Chuyên đề phân tích công việc_Phần 2

Chia sẻ: Bacsi Bacsi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
158
lượt xem
86
download

Chuyên đề phân tích công việc_Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề phân tích công việc_phần 2', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề phân tích công việc_Phần 2

 1. Ph n 3 B n mô tt công vi c B n mô công vi c Ch ra các nhi m v , b n ph n và trách nhi m c a m t công vi c. Nó xác nh rõ c n làm gì, t i sao làm vi c ó, làm vi c ó âu và ư c làm như th nào. Lưu ý: vi c phân b , th c hi n công vi c c a m t v trí ph i d a trên cơ s qu th i gian cho phép (gi , ngày, tháng,…) 1
 2. N i dung chính c a B n MTCV Thông tin chung. Nhi m v chính. Nhi m v ph . Quan h công tác. “Không nh ng c n làm rõ nh ng gì ang th c hi n mà quan tr ng hơn là ph i làm rõ nh ng gì c n ph i th c hi n” Nhi m v chính – Nhi m v ph “Vi c th c hi n nhi m v này có nh hư ng có Có = NV Có = NV tr c ti p n m c ích chính chính chí c a v trì công vi c trì hay không ? Không = NV Không = NV ph ph 2
 3. Sơ quan h công vi c c i m c a m t B n MTCV “T t” S p x p các nhi m v theo trình t th c hi n. B t u b ng nhi m v òi h i nhi u th i gian, trách nhi m. K t thúc v i câu “Th c hi n các nhi m v có liên quan khác theo yêu c u”. Mô t công vi c theo cách nó ph i ư c th c hi n trên th c t . S d ng các t có tính hành ng. 3
 4. B n yêu c u chuyên môn B n yêu c u chuyên môn Li t kê ki n th c, các k năng và năng l c mà m t cá nhân c n có có th hoàn thành t t công vi c (B n mô t công vi c). C th b ng các thư c o, chu n m c. Yêu c u m c thi t y u. 4
 5. Yêu c u chuyên môn theo mô hình ASK Ki n th c Knowledg K năng e Skill Thái Attitude N i dung cơ b n c a B n YCCM Yêu c u công vi c : - H c v n, hi u bi t, k năng và kinh nghi m. - Thái (khách hàng, công vi c, ng i) Yêu c u th ch t : - C g ng, n l c v th ch t. - i u ki n làm vi c. - M i nguy hi m, r i ro. 5
 6. Ví d v cách xác nh tiêu chí năng l c Công vi c Ki n K năng Thái th c (th hi n qua hành vi) Ti p c n KH nh hư ng & l p k C i m , năng ng, & Gi i thi u ho ch ch ng SP Ki n th c v Thuy t ph c T p h p & ng Liêm chính, kiên trì, & tư v n KH KH, th viên ngư i khác tinh th n ph c v trư ng Trình bày & thuy t & SP ph c Theo dõi KQ Phân tích & gi i C u ti n, sáng t o, quy t v n l c quan Các c p năng l c Cơ b n Trung c p Nâng Thành th o 1 2 cao 4 Ki n Có hi u Hi u bi t 3 Hi u bi t Hi u bi t sâu th c bi t v y v chuyên v công vi c và công vi c công vi c sâu v r ng n các công lĩnh v c liên K Làm Làm ư c Cóc vi th Có th sáng quan năng ư c công vi c hư ng t o và c i ti n công vi c không c n d n công vi c dư i s giám sát ngư i Thái Quansát giám tâm Thích thú Nhi t khác Quy t tâm tình 6
 7. Chu n hóa c p năng l c (Xác nh năng l c t i thi u) Ki n th c K năng Thái V trí 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 TP Kinh doanh 3 3 4 TP Nhân s K toán trư ng TP K thu t V t tư Chánh văn phòng Ví d minh h a phân tích năng l c ánh giá M c năng ánh giá M c năng l c l c Tiêu chí Tiêu chí Tr ng s Tr ng s Chu Th c Chu n Th c 1 2 3 n t 1 2 3 t Ki n th c K năng thương chuyên môn lư ng K năng làm vi c v i con ngư i K năng chuyên môn K năng gi i quy t K năng ho ch v n nh K năng giao ti p K năng phân tích K năng ào t o & K năng d báo kèm c p NV K năng qu n lý Thái NV 7
 8. B n tiêu chu n k tt qu công vi c B n tiêu chu n k qu công vi c B n tiêu chu n k t qu công vi c là gì ? “Là các th c o d a trên cơ s nh ng mong mu n v k t qu công vi c i v i m t v trí” “Là B n mô t công vi c ư c vi t l i dư i d ng các tiêu chu n c th ” 8
 9. ph m trù c a B n TCKQCV Ch t lư ng S lư ng /NSL Th i h n Các c p m c tiêu Công ty M Công ty Con Phòng ban, Xí nghi p. B ph n, T i Cá nhân. 9
 10. S Specific (C th , rõ ràng) M Measurable ( o lư ng ư c) A Achievable (Hoàn toàn có th t ư c) R Reality (Trên cơ s ngu n l c th c t ) T Timebound (Trong kho ng th i gian nh t nh) SMART = Nguyên t c cơ b n xây d ng m c tiêu công vi c Tiêu chí ánh giá nh tính R t khó xây d ng 100% tiêu chí ánh giá nh lư ng cho m t v trí công vi c. N u ch ánh giá nh lư ng, con ngư i có xu hư ng thiên v cá nhân. Dùng tiêu chí nh tính lo i b các y u t khách quan làm nh hư ng n k t qu công vi c. ng l c thúc y nhân viên hoàn thi n năng l c. Th hi n Văn hóa doanh nghi p. Tiêu chí nh tính c n có m i liên h nhân qu v i tiêu chí nh lư ng. 10
 11. o lư ng nh kỳ K t qu công vi c êu Thư c M c ti o K t qu Công vi c -C nh. - Hàng tháng. - Ít thay i. - Hàng quý, năm - Thay i thư ng xuyên “B ng ch ng k t qu công vi c” B ng ch ng “C NG’ NG’ B ng ch ng “M M’ • B ng bi u báo cáo, bá cá • S hài lòng, th a gi y t ch ng t . mãn. • Thay i các ngu n cá • Môi trư ng làm là l c : con ngư i, tài tà vi c. chính và thi t b chí và • … • … 11
 12. Ph n 4 12
 13. Duy trì các thông tin v công vi c 1. Xem xét tài li u. 2. Truy n t thông tin Xem xét tài li u công vi c Khi nào ph i xem xét tài B n mô tt công vi c - Khi áp d ng u trình li quy B n mô công vi c m i. B n yêu c u chuyên môn B n yêu c u chuyên môn - Có s thay i v nhân B n tiêu chu n k ttqu công vi c B n tiêu chu n k qu công vi c s . - M c tiêu chung thay i. - K t qu công vi c nh kỳ. Chính xác – Phù - Phát hi n i m không h p 13
 14. M t s phương pháp truy n t : - Lôi cu n s tham gia c a nhân viên vào quá trình phân tích công vi c. - S tay hư ng d n (t p h p các tài li u công vi c). - B n tin thông báo (website, b ng, …). - Chương trình h i nh p, tái h i nh p môi trư ng làm vi c. Ai ch u trách nhi m truy n t thông tin - Kh i xư ng. - Cung c p thông - T ch c. tin u vào, ph n - Thúc y xây h i. d ng và truy n - Th c hi n các tài thông li u. Ph trách NNL Qu n lý tr c ti p 14
 15. Thi t k l i công vi c Chuyên môn hóa công vi c. M r ng công vi c. Luân chuy n công vi c. Làm giàu công vi c. nh m c lao ng Áp d ng cho lao ng tr c ti p s n xu t ra s n ph m, d ch v . Lư ng lao ng hao phí c n thi t hoàn thành 1 ơn v s n ph m (ho c kh i lư ng công vi c) úng tiêu chu n ch t lư ng trong nh ng i u ki n t ch c k thu t nh t nh. Lư ng lao ng hao phí = th i gian làm vi c. 15
 16. 16
Đồng bộ tài khoản