Chuyên đề 8: Vectơ trong không gian

Chia sẻ: T N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
172
lượt xem
33
download

Chuyên đề 8: Vectơ trong không gian

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề 8: vectơ trong không gian', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề 8: Vectơ trong không gian

  1. CHUYEÂN ÑEÀ 8 VECTÔ TRONG KHOÂNG GIAN Caùc ñònh nghóa vaø pheùp toaùn cuûa vectô trong khoâng gian cuõng gioáng nhö trong maët phaúng, ta caàn löu yù ñeán caùc vaán ñeà cô baûn thoâng duïng nhö : . Qui taéc 3 ñieåm : ∀ A, B, C thì AB + BC = AC . Coäng 2 vectô cuøng goác laø moät vectô cuøng goác vaø laø ñöôøng cheùo hình bình haønh coù 2 caïnh laø 2 vectô ñaõ cho. . I laø trung ñieåm ñoaïn thaúng AB, vôùi ñieåm M baát kyø naøo ta luoân coù: MA + MB MI = 2 . G laø troïng taâm cuûa Δ ABC ⇔ GA + GB + GC = 0 . Ngoaøi ra ta coøn coù : . Ba vectô khaùc 0 goïi laø ñoàng phaúng neáu giaù cuûa chuùng cuøng song song hoaëc naèm trong moät maët phaúng . . Baát kyø vectô a ≠ 0 naøo ñoàng phaúng vôùi hai vectô khoâng cuøng phöông e1 , e2 trong khoâng gian, ñeàu coù theå phaân tích theo e1 , e2 coù nghóa: a = α e1 + β e2 ( α , β ∈ R) vaø söï phaân tích treân laø duy nhaát . . Baát kyø vectô a ≠ 0 naøo trong khoâng gian cuõng coù theå phaân tích ñöôïc theo 3 vectô khoâng ñoàng phaúng e1 , e2 , e3 coù nghóa : a = α e1 + β e2 + γ e3 ( α , β , γ ∈ R) . G ñöôïc goïi laø troïng taâm cuûa töù dieän ABCD ⇔ GA + GB + GC + GD = 0 Ghi chuù : 1) Neáu moät trong 3 vectô a , b , c laø 0 thì chuùng ñoàng phaúng. ⎡ ⎤ 2) a , b , c ñoàng phaúng ⇔ ⎣ a, b ⎦ .c = 0 1
  2. 3) OA , OB , OC ñoàng phaúng ⇔ O, A, B, C cuøng naèm treân moät maët phaúng. Ví duï 1: Cho moät hình laêng truï ABC A ′ B′ C′ . Goïi I, I′ laàn löôït laø troïng taâm cuûa Δ ABC vaø Δ A ′ B′ C′ , O laø trung ñieåm cuûa I I′ . a) Chöùng minh raèng OA + OA′ + OB + OB′ + OC + OC′ = 0 b) Goïi G laø troïng taâm cuûa hình töù dieän ABC C′ vaø M laø trung ñieåm cuûa A ′ B′ . Chöùng minh raèng O, M, G thaúng haøng. OM c) Tính tæ soá OG Giaûi a) OA + OA′ + OB + OB′ + OC + OC′ = 0 I laø troïng taâm cuûa Δ ABC ⇒ IA + IB + IC = 0 ⇒ ( IO + OA ) + ( IO + OB ) + ( IO + OC ) = 0 ⇒ OA + OB + OC = 3 OI Töông töï, I′ laø troïng taâm cuûa Δ A ′ B′ C′ ⇒ OA′ + OB′ + OC′ = 3 OI′ Vaäy OA + OA′ + OB + OB′ + OC + OC′ = = 3 OI + 3 OI′ = 3( OI + OI′ ) = 0 (vì 0 laø trung ñieåm I I′ ) b) O, M, G thaúng haøng G laø troïng taâm cuûa töù dieän ABC C′ ⇒ GA + GB + GC + GC′ = 0 ⇒ ( GO + OA ) + ( GO + OB ) + ( GO + OC ) + ( GO + OC′ ) = 0 ⇒ OA + OB + OC + OC′ = 4 OG M laø trung ñieåm cuûa A ′B′ ⇒ OA′ + OB′ = 2 OM ⇒ OA + OB + OC + OC′ + OA′ + OB′ = 4 OG + 2 OM 2
  3. ⇒ 0 = 4 OG + 2 OM ⇒ OM = –2 OG ⇒ OM cuøng phöông vôùi OG ⇒ OM , OG cuøng giaù (vì cuøng goác O) ⇒ O, M, G thaúng haøng. OM c) Tæ soá OG OM OM = –2 OG ⇒ = –2 OG Ví duï 2: Cho hình hoäp ABCD. A ′ B′ C′ D′ vôùi AA ′ = a , AB = b , AC / = c . Haõy bieåu thò caùc vectô AD , A′C , B′D , BD′ theo caùc vectô a , b , c . A D Giaûi b Ta coù vôùi hình hoäp ABCD. A ′ B′ C′ D′ thì : B a C AD = AC′ + C ′D / + D′D c =c– b –a A′ D′ A′C = A ′A + AC / + C / C B′ C′ A′C = –2 a + c B′D = B′B + BA + AD = – a –b + c – b – a = – 2a – 2b + c BD′ = BA + AD + DD′ = – b + (c – b – a) + a = – 2b + c *** 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản