intTypePromotion=3

Chương trình số 527/CTr-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
101
lượt xem
101
download

Chương trình số 527/CTr-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình số 527/CTr-BYT về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình số 527/CTr-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 527/CTr-BYT Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 2009 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CH T LƯ NG KHÁM, CH A B NH T I CÁC CƠ S KHÁM CH A B NH VÌ M C TIÊU ÁP NG S HÀI LÒNG C A NGƯ I B NH B O HI M Y T Dư i s lãnh o c a ng và Nhà nư c, công tác b o v và chăm sóc s c kho nhân dân ngày càng ư c nâng cao, t ng bư c áp ng nhu c u khám, ch a b nh c a nhân dân. Lu t B o hi m y t s 25/2008/QH12 ư c Qu c h i Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XII kỳ h p th 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008 s có hi u l c vào ngày 01 tháng 7 năm 2009. Nh m áp ng yêu c u nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh nói chung và khám, ch a b nh b o hi m y t nói riêng, ti p t c th c hi n các văn b n ch o c a B Y t trong vi c nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh, nâng cao y c, h c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh, B Y t xây d ng Chương trình hành ng nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh t i các cơ s khám ch a b nh vì m c tiêu áp ng s hài lòng c a ngư i b nh có B o hi m y t ng th i t o ni m tin ngư i dân tích c c tham gia ti n t i b o hi m y t toàn dân. I. M C TIÊU 1. Nâng cao tinh th n, thái ph c v ngư i b nh 2. C i cách th t c hành chính, gi m phi n hà trong ti p ón, khám, ch a b nh và thanh toán vi n phí i v i ngư i b nh B o hi m y t . 3. Nâng cao ch t lư ng các d ch v y t trong b nh vi n và các cơ s khám, ch a b nh, m b o quy n l i c a ngư i b nh có B o hi m y t . 4. Ch ng l m d ng thu c, k thu t, xét nghi m nh m ti t ki m ngu n l c y t và chi phí khám, ch a b nh. II. CÁC HO T NG C TH C A CÁC CƠ S KHÁM, CH A B NH 1. Tri n khai, th c hi n t t Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph Quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i các ơn v s nghi p công l p. Tri n khai, th c hi n t t Thông tư liên t ch B Y t , B N i v s 08/2007/TTLT-BYT-BNV hư ng d n m c biên ch s nghi p trong các cơ s y t Nhà nư c m b o ngu n nhân l c ho t ng c a ơn v .
  2. 2. Tri n khai các ho t ng giáo d c y c, nâng cao tinh th n thái ph c v ngư i b nh. Th c hi n t t quy t c ng x , k năng giao ti p v i ngư i b nh. Phát ng phong trào “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh” mà tr ng tâm là h c t p làm theo l i d y c a Bác “Th y thu c như m hi n”. 3. Tri n khai các ho t ng tuyên truy n, ph bi n cho CBCCVC các cơ s khám, ch a b nh v Lu t B o hi m y t và ý nghĩa c a ngày “B o hi m y t Vi t Nam” 4. Th c hi n nghiêm túc Quy ch b nh vi n, xây d ng k ho ch, tri n khai th c hi n các văn b n ch o c a B Y t v nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh. Tuỳ theo m c quá t i, t ng cơ s khám ch a b nh, phát huy sáng ki n c i ti n, c i cách quy trình, th t c hành chính, th c hi n các n i dung sau gi m phi n hà cho ngư i b nh: a) T i khu v c khám b nh - S p x p, b trí khoa khám b nh h p lý. Khi c n thi t có th tăng cư ng thêm ư c bàn khám, nhân l c khám trong nh ng ngày, gi cao i m có nhi u ngư i b nh n khám, có th khám s m hơn gi quy nh chung. B trí bàn khám cho ngư i b nh có B o hi m y t v trí thu n l i, s bàn khám B o hi m y t phù h p v i s lư ng ngư i b nh B o hi m y t n khám. B o m ch t lư ng khám b nh, tư v n và khám h t ngư i b nh trong ngày. - B trí gh ng i, che n ng, che mưa, thoáng mát, h p v sinh cho ngư i n ch khám b nh, k t h p tuyên truy n GDSK t i khu v c khám b nh b ng h th ng vô tuy n truy n hình, tranh nh. - T ch c b ph n ti p ón, thông tin, hư ng d n ngư i b nh các th t c n khám, nh p vi n ho c ph i chuy n vi n sau khi khám b nh. - Xây d ng k ho ch, tri n khai h n khám b nh theo gi qua i n tho i, qua m ng i v i ngư i b nh không ph i i tư ng c p c u ch ng phân b th i gian khám h p lý, giúp ngư i b nh gi m th i gian ch i và ơn v ch ng vi c tăng cư ng cho khoa khám b nh. - Áp d ng quy trình phát s khám t ng có ki m soát, thông báo trên b ng i n t ho c phát phi u khám, s khám cho t ng ngư i b nh và thông báo phi u khám, s khám qua loa ài. - Có các hư ng d n, quy nh, n i quy, sơ , bi n báo d th y, d c, d hi u b) T i các khoa c n lâm sàng - Th c hi n t t các quy trình chuyên môn, m b o ch t lư ng. - Tr k t qu nhi u l n trong ngày ngư i b nh m t nhi u th i gian ch i. - H n rõ th i gian tr k t qu xét nghi m ho c tuỳ trư ng h p có th tr qua ư ng bưu i n
  3. c) T i các khoa lâm sàng - Rà soát c t b nh ng cung o n, th t c hành chính gây phi n hà i v i ngư i b nh nh p vi n. T ch c ón ti p t t, ph bi n các quy nh c n thi t, thăm khám và th c hi n s m, y y l nh khi ngư i b nh nh p khoa i u tr . - Th c hi n và ki m soát t t các quy trình chuyên môn, k thu t, y l nh i u tr . - T ch c làm theo ca, kíp t i m t s v trí, khoa quan tr ng (H i s c c p c u, ch ng c, ch n thương, ph s n, tim m ch, t qu , tài chính). B trí nhân l c chăm sóc ngư i b nh theo quy nh. ơn v có ch ãi ng ngư i làm theo ca, kíp b o m s công b ng thu nh p cho CBCCVC. - H n ch t i a ngư i b nh n m ghép, c i thi n ch t lư ng các d ch v , tăng cư ng vi c áp ng nh ng nhu c u t i thi u cho ngư i b nh: b o m dinh dư ng b nh lý, cung c p nư c s ch, i u ki n v sinh, m b o v sinh môi trư ng bu ng b nh và b nh vi n, t o môi trư ng thân thi n và an toàn i v i ngư i b nh và nhân viên y t . 5. ng d ng công ngh thông tin và t ng hoá trong quy trình ti p nh n, khám b nh, qu n lý ngư i b nh n m vi n, qu n lý h sơ b nh án, ti n t i áp d ng b nh án i nt . 6. K t h p và th ng nh t v i BHYT thu t m ng và thanh toán vi n phí m t l n v i ngư i b nh n khám b nh; thanh toán vi n phí cho ngư i b nh có BHYT n i trú ra vi n ho c làm th t c thanh toán vi n phí, gi y chuy n vi n cho ngư i b nh n i trú/ khám b nh có BHYT ư c nhanh chóng, thu n l i k c trong nh ng ngày ngh , ngày l . 7. m b o ch t lư ng chuyên môn trong khám, ch a b nh: th c hi n t t các k thu t thư ng quy, danh m c k thu t theo phân tuy n, phát tri n các k thu t m i, k thu t cao. Tri n khai các bi n pháp có hi u qu ki m soát vi c th c hi n các quy trình chuyên môn, k thu t, ch ng l m d ng thu c, k thu t, xét nghi m, s d ng k thu t c a các máy, trang thi t b xã h i hoá trong quá trình khám, ch a b nh. m b o cung ng thu c, v t tư tiêu hao cho ngư i b nh n i trú, không ngư i b nh ph i mua t bên ngoài. 8. T ch c, tri n khai vi c ti p nh n và x lý thông tin các ý ki n c a ngư i b nh qua hòm thư góp ý, ư ng dây nóng và các kênh thông tin khác. Thi t l p b ph n ti p dân gi i quy t k p th i nh ng th c m c, khi u n i c a ngư i b nh. 9. T ch c, th c hi n t t Quy ch thư ng tr c c p c u 10. Xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n mô hình qu n lý ch t lư ng theo hư ng d nc aB Yt . 11. Tri n khai th c hi n các bi n pháp h tr ngư i b nh có hoàn c nh c bi t khó khăn: 12. m b o an ninh, tr t t , an toàn trong ơn v .
  4. III. T CH C TH C HI N 1. C c Qu n lý Khám, ch a b nh a) Ch o h th ng các các cơ s khám, ch a b nh th c hi n t t các văn b n ch o c a B Y t v nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh: Ch th 06/2007/CT-BYT v vi c nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh; Quy t c ng x c a cán b y t , quy nh v y c, án 1816 v luân phiên cán b t tuy n trên h tr cho tuy n dư i. b) Ch o h th ng khám, ch a b nh tri n khai các ho t ng c th hư ng ng ngày B o hi m Y t Vi t Nam l n u tiên, ngày 01 tháng 7 năm 2009. c) Xây d ng và trình B trư ng Quy t nh thành l p Phòng Qu n lý ch t lư ng b nh vi n thu c C c Qu n lý Khám ch a b nh. d) Ph i h p v i V B o hi m y t , V K ho ch-Tài chính, B o hi m xã h i Vi t Nam rà soát th t c hành chính liên quan n khám ch a b nh cho ngư i có th BHYT, xu t các gi i pháp c i ti n gi m b t các th t c không c n thi t nh m làm gi m phi n hà cho ngư i b nh. Xây d ng văn b n hư ng d n quy trình khám b nh, ch a b nh t i các b nh vi n theo hư ng công khai, minh b ch và công b ng. ) Thi t l p các kênh thông tin thu nh n ý ki n ph n h i c a ngư i b nh v ch t lư ng ph c v c a các cơ s khám, ch a b nh. Ph i h p v i các V , C c, Thanh tra và các ơn v ch c năng khác gi i quy t k p th i các khi u n i, th c m c c a ngư i b nh. e) Xây d ng tiêu chuNn và qui trình xét t ng danh hi u “Th y thu c như m hi n” ng viên và khen thư ng k p th i nh ng cá nhân và t p th có thành tích xu t s c trong vi c nâng cao y c và tinh th n thái ph c v ngư i b nh. g) Xây d ng Thông tư hư ng d n v t ch c, th c hi n Qu n lý ch t lư ng b nh vi n. Xây d ng chuNn Ch t lư ng b nh vi n c a Vi t Nam, ch s v ch t lư ng phù h p v i trình phát tri n y h c và ti p c n v i chuNn ch t lư ng b nh vi n qu c t . Xây d ng tiêu chí, quy trình và t ch c ánh giá, thNm nh ch t lư ng b nh vi n. h) Xây d ng các ch s và tiêu chí c th ánh giá vi c th c hi n Chương trình nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh t i các cơ s khám ch a b nh vì m c tiêu áp ng s hài lòng c a ngư i b nh B o hi m y t i) Ph i h p v i các V , C c, Thanh tra, Văn phòng và các ơn v ch c năng ki m tra ánh giá vi c th c hi n Chương trình hành ng này t i các cơ s khám, ch a b nh nh kỳ và t xu t. k) Ch o các cơ s khám ch a b nh tr c thu c t ch c sơ k t 6 tháng, t ng k t năm nh m ánh giá và chia s kinh nghi m vi c th c hi n Chương trình hành ng này. l) Xét ch n 10 B nh vi n tr c thu c B trình B trư ng B Y t cho th c hi n i m v Chương trình này trong kho ng th i gian trư c, trong và sau ngày B o hi m Y t Vi t Nam năm 2009. Ki m tra, giám sát và ánh giá vi c th c hi n Chương trình hành ng sau 6 tháng báo cáo B trư ng.
  5. 2. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c TW, Y t các ngành a) Ch o các cơ s khám, ch a b nh tr c thu c th c hi n t t các văn b n ch o c a B Y t v nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh: Ch th 06/2007/CT-BYT v nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh; Quy t c ng x c a cán b y t , quy nh v y c, án 1816 v luân phiên cán b t tuy n trên h tr cho tuy n dư i. b) Ch o các cơ s khám, ch a b nh tr c thu c tri n khai các ho t ng c th hư ng ng ngày B o hi m y t Vi t Nam l n u tiên, ngày 01 tháng 7 năm 2009. c) Ph i h p v i cơ quan B o hi m xã h i a phương rà soát th t c hành chính liên quan n khám ch a b nh cho ngư i có th BHYT, xu t các gi i pháp c i ti n gi m b t các th t c không c n thi t nh m làm gi m phi n hà cho ngư i b nh. d) Phân công cán b c a Phòng nghi p v y chuyên trách v b o hi m y t . ) Thi t l p các kênh thông tin thu nh n ý ki n ph n h i c a ngư i b nh v ch t lư ng ph c v c a các b nh vi n tr c thu c. Ph i h p v i các ban, ngành ch c năng c a a phương và B Y t gi i quy t k p th i các khi u n i, th c m c c a ngư i b nh. e) Ch o các cơ s khám, ch a b nh tr c thu c t ch c tri n khai, th c hi n và sơ k t 6 tháng, t ng k t năm nh m ánh giá và chia s kinh nghi m vi c th c hi n Chương trình hành ng này. g) S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Y t các ngành ch n m t B nh vi n tr c thu c làm i m v vi c th c hi n Chương trình hành ng này nhân ngày B o hi m Y t Vi t Nam năm 2009, giám sát, ánh giá sơ k t sau 6 tháng th c hi n báo cáo v B Y t . 3. Các cơ s khám ch a b nh a) Tuyên truy n, ph bi n, t ch c, tri n khai th c hi n Chương trình hành ng nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh vì m c tiêu áp ng s hài lòng c a ngư i b nh B o hi m Y t nhân ngày ngày B o hi m Y t Vi t Nam l n u tiên i v i CBCCVC c a ơn v và i v i ngư i b nh và gia ình ngư i b nh. T ch c ki m tra, giám sát ho t ng c a Chương trình hành ng này i v i các khoa, phòng và t ng cá nhân CBCCVC c a ơn v . b) T ánh giá và báo cáo nh kỳ 6 tháng, m t năm v cơ quan qu n lý tr c ti p (B Y t , S Y t , Y t ngành) v vi c tri n khai th c hi n Chương trình hành ng nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh vì m c tiêu áp ng s hài lòng c a ngư i b nh B o hi m y t . c) K t qu th c hi n Chương trình hành ng này là m t trong các tiêu chí ánh giá thi ua h ng năm c a các cơ s khám, ch a b nh. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các ơn v liên h v i C c Qu n lý Khám, ch a b nh-B Y t ư c gi i áp và hư ng d n./.
  6. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Các /c Th trư ng ( ch o); - Các V , C c: QLKCB, BHYT, KHTC, TCCB ( th c hi n); - Các BV, vi n có GB tr c thu c B Y t Nguy n Qu c Tri u ( th c hi n); - S Y t các t nh, thành ph tr c thu c TW ( th c hi n); - Y t các ngành ( th c hi n); - B o hi m xã h i VN ( ph i h p); - Lưu: VT, KCB.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản