Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Thành ủy (khóa VIII) về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND

  1. 1 Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 85/2008/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V BAN HÀNH K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG C A THÀNH Y (KHÓA VIII) V TH C HI N NGH QUY T S 21-NQ/TW C A BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG Đ NG (KHÓA X) V TI P T C HOÀN THI N TH CH KINH T TH TRƯ NG Đ NH HƯ NG XÃ H I CH NGHĨA Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 21-NQ/TW c a Ban ch p hành Trung ương Đ ng khóa X v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa; Căn c Ngh quy t s 22/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph Căn c Chương trình hành đ ng s 41-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 c a Ban Ch p hành Đ ng b thành ph v th c hi n Ngh quy t s 21-NQ/TW c a Ban ch p hành Trung ương Đ ng (khóa X) v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa; Xét đ ngh c a Vi n Nghiên c u phát tri n và S K ho ch và Đ u tư t i T trình s 408/VKT-TNQ ngày 09 tháng 9 năm 2008 QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành K ho ch th c hi n Chương trình hành đ ng s 41-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 c a Ban Ch p hành Đ ng b thành ph (khóa VIII) và Ngh quy t s 22/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph v th c hi n Ngh quy t s 21-NQ/TW v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c các S , Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH T CH - Như Đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - B K ho ch và Đ u tư; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - TT/TU, TT.HĐND/TP, TT/UB; Lê Hoàng Quân - y ban MTTQ VN TP ; Các đoàn th TP; - VP/TU; Các Ban HĐND thành ph - Các s - ban - ngành thành ph ; - y ban nhân dân 24 qu n – huy n; - VPHĐ-UB: Các PVP; Các Phòng CV; TTCB; - Lưu: VT, (TH-KH-Hn: 5 b n) K HO CH TRI N KHAI TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG C A THÀNH Y V TH C HI N NGH QUY T S 21-NQ/TW C A BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG Đ NG V TI P T C HOÀN THI N TH CH KINH T TH TRƯ NG Đ NH HƯ NG XÃ H I CH NGHĨA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 85 /2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) K ho ch này nh m xác đ nh nh ng nhi m v ch y u c a các cơ quan hành chính nhà nư c thành ph , đ a phương và cơ s , các doanh nghi p nhà nư c tr c thu c thành ph trong vi c th c hi n các m c tiêu, nhi m v và gi i pháp nêu trong Chương trình hành đ ng s 41-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 c a Thành y th c hi n Ngh quy t 21-NQ/TW c a H i ngh l n th sáu Ban Ch p hành Trung ương Khóa X “v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa”. I. NHI M V VÀ GI I PHÁP:
  2. 2 Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c đư c phân công, các s - ban - ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n, các doanh nghi p tr c thu c thành ph c n t p trung ch đ o t ch c tri n khai nh ng nhi m v ch y u sau đây: 1. Đ y m nh các ho t đ ng tuyên truy n nh m th ng nh t và nâng cao nh n th c v nh ng n i dung cơ b n c a n n kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa: 1.1- T ch c h c t p và quán tri t sâu r ng đ n đ ng viên, cán b công ch c và các t ng l p nhân dân thành ph nh ng n i dung cơ b n c a Ngh quy t s 21-NQ/TW và Chương trình hành đ ng c a Thành y nh m th ng nh t nh n th c v n i dung và b n ch t c a n n kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa; nh ng m c tiêu, quan đi m và gi i pháp ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa c a Đ ng và nhà nư c ta. 1.2- Tham mưu cho các c p y cùng c p trong vi c ban hành k ho ch tri n khai th c hi n Ngh quy t s 21-NQ/TW và Chương trình hành đ ng c a Thành y v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa t i t ng cơ quan, đơn v và đ a phương. 1.3- T th c ti n sinh đ ng c a thành ph H Chí Minh, ti p t c nghiên c u, t ch c các h i th o đ làm phong phú hơn n i hàm c a n n kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa trong b i c nh kinh t xã h i c a Vi t Nam, làm cơ s cho vi c đúc k t thành nh ng cơ s lý lu n c a Đ ng ta. 2. T o m i đi u ki n thu n l i đ đ y m nh phát tri n các thành ph n kinh t , đa d ng hóa các lo i hình doanh nghi p và các hình th c t ch c s n xu t kinh doanh; đ m b o kinh t nhà nư c ti p t c gi v ng vai trò ch đ o c a n n kinh t , kinh t h p tác xã ngày càng l n m nh c v quy mô và tính ch t, kinh t tư nhân ngày càng phát tri n: - Ti p t c đ y m nh th c hi n Chương trình C i cách hành chính giai đo n 2006 - 2010, tr ng tâm là c i ti n th t c hành chính; t p trung rà soát các quy đ nh c a pháp lu t t o đi u ki n thu n l i nh t cho vi c thành l p, t ch c và ho t đ ng c a doanh nghi p. - T p trung rà soát, gi i quy t theo th m quy n ho c ki n ngh c p có th m quy n tháo g các khó khăn, vư ng m c đ m b o môi trư ng ho t đ ng kinh doanh và c nh tranh lành m nh, bình đ ng gi a các thành ph n kinh t . Tăng cư ng công tác ki m tra và x lý các vi ph m c a doanh nghi p sau c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh. - Xây d ng cơ ch qu n lý doanh nghi p có v n nhà nư c sau c ph n hóa nh m giám sát ch t ch quá trình ho t đ ng c a doanh nghi p, đ m b o đúng ch c năng nhi m v và mang l i hi u qu cao trong vi c s d ng v n. - T ch c đánh giá hi u qu vi c th c hi n các chính sách kinh t t p th , các mô hình kinh t t p th , qua đó xây d ng các gi i pháp nh m ti p t c thúc đ y phát tri n các t ch c kinh t t p th trên đ a bàn thành ph . - Ti p t c th c hi n các chương trình h tr doanh nghi p, nh t là các doanh nghi p v a và nh trong vi c vay v n, đ i m i thi t b công ngh , hi n đ i hóa, nâng cao kh năng c nh tranh và h i nh p; cung c p thông tin kinh t giúp doanh nghi p đ nh hư ng th trư ng, xây d ng s n ph m và chu n b đ u tư; đào t o và hu n luy n k năng qu n tr cho doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . - Ti p t c th c hi n Chương trình chuy n d ch cơ c u hàng xu t kh u c a thành ph , h tr doanh nghi p nâng cao kh năng c nh tranh, h i nh p qu c t . T ch c các ho t đ ng xúc ti n thương m i, xúc ti n đ u tư trong nư c và nư c ngoài. Trao đ i kinh nghi m trong vi c thu hút đ u tư, theo các chương trình h p tác gi a thành ph v i các t nh. Tăng cư ng ho t đ ng đ i tho i tr c ti p gi a doanh nghi p v i chính quy n thành ph . - T ch c đánh giá sơ k t các mô hình cung ng d ch v công hi n đang tri n khai th c hi n; đ xu t m r ng di n th c hi n xã h i hóa, phát tri n hình th c h p tác công - tư, m r ng hình th c đ u th u cung c p d ch v cho các cơ quan hành chính nhà nư c, t o ra m t môi trư ng c nh tranh lành m nh, nh m khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia cung ng v i hi u qu cao nh t. - Thư ng xuyên rà soát danh m c các d án đ u tư ngu n v n ngân sách nhà nư c; kiên quy t th c hi n đình, giãn, hoãn ti n đ đ i v i các d án kém hi u qu , các công trình chưa th t s c p bách; ưu tiên b trí v n cho các công trình tr ng đi m, các d án y t , giáo d c, thoát nư c, ch ng ng p… Tăng cư ng phân b ngu n l c cho các chương trình phúc l i an sinh xã h i. - Ti p t c ki n ngh Chính ph cho phép thành ph H Chí Minh đư c thành l p Công ty Đ u tư Tài chính Nhà nư c theo đ án đã trình Chính ph . 3. Đ m b o phát tri n đ ng b các y u t th trư ng và các lo i th trư ng trong đi u ki n nư c ta h i nh p ngày càng sâu r ng vào n n kinh t th gi i và là thành viên chính th c c a T ch c Thương m i Th gi i:
  3. 3 3.1- Đ i v i th trư ng hàng hóa, d ch v : - Nhanh chóng hoàn t t đ án Trung tâm Giao d ch hàng hóa đ áp d ng thí đi m, t đó t ng k t đ m r ng các lo i hàng hóa, t p trung vào hàng hóa nông s n ph c v đ i s ng. - Các doanh nghi p nhà nư c tr c thu c thành ph c n t ch c l i h th ng kho bãi, các kênh bán buôn, bán l , gi m b t các khâu trung gian, gi m chi phí qu n lý, h giá thành s n ph m, đ m b o hàng hóa đ n tay ngư i tiêu dùng k p th i, d dàng thu n l i. - Xây d ng h th ng d báo tình hình th trư ng, theo dõi c p nh t thư ng xuyên, k p th i và chính xác nh ng di n bi n c a th trư ng, ph c v t t nh t cho công tác ch đ o và đi u hành c a chính quy n thành ph . - Xây d ng cơ ch ph i h p gi a thành ph v i các B ngành Trung ương trong vi c gi i quy t nh ng v n đ phát sinh trên đ a bàn thành ph . 3.2- Đ i v i th trư ng tài chính: - Ph i h p cùng B Tài chính nhanh chóng xây d ng đ án phát tri n th trư ng tài chính trên đ a bàn thành ph H Chí Minh, đ m b o vai trò c a nhà nư c trong qu n lý và đi u hành đ ng b th trư ng quan tr ng này, đ ng th i thu hút và khơi thông các ngu n l c tài chính ph c v phát tri n. - Tri n khai các n i dung trong b n ghi nh (MOU) ký k t gi a B Tài chính và y ban nhân dân thành ph v ph i h p qu n lý phát tri n th trư ng ch ng khoán; ti n hành xây d ng các quy ch v chia s thông tin theo n i dung b n ghi nh đã đư c ký k t. - Rà soát và cung c p danh sách các công ty thu c di n ph i đăng ký công ty đ i chúng cho y ban Ch ng khoán, đ ng th i có bi n pháp thích h p đ h tr các công ty này đăng ký thành công ty đ i chúng và niêm y t trên th trư ng ch ng khoán. Th c hi n l trình m c a th trư ng tài chính và các lĩnh v c chuyên ngành theo cam k t h i nh p kinh t qu c t . - Xây d ng h th ng theo dõi và x lý các thông tin tài chính trên đ a bàn thành ph , k p th i đưa ra các c nh báo c n thi t ph c v cho công tác lãnh đ o, ch đ o và đi u hành c a y ban nhân dân thành ph . 3.3- Đ i v i th trư ng b t đ ng s n: - Nghiên c u cơ ch huy đ ng các ngu n l c tài chính theo hư ng xã h i hóa đ gi i quy t nhu c u nhà xã h i. - T ch c tri n khai các d án theo quy ho ch đô th đã đư c phê duy t, đ ng th i xem xét nghiên c u đi u ch nh quy ho ch xây d ng, đ m b o đô th phát tri n n đ nh b n v ng. - Xây d ng cơ ch , chính sách khuy n khích xã h i hóa đ u tư phát tri n các d án c i t o ch nh trang trong khu đô th hi n h u, đ u tư xây d ng nhà xã h i. - Th c hi n t t chính sách b i thư ng sát giá th trư ng, tri n khai thí đi m mô hình nông dân góp v n b ng ti n b i thư ng giá tr quy n s d ng đ t khi th c hi n các d án đ u tư. T ch c đánh giá hi u qu vi c tri n khai th c hi n Qu h tr h c ngh và gi i quy t vi c làm cho các h dân b nh hư ng b i các d án đ u tư trên đ a bàn thành ph . 3.4- Đ i v i th trư ng khoa h c và công ngh : - Ph i h p B Khoa h c và Công ngh nghiên c u đ án thành l p sàn giao d ch công ngh . - Khuy n khích vi c liên k t h p tác gi a các trư ng, vi n, các cơ quan qu n lý nhà nư c và doanh nghi p nh m hình thành các doanh nghi p ho t đ ng chuyên sâu trong lĩnh v c khoa h c công ngh . - Xây d ng các gi i pháp đ ng b v cơ ch chính sách đ thúc đ y đ i m i và chuy n giao công ngh trong các doanh nghi p, khuy n khích doanh nghi p đ u tư cho nghiên c u và phát tri n, ng d ng và đ i m i công ngh nâng cao năng l c c nh tranh. Phát tri n các lo i hình d ch v khoa h c, công ngh như thuê, th m đ nh, đánh giá, đ nh giá công ngh . 3.5- Đ i v i th trư ng lao đ ng: - Ti p t c tri n khai Chương trình đào t o ngu n nhân l c có ch t lư ng cao ph c v cho th i kỳ công nghi p hóa, hi n đ i hóa, đáp ng ngày càng t t hơn cho th i kỳ h i nh p và phát tri n, tr ng tâm là xây d ng đ i ngũ cán b khoa h c - k thu t, công nhân lành ngh . - Xây d ng cơ ch và h tr vi c liên k t gi a đào t o - nghiên c u - s n xu t kinh doanh, ng d ng nh ng thành t u nghiên c u trong khoa h c - công ngh vào th c ti n s n xu t. - Xây d ng cơ s d li u và c p nh t thông tin v trình đ , ki n th c c a đ i ngũ khoa h c - công ngh đ s d ng có hi u qu và có k ho ch đào t o b sung ngu n nhân l c m i.
  4. 4 - Ti p t c huy đ ng v n thu c các thành ph n kinh t cho đ u tư m r ng các hình th c đào t o, h th ng các cơ s đào t o, b i dư ng tay ngh , k năng v i nh ng tiêu chu n ch t lư ng đư c quy đ nh ch t ch nh m nâng cao ch t lư ng đào t o và nâng cao t l lao đ ng đã qua đào t o ngh . Đ u tư nâng c p, đ i m i cơ s v t ch t, trang thi t b d y h c. Tăng cư ng h p tác, liên doanh, trao đ i v i các cơ s đào t o c a nư c ngoài. - Nghiên c u xây d ng qu tín d ng d y ngh nh m h tr lao đ ng nghèo, lao đ ng chính sách, lao đ ng nông nghi p chuy n đ i ngành ngh , nh ng ngư i m t vi c làm c n đào t o l i. - Ch n ch nh các ho t đ ng gi i thi u vi c làm, khuy n khích t ch c các lo i hình d ch v tư v n, sàn giao d ch, gi i thi u vi c làm c a tư nhân đi đôi v i tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c; thư ng xuyên t ch c thông tin, c u n i cung - c u lao đ ng nh m tăng cơ h i tìm đư c vi c làm cho ngư i lao đ ng. - Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t lao đ ng, b o v quy n và l i ích h p pháp c a ngư i lao đ ng, góp ph n h n ch tình tr ng đình công b t h p pháp, t ng bư c xây d ng quan h lao đ ng hài hòa, n đ nh và ti n b trong doanh nghi p. 3.6- Đ i v i th trư ng cung c p d ch v công ích: - Nghiên c u đ xu t Chính ph ban hành cơ ch , chính sách ti p t c tăng đ u tư cho giáo d c, y t , văn hóa, th thao, đ c bi t là cho nh ng vùng nghèo, ngư i nghèo; đ ng th i, đ y m nh xã h i hóa, thu hút ngu n l c xã h i đ u tư vào nh ng lĩnh v c này. - M r ng vi c th c hi n cơ ch đ t hàng mua m t s lo i d ch v công t các nhà cung c p d ch v , theo ch t lư ng và chi phí chu n, t o c nh tranh gi a các đơn v cung ng thu c m i thành ph n kinh t . 4. Tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c nh m h n ch nh ng khuy t t t c a kinh t th trư ng, b o đ m phát tri n b n v ng: - Hàng năm ngân sách thành ph ưu tiên b trí v n đ u tư nh m phát tri n s nghi p y t , văn hóa, giáo d c; đ u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t và h t ng xã h i khu v c nông thôn ngo i thành, cho các phư ng - xã có t l h nghèo cao. - Tri n khai th c hi n đ án “gi m nghèo tăng h khá” trên đ a bàn thành ph , nâng m c chu n nghèo cho phù h p v i t ng giai đo n phát tri n c a thành ph ; xây d ng tiêu chí đánh giá thu nh p c a các t ng l p dân cư, các khu v c dân cư; k p th i xây d ng chính sách h tr cho t ng giai đo n. - Thư ng xuyên ki m tra, ki m soát th trư ng, đ m b o c nh tranh lành m nh, xã h i n đ nh. - Ti p t c tri n khai và nghiên c u m r ng vi c th c hi n các chính sách b o hi m và h tr đ i v i gia đình chính sách, ngư i nghèo, ngư i có hoàn c nh khó khăn. - Kh n trương nghiên c u và ban hành Chương trình hành đ ng c a Thành y và K ho ch th c hi n c a y ban nhân dân thành ph v phát tri n nông nghi p, nông dân và nông thôn công nghi p hóa, hi n đ i hóa. - Giám sát ch t ch các ngu n gây ô nhi m môi trư ng; hoàn t t vi c chuy n các xí nghi p gây ô nhi m ra kh i n i thành và các khu dân cư; x lý nghiêm kh c tình tr ng vi ph m. - Ph i h p B Công an đ xu t Chính ph tăng cư ng s lư ng, cơ s v t ch t và trang thi t b cho l c lư ng c nh sát môi trư ng; xây d ng cơ ch ph i h p gi a c nh sát môi trư ng v i thanh tra các s - ngành và l c lư ng thanh tra các qu n - huy n trong công tác ki m tra, giám sát, x lý nh ng hành vi vi ph m pháp lu t b o v môi trư ng. - Th c hi n t t vai trò là thư ng tr c trong y ban Đi u ph i phát tri n Vùng, ch đ ng đ xu t nh ng bi n pháp nh m tháo g vư ng m c, khó khăn, ph i h p v i các đ a phương trong Vùng kinh t tr ng đi m phía Nam th c hi n t t Đ án b o v môi trư ng lưu v c sông Đông Nai. 5. Nâng cao vai trò lãnh đ o c a Đ ng và hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c v kinh t ; tăng cư ng s tham gia c a các t ch c chính tr - xã h i, các t ch c xã h i, ngh nghi p và c a nhân dân vào quá trình phát tri n kinh t - xã h i: - Th c hi n chu n hóa cán b trong h th ng chính tr , trư c h t là cán b công ch c trong b máy chính quy n thành ph trong ti n trình c i cách ti n lương. - Tri n khai đ án mô hình chính quy n đô th thành ph H Chí Minh sau khi đư c phê duy t; th c hi n thí đi m vi c nhân dân b u tr c ti p Ch t ch y ban nhân dân xã; nghiên c u và đ xu t n i dung Ngh đ nh thay th Ngh đ nh s 93/2001/NĐ-CP c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh cho phù h p tình hình m i. - Ti p t c đ y m nh th c hi n Quy ch dân ch trong cơ quan và dân ch cơ s , đ y m nh các ho t đ ng công khai minh b ch t o đi u ki n các chính tr - xã h i, các t ch c xã h i, ngh nghi p đ tham gia có
  5. 5 hi u qu vào quá trình ho ch đ nh, th c thi và giám sát th c hi n lu t pháp, các ch trương, chính sách phát tri n kinh t - xã h i; nâng cao vai trò t qu n trong các ho t đ ng xã h i và ngh nghi p. II. T CH C TH C HI N: 1. Trên cơ s quán tri t các Ngh quy t c a Trung ương, Thành y và K ho ch th c hi n c a y ban nhân dân thành ph và ph l c kèm theo, Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n tr c ti p ch đ o xây d ng chương trình hành đ ng, đ án, công trình c th c a ngành, đ a phương mình; đ ng th i ph i h p, tăng cư ng ki m tra, đôn đ c vi c tri n khai th c hi n, đ nh kỳ hàng năm vào gi a quý IV báo cáo k t qu v S K ho ch và Đ u tư đ t ng h p trình y ban nhân dân thành ph . 2. Trên cơ s k ho ch và k t qu th c hi n t i t ng th i đi m, t ng giai đo n, các S , ngành tham mưu đ xu t y ban nhân dân thành ph quy t đ nh b sung, đi u ch nh các ch tiêu, lĩnh v c c th c a t ng giai đo n cho phù h p k ho ch t ch c th c hi n, có đ nh hư ng đ n năm 2020; đ ng th i tham mưu y ban nhân dân thành ph nh ng n i dung ph i h p v i các B ngành Trung ương trong quá trình xây d ng cơ ch chính sách nh m hoàn thi n th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa. 3. S K ho ch và Đ u tư có trách nhi m đi u ph i, b o đ m vi c tri n khai th c hi n th ng nh t k ho ch th c hi n này, đ nh kỳ vào cu i quý IV t ng h p báo cáo k t qu cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph . Trong quá trình t ch c tri n khai, n u c n thi t b sung, đi u ch nh, các s - ngành, các đ a phương ch đ ng báo cáo S K ho ch và Đ u tư t ng h p, trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t đ nh./.
  6. 6 K HO CH C TH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG TH C HI N NGH QUY T S 21-NQ/TW “V ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa”. Cơ quan Th i gian STT N i dung công vi c S n ph m Ch trì Ph i h p hoàn thành 1 Tuyên truy n nh m th ng nh t và nâng cao nh n th c v n n kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa 1.1 T ch c các ho t đ ng nghiên c u, th o lu n đ làm rõ Vi n Kinh t Các Vi n, trư ng Năm 2008 và Các h i th o và di n đàn và phong phú hơn v n i hàm c a n n kinh t th trư ng ĐH, h th ng báo, 2009 đ nh hư ng XHCN. đài trên đ a bàn TP 1.2 T ch c ph bi n, tuyên truy n và giáo d c nh n th c v S Thông tin và T quý Các ho t đ ng sinh ho t n i dung th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng XHCN Truy n thông IV/2008 đ n chính tr và t ng h p ý ki n. trên các phương ti n thông tin đ i chúng. 2010 1.3 Tham mưu cho các c p y cùng c p trong vi c ban hành Các S - ngành, y Trong năm K ho ch th c hi n NQ 21 các ngh quy t, ch th tri n khai NQ s 21-NQ/TW. ban nhân dân qu n - 2008 c a cơ quan, đơn v huy n 2 Phát tri n các thành ph n kinh t , các lo i hình doanh nghi p và các t ch c s n xu t kinh doanh 2.1 T ch c rà soát các th t c hành chính có liên quan đ n Ban Ch đ o C i cách S - ngành, qu n - Trong năm Báo cáo k t qu rà soát và ho t đ ng doanh nghi p hành chính huy n 2008, 2009 đ xu t danh m c đi u ch nh 2.2 Nghiên c u xây d ng cơ ch qu n lý các doanh nghi p Ban Đ i m i qu n lý Vi n Kinh t , S K Quý II/2009 Quy t đ nh c a y ban có v n nhà nư c sau c ph n hóa doanh nghi p ho ch và Đ u tư, nhân dân thành ph S Tài chính 2.3 Đánh giá hi u qu vi c th c hi n các chính sách kinh t Liên minh các HTX Các S - ngành, Quý II/2009 Báo cáo t ng k t, đánh giá t p th , các mô hình kinh t t p th , đ ng th i xây d ng qu n - huy n liên và đ xu t. các gi i pháp nh m thúc đ y phát tri n các t ch c kinh quan t t p th . 2.4 Th c hi n các chương trình h tr doanh nghi p, nh t là S Công Thương Các S - ngành, Quý II/2009 Báo cáo đ xu t các doanh nghi p v a và nh trong vi c vay v n, đ i m i qu n - huy n thi t b công ngh , hi n đ i hóa, nâng cao kh năng c nh tranh và h i nh p 2.5 Thư ng xuyên rà soát tình hình th c hi n các d án đ u S K ho ch và Đ u S Tài chính, các Đ nh kỳ hàng Báo cáo đ xu t tư ngu n v n ngân sách. tư S - ngành, qu n - năm
  7. 7 huy n 2.6 T ch c đánh giá sơ k t các mô hình cung ng d ch v S N iv S Tài chính, các Quý II/2009 Báo cáo đánh giá và đ công hi n đang tri n khai th c hi n; đ xu t m r ng S - ngành có liên xu t di n th c hi n xã h i hóa, phát tri n hình th c h p tác quan công - tư, t ch c đ u th u cung c p d ch v cho các cơ quan hành chính nhà nư c, 2.8 Th c hi n Chương trình Chuy n d ch cơ c u hàng xu t Trung tâm Xúc ti n Các S - ngành liên Quý I/2009 Các d án, các ho t đ ng kh u c a thành ph ; t ch c các ho t đ ng xúc ti n Thương m i và Đ u quan xúc ti n. thương m i, xúc ti n đ u tư trong nư c và t i nư c tư ngoài. 3 Đ m b o phát tri n đ ng b các cơ ch th trư ng và các lo i th trư ng 3.1 Nhanh chóng hoàn t t đ án Trung tâm Giao d ch hàng Vi n Nghiên c u phát S Công Thương, các Quý I/2009 Đ án thành l p hóa tri n S - ngành có liên quan 3.2 Xây d ng h th ng d báo tình hình th trư ng, theo dõi Vi n Nghiên c u phát S Công Thương, S Quý I/2009 Đ án xây d ng c p nh t thư ng xuyên, k p th i và chính xác nh ng tri n Tài chính, C c Th ng di n bi n c a th trư ng kê và các S - ngành có liên quan 3.3 Xây d ng cơ ch ph i h p v i B ngành Trung ương S Công Thương Các S - ngành có liên Quý I/2009 Quy ch ph i h p trong x lý nh ng v n đ phát sinh trên th trư ng, mang quan tính c p bách, ph c t p 3.4 Xây d ng đ án phát tri n th trư ng tài chính trên đ a Ban Ch đ o Phát Năm 2009 Đ án tri n khai bàn thành ph H Chí Minh tri n th trư ng tài chính trên đ a bàn thành ph 3.5 Đ án t ch c kênh phân ph i bán buôn, bán l . S Công Thương Các S - ngành và các Quý I/2009 Đ án doanh nghi p nhà nư c 3.6 Tri n khai các n i dung trong b n ghi nh (MOU) ký k t Vi n Nghiên c u S Tài chính, S Giao Quý I/2009 Báo cáo k t qu và đ gi a B Tài chính và y ban nhân dân thành ph v Phát tri n d ch Ch ng khoán xu t ph i h p qu n lý phát tri n th trư ng ch ng khoán 3.7 Rà soát và cung c p danh sách các công ty thu c di n Ban Đ i m i qu n lý S Công Thương, S Quý I/2009 Báo cáo đ xu t ph i đăng ký công ty đ i chúng cho y ban Ch ng doanh nghi p Tài chính khoán.
  8. 8 3.8 Xây d ng h th ng theo dõi và x lý các thông tin tài Vi n Nghiên c u phát S Tài chính Năm 2009 Đ án thành l p h th ng chính trên đ a bàn thành ph . tri n 3.9 Nghiên c u cơ ch huy đ ng các ngu n l c tài chính S Xây d ng S Tài chính, Vi n Quý I/2009 Báo cáo đ xu t theo hư ng xã h i hóa đ gi i quy t nhu c u nhà xã Nghiên c u phát tri n h i. 3.10 Tri n khai thí đi m mô hình nông dân góp v n b ng ti n Vi n Nghiên c u phát S Tài chính, S Tài Quý II/2009 Đ án b i thư ng giá tr quy n s d ng đ t vào các d án h tri n nguyên và Môi trư ng, t ng. y ban nhân dân huy n 3.11 Đánh giá hi u qu vi c tri n khai th c hi n Qu h tr S Lao đ ng - Các S - ngành, qu n Quý I/2009 Báo cáo đánh giá và đ h c ngh và gi i quy t vi c làm cho các h dân b nh Thương binh và Xã - huy n xu t hư ng b i các d án đ u tư trên đ a bàn thành ph . h i 3.12 Tri n khai Chương trình đào t o ngu n nhân l c có ch t S Lao đ ng - Các S - ngành, qu n Hàng năm Chương trình đào t o lư ng cao ph c v cho th i kỳ công nghi p hóa, hi n đ i Thương binh và Xã - huy n, các vi n, ngu n nhân l c hóa. h i; S N i v ; S trư ng Giáo d c và Đào t o 3.13 Xây d ng Qu tín d ng d y ngh nh m h tr lao đ ng S Lao đ ng - S Tài chính Quý II/2009 Đ án thành l p Qu nghèo, lao đ ng chính sách, lao đ ng nông nghi p Thương binh và Xã chuy n đ i ngành ngh , nh ng ngư i m t vi c làm c n h i đào t o l i. 3.14 Đ án thành l p sàn giao d ch mua bán thi t b công S Khoa h c và Quý I/2009 Đ án thành l p ngh Công ngh 3.15 Xây d ng cơ ch chính sách đ thúc đ y đ i m i và S Khoa h c và Quý I/2009 Báo cáo đ xu t chuy n giao công ngh trong các doanh nghi p Công ngh 3.16 Th c hi n thí đi m cơ ch đ t hàng mua m t s lo i Các S - ngành S Tài chính Quý II/2009 Đ án thí đi m d ch v công t nhà cung c p d ch v , theo ch t lư ng chuyên ngành và chi phí chu n 3.17 Phát tri n th trư ng v các d ch v công cơ b n trong Vi n Nghiên c u phát Các S - ngành có liên Đ u năm Đ án đ y m nh xã h i giáo d c, y t , văn hóa, th thao. tri n quan 2009 hóa 4 Các gi i pháp phát tri n b n v ng
  9. 9 4.1 Giám sát ch t ch các ngu n gây ô nhi m môi trư ng; S Tài nguyên và Các Ban QLDA, Quý I/2009 Báo cáo th c tr ng đ su t hoàn t t vi c chuy n các xí nghi p gây ô nhi m ra kh i Môi trư ng các S - ngành có v cơ ch , bi n pháp n i thành và các khu dân cư; x lý nghiêm kh c tình liên quan tr ng vi ph m. 4.2 Tri n khai th c hi n đ án “Gi m h nghèo, tăng h khá” S Lao đ ng - Các S - ngành, Quý I/2009 Đ án trên đ a bàn thành ph Thương binh và Xã qu n - huy n h i 4.3 Ban hành Chương trình hành đ ng c a Thành y và K S Nông nghi p và Ban Ch đ o Nông Tháng Chương trình hành đ ng ho ch th c hi n c a y ban nhân dân thành ph v Phát tri n nông thôn nghi p nông thôn, 10/2008 c a Thành y và K ho ch phát tri n nông nghi p, nông dân và nông thôn công các S - ngành, y th c hi n c a y ban nhân nghi p hóa, hi n đ i hóa ban nhân dân các dân thành ph huy n 4.4 Xây d ng cơ ch ph i h p gi a c nh sát môi trư ng v i Công an thành ph S Tài chính, S Quý I/2009 Báo cáo đ xu t Thanh tra các S - ngành và l c lư ng Thanh tra các K ho ch và Đ u tư qu n - huy n trong công tác ki m tra, giám sát, x lý nh ng hành vi vi ph m pháp lu t b o v môi trư ng. 4.5 Th c hi n t t vai trò là thư ng tr c trong y ban Đi u Vi n Nghiên c u phát Các S - ngành có ph i phát tri n Vùng. tri n, S K ho ch và liên quan Đ u tư 5 Nâng cao vai trò lãnh đ o c a Đ ng và hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c v kinh t 5.1 Đ i m i công tác cán b , phương th c lãnh đ o phù h p S N iv Quý II/2009 Đ án v i yêu c u phát tri n c a thành ph trong tình hình và b i c nh m i. 5.2 Đ xu t xây d ng Ngh đ nh m i thay th Ngh đ nh 93 v S N iv Các S - ngành có Quý I/2009 Đ án phân c p qu n lý cho chính quy n thành ph . liên quan 5.3 Nâng cao v trí các t ch c chính tr - xã h i, các t ch c S N iv Quý II/2009 Đ án xã h i, ngh nghi p tham gia có hi u qu vào quá trình ho ch đ nh, th c thi và giám sát th c hi n lu t pháp, các ch trương, chính sách phát tri n kinh t - xã h i.
Đồng bộ tài khoản