Chụp close up và ảnh hoa

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
105
lượt xem
24
download

Chụp close up và ảnh hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong tiếng Anh ta vẫn hay gặp thuật ngữ “Macro Photography » còn trong tiếng Pháp thì là « La Proxi-photographie » chúng đều có ý nghĩa chung để chỉ thể loại ảnh chụp ở cự ly rất gần chủ thể mà độ phóng đại bắt đầu từ 1:1 hoặc lớn hơn. Để cho tiện chúng mình cùng thống nhất gọi là « Ảnh Macro » nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp close up và ảnh hoa

 1. Ch p close up và nh hoa Trong ti ng Anh ta v n hay g p thu t ng “Macro Photography » còn trong ti ng Pháp thì là « La Proxi-photographie » chúng u có ý nghĩa chung ch th lo i nh ch p c ly r t g n ch th mà phóng ib t u t 1:1 ho c l n hơn. cho ti n chúng mình cùng th ng nh t g i là « nh Macro » nhé. V y thì t i sao l i c n có nh Macro ? C câu h i và câu tr l i u r t lý thú. Ta v n quan sát và c m nh n th gi i xung quanh qua ôi m t và trí não c a c a mình m t cách hoàn toàn t nhiên và ôi khi là vô th c. Có nh ng i u ta nhìn th y, hay ơn gi n là chúng p vào m t ta, và có nh ng i u ta không « th y » ơn gi n b i nhi u lý do : h n ch c a th giác, kích thư c c a chúng quá nh …ho c b n hoàn toàn không quan tâm ( ?) L n u tiên ư c s h u m t chi c máy nh b n b ng khám phá ra m t khía c nh m i m c a th gi i qua khuôn ng m nh xíu mà kỳ o. Hình như t t c b ng p hơn lên qua lăng kính y ? B n cũng như mình háo h c tìm cách ghi l i nh ng i u p y - nh ng m nh v n c a m t th c t hoàn toàn o giác. Th r i ta l i càng háo h c mu n bi t th c chân c a nh ng hình nh y - i u g n như là không th ( ?) Có nhi u cách, b ng tr i nghi m, b ng nghiên c u chi ti t, m x v n …Ta t t mình vào trong nh ng th gi i m i v i nh ng kích thư c a chi u m i m và mư ng tư ng v nh ng i u bí n chưa có l i gi i áp. M t trong nh ng th gi i y là MACRO. Nơi mà t tc u là nh bé, nơi mà chi c máy nh c a b n b ng tr thành m t v t th l như UFO (Unidentified Flying Object)v i nh ng cư dân tí hon c a nó. Mình ã s ng s (và tin r ng b n cũng th ) khi l n u tiên c m nh n ư c v p tuy t v i c a th gi i nh bé y. M t chi c nh hoa, m t chú ki n càng, m t chi c ch i non…và ánh sáng, ánh sáng di u kỳ. Càng ti p xúc thì b n s l i càng mu n i
 2. g n hơn n a, th y rõ hơn n a nh ng chi ti t nh bé y cùng v i m t ni m am mê không l i. Có nhi u cách ch p nh MACRO Vi c u tiên b n có th tham kh o là gõ trên bàn phím « Google… » v i t khóa « Macro photo… » ho c ghé l i m t ti m sách u ph , hay l i « Amazon… » Th gi i thông tin r ng m cho phép b n t i g n hơn nh ng chân tr i xa l . NTL xin ư c trình bày ây nh ng hi u bi t có h n c a mình v lĩnh v c ch p nh y khó khăn và tinh t này. Không quan tr ng là b n ang có trong tay m t chi c máy ch p phim « Compact » hay SLR, b n ang có m t chi c dCam, BCam hay lý tư ng hơn n a là dSLR…MACRO luôn là có th trong t m tay c a b n. L i th c a máy nh k thu t s là nó cho phép b n th nghi m…mi n phí (tr th i gian và…m hôi nhé !) Dư i ây là nh ng phương pháp căn b n ch p nh Macro : 1. Ch p nh Macro qua m t th u kính trung gian : - Dùng kính lúp có phóng il n - Ch p qua kính hi n vi 2. K t h p m t ng kính thư ng v i kính "Close-up" l p thêm: “Lentille de proximité” (Attachement Lens) 3. o ngư c ng kính bình thư ng dùng vòng n i chuyên d ng “Bague d’inversion” (Reversing Ring) 4. Dùng ng kính chuyên d ng Macro: ng kính cho máy SLR và dSLR 5. K t h p ng kính v i vòng n i làm tăng phóng i c a hình nh “Bague allonge auto” (Auto Extension Ring)
 3. 6. Dùng kh u n i làm tăng tiêu c c a ng kính “Téléconvertisseur” (Teleconverter) 7. Dùng thêm bu ng n i m m “Soufflet” (Bellow) g n thân máy và ng kính. 8. Dùng ch c năng ch p nh Macro c a máy nh dCam, BCam. M i phương pháp u có ưu và như c i m c a nó. N u b n ch ơn thu n là tò mò mu n bi t chi ti t l n hơn c a m t v t nào ó thì chi c kính lúp có phóng i l n là cách ơn gi n và ít t n kém nh t. Dĩ nhiên là ch t lư ng hình nh không th cao ư c r i. N u b n có i u ki n ti p xúc v i nh ng thi t b k thu t cao c p thì vi c s d ng kính hi n vi ch p nh Macro ã t ng là i u bí n mà c th gi i i tìm y nhé (Nikon có thi t b c bi t cho phép l p máy nh vào kính hi n vi ch p nh) Thu t ng chuyên môn c a nó g i là «photomicrography», có th nói r ng nó là m t ph n tách ra t ch p nh Macro nhưng l i l n n m c tr thành m t lĩnh v c c l p hoàn toàn mà phóng i có th lên t i x40. Ti n thêm m t bư c n a, khi b n s h u m t chi c máy nh cơ SLR thì ơn gi n và kinh t nh t là mua thêm m t chi c kính "Close-up” dung ch p nh Macro (Cokin có làm lo i này: s 103, Close-up 3D hay Hoya v i AC +1 n +5…). Ưu th c a lo i thi t b này là giá thành r và d s d ng. B n ch c n l p vào u ng kính và thao tác bình thư ng v i AF. Tuy nhiên ch t lư ng c a th u kính và các l p trang ph có nh hư ng r t nhi u t i ch t lư ng c a nh. Khi b n ã có m t tay ngh khá ch c thì vi c ch p nh Macro b ng cách o ngư c ng kính cũng cho m t k t qu r t p. Ưu th c a nó là ch t lư ng c a ng kính không b nh hư ng b i ch t lư ng c a các thi t b l p thêm. Mua thêm m t chi c vòng chuyên d ng không h t nhưng phương pháp này òi h i công
 4. phu và kinh nghi m vì t t c các thao tác u làm b ng tay, k c tính toán v ánh sáng. Cách “ ơn gi n” mà ch t lư ng cao nh t chính là dùng m t ng kính chuyên d ng cho th lo i nh Macro. Giá thành cho lo i ng kính này thư ng r t t vì chúng ư c thi t k c bi t riêng cho nh ch p c ly g n và có ch t lư ng hình nh r t cao. Ưu i m v tính năng t ng tính bù sáng theo kho ng cách gi a ng kính và ch th s cho phép b n tho i mái t p trung hơn vào sang tác. B n hoàn toàn có th k t h p lo i ng kính macro này v i các thi t b ph tr khác. Trong hai phương pháp dùng kh u n i thì giá thành c a lo i vòng n i “Bague allonge auto” r hơn so v i lo i kh u n i làm tăng tiêu c c a ng kính. Lo i “Bague allonge auto” làm tăng phóng i c a hình nh trong khi v n cho phép b n thao tác v i s hi u ch nh t ng ánh sáng b ng TTL. Nhưng các ch ch p b h n ch Manuel và Av. Tiêu c ch nh Manual. Kh u n i “Téléconvertisseur” không nh ng ch làm tăng dài c a tiêu c mà ng th i nó cũng làm tăng phóng i c a hình nh. S d ng lo i kh u n i này chi c ng kính c a b n có th t ng hoàn toàn như khi ư c l p tr c ti p vào thân máy. Các máy nh dSLR nghi p dư hi n t i u có h s ng kính vào kho ng 1,5 n 1,6 nghĩa là tiêu c trên ng kính c a b n s có giá tr th c g p x1,5 hay 1,6 l n y nhé. Ví d như chi c ng kính 50mm s thành 75mm hay 80mm khi dung v i dSLR. Ngư i có l i nh t chính là b n!
 5. Thi t b c bi t nhà ngh trong ch p nh Macro chính là chi c h p n i m m có hình èn x p g n gi a ng kính và thân máy nh “Soufflet”. Nó cho phép ta tt i phóng i l n nh t và r t d s d ng. ư c thi t k s d ng v i nhi u lo i ng kính khác nhau (xuôi chi u cũng như ngư c chi u) “Soufflet” cho phép t phóng i t x1 n x11 tùy theo ng kính mà b n s d ng. “Soufflet” ư c s d ng v i m t chi c giá chuyên d ng “Banc d'approche” cho phép b n thao tác v i chính xác cao. Giá thành c a lo i thi t b này r t t. V i k nguyên c a k thu t s thì ch p nh Macro ang tr thành m t i u r t ph thông và d thao tác v i các máy nh dCam, BCam. B n ch c n ơn gi n ch n ch ch p nh Macro (thư ng là có hình bi u tư ng m t bông hoa), ch n tiêu c s s d ng, tin tư ng AF và b m máy! B n có th tham kh o thêm lo t bài vi t v ch p nh hoa Macro b ng máy dCam trong chuyên m c này nhé. Các khái ni m căn b n trong nh Macro* 1. phóng i c a hình nh (« Magnification Ratio » hay « Rapport de Reproduction »)
 6. phóng i này xác nh t l gi a kích thư c th t c a v t th và hình nh c a nó ghi l i trên phim 24x36mm (ho c sensor). Nó ư c tính b ng kho ng cách gi a m t ph ng phim và v t th v i tiêu c c a ng kính. Ví d như khi hình nh c a v t th trên phim có kích thư c b ng kích thư c th t bên ngoài, ta nói phóng i là 1 :1 hay 1x. N u hình nh l n g p ôi v t th t thì phóng i là 2 :1 hay 2x. có th có ư c m t phóng i chính xác c a v t th thì u tiên ta ph i ch n ch s này và sau ó ti n hành canh nét b ng cách d ch chuy n máy nh cho n khi tìm ư c i m nét ưng ý. 2. Hi u ch nh k t qu o sáng (« Exposure Correction » hay « Correction d’exposition ») Khi kho ng cách ch nh nét gi m i thì nó cũng kéo theo s suy gi m c a ánh sáng, ây là m t nh lu t trong quang h c. Khi b n ch p nh bình thư ng thì s suy gi m ánh sáng này là không áng k nhưng trong ch p nh Macro thì nó l i c n có thêm s hi u ch nh v k t qu o sáng bù l i lư ng sáng b thi u này. V i h th ng o sáng TTL thì vi c hi u ch nh ư c làm hoàn toàn t ng. 3. nét sâu c a trư ng nh (« Depth of Field » hay « Profondeur de champ ») Khái ni m này ám ch vùng nh nét phía trư c và phía sau c a i m mà b n canh nét. Trong ch p nh Macro thì nét sâu óng m t vai trò c bi t quan tr ng và nó thay i tùy theo phóng i c a hình nh và kh u m c a ng kính. phóng i càng l n và kh u ng kính càng r ng thì nét sâu c a trư ng nh càng bé. phóng i nh cùng v i kh u ng kính khép sâu s cho D.O.F l n. B n có th ki m tra D.O.F b ng m t nút b m n m phía trư c c a thân máy nh.
 7. 4. o ngư c ng kính (“Reversed a Lens” hay “Inverser l’Objectif”) Khi ch p nh thông thư ng thì ch th thư ng xa ng kính còn phim (ho c sensor) thì l i r t g n. Khi ta ti n l i g n ch th thì tương quan gi a hai kho ng cách này thay i d n t i làm gi m ch t lư ng hình nh. N u b n dung m t ng kính không thu c lo i chuyên d ng cho nh Macro v i phóng il n thì b n có th làm tăng kh năng c a ng kính b ng cách l p ngư c nó vào than máy nh b ng m t vòng n i g i là “Reversing Ring” hay “Bague d’inversion”. 5. C ly ch p nh ây ta ang nói v kho ng cách gi a u c a ng kính và v t th . Khi c ly ch nh nét càng g n thì kho ng cách này càng ng n l i và như th ng kính có th làm c n tr m t ph n ánh sáng chi u t i v t th . Khi b n thao tác ch p nh quá g n s làm cho các loài v t s ng tr nên khích ng và khó ch p hơn. Trong trư ng h p này b n nên s d ng m t chi c ng kính có tiêu c l n hơn có th ch p t xa. 6. rung c a thân máy nh Khi ch p nh Macro thì ngay nh ng rung ng nh nh t cũng s làm nh hư ng t i s c nét và làm gi m ch t lư ng c a hình nh. Như th b n nên dùng chân máy nh hay m t h th ng cơ khí cho phép gi b t ng máy nh ng th i dùng dây b m m m ho c i u khi n t xa có th t ư c s c nét cao nh t. N u máy nh c a b n không th l p thêm dây b m m m thì b n nên ch p b ng ch t ng. Trong trư ng h p b n ch ng ch p c m tay thì nên s d ng t c cao nh t có th . * Tham kh o tài li u c a Nikon Thi t b dùng trong ch p nh MACRO
 8. Trong bài vi t này NTL xin dành riêng cho k thu t ch p nh Macro v i máy SLR hay dSLR. Các thi t b c a Nikon ư c dùng minh h a, b n hoàn toàn có th tìm th y các thi t b tương ương v i Canon, Minolta… 1. Thân máy nh (“Body” trong ti ng Anh, “Boîtier” trong ti ng Pháp) ây là b ph n khá quan tr ng nhưng nó l i không có ti ng nói quy t nh l n nh t trong ch t lư ng hình nh. Thêm n a khi ch p nh Macro b n s ch nh b ng tay là ch y u và t c ch p không có nghĩa lý gì ây c . Tuy nhiên vi c có m t chi c thân máy nh v i kh năng tương thích v i nhi u lo i thi t b ch p nh Macro cũng là i u c n thi t. B n nên ch n lo i thân máy nh có i u khi n t xa (b ng dây n i hay tia h ng ngo i) ho c có th l p thêm giây b m m m. 2. ng kính (“Lens” hay “Objectif”) Trên lý thuy t thì t t c các lo i ng kính u “có th ” dùng ch p nh Macro nhưng b n cũng nên lưu ý r ng có nh ng ng kính ư c thi t k chuyên cho m t th lo i nh nh t nh như chi c 85mm f/1,4D dùng cho nh chân dung, l i không cho hình nh c c kỳ s c nét và chi ti t như chi c PC Micro-Nikkor 85mm f/2,8D. B n nên ưu tiên nh ng ng kính có kh u m c nh (zoom ho c tiêu c c nh) vì chúng s cho b n kh năng thao tác r t l n trong m i i u ki n ánh sáng và ch t lư ng nh cũng cao hơn. Ch ng h n như m t chi c 50mm f/1,4D dùng ch p nh Macro s cho k t qu r t p. Bên c nh ó thì b n có m t gam ng kính chuyên d ng cho nh Macro c a các hãng l n như Nikon, Canon, Pentax… ng th i các “FOR” c a Sigma, Tamron cũng khá ch t lư ng và giá thành r . Dư i ây là các ng kính ch p nh Macro c a Nikon:
 9. - AF Micro-Nikkor 60mm f / 2.8D B n s h i minh là t i sao l i dùng nh ng chi c ng kính t ti n này trong khi có th ch p nh Macro ư c b ng nhi u phương pháp khác nhau? Câu tr l i chính xác và ng n g n nh t là: ch t lư ng và ti n nghi. Không nh ng chúng ư c thi t k b ng nh ng th u kính c bi t có ch t lư ng cao mà vi c x lý các l p trang ph cũng như h th ng “CRC” (hi u ch nh cho nh ch p c ly g n) tr giúp r t hi u qu cho ch t lư ng nh ch p. Trong m i chi c ng kính Macro này u có m t b x lý 4-bits ư c n i v i h th ng x lý trung tâm c a thân máy nh. Như th t t c các phép tính ph c t p c a nh Macro ư c hoàn thành trong vòng m t vài ph n nghìn giây! B n ch vi c t p trung vào khuôn hình và b m máy. B n cũng có th th y trong m t s ng kính zoom có ch c năng Macro (như Sigma 28-135mm f/3.8-5.6 Aspherical IF Macro) i u này có nghĩa là b n hoàn toàn có th s d ng nó ch p nh Macro. Tuy nhiên phóng i c a nh không l n, thư ng là t l 1:3 tùy theo ng kính, nhưng thao tác r t d dàng. 3. Kính “Close-up” (“Lentille de proximité”)
 10. B n có th dung t ng chi c r i hay k t h p chúng v i nhau và g n ngay lên u ng kính gi ng như m t chi c kính l c UV bình thư ng. Nh vào v trí này mà nó không h làm nh hư ng n các tính năng t ng c a ng kính như AF, AE. Kính “Close-up” có th dung v i ng kính tiêu c c nh, zoom ho c Tele. phóng i là c nh v i t ng lo i kính b n ch vi c ch nh tiêu c mà thôi. Thông thư ng thì khi s c a kính “Close-up” càng cao thì b n có th ch p nh càng g n ch th . Ch ng h n như gam kính Close-up c a Nikon có các s t N°0 n N°6T; trong ó các s 0, 1, 2 dùng cho các tiêu c t i 55mm còn t 3T n 6T chuyên cho các ng kính tele (chúng ư c thi t k b ng th u kính kép). 4. Vòng n i (“Auto Extension Ring” hay “Bague Allonge Auto”) Nh ng chi c “Ring” này cho phép b n tăng kho ng cách gi a ng kính và thân máy nh, i u này có nghĩa là làm tăng phóng i c a hình nh. Thư ng có nhi u kích thư c c a các vòng n i khác nhau tùy theo nhu c u s d ng. Chúng có th ư c dùng riêng r hay k t h p l i v i nhau. Cách s d ng nh ng vòng n i này s xác nh phương pháp o sáng c a b n ư c dùng kh u ng kính m c c i hay m t ch s th c. Trong c hai trư ng h p này thì k thu t TTL s t ng hi u ch nh lư ng sáng cho dài thêm c a vòng n i. B n s ch p hoàn toàn b ng “Manuel” ho c Av v i tiêu c ch nh b ng tay. Nikon có các vòng n i sau: PK-11A, PK-12, PK-13, PN-11. 5. Kh u n i “Teleconverter” (“Téléconvertisseur”) M i m t kh u n i này tương thích v i m t lo i ng kính nh t nh và làm ch c năng g n gi a ng kính và thân máy. Không nh ng nó cho phép tăng thêm tiêu c c a ng kính mà “Teleconverter còn cho phép b n thao tác ch p nh “Close-up”. Các ch t ng phơi sáng và TTL ư c gi nguyên. Nikon có các kh u n i sau:
 11. - TC-301: dùng cho ng kính có tiêu c nh nh t là 300mm ho c l n hơn. c bi t dung ư c cho Micro-Nikkor 200mm f/4 IF. - TC-201: dùng cho ng kính có tiêu c b ng ho c nh hơn 200mm - TC-14A: dùng cho ng kính có tiêu c b ng ho c nh hơn 200mm - TC-14B: dùng cho ng kính có tiêu c b ng ho c l n hơn 300mm 6. H p n i m m (“Bellow” hay “Soufflet”) Ưu i m c a lo i thi t b này là nó có th dung ư c v i r t nhi u ng kính khác nhau và ơn gi n trong thao tác. Tùy theo thân máy mà có th b n s ph i dùng thêm vòng n i “Extension Ring” như n i SLR Nikon F5 ho c F100 v i Bellow PB-6. Khi F5 hay F3 dùng mô-tơ MD-4 thì b n l i c n thêm thi t b PB- 6D. Cũng gi ng như các lo i kh u n i trên, b n hoàn toàn có th n i các “Soufflet” v i nhau, ch ng h n như n i thêm PB-6E vào PB-6 làm tăng g p ôi phóng i. V i m t chi c ng kính 20mm l p ngư c b n có th t t i phóng i x24 v i h th ng này! i kèm v i Soufflet có khá nhi u các thi t b ph tr như dùng sao chép phim dương b n, âm b n (PS-6) hay giá cho m u v t (PB-6M)…cũng như dây b m m m (AR-7), giá ch nh tiêu c “Focusing Stage” (Banc d’approche) PG-2. 7. Vòng n i ngư c (“Reversing Ring” hay “Bague d’inversion”) Lo i vòng n i ngư c BR-2A cho phép b n l p ngư c m t ng kính có ư ng kính 52mm vào thân máy nh hay m t chi c Soufflet PB-6. Trong khi ó chi c BR-5 l i dùng cho ng kính 62mm n i v i BR-2A và l p vào thân máy. 8. Dây b m m m hay i u khi n t xa. (« Cable Release, Telecommande » hay “Déclencheur mécanique, Télécommande”)
 12. Chúng có tác d ng làm nh i các thao tác khi ch p nh, tránh làm rung máy d n n nh nét không căng. 9. èn Flash ơn gi n hóa vi c chi u sáng trong ch p nh Macro thì h u như các hãng u có chi c èn Flash chuyên d ng dành cho vi c này. Ch ng h n như Nikon có chi c SB-29s. C u t o c a nó g m hai ngu n sáng nh cl p hai bên nh m làm gi m b t bóng m t chi u như khi ta ch p v i m t èn ơn l . B n có th kích ho t ng th i c hai èn này hay ch dùng duy nh t m t èn. Dĩ nhiên là b n có th thay i cư ng ánh sáng c a èn. Bên c nh ó thì chi c flash mà b n v n hay s d ng hoàn toàn có th là m t ngu n sáng lý tư ng cho nh Macro,ch ng h n chi c SB-800 v i k thu t i-TTL. B n nên dùng m t dây n i TTL thay i v trí èn flash trên nóc máy nh cũng như k t h p nhi u èn flash cùng m t lúc. làm gi m b t g t c a ánh sáng èn Flash ngư i ta hay dùng thêm nh ng thi t b làm tán x ánh sáng như “Diffusion Dome”, “Reflector”…Tuy nhiên b n c n ph i tính l i cư ng ánh sáng c a èn tùy theo thi t b . 10. Các t m ph n x và thi t b ph tr úng như v i tên g i c a chúng, các t m ph n x s giúp b n cân b ng t t hơn ánh sáng t i v t th . 11. Kính l c phân c c (“Circular Polarizer” hay “Polarisant Circulaire”) Lo i kính này không nh ng ch có tác d ng xóa i nh ng ph n x không c n thi t mà nó còn làm tăng bão hòa c a m u s c, r t c n thi t trong nh Macro.
 13. 12. Khuôn ng m chuyên d ng ây là nh ng thi t b c bi t òi h i nh ng thân máy nh PRO có kh năng thay i khuôn ng m (Viewfinder) như Nikon F5. NTL xin ư c gi nguyên tên g c b ng ti ng Anh cho ti n vi c tra c u : DE-3 High-Eyepoint, DW-3 Waist- level & DW-4 6x Magnifying Finders, DP-30 High-Eyepoint, DW-30 Waist-level & DW-31 6x Magnifying Finders, DR-4 Right-Angle Finder. Tác d ng c a chúng là giúp cho vi c khuôn hình d dàng và tho i mái hơn trong m i tư th ch p c a nh Macro. 13. Chân máy nh (« Tripod » hay «Trépied”) Tiêu chu n u tiên là ch c ch n (thư ng i kèm v i tr ng lư ng khá n ng) m b o gi n nh thân máy trong quá trình tháo tác cũng như ch p nh. ti n d ng cho vi c ch nh nét thì b n nên dùng thêm m t chi c “Focusing Stage” (Banc d’approche). 14. Sách tham kh o : Sách ti ng Anh : - Nature Photography Close Up: Macro Techniques in the Field by Paul Harcourt Davies & Peter Parks: $31.60 - The Complete Guide to Close Up & Macro Photography by Paul Harcourt Davies: $26.36 - Macro and Close-Up Photography Handbook by Stan Sholik & Ron Eggers: $31.60 - Complete Guide to Close-Up & Macro Photography by Paul Harcourt Davies: 31,72€
 14. - Closeups in Nature by John Shaw: $15.75 - Macrophotography: Learning from a Master by Gilles Martin & Ronan Loaec: $27.20 - Close-up Photography by Alan R. Constant: $28.53 - Digital Nature Photography by Jonathan Cox: $16.97 - Digital Abstract and Macro Photography by Ken Milburn: $29.99 - 100 Flowers by Harold Feinstein - Art and Science of Butterfly Photography by William Folsom - Flower by Lynn Goldsmith - Flowers: Portraits of intimacy by Adam Kufeld - Foliage by Harold Feinstein - How to Photograph Close-ups in Nature by Nancy Rotemberg & Michael Lustbader - How to Photograph Insects & Spiders by Larry West - The Metamorphosis of Flowers by Claude Nuridsany & Marie Perennou - Hidden Beauty: Microworlds revealed by France Bourely - Searchings: Secret Lanscapes of Flowers by Barbara Bordnick - The Garden by Freeman Patterson
 15. Sách ti ng Pháp: - Pratique de la macro photo de Durand. - La macro photographie de Paul Harcourts Davies. - La macro photographie de Gilles Martin et Ronan Loaëc - La macrophotographie au fil des saisons de Gérard Blondeau. - Mieux photographier en gros plan de Michael Busselle. V y thì ưu i m c a các máy dCam trong ch p macro là gì? - Giá ti n r mà có ch c năng macro. - D s d ng - - nét sâu: cái này có c hai m t l i h i. V i nh ng ngư i ch p macro nghi p dư thì vi c tính toán nét sâu và b c c c a i m nét là ph c t p. nét sâu c a dCam cho phép b n ch p nh p mà không s b sai nét. Th nhưng bên c nh ó nó l i th hi n m t như c i m c c l n là không th làm m phông hình d n t i vi c không làm n i b t ư c ch th . Tuy nhiên ta v n có th tìm m o kh c ph c ư c. - M t t m nh macro thư ng d em l i cho ta n tư ng trong cái nhìn thoáng qua ban u nhưng th t s thành công thì b n ph i tìm tòi v b c c th hi n ch th m t cách c áo. V y ch p macro v i dCam thì nên canh nét vào âu trên m t bông hoa ch ng h n? Câu tr l i l i ph thu c vào ch ý c a b n. Ch ng h n n u b n ch p m t bông hoa ang n và mu n th hi n các cánh hoa thì vi c canh nét vào chúng là h p lý, trong trư ng h p b n mu n th hi n nh ng nh hoa thì i m nét ph i t
 16. vào ây. Nên lưu ý r ng c ly r t g n thì nét sâu có th thay i theo t ng mm. Nhưng cho dù b n ã ch nh nét chính xác như th nào chăng n a thì vi c ki m tra l i nh ch p trên màn hình máy tính là c n thi t. Màn hình LCD c a dCam hay cho ta c m giác nh m v nét c a nh. Trong ví d dư i ây hình nh trên LCD là hoàn toàn làm b n hài lòng nhưng k t qu l i không th t s như ý mu n. Giá tr c a sâu trư ng nh n m âu? Như mình ã nói trên thì ngoài vi c làm n i b t ch th sâu trư ng nh còn có th t o n tư ng v không gian chi u sâu cho nh macro. B n có th d dàng nh n th y v i các máy dCam thì b n luôn có hai kho ng cách tương ng v i hai v trí c a ng kinh Zoom. B n s ch p ư c c ly g n nh t khi ng kính là góc r ng, b n s ph i ch p c ly xa hơn khi ch n v trí ng kính télé. V y có gì khác nhau ây? Câu tr l i th t ơn gi n: DOF - Deep Of Field, sâu trư ng nh. Ta nh n th y rõ n n xanh c a c phía sau hoàn toàn m i nhưng v n ta nhìn th y nh ng m hoa m u tr ng. Ch th hoàn toàn n i b t, m t b c c ơn gi n và chính xác trong nh macro. M t trong nh ng m o t o phông m trong nh macro v i ng kính góc r ng là ch n hư ng ch p v i h u c nh th t xa!Khi ch p Macro v trí ng kính góc r ng thì nét r t sâu, i u này l i có l i khi b n mu n th hi n m t nh hoa có b c c r ng. nét s bao ph g n như toàn b khuôn hình, ch nh ng chi ti t m t kho ng cách xa m i b m i. Khi b n ch p macro v trí ng kính télé thì ta r t d dàng c m th y ngay nh ng khó khăn k thu t: th nh t là kho ng cánh gi a máy nh và hoa xa hơn, khó canh nét hơn và ng kinh télé cũng kém nh y sáng hơn, òi h i t c ch p cao hơn tránh rung. N u có th thì b n nên dùng chân máy nh ho c tìm m t i m t a thích h p có th .
 17. Th hình dung n u mình s d ng v trí ng kính góc r ng ch p macro trong trư ng h p này thì các bông hoa phía sau cũng s khá nét d n t i vi c không làm n i b t ư c bong hoa ti n c nh do phông b r c r i. Macro v trí ng kính télé là m t gi i pháp khá hi u qu cho t t c các máy dCam. Trong ph n ti p theo này NTL s cùng b n tìm hi u cách o sáng và cách hi u ch nh ánh sáng có ư c m t b c nh macro p như ý mu n. Tuy nhiên ta cũng ch gi i h n trong ph m vi macro cho dCam và k thu t amateur mà thôi. Chi ti t v o sáng xin ư c dành m t topic khác sau này. u tiên là l a ch n ánh sáng. B n ch p macro b ng ánh sáng t nhiên hay ánh sáng nhân t o? có dùng èn flash hay không? B n ch p hoa t nhiên hay hoa c m và có b c c? NTL s gi i h n trong lĩnh v c ch p hoa ngoài tr i v i ánh sáng t nhiên vì có l ây là i u b n hay làm trên ư ng i du l ch. Ánh sáng nào p nh t ch p hoa? Ánh sáng thích h p nh t ch p hoa ngoài tr i là ánh sáng t n cho tương ph n u và khá d u. Ánh n ng chói chang thư ng hay gây n tư ng b t m t v i b n nhưng ch p nh hoa macro thì l i là i u không hay ơn gi n vì chênh sáng quá l n, khó x lý i v i dCam. N u b n nh t thi t mu n ch p hoa ngoài tr i n ng thì có th che b t ánh sáng tr c ti p i b ng m t t m v i m ng m u ghi nh t, b n s có hi u qu khá thú v y. Th i ti t y mây l i là lý tư ng cho ch p nh hoa vì b n thân các ám mây này ã là m t chi c kính l c ánh sáng cho b n r i. Vi t nam thì ánh sáng vào lúc cu i bu i chi u r t p, hay là ánh sáng ngay sau m t cơn mưa cũng r t p cho nh hoa macro. V i dCam thì nên ch n ch cân b ng tr ng nào?
 18. Mình dùng "Daylight" có th tái t o l i m u s c trung th c nh t. Các ch tăng cư ng hi u qu ngh thu t thư ng làm cho hình nh không chính xác v i các dCam, b n không nên dùng. Ch n ch o sáng nào ch p hoa? c ly g n như v y thì mình hay s d ng cách o sáng ph c h p c a máy, cách này g n gi ng v i các thi t b o sáng c m tay, hơn n a c ly g n ch th choán g n h t khuôn hình b n s không s l i o sáng quá l n. Tuy nhiên vi c hi u ch nh ánh sáng l i là c n thi t. V y ta nên hi u ch nh ánh sáng như th nào? Các máy nh dCam thư ng có xu hư ng o th a sáng, i n hình là các máy c a Canon, kh u chênh l ch khá nh 1/3Ev nhưng nhi u khi cũng làm b n không hài lòng. Thêm n a ph n x ánh sáng c a m i m u hoa cũng khác nhau. N u ta nói ph n x ánh sáng chu n là 18% thì v i các lo i hoa m u tr ng và m u v ng ph n x này l i l n hơn nhi u. Do ó c n hi u ch nh ánh sáng.
Đồng bộ tài khoản