intTypePromotion=3

Chuyên đề môn Quản trị chiến lược: Chiến lược phát triển công ty gạch Đồng Tâm Long An giai đoạn 2010 - 2020

Chia sẻ: Dsfcf Dsfcf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
277
lượt xem
121
download

Chuyên đề môn Quản trị chiến lược: Chiến lược phát triển công ty gạch Đồng Tâm Long An giai đoạn 2010 - 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề môn Quản trị chiến lược: Chiến lược phát triển công ty gạch Đồng Tâm Long An giai đoạn 2010 - 2020 nhằm trình bày tổng quan về công ty, cơ hội và những thách thức của công ty; tầm nhìn và chiến lược phát triển công ty gạch Đồng Tâm Long An giai đoạn 2010 - 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề môn Quản trị chiến lược: Chiến lược phát triển công ty gạch Đồng Tâm Long An giai đoạn 2010 - 2020

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C KINH T TP.HCM KHOA SAU IH C  Chuyên môn Qu n tr chi n lư c GVHD: TS Hoàng Lâm T nh H c viên: Phan Vũ Hoàng Anh Võ Lâm ng Tr n c ư c inh Vũ H ng Linh (NT) Nguy n Th Kim Ngân Lâm Qu c Thành Phan Vũ Hoàng Y n L p: K19 êm 1-2 Nhóm 20
 2. M cl c CHƯƠNG 1 NG TÂM LONG AN – 10 NĂM NHÌN L I MÌNH (2000-2009) 1.1 Gi i thi u t ng quan v ng Tâm............................................................. Trang 1 1.2 Phân tích tình hình kinh doanh c a ng Tâm (2000-2009) .............................. 8 1.2.1 Các ngành ngh kinh doanh hi n nay c a ng Tâm .................................. 8 1.2.2 Tình hình kinh doanh c a t p oàn ............................................................ 11 CHƯƠNG 2 CƠ H I VÀ THÁCH TH C IV I NG TÂM LONG AN 2.1 Phân tích môi trư ng vĩ mô ............................................................................... 13 2.1.1 Các y u t v kinh t ................................................................................. 14 2.1.2 Các y u t chính tr - lu t pháp ................................................................. 18 2.1.3 T nhiên ................................................................................................... 18 2.1.4 Công ngh ................................................................................................ 18 2.2 Phân tích môi trư ng vi mô ngành ..................................................................... 22 2.2.1 Khách hàng ............................................................................................... 22 2.2.2 i th c nh tranh .................................................................................... 22 2.2.3 i th ti m n ......................................................................................... 25 2.2.4 Nhà cung c p ............................................................................................ 25 2.2.5 S n ph m thay th m i............................................................................... 26 2.3 nh hư ng phát tri n c a ngành ...................................................................... 26 2.3.1 M t hàng g ch p lát ceramic,granit,cotto ....................................................... 26 2.3.2 M t hàng s v sinh ......................................................................................... 27 2.3.3 Kính xây d ng ................................................................................................. 27 2.3.4 Các chính sách b o h c a nhà nư c i v i s n ph m VLXD ......................... 28 2.4 Cơ h i dành cho ng Tâm Long An ................................................................ 29 2.5 Thách th c ng Tâm Long An ph i i m t .................................................. 29 CHƯƠNG 3 T M NHÌN CHI N LƯ C C A NG TÂM LONG AN T 2010-2020 3.1 T m nhìn – S m nh c a ng Tâm – Long An ............................................... 31 3.1.1 T m nhìn và khát v ng c a ng Tâm Long An ........................................ 31 3.1.2 S m nh ................................................................................................... 31 3.2 M c tiêu chi n lư c c a ng Tâm Long An 2010 - 2020 ................................. 31
 3. CHƯƠNG 4 I M M NH VÀ I M Y U C A NG TÂM LONG AN i m m nh ................................................................................................................. 32 i m y u ..................................................................................................................... 36 CHƯƠNG 5 K HO C H T R I N KHA I T Ư C M C TIÊU CHI N LƯ C C A NG TÂM LONG AN 2010-2020 5.1 Sơ chi n lư c c a ng Tâm 2010 2020......................................................... 36 5.2 Ch tiêu cho các SBU ........................................................................................... 37 5.2.1 B ng ch tiêu tăng trư ng dài h n cho các SBU ........................................ 37 5.2.2 Ngu n nhân l c ........................................................................................ 38 5.2.3 Chi n lư c s n ph m ................................................................................. 38 5.2.4 Chi n lư c Marketing thương hi u úng n ............................................ 38 5.2.5 Th ph n .................................................................................................... 38 5.3 Gi i pháp th c hi n chi n lư c phát tri n 2010-2020 ....................................... 39 5.3.1 H giá thành có th gi m giá bán ................................................................ 39 5.3.2 a d ng hóa s n ph m ..................................................................................... 40 5.3.3 Gi i pháp v ngu n nhân l c ........................................................................... 40 TÀI LI U THAM KH O
 4. Danh sách nhóm 20 STT H và tên Ngày sinh L p Ký tên 1 Phan Vũ Hoàng Anh 19/07/1982 K19 2 2 Võ Lâm ng 04/09/1975 K19 1 3 Tr n c ư c 16/10/1980 K19 1 4 inh Vũ H ng Linh (NT) 19/05/1985 K19 1 5 Nguy n Th Kim Ngân 14/04/1982 K19 1 6 Lâm Qu c Thành 27/02/1977 K19 2 7 Phan Vũ Hoàng Y n 19/07/1982 K19 2
 5. 1. ng Tâm Long An – 10 năm nhìn l i mình (2000-2009) 1.1 Gi i thi u t ng quan v ng Tâm Tên doanh nghi p: Công ty C ph n ng Tâm Tên giao d ch ti ng Anh: DONG TAM JOINT STOCK CORPORATION Tên vi t t t: DONGTAM V n i u l : 680.704.850.000 ng S lư ng c phi u ã phát hành: 68.070.485 L ch s hình thành và phát tri n: Công ty c ph n ng Tâm ư c thành l p ngày 25/6/1969, ti n thân là cơ s s n xu t g ch bông ng Tâm. Qua 38 năm xây d ng và phát tri n, t m t cơ s g ch bông u tiên v i vài ch c nhân viên n nay ng Tâm ã có m t h th ng g m 6 nhà máy s n xu t g ch men, granite, ngói màu, sơn nư c, b t trét tư ng, thi t b v sinh và m ng lư i trung tâm tư v n, gi i thi u và phân ph i s n ph m ư c ph n b trên toàn qu c và c th trư ng nư c ngoài. Ngoài ra ng Tâm còn u tư nhi u d án thu c các lĩnh v c s n xu t, kinh doanh, b t ng s n, ngân hàng, thương m i, d ch v ..v..v..Qua quá trình hình thành và phát tri n, ng Tâm ã ư c công nh n là thương hi u d n u trong ngành v t li u xây d ng và trang trí n i th t Vi t Nam. 1969 Ngày 25 tháng 6, ông Võ Thành Lân sáng l p ra thương hi u ng Tâm, v i s n ph m ban u là g ch bông lót n n. 1976 Cơ s ng Tâm, cùng v i nhi u ơn v s n xu t g ch bông khác sáp nh p, l y tên là T h p ng Hi p 1986 Sau m t th i gian gián o n, năm 1986 ông Võ Qu c Th ng – là con trai ông Võ Thành Lân – cùng v i các thành viên trong gia ình tái l p cơ s và phát tri n thương hi u ng Tâm, m r ng s n xu t kinh doanh trong ngành v t li u và trang trí n i th t. 1993 Cơ s ng Tâm phát tri n thành Công ty TNHH SX – XD- TM ng Tâm có tr s t t i 453 p 3, xã Tân Kiên, Huy n Bình Chánh, TP. HCM. 1994 Thành l p Công ty liên doanh g ch Ceramic ng Tâm – nay i thành Công ty C ph n ng Tâm Dotalia – có tr s t t i s 2, Qu c l 1, xã Long Hi p, huy n B n L c, t nh Long An. 1
 6. 1997 Thành l p công ty TNHH Th ng L i có tr s t t i s 7, khu ph 6, th tr n B n L c, huy n B n L c, t nh Long An, v i nhà máy chuyên s n xu t g ch men p tư ng, g ch len vi n, góc ( nay sáp nh p v i công ty c ph n ng Tâm) 1999 Thành l p công ty TNHH ng Tâm Mi n Trung nay là công ty C ph n ng Tâm Mi n Trung, có tr s t t i Lô 3 Khu công nghi p i n Nam – i n Ng c, huy n i n Bàn, t nh Qu ng Nam. Nhà máy ng Tâm Mi n Trung ư c gi i chuyên môn trong và ngoài nư c ánh giá “nhà máy s n xu t hi n i nh t ông Nam Á” lúc b y gi . 2002 Thành l p công ty C ph n Thành Phát – Long An (nay là Công ty C ph n ng Tâm) có tr s t t i s 25 Qu c l 1, xã Long hi p, huy n B n L c, t nh Long An, v i nhà máy chuyên s n xu t kinh doanh m t hàng sơn và b trét tư ng. • Thành l p công ty TNHH Th Thao ng Tâm có tr s t t i s 7, khu ph 6, th tr n B n L c, huy n B n L c, t nh Long An, tr c ti p qu n lý Câu l c b bóng á ng Tâm Long An. 2003 Thành l p công ty LD Phát tri n u tư KCN B n L c nay là Công ty C ph n KCN ng Tâm, th c hi n u tư và kinh doanh h t ng KCN Thu n o, B n L c – Long An trên di n tích 800 ha chia thành 3 giai o n. 2004 Thành l p Công ty c ph n ng Tâm Mi n B c, tr s t t i Km 43, Qu c l 5, xã C m Phúc, huy n C m Giàng, t nh H i Dương v i Khu liên h p s n xu t v t li u xây d ng – trang trí n i th t trên t ng di n tích 45 ha. 2005 Công ty c ph n ông Tâm Mi n Trung u tư m r ng dây chuy n s n xu t g ch Porcelain kích c l n 100cmx100cm. 2006 Công ty c ph n Thành Phát - Long An chính th c i tên thành công ty C ph n ng Tâm. • Tháng 06/2006, Công ty C ph n ng Tâm mua l i c ph n và tham gia qu n lý i u hành Công ty C ph n S Thiên Thanh. • Tháng 9/2006, Công ty TNHH Th ng L i sáp nh p vào Công ty c ph n ng Tâm t tr s chính t i s 7, khu ph 6, th tr n B n L c, huy n B n L c, t nh Long An. 2
 7. • Tháng 10/2006, tr s chính Công ty TNHH SX-XD-TM ng Tâm ư c d iv a ch B7/27A ư ng Nguy n H u Trí, khu ph 2, th tr n Tân Túc, huy n Bình Chánh, TP.HCM; ng th i công ty u tư m i dây chuy n s n xu t ngói màu theo công ngh c a Italia. 2007 Là năm tư duy t phá trong lĩnh v c u tư c a công ty C ph n ng Tâm Mi n B c tri n khai xây d ng Khu liên h p s n xu t v t li u xây d ng trang trí n i th t t i H i Dương và u tư dây chuy n s n xu t ngói màu hi n i theo công ngh c a Italia. • Sáp nh p các công ty thành viên trong h th ng ng Tâm Group b ng cách thông qua vi c mua l i c ph n ho c v n góp c a các công ty. • u tư chi n lư c vào Công ty á Vĩnh C u và ký k t h p tác v i công ty C ph n á Vĩnh C u chuyên s n xu t m t hàng á trang trí. • Kh i công xây d ng h t ng Khu ô th trung tâm hành chính t nh Long An t i phư ng 6 th xã Tân An, t nh Long An. • H p tác v i công ty c ph n Bê tông 620 – Châu Th i thành l p công ty TNHH Bê tông 620 – ng Tâm, chuyên s n xu t c u ki n bê tông úc s n. • H p tác v i Công ty C ph n Xây d ng s 5 (mã ch ng khoán SC5) và Công ty TNHH Xây d ng Thương m i Thu n Vi t thành l p Công ty C ph n ng Thu n, chuyên v lĩnh v c u tư xây d ng và kinh doanh h t ng ô th , khu dân cư, khu công nghi p, kinh doanh b t ng s n. • Thành l p công ty C ph n ng Tâm Window, tr s t t i s 7, khu ph 6, th tr n B n L c, huy n B n L c, t nh Long An, nay là công ty TNHH M t thành viên ng Tâm Window chuyên s n xu t – kinh doanh c a i, c a s các lo i và g trang trí n i ngo i th t. • Trúng th u phiên u giá quy n s d ng t d án Khu dân cư B c Lê L i t i thành ph Qu ng Ngãi v i t ng di n tích 7.5ha. • H p tác v i Công ty TNHH Xây d ng Thương m i Phương Nam u tư xây d ng d án chung cư cao c p Southern Palace II, m i căn h ư c thi t k như bi t th trên không v i trang trí n i th t theo phong cách Hoàng gia Châu Âu. • H p tác v i T p oàn Korindo c a Hàn Qu c thành l p công ty TNHH H th ng cung ng Toàn c u DOKO th c hi n d án kho l nh, kho ngo i quan 3
 8. v i t ng di n tích 5,2 ha t a l c t i Khu công nghi p Thu n o, huy n B n L c, t nh Long An. • Công ty C ph n ng Tâm Mi n Trung tham gia v i tư cách là c ông sáng l p công ty c ph n Ch ng khóan Sen Vàng. • u tư ra nư c ngoài liên doanh thành l p Công ty c ph n Floor & Home Decor t i Hoa Kỳ, nay i tên thành I85 Flooring Corporation, v i lĩnh v c kinh doanh: v t li u xây d ng và trang trí n i th t. 2008 Là năm ti p t c phát huy th m nh tư duy phá trong công tác qu n lý i u hành và tri n khai nhi u d án như sau: • Thành l p Công Ty TNHH m t thành viên Sơn ng Tâm • Thành l p Công Ty TNHH m t thành viên S n xu t VLXD ng Tâm • Thành l p Công Ty TNHH m t thành viên D ch v ng Tâm • Thành l p Công Ty TNHH m t thành viên Thương m i ng Tâm • Tham gia góp v n thành l p Công ty c ph n Phát tri n Châu Á, ho t ng trong lĩnh v c d ch v in n qu ng cáo, ti p th . • Tham gia góp v n thành l p công ty TNHH Yamoto, ho t ng trong lĩnh v c tư v n qu n lý, tư v n u tư và ào t o. • Ti p t c tri n khai hoàn thi n h t ng và ưa vào kinh doanh d án Khu ô th trung tâm hành chính t nh Long An. • Kh i công xây d ng Khu công nghi p Thu n o giai an II. • Tri n khai u tư xây d ng d án Khu dân cư B c Lê L i – TP. Qu ng Ngãi (d ki n th i gian tri n khai u tư toàn d án 3 năm). • Công ty c ph n ng Tâm Mi n Trung, công ty c ph n ng Tâm Mi n B c và Công ty TNHH MTV ng Tâm Window u tư m i dây chuy n s n xu t c a nh a uPVC. 2009 H i ng qu n tr quy t nh tái c u trúc doanh nghi p, chu n b cho bư c nh y v t phát tri n thương hi u ng Tâm ra t m khu v c và th gi i. Văn phòng i di n t i s 236A, ư ng Nguy n Văn Luông, phư ng 11, qu n 6, thành ph H Chí Minh. Nhân l c : ng Tâm có i ngũ cán b qu n lý giàu kinh nghi m (18% trên t ng s 3.000 CBCNV có trình t cao ng tr lên, trong ó có 15% có trình 4
 9. i h c và trên i h c) và i ngũ công nhân viên có tay ngh cao nhi u năm g n bó v i công ty (có nh ng nhân viên ã g n bó v i công ty trên 20 năm). Năng l c s n xu t: V i các dây chuy n s n xu t hi n i c a Ý, Nh t và các nư c tiên ti n trên th gi i. Công su t hi n nay c a 6 nhà máy công ty c ph n ng Tâm t s n lư ng 15 tri u m2 g ch p lát /năm, áp ng nhu c u cho th trư ng trong nư c và xu t kh u. S n ph m ngói v i công ngh hi n i ã ưa công su t lên 15 tri u viên/năm (g m hai nhà máy); sơn nư c 1,8 tri u lít/năm. H th ng phân ph i: Tr i qua s phát tri n và ph n u không ng ng su t 38 năm qua, Công ty c ph n ng Tâm hi n nay có m t văn phòng giao d ch, 8 công ty thành viên trong ó có 05 nhà máy ho t ng s n xu t và 24 chi nhánh, văn phòng i di n trên toàn qu c. Trong năm nay, ng Tâm ti p t c xây d ng thêm hơn 10 chi nhánh t i các t nh thành như Cà Mau, Ti n Giang, Qu ng Ngãi, Hu , Ngh An. Ngành ngh kinh doanh: - Xây d ng công nghi p, dân d ng, k t c u h t ng và kinh doanh nhà, v t li u xây d ng, trang trí n i th t - Xây d ng h t ng khu công nghi p - S n xu t m t hàng v t li u xây d ng và trang trí n i th t - Thi t k t ng th m t b ng xây d ng công trình - Thi t k ki n trúc công trình công nghi p, dân d ng - Thi t k n i ngo i th t công trình - D ch v v n chuy n hàng hóa, hành khách b ng ư ng b - D ch v cho thuê nhà 5
 10. Các công ty tr c thu c - Công ty TNHH MTV H Th ng Cung ng Toàn C u Doko - Công ty C ph n Khu công nghi p ng Tâm - Công ty TNHH MTV ng Tâm Qu ng Ngãi - Công ty C ph n ng Tâm Dotalia - Công ty TNHH BêTông 620 - ng Tâm - Công ty TNHH Yamato - Công ty C ph n ng Tâm Mi n Trung/ mi n B c - Công ty C ph n S Thiên Thanh - Công ty TNHH M t Thành Viên Sơn ng Tâm - Công ty TNHH MTV S n xu t VLXD ng Tâm - Công ty TNHH SX - XD - TM ng Tâm - Công ty TNHH M t thành viên ng Tâm Window - Công ty TNHH M t Thành Viên Thương m i ng Tâm Cơ c u t ch c: -H i ng Qu n tr Ông Võ Qu c Th ng Ch t ch H QT Ông Võ Văn Khuy n Ông Shuhei Anan (Qu c t ch: Nh t) Phó Ch t ch H QT Phó ch t ch H QT Ông Trương Qu c L c Ông Tr n Văn Ng c y viên y viên 6
 11. - Sơ t ch c Công ty CP ng Tâm - T ng Giám c i u hành hi n nay là ÔNG ETIENNE LUCIEN LAUDE, qu c t ch: Pháp, là ngư i có kinh nghi m nhi u năm trong vi c qu n lý chu i cung ng và s n xu t. Dư i TG là các Phó t ng ph trách: kh i kinh doanh, kh i HC – NS, kh i s n xu t, kh i chu i cung ng và tài chính. B n s c văn hóa : cao giá tr con ngư i, chung tay vì c ng ng, xã h i. Tri t lý kinh doanh Luôn l ng nghe, h c h i, sáng t o, c i ti n mang l i l i ích l n nh t cho khách hàng. Minh b ch, liêm chính, uy tín trong qu n lý và kinh doanh. Môi trư ng làm vi c chuyên nghi p t o s g n bó lâu dài cho cán b nhân viên. Quan tâm, có trách nhi m t i c ng ng. Thái i v i khách hàng Chuyên nghi p, Trung th c và Nhi t tình. Chuyên nghi p: Tháí ph c v vui v , hòa nhã, trang ph c g n gàng theo úng quy nh công ty, am hi u tư ng t n v công vi c và có trình chuyên môn cao. 7
 12. Trung th c: i v i khách hàng ph i thành th t, không nói d i, không gian l n. Nhi t tình: Luôn luôn trong tư th s n sàng ph c v khách hàng, vui v tr l i t t c các câu h i c a khách hàng trong ph m vi thông tin mình có. Thái i v i công vi c Sáng t o, i m i, T giác, Ch p nh n m i th thách - khó khăn. Sáng t o: Luôn suy nghĩ, tìm gi i pháp gi i quy t v n sao cho thu n ti n, nhanh chóng và có l i nh t cho công ty. i m i: Luôn t t câu h i:”Có cách nào th c hi n công vi c t i hơn hay không?” T giác: Ch ng tìm vi c làm phù h p v i năng l c, ch c năng ph trách và ch ng tìm hi u, h c t p ng nghi p ho c c p trên. Không th ng ch c p trên ch vi c. Ch p nh n m i thách th c – khó khăn: Ch ng nh n vi c khó v mình, luôn ng hành cùng công ty trong m i ho t ng s n xu t, kinh doanh. Thái iv i ng nghi p Thái iv i ng nghi p Tôn tr ng, oàn k t, H p tác, Th ng th n, Trung th c, H c h i cùng phát tri n ngh nghi p Tôn tr ng: L phép v i c p trên, hòa nhã v i ng nghi p, không nói x u ng nghi p ho c c p trên khi có s b t ng quan i m. oàn k t: S n sàng chia s thông tin, kinh nghi m v i ng nghi p, t o thành kh i liên k t b n v ng. H p tác: S n sàng h tr ng nghi p hoàn thành công vi c ư c giao. Th ng th n: Góp ý cho ng nghi p v i m c ích xâu d ng ngày m t t t hơn; khi phát hi n ng nghi p hi u v n sai, ph i góp ý ngay m t cách nghiêm túc và chân tình. Trung th c: Không nói d i, ng y bi n trong giao ti p v i ng nghi p. H c h i cùng phát tri n ngh nghi p: Luôn luôn xem ng nghi p là ngư i b n, ngư i th y cung chia s thông tin, h p tác trong công vi c, cùng nhau xây d ng công ty phát tri n cũng như góp ph n nâng cao trình chuyên môn. 1.2 Phân tích tình hình kinh doanh c a ng Tâm (2000 – 2009) 1.2.1 Các ngành ngh kinh doanh hi n nay c a ng Tâm bao g m: 8
 13. - G ch: g m g ch Ceramic & Porceland, g ch bông, g ch kính: Công su t l n, ch t lư ng cao, thi t k sang tr ng. Các nhân t then ch t này giúp Dongtam thâm nh p thành công th trư ng nhi u nư c trên th gi i. Dongtam ã nhanh chóng có m t và tiêu th n nh t i các th trư ng l n và khó tính như M , Pháp, Úc, ài Loan, c bi t là Tây Ban Nha nơi ư c xem như cái nôi c a ngành g ch men th gi i. Các s n ph m Dongtam ư c ưa chu ng bao g m các lo i g ch granite và granite ph men có thi t k gi ng á thiên nhiên, gi c r t c áo. S n ph m g ch bông truy n th ng có ch t lư ng vư t tr i ư c khách hàng t i nhi u nư c ánh giá r t cao. Trong th i gian t i, Dongtam s t p trung y m nh tiêu th t i th trư ng các nư c khu v c ASEAN. - Ngói màu: • Ki u dáng a d ng Các ki n trúc sư nhi u năm kinh nghi m ã cho ra i b sưu t p Ngói màu Dongtam g m 3 ki u sóng : Sóng l n, Sóng nh và Sóng bi n. S n ph m phù h p v i m i công trình ki n trúc t c i n n hi n i, toát lên nét c áo riêng cho t ng ngôi nhà. • Màu s c b n p V i quy trình ph màu b ng Công Ngh Sơn Ư t, trong ó Xi măng màu ư c phun lên b m t c a viên ngói khi viên ngói còn m. Vi c ph màu theo Công Ngh Sơn Ư t này cho phép b t màu xuyên xâu và liên k t ch c v i thân ngói t o dày cho b m t viên ngói và gi cho màu s c ư c b n lâu. • Ch n nư c mưa hi u qu M i viên Ngói Dongtam có ba g ch n nư c n m ngang phía dư i và hai rãnh xâu n m d c bên rìa ph i c a thân ngói i u này t o s liên k t ch c ch gi a các viên ngói và ngăn ch n t i a s xâm nh p c a nư c mưa và b i t bên ngoài. • Thân thi n v i môi trư ng S n ph m Ngói màu Dongtam ư c s n xu t b ng các nguyên li u t nhiên và ư c ch n l c l lư ng. t bi t s n ph m hoàn toàn không s d ng nguyên li u s i Amiăng nên r t an toàn cho ngư i s d ng. Ngoài ra các th nghi m th c t ã cho th y nư c mưa có th s d ng khi ch y qua mái ngói Dongtam. • Hi u qu kinh t 9
 14. V i kích thư c l n hơn ngói truy n th ng, 10 viên ngói/m2 và nh hơn ngói truy n th ng 20%. i u này gi m áng k chi phí k t c u mái và rút ng n th i gian thi công. - Sơn nư c: S n ph m Sơn ng Tâm là sơn nư c (sơn Acrylic nhũ tương) v i ba dòng s n ph m chính: Master, Extra và Standard, dùng cho n i th t và ngo i th t. Ngoài sơn nư c, ng Tâm còn có các lo i sơn lót g c d u (solvent base) và g c nư c dùng cho n i, ngo i th t. M i dòng s n ph m Sơn ng Tâm u có c tính khác nhau áp ng cho t ng i u ki n môi trư ng khác nhau, phù h p v i i u ki n khí h u Vi t Nam - B t trét tư ng: B t trét tư ng Glory và Assure ng Tâm dùng trét tư ng, t o b m t ph ng trong khâu hoàn thi n tư ng xây d ng. S n ph m b t trét tư ng có kh năng ch ng n m m c, ch ng m cao, giúp b o v các công trình. - Thi t b v sinh: V i phương châm ho t ng “T t c hư ng v khách hàng”, Công ty CP S Thiên Thanh ã luôn n l c, ch ng nghiên c u tâm lý khách hàng, không ng ng c i ti n, phát tri n m u mã phù h p v i th hi u tiêu dùng. Nh ch t lư ng luôn n nh và có nh ng m u mã k t h p v i phong cách ph c v t n tình, chu áo ã giúp công ty chi m ư c tình c m c a ngư i tiêu dùng và liên t c ư c bình ch n là Hàng Vi t Nam ch t lư ng cao. - C a nh a uPVC: S n ph m c a nh a cao c p uPVC Dongtamwindow ư c s n xu t b ng máy móc, thi t b dây chuy n công ngh hi n i, c bi t là công ngh hàn thanh profile uPVC c a hãng ELUMATEC - c, ây là m t trong nh ng công o n quan tr ng nh t t o nên ch t lư ng và tính th m m cao cho s n ph m. S n ph m c a nh a cao c p uPVC Dongtamwindow hi n có nhi u ch ng lo i khách hàng l a ch n như: các lo i c a i, c a s , c a trư t và vách ngăn. - Gương soi: Gương soi Dongtamglass ư c s n xu t theo công ngh c a B - công ngh hi n i trên th gi i hi n nay i v i ngành s n xu t gương soi; vì v y s n ph m em l i s an tâm cao cho ngư i s d ng b i ch t lư ng siêu b n, cho hình nh trung th c, không méo mó; kh năng ch ng cao; phù h p v i môi trư ng nóng m t i Vi t Nam,V i i ngũ k sư thi t k năng ng, sáng t o, Dongtamglass s cung c p cho th trư ng nhi u ki u dáng p, hi n i, m u mã a d ng, phù h p v i m i không gian và ki n trúc ngôi nhà. c bi t, nhi u m u mã gương soi Dongtamglass ư c g n li n v i màu s c, hoa văn g ch lát n n hay p 10
 15. tư ng c a ng Tâm, t o nên s ng b gi a các v t li u trang trí n i th t. S k t h p này ch c ch n mang l i cho ngôi nhà b n m t phong cách sang tr ng, hi n i. - B t ng s n: hi n bao g m các h ng m c: D án KCN Thu n oB nL c Khu hành chánh ô th m i tân an – long an Nhà xư ng cho thuê Cao c cho thuê Căn h chung cư cao c p 1.2.2 Tình hình kinh doanh c a t p oàn: - Báo cáo k t qu kinh doanh c a ng Tâm t 2006 – 2009 2006 2007 2008 2009 K t qu ho t ng Doanh thu thu n 121.796,406 775.336,995 1.166.917,243 1.172.185,862 L i nhu n g p t H KD 31.133,375 165.455,993 397.461,775 422.332,976 L i nhu n thu n t H KD 10.377,564 6.795,664 53.289,802 100.366,856 L i nhu n trư c thu 12.765,34 148.553,67 55.271,289 98.964,504 L i nhu n sau thu 9.152,089 102.583,546 70.137,741 B ng cân i k toán Tài s n ng n h n 183.511,283 878.907,011 1.072.498,957 1.584.497,717 Tài s n dài h n 380.554,492 1.092.470,157 1.185.404,521 856.385,053 N ng n h n 259.285,227 811.906,98 931.617,829 1.126.280,614 N dài h n 108.429,463 249.797,114 499.272,844 490.016,767 Ngu n v n ch s h u 196.351,083 852.353,624 771.187,123 824.585,388 V n u tư c a ch s h u 680.704,85 Hàng t n kho 107.126,68 1.332.743,925 Lưu chuy n ti n t T ho t ng kinh doanh 40.045,433 74.055,893 55.437,663 92.907,21 T ho t ng u tư 128.369,216 467.813,363 316.427,176 74.189,594 T ho t ng tài chính 90.766,159 561.912,817 325.669,596 27.134,667 Lưu chuy n ti n thu n trong kỳ 2.442,376 20.043,56 46.195,243 45.852,283 (ngu n http://www.vinacorp.vn/stock/otc-dtg/ctcp-dong-tam) 11
 16. Qua báo cáo tài chính trên ta th y con s k t qu n tư ng mà ng Tâm ã làm ư c trong 5 năm tr l i ây. Tuy nhiên có s s t gi m v l i nhu n thu n trong năm 2007. Vào năm này, ng Tâm ch t 56.63% so v i k ho ch (l i nhu n sau thu t 85.49%) vì lý do v k ho ch u tư do bi n ng giá b t ng s n, bên c nh kh ng kho ng kinh t toàn c u xu t phát t M cũng nh hư ng r t l n n ho t ng kinh doanh c a t p oàn. Tuy nhiên th c ra con s trên còn l n hơn do doanh thu t các công ty con và công ty liên k t ng Tâm có v n u tư chưa ư c tính vào. - S n lư ng s n xu t và tiêu th g ch c a ng Tâm t 2000 - 2009 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 S n xu t (tri u m2) 6.25 7.56 11.13 11.25 11.55 12 13.27 14.60 15.18 17.31 Tiêu th (tri u m2) 5.11 6.37 9.83 11 9.24 10.2 11.28 11.68 13.66 16.79 Kim ng ch xu t kh u (ngàn USD) 416.65 630.52 758.19 935.45 946.70 967.54 1,070.10 1,091.50 1,135.16 1,294.08 - Bi u tăng trư ng c a g ch t 2000 – 2009 20 18 16 14 S n lư ng 12 S n xu t 10 Tiêu th 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Năm Qua bi u cho th y s phát tri n c a G ch ng Tâm khá u n, h u h t u tăng trư ng b ng ho c vư t t c tăng trư ng bình quân ngành v t li u xây d ng qua các năm. Chi m t i 15% th ph n t i th trư ng trong nư c, hi n nay G ch ng Tâm ã là thành viên c a Hi p H i G m S Xây d ng Vi t Nam, cơ quan i di n cho ngành g m s xây d ng t i Vi t Nam cung ng g n 90 tri u m2 g ch men – g ch Granite 12
 17. cho th trư ng trong nư c và xu t kh u trong ó công xu t các nhà máy c a G ch ng Tâm là 12 tri u m2/năm, g n 1/7 s n lư ng trong nư c. T năm 1996 n 2000, t c tăng trư ng c a G ch ng Tâm vào kho ng 60%; doanh s bán hàng năm 2004 c a các nhà máy t g n 900 t ng, n p ngân sách g n 50 t ng. S n ph m G ch ng Tâm ra i phù h p v m t kinh t cho ph n l n các h gia ình do giá c không quá r , cũng không quá t, th nhưng s n ph m l i luôn áp ng ư c nhu c u c a m i t ng l p khách hàng c v m u mã và ch t lư ng. V i ch trương thâm nh p th trư ng nư c ngoài tr ng i m, c bi t là ASEAN và M , ng Tâm ã thành l p và i vào v n hành n nh m t kho hàng t i Los Angeles (M ), d n t o nên nh ng s n ph m “Made in Vietnam” uy tín. Cùng 40 nhà máy s n xu t g ch t i Vi t Nam, G ch ng Tâm luôn phát huy th m nh tiên phong trong vi c tìm tòi ưa ra nh ng ch ng lo i s n ph m m i như g ch granite gi á, gi c v a c áo, v a k t h p nhi u hoa văn á thiên nhiên sáng t o, th i h n Vi t vào t ng s n ph m. T tr ng so v i ngành c a G ch ng Tâm luôn duy trì m c 15% th ph n tuy dù s lư ng các doanh nghi p kinh doanh trong lĩnh v c này cũng có cho th y ư c s c nh tranh khá kh c li t, c bi t khi có s tham gia c a các i gia g ch Ý, c ho c các doanh nghi p y s c sáng t o v m u mã c a Trung Qu c cũng gây không ít khó khăn cho G ch ng Tâm trong nh ng năm v a qua. 2. Cơ h i và thách th c iv i ng Tâm Long An Trong 10 năm qua, ngành công nghi p xây d ng Vi t Nam không ng ng phát tri n c v s lư ng, ch t lư ng và ch ng lo i m t hàng, áp ng ư c nhu c u th trư ng trong nư c và bư c u ã gi i thi u ư c ra th trư ng ngoài nư c. Trong nh ng năm g n ây, th trư ng g ch p lát Vi t Nam ư c ánh giá là phát tri n r t sôi ng và phong phú. S n ph m g ch p lát ưa vào th trư ng ngày càng a d ng v màu s c, kích c , ch ng lo i nh m áp ng t t nhu c u th hi u ngư i tiêu dùng. Nhìn các tòa cao c ang ư c xây d ng trên kh p Vi t Nam, các công trình xây d ng nhà cũng như các cơ quan hành chính, khu công nghi p l n khu vui chơi gi i trí, năm 2010 ngành xây d ng sôi ng hơn bao gi h t, d oán năm 2010 s k t thúc v i con s n tư ng trên 27% tăng trư ng. 13
 18. 2.1 Phân tích môi trư ng vĩ mô: Theo d th o, n năm 2020, Vi t Nam cơ b n tr thành nư c công nghi p theo hư ng hi n i, ti p t c t o n n t ng v ng ch c phát tri n cao hơn; t c tăng GDP bình quân 7 - 8%/năm; n năm 2020, GDP bình quân u ngư i theo giá th c t t kho ng 3.000 - 3.200 USD; thu nh p th c t c a dân cư g p kho ng 3,5 l n so v i năm 2010…D th o Chi n lư c ã l y ch chính là ti p t c y m nh công nghi p hoá, hi n i hoá và phát tri n nhanh, b n v ng; phát huy s c m nh toàn dân t c, xây d ng nư c Vi t Nam tr thành nư c công nghi p theo nh hư ng XHCN. 5 quan i m, 3 t phá 2.1.1 Các y u t v kinh t : - T ng s n ph m qu c n i (GDP): T c tăng trư ng GDP Vi t Nam t 2000 – 2009: Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 GDP (%) 6.79 6.84 7.04 7.24 8 8.4 8.2 8.5 6.2 5.3 (Ngu n: Ngân hàng Phát tri n Châu Á – ADB) Theo b ng s li u trên cho th y t c tăng trư ng Vi t Nam trong nh ng năm v a qua tăng trong giao o n 2000 – 2007, c bi t là giai o n 2004 -2007. K t cu i năm 2007, khi kh ng ho ng kinh t M x y ra, do s tham d sâu s c vào n n kinh t th gi i nên Vi t Nam không tránh kh i b nh hư ng, t c tăng trư ng GDP t 2008 s t gi m cho n t n năm 2009 hi n nay. Tuy nhiên, chính ph ã nhanh nh y ưa ra các gói kích thích kinh t , d n d n kinh t Vi t Nam nói chung và ngành v t li u xây d ng nói riêng ã có thêm ng l c h i ph c. Năm 2010 d oán GDP Vi t Nam s vào kho ng 5.3%, t c duy trì m c phát tri n c a năm 2009, và ây cũng s là nhân t tác ng tích c c n ngành v t li u xây d ng nói chung và ng Tâm nói riêng. - GPD bình quân u ngư i: GDP bình quân u ngư i t 2000 – 2009 Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 GDP/ngư i 400 420 439.5 483.1 500 638.4 725.3 834 960 1,080 (Ngu n: Ngân hàng Phát tri n Châu Á – ADP) 14
 19. Nhân t này r t có ý nghĩa i v i ngành hàng này vì nó có th cho bi t ngư i dân s chi tiêu bao nhiêu cho các s n ph m này. Theo th ng kê so v i năm 1990, hi n nay có g n 60% s h gia ình trong c nư c có m c s ng khá hơn. M c thu nh p bình quân u ngư i cũng có khuynh hư ng tăng lên trong ó m c tăng nông thôn cao hơn thành th , tuy nhiên xét v con s tuy t i thì m c tăng thu nh p gi a thành th và nông thôn còn chênh l ch l n. i u này ch ng t ti m năng th trư ng nông thôn là r t l n. Bên c nh ó, qua b ng s li u trên ta th y thu nh p bình quân u ngư i Vi t Nam tăng u n, c bi t là năm 2009 ã vư t ngư ng 1,000 USD/ngư i. Khi thu nh p tăng, nhu c u con ngư i v cu c s ng ti n nghi, ch t lư ng s tăng theo. Do ó doanh nghi p ph i t p trung vào vi c nâng cao và c i ti n s n ph m - L m phát: L m phát Vi t nam t 2000 – 2009 Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 L m phát (%) -0.6 0.8 4 3 9.4 8.4 6.6 12.6 22.97 6.88 (Ngu n: T ng c c th ng kê) Qua b ng s li u trên, nh ng năm u Vi t Nam n nh v i con s lý tư ng, tuy nhiên t 2004, có s bi n ng c a con s l m phát, và n 2007, l m phát Vi t Nam lên n 2 con s . Cùng v i s c g ng c a mình, năm 2009, ch s CPI ư c n nh m c 6.88%, và 2010 d ki n duy trì m c 7%. ây qu là thách th c i v i doanh nghi p. - Chính sách ti n t : Tr ng tâm chú ý c a chính sách ti n t là t giá. M t th i gian dài ta luôn c g ng duy trì t giá m c tăng n nh, tuy nhiên n tháng 8 năm 2010 v a qua, chính ph ã quy t nh phá giá nh ng Vi t nam nh m c i thi n cán cân thanh toán ang b thâm h t. Doanh nghi p c n có s lưu tâm v tài chính, có ư c ngu n ti n n nh ph c v cho kinh doanh. - Vi t Nam gia nh p t ch c kinh t th gi i: Trong th i gian qua, Vi t Nam ã gia nh p r t nhi u t ch c kinh t qu c t cũng như khu v c: ASEAN, ASEM, APEC, H p tác kinh t trong khuôn kh khu v c thương m i t do ASEAN – Trung Qu c, ASEAN – Hàn Qu c; Di n àn h p tác Châu Á Thái Bình Dương APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) và m i ây 15
 20. là T ch c thương m i th gi i WTO (World Trade Organization)... Th c hi n chính sách m c a, h i nh p kinh t qu c t và t do thương m i mang l i cho Vi t Nam nhi u l i ích v thương m i, m r ng kh năng thâm nh p vào th trư ng th gi i i v i hàng xu t kh u c a Vi t Nam; c i thi n cơ ch gi i quy t tranh ch p trong thương m i v i các nư c, khuy n khích u tư nư c ngòai vào Vi t Nam, và quan tr ng hơn là thúc y công cu c c i cách và phát tri n kinh t . ây cũng là ng l c quan tr ng y nhanh ti n trình c i cách kinh t , c bi t là thúc y các doanh nghi p trong nư c t s p x p l i, ch ng chuy n hư ng u tư, nâng cao trình kinh doanh, th c hi n chuy n giao công ngh tăng kh năng c nh tranh; t o ra tư duy làm ăn m i thúc y chuy n d ch cơ c u kinh t và nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh. Tuy nhiên, bên c nh nh ng cơ h i do h i nh p em l i thì Vi t Nam ph i th c hi n nh ng nghĩa v và quy t c b t bu c, trong ó có các quy nh v c t gi m thu quan và d b hàng rào phi thu quan ti n t i t do hóa thương m i. Gi m thu nh p kh u và d b hàng rào phi thu quan ng nghĩa v i vi c gi m hàng rào b o h i v i các ngành s n xu t trong nư c nói chung và ngành s n xu t VLXD nói riêng, vì v y các ngành s n xu t trong nư c s ng trư c nh ng thách th c r t l n khi không còn s b o h c a Nhà nư c. Trong h i nh p kinh t qu c t , Ngành Xây d ng ch y u tham gia vào hai lĩnh v c: Thương m i hàng hóa và Thương m i d ch v . + i v i lĩnh v c hàng hóa: các s n ph m v t li u chính c a ngành bao g m: ximăng, clinker, g ch p lát ceramic, granit, s v sinh và kính xây d ng. + i v i lĩnh v c d ch v : các d ch v liên quan n ngành bao g m: d ch v ki n trúc, d ch v tư v n k thu t, d ch v tư v n k thu t ng b , d ch v quy h ach ô th , d ch v ki n trúc c nh quan ô th , d ch v xây d ng, d ch v kinh doanh b t ng s n. * Cam k t v thu nh p kh u trong CEFT/AFTA cho nhóm các s n ph m VLXD: M t hàng 2003 2004 2005 2006 Clinker 20% 15% 10% 5% Trong ó cam k t v i Thailand 15% 5% 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản