CHUYÊN ĐÊ 1: TỔNG QUAN VỀ TC­-TT

Chia sẻ: Tran Thanh Hien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
115
lượt xem
30
download

CHUYÊN ĐÊ 1: TỔNG QUAN VỀ TC­-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan điêm̉ cuả K. Marx & F. Angel : chưa coi TC la ̀ môṭ phaṃ tru ̀ riêng đê ̉ nghiên cứu Quan điêm̉ cuả V.I .Lenine : TC la ̀ môṭ phaṃ tru ̀ kinh tê ́ thuôc̣ liñ h vưc̣ phân phôí nhưng chi ̉ đê ̀ căp̣ đêń vâń đê ̀ tư ban̉ TC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYÊN ĐÊ 1: TỔNG QUAN VỀ TC­-TT

 1. CHUYÊN ĐÊ 1: ̀ TÔNG QUAN VÊ TC­TT ̉ ̀    
 2. 1­ CAC QUAN ĐIÊM TIÊP CÂN VÊ PHAM TRU  TC­TT ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ * PHAM TRU TAI CHINH ̣ ̀ ̀ ́ A­ Vê ban chât : ̀ ̉ ́ Quan điêm cua K. Marx & F. Angel : chưa coi TC la môt  ̉ ̉ ̀ ̣ pham tru riêng đê nghiên cưu  ̣ ̀ ̉ ́ Quan điêm cua V.I .Lenine : TC la môt  pham tru kinh tê  ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ thuôc linh vưc phân phôi nhưng chi đê căp đên vân đê  ̣ ̃ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀ tư ban TC ̉ Quan điêm cua cac nha KT hoc Xô Viêt : TC la cac quy  ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̃ tiên tê bao gôm :                                                             ̀ ̣ ̀        + quy tiên tê tâp trung ( NSNN,NHNN,BHNN ) ̃ ̀ ̣ ̣     + quy tiên tê không tâp trung(TC cac XNQD, Hơp tac  ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ xa)  ̃   ­ Cac quan điêm khac cua cac nha KT hoc hiên đai:   ́ ̉ ́ ̉ ́  ̀ ̣ ̣ ̣ ̣
 3.  - Döïa vaøo quan ñieåm cuûa P.J.Drake [1], theo nghóa heïp, taøi chính ñôn thuaàn phaûn aùnh hoaït ñoäng thu, chi tieàn teä cuûa chính phuû; coøn theo nghóa roäng hôn, taøi chính phaûn aùnh caùc khoaûn vay vaø cho vay aûnh höôûng ñeán möùc cung tieàn.  -Theo töø ñieån kinh teá hoïc hieän ñaïi[2], taøi chính bieåu thò voán döôùi caùc daïng tieàn teä, nghóa laø ôû daïng caùc khoaûn coù theå vay möôïn hay ñoùng goùp voán thoâng qua thò tröôøng taøi chính hay caùc ñònh cheá taøi chính. Noùi caùch khaùc, taøi chính phaûn aùnh hoaït ñoäng maø caùc caù nhaân, coâng ty vaø toå chöùc taïo laäp tieàn teä vaø söû duïng nguoàn tieàn teä ñeå ñaùp öùng nhöõng nhu caàu phaùt trieån khaùc nhau.  [1] Drake , P.J (1980) Money, Finance and development, Oxford: Martin Robertson. Trích laïi töø Hossain vaø   Chowdhury (1996, p1).    [2] From Wikipedia, the free encyclopedia.
 4.    Trong môt sô giao trinh  vê TC hoc hiên nay : ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ + Quan điêm 1 :TC phan anh hê thông cac quan hê PP ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ +Quan điêm 2 : TC phan anh hê thông cac quan hê tiên tệ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ +Quan điêm 3 : Tc phan anh hê thông cac quan hê KT phat  ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ sinh trong qua trinh PP cac nguôn TC  ́ ̀ ́ ̀  B­ Vê chưc năng cua TC ̀ ́ ̉  ­Nêu xet trên goc đô phat huy tac dung xa hôi cua TC   ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ̣    TC co 2 chưc năng; ́ ́   +  Chưc năng  phân phôi ( PP lân đâu & PP lai) ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣   + Chưc năng kiêm tra ( giam đôc)  ́ ̉ ́ ́    
 5.  ­Nêu xet trên  goc đô sư vân đông cua  ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ cac quy tiên tệ ́ ̃ ̀     TC co 3 chưc năng  : ́ ́   + Chưc năng huy đông nguôn lưc TC ́ ̣ ̀   + Chưc năng  phân bô nguôn lưc TC  ́ ̉ ̀ ̣   + Chưc năng  kiêm tra TC ́ ̉    
 6. * PHAM TRU TIÊN TỆ ̣ ̀ ̀  A­ Vê ban chât cua tiên tệ ̀ ̉ ́ ̉ ̀       Thế kỷ 15: Thuyết tiền kim loại: Đề cao  tiềnvàng       Thế kỷ 18;Thuyết tiền duy danh: đề cao tiền  dấu hiệu       Thế kỷ19: Quan điểm của K .Marx     
 7.  Thế kỷ 20 : Quan điểm kinh tế học hiện  đại:Tiền tệ là phương tiện trao đổi,người ta  không còn quan tâm đến giá trị nội taị cuả  tiền là đủ giá haykhông đủ giá mà bất cứ  vật nào có thể chuyển đổi ra hàng hoá  đáp   ứng cho nhu cầu giao dịch hay thanh toán  đều là tiền. Trên cơ sơ đo cac loai tiên trong  ̉ ́ ́ ̣ ̀ lưu thông đươc chia lam 2 nhom : ̣ ̀ ́ +Tiền theo nghĩa hẹp ( Tiền giao dịch)                +Tiên theo nghia rông (Tiên tai san ) ̀ ̃ ̣ ̀ ̀ ̉    
 8. Theo Luât NHNN Viêt Nam(Điêu 9) : Tiền là phương tiên thanh tóan  ̣ ̣ bao gồm: tiền giấy,tiền kim lọai,và các giấy tờ có giá trị như tiền.  B­ Chức năngcua tiên tê: ̉ ̀ ̣    +Phương tiện trao đổi:Tiền làm trung gian trong quá trinh lưu thông  hàng hóa, đáp ứng cho nhucầuthanhtóan,giao dịch  +Đơn vi tính tóan:Thực hiện chức năng nàytiềnđãquiđổi gía cả  của tất cả các hàng hóa bằng một thước đo chung là tiền tệ +Phương tiện cất trữ: tiền tạm thời rút khỏi lưu thông trở về trạng  thái đứng yên để lúc khác sẽ đi vào lưu thông         ­ Cất trữ nguyên thủy(cất trữ ngây thơ)         ­  Cất trữ để mua    
 9.  Moät soá chæ tieâu KTvó moâ cuûa Vieät Nam  *Giaiñoïan töø 1995 - 2000  Naêm 95 96 97 98 99 2000  %GDP 9,5 9,3 8,2 5,8 4,8 6,75  Ñaàu tö/GDP 27,3 27,9 27,6 23,6 26 27,2  CÔ CAÁU VOÁN (%):  _Voán nhaø nöôùc 38,3 45,2 48,1 53,5 58,7 57,5  -Voán ngoøai QD 29,4 26,2 20,6 21,3 24,0 23,8  _Voán FDI 32,2 28,6 31,2 25,2 17,3 18,7  HEÄSoáICOR                3,1   3,1        3,8          4,6          6,9      5,0  -PHAÂN BOÅ VOÁN ÑAÀU TÖ (%):  -Noâng nghieäp 13,3 13,0 13,1 12,8 14,1 14,4  Coâng nghieäp 34,1 35,0 33,9 35,6 37,0 36,8  -Dòch vu 52,6 51 53 51,6 48,9 48,8    
 10.  *Giai ñoaïn töø 2001-2006  NAÊM 01 02 03 04 05 06  _%GDP 6,9 7,0 7,3 7,69 8,4 8,5  _Ñaàutö/GDP 34 36 37,8 38,6 40,0 41,0  _Cơ caáu voán ñaàu tö(%)             ­Vốn nhà nước         59,8         56,3        54,0        53,6     53,1     50,1  ­Vốn dân doanh       22,6         26,2        29,7        30,9     32,4     33,6  ­Vốn FDI                  17,6        17,5        16,3        15,5    14,5     16,3  Hệ số ICOR 5,1 5,2 5,1 4,9 4,6 4,2  _Phaân boå voán ñaàu tö(%):  +Noâng nghieäp 9,5 8,8 8,5 8,5 8,4 8,5  +Coâng nghieäp 42,4 42,3 41,3 41,4 40,4 41,4  +Dòch vuï 48,1 48,9 50,2 50,1 51,2 50,1  Nguôn  : Tông cuc thông kê ̀ ̉ ̣ ́    
 11.                             Năm  2008  GDP                     6,23%  ĐÂU TƯ/GDP     43,1% (637,3 nghin ty VND) ̀ ̀ ̉                        ­ Khu vưc NN            28,9% ̣                        ­               ngoai NN  41,3% ̀                        ­               FDI            29,8%     
 12.  *CÔ CAÁU NGAØNH KT TRONG GDPøNAÊM 2003                                          CUÛA MOÄT SOÁ NÖÔÙC(%)  NÖÔÙC NOÂNG-LAÂM COÂNG NGHIEÄP DÒCH VUÏ  THUÛYSAÛN XAÂY DÖÏNG  _TRUNG QUOÁC 14,8 52,9 32,3  _HAØN QUOÁC 3,2 34,6 62,2  _INDONESIA 16,6 43,6 39,9  _MALAYSIA 9,5 48,6 41,9  PHILIPPINES 14,5 32,3 53,2  _THAÙI LAN 8,8 41,4 48,8  _VIEÄT NAM 22,5 39,5 38,0    
 13.  ÑAÀUàTÖ CHO NOÂNG NGHIEÄP COÙ “BAÁT COÂNG”?  Noâng nghieäp nöôùc ta hieän chieám 20%GDP(2005)  _3/4 daân soá soáng ôû noâng thoân  _60% löïc löôïng lao ñoängcaû nöôùc  _Voán ñaàu tö cho noâng nghieäp chæ coù 8% voáná ñaàu tö toøan XH.Rieâng voán töø NSNN cho ñauà tö phaùt trieån noâng thoân haøng naêm chöa tôùi 15%  _Theo khaûo saùt cuûa WB:  2003-2005 %DSOÁ USD/ngöôøi %GDP  MY 19 21.919 3,4  UÙC 12 23.066 1  MALAYSIA 33,8 2898 9,2  THAÙI LAN 67,9 554 10,1  TRUNG QUOÁC 60,5 292 12,7    VIEÄT NAM 74 182   21,7
 14.  LƯƠNG KIÊU HÔI QUA CAC NĂM (Đ/ ̣ ̀ ́ ́ V:triêu USD) ̣    NĂM                   SÔ TIÊN ́ ̀    1993                      141    2003                    2700    2004                    3200    2005                    4000      2006                  4700    2007                  7200  Nguôn:  Tông cuc Thông Kê ̀ ̉ ̣ ́    
 15.  10 NÊN KINH TÊ LƠN NHÂT THÊ GIƠI ̀ ́ ́ ́ ́ ́  NƯƠC                   GDP( TI USD) ́ ̉  MY                             10.948,6               ̃  NHÂT                          4300,9 ̣  ĐƯC                            2403,2 ́  ANH                            1794,9  PHAP                          1757,6 ́  ITALIA                        1468,3  TRUNG QUÔC              1417   ́  CANADA                       856,5  TÂY BAN NHA               838,7   MÊHICÔ                       626,1  NGuôn:  Tap chi NH sô 1+2 /2006 ̀ ̣ ́ ́    
 16.  DƯ BAO NHU CÂU VÔN ĐÂU TƯ  VIÊT  ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̣ NAM                        GIAI ĐOAN 2006­2020 ̣  GIAI ĐOAN                                     2006­2010        2010­  2020 ̣  TÔNG NHU CÂU VÔN(TI USD)             84­98              250­280 ̉ ̀ ́ ̉  %GDP bq                                             7                      8­8,5  HÊ SÔ ICOR                                      4,0­4,5              4,5­5   ̣ ́  ĐÂU TƯ/GDP (%)                              36­40                40 ̀  TIÊT KIÊM /GDP(%)                          30                      40 ́ ̣    
 17. 2­Xu hương cai cach  TC –TT cua thê giơi & Viêt Nam ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̣ 2.1 Xu hương cai cach TC công ́ ̉ ́ TC hiên đai  la môt công cu đươc nha nươc khai thac vân dung  đê quan ly, điêu  ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ tiêt nên KT –XH nhăm thuc đây  tăng trương KT &  nâng cao phuc lơi  xa hôi. ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̃ ̣ Đăc trưng cơ ban cua TC công hiên đai: ̣ ̉ ̉ ̣ ̣     +Quy mô co xu hương ngay cang tăng so vơi GDP ́ ́ ̀ ̀ ́     +Tinh phi tâp trung  cua TC công ́ ̣ ̉     + Sư dung nhiêu công cu khac nhau đê huy đông vôn ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ́     +Cai cach TC công phai  tinh đên yêu câu cua xu thê toan câu ̉ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ Cơ câu TC công ơ nươc ta ( căn cư  theo chu thê quan ly ): ́ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ́     + Ngân sach nha nươc ́ ̀ ́     +Cac quy ngoai  ngân sach ́ ̃ ̀ ́     +TC cua cac đơn vi hanh chinh nha nươc  ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́     +TC cua cac đơn vi sư nghiêp  ̉ ́ ̣ ̣ ̣    
 18.  2.2 Xu hương cai cach hê thông TC & thi  ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ trương TC: ̀    + Tư do hoa TTTC ̣ ́    + Đa dang hoa cac dich vu TC ̣ ́ ́ ̣ ̣    + Xây dưng mô hinh cac đinh chê TC  đa  ̣ ̀ ́ ̣ ́ năng    + Nơi long quy đinh cua nha nươc trong linh  ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ́ ̃ vưc TC ̣   3­ Vai tro quan ly & can thiêp cua nha nươc  ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ́ vao cac hoat đông KT thông qua cac công cu   ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣                         TC     
 19.  QUY MÔ THU NSNN   (Đ/V: ti đông) ̉ ̀                           2001        2005      2007       2008          2009                                                         DT           DT           DT      Tông thu     98.526     211400   300.900   332.080    389.900 ̉      Thu/GDP      21,6%     23,2%      25%       26%    % Thuê / Thu NSNN ́                              91%         90%            91%        90%    90%    NGUÔN : Bô Tai Chinh ̀ ̣ ̀ ́    
 20. QUY MÔ CHI NSNN       (Đ/V :ti đông) ̉ ̀                           1991    2001       2005      2007       2008         2009                                                                    DT            DT           DT       Tông chi    12.17     98.526   211400   357400   398980    491.300 ̉      chi /GDP      15,9%   21,6%     23,2%     32%        31,6%  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                         CƠ CÂU CHI NSNN 2007 (KH)      ́               +Chi thương xuyên           48,2% ̀               +Chi đâu tư phat triên       27,3% ̀ ́ ̉               +Chi tra nơ                        12,8% ̉ ̣               +Chi cai cach tiên lương     9,9%  ̉ ́ ̀               +Chi khac                            3,8%    ́                         Nguôn : Bô Tai Chinh ̀ ̣ ̀ ́                         

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản