intTypePromotion=1
ADSENSE

CHƯƠNG VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XHCN

Chia sẻ: Lan Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

125
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

a. Khái niệm tôn giáo - Tôn giáo là một hiện tượng xã hội bao gồm: ý thức tôn giáo và hệ thống tổ chức tôn giáo cùng với những hoạt động mang tính chất nghi thức tín ngưỡng của nó. - Tôn giáo là sản phẩm của con người gắn với những điều kiện tự nhiên và lịch sử cụ thể, xác định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XHCN

 1. Trường Đại học An Giang Khoa Lý luận chính trị Người thực hiện: Trần Thanh Duy Đơn vị: Khoa Lý luận chính trị    
 2. Trường Đại học An Giang Khoa Lý luận chính trị Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin    
 3. Trường Đại học An Giang Khoa Lý luận chính trị CHƯƠNG VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XHCN III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO    
 4. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 2. Tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo a. Khái niệm tôn giáo - Tôn giáo là một hiện tượng xã hội bao gồm: ý thức tôn giáo và hệ thống tổ chức tôn giáo cùng với những hoạt động mang tính chất nghi thức tín ngưỡng của nó. - Tôn giáo là sản phẩm của con người gắn với những điều kiện tự nhiên và lịch sử cụ thể, xác định.    
 5. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO a. Khái niệm tôn giáo Giữa tín ngưỡng và tôn giáo có sự khác nhau, song lại có quan hệ chặt chẽ mà ranh giới để phân biệt chúng chỉ là tương đối. Tôn giáo là một dạng của tín ngưỡng. Sự khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo    
 6. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Tôn giáo có khác với mê tín dị đoan? Tôn giáo Mê tín dị đoan - Có tổ chức giáo hội - Không có tổ chức - Có giáo lý, giáo điều - Không có giáo lý, giáo điều - Có số lượng tín đồ - Không có tín đồ - Có nơi sinh hoạt TG - Sinh hoạt không ổn định    
 7. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO   Lễ hộ i tín ngưỡng dân gian
 8. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO   Lễ c ầu siêu của Phật giáo
 9. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO   Mê tín dị  đoan trong đời sống XH
 10. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO a. Khái niệm tôn giáo - Tôn giáo ra đời bởi nhiều nguồn gốc khác nhau: Nguồn gốc kinh tế - xã hội Nguồn gốc nhận thức Nguồn gốc tâm lý    
 11. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO b. Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH Nguyên nhân nhận thức Nguyên nhân kinh tế Nguyên nhân Nguyên nhân tâm lý tồn tại TG Nguyên nhân chính trị - XH Nguyên nhân văn hóa    
 12. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO b. Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây d ựng CNXH Nguyên nhân nhận thức Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong chủ nghĩa xã hội vẫn còn nhiều hiện tượng tự nhiên, xã hội và của con người mà khoa học chưa lý giải được, trong khi đó trình độ dân trí chưa thực sự được nâng cao, khiến một bộ phận nhân dân đi tìm sự an ủi, che chở và lý giải chúng từ sức mạnh thần linh.    
 13. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO b. Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây d ựng CNXH Nguyên nhân kinh tế Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế vẫn tồn tại nhiều thành phần kinh tế với những lợi ích khác nhau của các giai cấp, tầng lớp xã hội. Những yếu tố may rủi, ngẫu nhiên tác động mạnh đến con người khiến có tư tưởng nhờ cậy, cầu mong vào những lực lượng siêu nhiên.    
 14. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO b. Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây d ựng CNXH Nguyên nhân tâm lý Tín ngưỡng, tôn giáo đã tồn tại lâu đời trong lịch sử nhân loại, đã trở thành niềm tin, lối sống, phong tục tập quán, tình cảm của một bộ phận nhân dân qua nhiều thế hệ. Nguyên nhân chính trị - XH Về mặt giá trị, tôn giáo vẫn có những nguyên tắc phù hợp với CNXH, với chủ trương,   đường lối, chính sách của nhà nước XHCN.  
 15. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO b. Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây d ựng CNXH Nguyên nhân văn hóa Thực tế sinh hoạt văn hóa xã hội, sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đã đáp ứng được phần nào nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng xã hội và có ý nghĩa giáo dục ý thức cộng đồng, phong cách, lối sống của mỗi cá nhân trong cộng đồng.    
 16. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO c. Các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa M-L trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo - Khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Đó là yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. - Khi tín ngưỡng tôn giáo còn là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân thì nhà nước xã hội chủ nghĩa phải tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mọi công dân.    
 17. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO c. Các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa M-L trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo - Thực hiện đoàn kết những người có tôn giáo với người không tôn giáo, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết những người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nghiêm cấm mọi hành vi chia rẽ cộng đồng vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. - Phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong vấn đề tôn giáo. - Phải có quan điểm lịch sử - cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo.    
 18. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Thích Thiện Minh – Kẻ kích động, chống phá Nhà nước   (Đầu  năm 2008 tại Bạc Liêu)
 19. III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Linh mục Lê Quang Uy (X) thừa nhận hành vi     vi phạm pháp luật. (6/2009 tại Tp.HCM)
 20.    
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2