt + Tp + Pt + Lv ­ Tk ­ Cm ­ Th Gt: Gi¸ thanh to¸n (tÝnh theo gi¸ thu tiÒn 1 lÇn). Tp: ThuÕ, phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép cho Nhµ n­íc ngoµi gi¸ mua. Pt: PhÝ tæn tr­íc khi dïng, nh­: vËn chg, l¾p ®Æt, ch¹y thö... Lv: L∙i tiÒn vay ph¶i tr¶ tr­íc khi ®­a TSC§ vµo sö dông. Tk: ThuÕ trong gi¸ mua hoÆc phÝ tæn ®­îc hoµn l¹i. Cm: ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i hoÆc gi¶m gi¸ ®­îc h­ëng. Th: Gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô thu ®­îc khi ch¹y thö. 14
 15. Phương pháp hạch toán: * Bt1: Phản ánh nguyên giá của TSCĐ ­ Tr­êng hîp a: TSC§ mua s¾m ®­a vµo sö dông kh«ng qua  l¾p ®Æt: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®Ó kÕ to¸n ghi t¨ng TSC§: Nî TK 211, 213: Nguyªn gi¸ TSC§ Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 311, 331, 341... Gi¸ mua vµ phÝ tæn 15
 16. ­ Tr­êng hîp b:  TSC§ mua s¾m vµ ®­a vµo sö dông qua  l¾p ®Æt:     Do thgian h×nh thµnh TSC§ kÐo dµi => ®Ó x¸c ®Þnh    nguyªn gi¸ TSC§, kÕ to¸n ph¶i tËp hîp c¸c chøng tõ liªn  quan  vµo  mét TK riªng (TK 241 – CP  ®Çu t­ XDCB;  TK  2411  –  Mua  s¾m  TSC§),  khi  kÕt  thóc  qu¸  tr×nh  mua  s¾m, l¾p  ®Æt, ch¹y thö, kÕ to¸n c¨n cø vµo TK nµy  ®Ó  x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§. Cụ thể: 2 Bút toán 16
 17.   Bt  1a:  TËp  hîp  chi  phÝ  ph¸t  sinh  trong  qu¸  tr×nh  mua  s¾m, l¾p ®Æt, ch¹y thö: Nî  TK  241  (2411):  CPhÝ  mua  s¾m,  l¾p  ®Æt,  ch¹y  thö... Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 311, 331, 341... Bt 1b: Khi ®­a TSC§ vµo sö dông: Nî TK 211 : NG TSC§ h×nh thµnh ®­a vµo sö dông Nî TK 138 : Kho¶n chi sai yªu cÇu båi th­êng hoÆc  chê xö lý Cã TK 241: Tæng chi phÝ mua s¾m, x©y dùng, l¾p ®Æt. 17
 18. * Trường hợp mua TSCĐ theo phương thức trả gop, trả ́ châm và đưa tai san vao sử dung ngay, kế toan ghi ̣ ̀̉ ̀ ̣ ́ Nợ TK 211 : Giá mua trả tiên môt lân ̀ ̣̀ Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khâu trừ ́ Nợ TK 142, 242 : Chi phí trả trước (lai trả gop, trả châm) ̃ ́ ̣ Có TK 331 ̉ ̀ ̉ ́ : Tông tiên phai thanh toan - Đinh kỳ thanh toan cho người ban, kế toan ghi: ̣ ́ ́ ́ Nợ TK 331 Có TK 111, 112. - Đông thời, tinh vao chi phí tai chinh, số lai trả gop trả châm ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ̣ Nợ TK 635 Có TK 142, 242 18
 19. *Bt2: Xử lý nguồn vốn sử dụng để mua sắm TSCĐ TH1:  NÕu  TSC§  dïng  cho  SXKD  ®­îc  mua  s¾m  b»ng  nguån vèn ®Çu t­ XDCB, quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, quü phóc lîi,  th× khi hoµn thµnh thñ tôc  ®­a TSC§ vµo sö dông, kÕ to¸n  ghi bót to¸n chuyÓn nguån: Nî TK 414 : ®Çu t­ b»ng quü ®Çu t­ ph¸t triÓn Nî TK 441 : ®Çu t­  b»ng nguån vèn ®Çu t­ XDCB Nî TK 431(4312): ®Çu t­ b»ng quü phóc lîi Cã TK 411: Ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh. 19
 20. TH2:  Tr­êng  hîp  TSC§  ®­îc  mua  s¾m  b»ng  quü  phóc  lîi  phôc  vô  cho  ho¹t  ®éng  v¨n  ho¸,  phóc  lîi  th×  khi  kÕt  chuyÓn  nguån, kÕ to¸n ghi: Nî TK 4312: Quü phóc lîi Cã TK 4313: Quü phóc lîi ®∙ h×nh thµnh TSC§ TH3:  Tr­êng  hîp  TSC§  ®­îc  mua  s¾m  b»ng  nguån  vèn  kinh  doanh,  nguån  vèn  khÊu  hao  (lµ  mét  bé  phËn  cña  nguån vèn kinh doanh), nguån vèn vay th× kÕ to¸n chØ ghi  t¨ng gi¸ trÞ TSC§ mµ kh«ng cã bót to¸n xö lý nguån vèn Nî TK 211 Cã TK 111, 112, 311, 341… 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản