intTypePromotion=1
ADSENSE

Đảng ủy khóa VIII

Xem 1-10 trên 10 kết quả Đảng ủy khóa VIII
 • Chương trình số 04-CTr/ĐU, chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khóa VIII (Nhiệm kỳ 2015 - 2020). Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các Quy định, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, căn cứ Kết luận số 72-KL/TW. Mời các bạn cùng tham khảo.

   

  doc4p nguyenngoc_tran 14-09-2015 48 4   Download

 • Quy chế số 04-QC/ĐU quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khoá VIII, nhiệm kỳ 2015-2020, căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ kết luận số 72-KL/TW. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p nguyenngoc_tran 15-09-2015 117 4   Download

 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã xác định: "Trách nhiệm đánh giá cán bộ thuộc về cấp ủy, tổ chức đảng nơi cán bộ sinh hoạt, cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cán bộ và bản thân cán bộ tự đánh giá". Đồng thời, Nghị quyết cũng yêu cầu "Cán bộ được thông báo ý kiến nhận xét của cơ quan có thẩm quyền về bản thân mình, được trình...

  pdf13p ctrl_12 10-07-2013 106 26   Download

 • Năm 1991, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII với mục tiêu đẩy mạnh công cuộc đổi mới mà chặng đường 5 năm (1986-1991) đã đạt được một số thành quả nhất định. Nghị quyết Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 10, ngày 26-12-1991 đã quyết định chia tỉnh Cửu Long thành 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Tỉnh Vĩnh Long có diện tích tự nhiên 152.017,6ha bao gồm thị xã Vĩnh Long và 6 huyện (Bình Tân, Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm) với dân số gần 1 triệu người.

  pdf9p viuzumaki2711 09-05-2019 9 0   Download

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15-12-1986 đến ngày 18-12-1986) đã quyết định tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và các ấp ủy đảng có tài liệu học tập, nghiên cứu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII, IX, X)....

  pdf857p muathu102 20-03-2013 546 188   Download

 • Đường lối kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế của nước ta là "Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa..." (trích Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII và trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng) đòi hỏi phải có nguồn lực lớn...

  pdf32p muathulamebay 13-08-2010 118 30   Download

 • Đổi mới việc ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đã đề ra một trong những nhiệm vụ quan trọng là: "Tiếp tục đổi mới cách ra nghị quyết và chỉ thị của Đảng. Đảng chỉ ra nghị quyết, chỉ thị khi thật cần thiết. ...

  pdf111p dellvietnam 23-08-2012 138 25   Download

 • Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Thành ủy (khóa VIII) về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf9p lawttnh14 13-11-2009 41 2   Download

 • Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chi bộ trường Tiểu học Lê Văn Tám phát huy vai trò lãnh đạo nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao cho. Chi bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung Ương 2 (khoá VIII) coi giáo dục là quốc sách hàng đầu; tiếp tục chỉnh đốn về nề nếp, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn của các cấp ủy Đảng, Nhà Nước và của ngành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ báo cáo.

  doc19p khanhtoanlvt 15-07-2017 45 0   Download

 • Thể chế hóa chủ trương của Đảng, tại Kỳ họp thứ VIII ngày 28/10/1995, Quốc hội Khóa IX đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Tòa án nhân dân; ngày 21/5/1996 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành “Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính”, đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998 tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Tòa hành chính trong hệ thống Tòa án nhân dân. Những quy định này gọi là những quy định về tố tụng hành...

  pdf103p vascaravietnam 21-08-2012 219 74   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đảng ủy khóa VIII
p_strCode=danguykhoaviii

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2