intTypePromotion=3

Chương trình số: 04-CTr/ĐU

Chia sẻ: Trần Nguyên Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
39
lượt xem
4
download

Chương trình số: 04-CTr/ĐU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình số 04-CTr/ĐU, chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khóa VIII (Nhiệm kỳ 2015 - 2020). Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các Quy định, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, căn cứ Kết luận số 72-KL/TW. Mời các bạn cùng tham khảo.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình số: 04-CTr/ĐU

  1. ĐẢNG BỘ HUYỆN KRÔNG BÚK ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG UỶ XàCƯ NÉ *             Cư Né, ngày ……  tháng ……  năm 2015 Số: 04­CTr/ĐU CHƯƠNG TRÌNH Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khóa VIII (nhiệm kỳ 2015 ­ 2020) ­­­­­ Căn cứ  Điều lệ  Đảng Cộng sản Việt Nam; các Quy định, Hướng dẫn  của Ban  Chấp hành Trung  ương, Bộ  Chính trị,  Ủy ban Kiểm tra Trung  ương,   Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ  luật trong Đảng. Căn cứ Kết luận số 72­KL/TW ngày 17/05/2010 của Bộ Chính  trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020. Thực hiện Nghị  quyết Đại hội Đảng bộ  xã khoá VIII, nhiệm kỳ  2015­ 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư Né xây dựng Chương trình thực hiện công   tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015­2020 với các nội dung sau: I/ VỀ QUAN ĐIỂM LÃNH ĐẠO. 1. Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của  toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, do cấp   uỷ  trực tiếp tiến hành. Tổ  chức đảng, đảng viên phải nghiêm chỉnh phục tùng  kỷ  luật của Đảng. Tổ  chức đảng và đảng viên phải chịu sự  kiểm tra, giám sát   của Đảng và chịu sự giám sát của nhân dân. 2. Công tác kiểm tra, giám sát phải luôn đượ c  chủ   động, mang tính  phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Các bước tiến hành công khai, dân chủ, khách quan,  thận trọng và chặt chẽ, đúng quy trình theo Quy định của Điều lệ Đảng. 3. Thực hiện đồng bộ  giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát, “giám   sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; kịp thời phát hiện  những nhân tố tích cực để phát huy, khắc phục những thiếu sót khuyết điểm và   vi phạm của các tổ  chức đảng và đảng viên ngay từ  lúc mới phát sinh. Kiên  quyết xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm khi đã kiểm tra, kết luận để  răn   đe và giáo dục. II/ VỀ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT. 1. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ  viên Ban Thường vụ, Ban Chấp  hành Đảng bộ  xã có trách nhiệm chỉ  đạo, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực   được phân công phụ trách.
  2. 2 2. Các đồng chí cấp uỷ viên được phân công theo dõi, phụ trách địa bàn và  các chi bộ trực thuộc kịp thời phát hiện, đề xuất Thường trực Đảng uỷ, UBKT  Đảng uỷ  tiến hành kiểm tra khi tổ  chức  đảng và đảng viên có dấu hiệu vi   phạm. 3. Căn cứ  nhiệm vụ  trọng tâm công tác hàng năm, UBKT Đảng  ủy tham   mưu giúp BTV Đảng uỷ  xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm  trình BCH Đảng bộ thông qua. Các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất BTV xây dựng  kế hoạch chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp uỷ tại phiên họp gần   nhất. 4. Định kỳ  hàng tháng, Thường trực Đảng uỷ  yêu cầu UBKT Đảng  ủy,  Khối Dân vận Đảng ủy, cán bộ tham mưu giúp việc cho Thường trực Đảng ủy,   chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội báo cáo tình hình dư luận xã   hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân (thông qua cán bộ  Tuyên giáo); việc   thực   hiện   Quy   chế  dân chủ  (thông qua hệ  thống Dân vận); việc thực hiện   nhiệm vụ chính trị (thông qua hệ  thống Chính quyền); công tác vận động quần  chúng (thông qua hệ  thống Đoàn thể); vai trò lãnh đạo của các TCCS Đảng  (thông qua cán bộ Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy). Qua đó kịp thời lãnh đạo, chỉ  đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ  chức không hoàn  thành nhiệm vụ, để xảy ra những vụ việc phức tạp  ảnh hưởng tới chính trị  tư  tưởng, đoàn kết nội bộ, an ninh trật tự, tham ô, tham nhũng, sách nhiễu, tiêu  cực, v.v… 5. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm, Uỷ ban Kiểm tra phối hợp với   Văn phòng Đảng  ủy tham mưu giúp Đảng uỷ  tiến hành sơ  kết, tổng kết đánh  giá kết quả  thực hiện nhiệm vụ  kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ  luật trong   Đảng của Đảng bộ. III/ NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  xã khoá VIII, nhiệm kỳ  2015­2020;   Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ  và các Chương trình, Nghị  quyết  chuyên đề  mang tính đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ  giai đoạn  2015­2020. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ  tập trung vào các nội dung   chủ yếu sau: 1. Việc tổ chức quán triệt, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng  toàn quốc lần thứ  XII của Đảng, Nghị  quyết Đại hội Đảng bộ  các cấp và các  Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Chương trình  thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII,  Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã của các chi bộ trực thuộc. Việc xây dựng kế  hoạch triển khai thực hiện các Chương trình, Nghị  quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ xã giai đoạn 2015­2020. Đổi mới   nâng cao vai trò lãnh đạo của các chi bộ trực thuộc và chất lượng đội ngũ cán bộ  đảng viên; chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý đảng viên. 2
  3. 3 3. Lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ  thị  số  03­CT/TW, ngày 14/5/2011  của Bộ  Chính trị   về  tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương   đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm. 4. Công tác lãnh đạo, chỉ  đạo phát triển kinh tế  ­ xã hội, đảm bảo quốc  phòng ­ an ninh trên địa bàn xã giai đoạn 2015­2020. 5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả  của chính quyền; trọng tâm là cải cách thủ  tục hành chính, tạo sự  chuyển biến  mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán  bộ công chức. 6. Việc lãnh đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng hạ  tầng kỹ thuật phục vụ đời sống dân sinh. 7. Lãnh đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, quan liêu,  lãng phí, thực hành tiết kiệm. 8. Việc lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. 9. Việc lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ  xây dựng Đảng, thực   hiện nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm. IV­ TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 1. Cán bộ Tuyên giáo Đảng uỷ, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, MTTQ và  các  đoàn thể  chính trị  ­ xã hội tăng cường công tác tuyên truyền phổ  biến về  công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự  chuyển biến sâu sắc trong nhận   thức, ý thức  trách nhiệm của cán bộ  đảng viên và nhân dân về  hoạt độ ng  kiểm   tra,   giám   sát   của   Đảng;  tạo sự   đoàn kết thống nhất, tăng cường  kỷ  cương, kỷ luật của Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. 2. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ  chủ  động tham mưu giúp cấp uỷ  xây dựng  kế hoạch, phân công cán bộ dự các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất  lượng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ cấp uỷ, uỷ  ban kiểm tra các cấp do cấp ủy cấp trên tổ chức. 3. Cán bộ Tổ chức Đảng uỷ phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ tham   mưu giúp cấp uỷ  xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ  lãnh đạo quản lý; thực   hiện luân chuyển cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 4. Uỷ  ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng uỷ  bám sát các nội dung kiểm tra,  giám sát, hàng năm lựa trọn các loại hình TCCS Đảng, xây dựng kế hoạch, tiến hành   kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. 5. Các Chi bộ trực thuộc, căn cứ các nội dung trên, hàng năm xây dựng kế  hoạch tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, nhằm phục vụ tốt công tác  kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khóa VII được Ban  Chấp hành Đảng bộ xã thông qua tại phiên họp Ban Chấp hành ngày …… tháng   …… năm 2015. trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề gì mới phát sinh  và xét thấy cần, Đảng  ủy sẽ  tiếp tục xem xét bổ  sung, điều chỉnh cho phù   hợp ./. 3
  4. 4 Nơi nhận:  T/M ĐẢNG ỦY ­ Thường trực Huyện ủy;  BÍ THƯ ­ Ban Tổ chức Huyện ủy; ­ Ban Tuyên giáo Huyện ủy;   (báo cáo) ­ UBKT Huyện ủy ­ Văn phòng Huyện ủy; ­ Các đồng chí Đảng ủy viên; ­ Các chi bộ trực thuộc;           (thực hiện) ­ Lưu: Văn phòng Đảng ủy. 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản