intTypePromotion=1

Chuyên đề: Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản

Chia sẻ: Trần Thị Bích | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
76
lượt xem
11
download

Chuyên đề: Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

dKết cấu chuyên đề là: Giới thiệu về dịch vụ định giá BĐS, vai trò người định giá bất động sản, nguyên tắc hoạt động kinh doanh BĐS, kinh nghiệm kinh doanh BĐS,...Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề: Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản

 1. 1 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUYÊN NGÀNH ĐGTS VÀ KINH DOANH BĐS CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Phạm Văn Bình Phó Trưởng Khoa Tài chính Doanh nghiệp Phó Trưởng Bộ môn Định giá Tài sản
 2. 2 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ BĐS KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ I. I. II. II. III. III. IV. IV. V. V. VI. VI. VII. VII. Giớii Giớ Vai trò Nguyên Điều kiện Kinh Vai trò Nguyên Điều kiện Kinh Trách Trách Đạo Đạo thiệu về thiệu về của của tắc tắc kinh doanh nghiệm kinh doanh nghiệm nhiệm nhiệm đức đức dịch vụ dịch vụ ngườii hoạt động & yêu cầu của ngườ hoạt động & yêu cầu của nghề nghề nghề nghề định giá định giá định giá định giá chuyên một số định giá định giá chuyên một số nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp BĐS BĐS BĐS BĐS BĐS BĐS môn môn nước nước
 3. 3 I./ GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ BĐS ĐỊNH GIÁ LÀ MỘT NGHỀ TRONG NỀN KTTT Được mọi người cần, nhưng không thể tự làm và người ta sẵn sàng trả tiền cho những ai có thể làm tốt công việc đó; Đó đòi hỏi tính chuyên môn cao, năng lực chuyên môn là cơ sở của việc hình thành tính chuyên nghiệp; Xuất hiện các tổ chức, trong đó tập hợp những người làm công việc đó và được pháp luật cho phép…
 4. I./ GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ BĐS 1.Trước năm 1986. - Trước năm 1945: xuất hiện khá sớm nhưng chưa thành 1 nghề. - Từ 1945 – 1986: + Chức năng định giá: Bộ Vật tư. + Hầu như không có thị trường đất đai, lao động và tư liệu sản xuất chủ yếu. + Khái niệm giá cả: danh nghĩa. + Việc định giá trị tài sản theo giá thị trường không xuất hiện và không có ý nghĩa.
 5. I./ GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ BĐS 2. Giai đoạn 1986 – đến nay: - Nhu cầu định giá theo giá thị trường đã xuất hiện và ngày càng tăng: + Định giá để mua bán, thế chấp, bồi thường, tính thuế… + Định giá để phát mãi và báo cáo tài chính. + Định giá DN để CPH, sáp nhập, giao, khoán, cho thuê. + Định giá TSVH, thương hiệu và uy tín kinh doanh. - Tổ chức các đoàn đi tham quan và học tập ở nước ngoài. - Mở nhiều lớp học ngắn ngày trong nước. - Mời các chuyên gia nước ngoài giảng dạy tại Việt Nam. - Ngày 08/06/1997: Việt Nam là thành viên chính thức của AVA. - Ngày 01/06/1998: tham gia IVSC với tư cách là Thông tấn viên.
 6. 6 I./ GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ BĐS ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN (BẤT ĐỘNG SẢN) Định giá là sự ước tính về giá trị các quyền sở hữu tài sản (BĐS) cụ thể bằng hình thái tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ. Định giá là việc ước tính bằng tiền với độ tin cậy cao nhất về lợi ích mà tài sản (BĐS) có thể mang lại cho chủ thể nào đó tại một thời điểm nhất định
 7. 7 I./ GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ BĐS NHƯ VẬY, ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN (BĐS): - Là công việc ước tính. - Là hoạt động đòi hỏi tính chuyên môn. - Giá trị của tài sản được tính bằng tiền. - Xác định tại một thời điểm cụ thể. - Xác định cho một mục đích nhất định.
 8. 8 II./ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐỊNH GIÁ BĐS C¸c ®Þnh g i¸ ChuyÓn g iao the o luËt ph¸p   quyÒn s ë h÷u §Þnh g i¸ Mô c ®Ýc h ®Þnh g i¸ Tµi c hÝnh tµi s ¶n c «ng ty   bÊt ®é ng s ¶n vµ tÝn dô ng   Ph¸t triÓn B§S Cho thuª vµ ®Çu t­ the o hîp ®ång  
 9. 9 III./ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ BĐS 1. Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản - Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật Kinh doanh bất động sản. - Việc định giá bất động sản phải dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính chất, vị trí, quy mô, thực trạng của bất động sản và giá thị trường tại thời điểm định giá. - Việc định giá bất động sản phải độc lập, khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật.
 10. III./ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ 10 BĐS 2. Các nguyên tắc định giá bất động sản cơ bản Sö dông tè t nhÊt vµ hiÖu qu¶ nhÊt Cung c Çu Thay thÕ C¸c nguyªn t¾c c¬b¶n Dù kiÕn c ¸c kho¶n §ãng gãp lîi Ýc h t­¬ng lai
 11. 1 NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG TỐT NHẤT VÀ… 11 (tiếp) MỘT TÀI SẢN COI LÀ SỬ DỤNG TỐT NHẤT VÀ HIỆU QUẢ NHẤT: Tài sản được sử dụng có thể được trên thực tế; Tài sản sử dụng phải được phép về mặt pháp lý; Tài sản sử dụng phải khả thi về mặt tài chính;
 12. 12 1 NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG TỐT NHẤT VÀ HIỆU QUẢ NHẤT Cơ sở của nguyên tắc: Nội dung của nguyên tắc: Con người luôn có xu hướng tìm Mỗi tài sản có thể sử dụng vào nhiều mục đích và đưa lại các lợi cách khai thác một cách tối đa lợi ích khác nhau, nhưng giá trị chỉ ích của tài sản. được thừa nhận trong điều kiện sử dụng một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Chú ý khi vận dụng nguyên tắc trong định giá: + Phải chỉ ra các khả năng thực tế và những l ợi ích c ủa vi ệc sử d ụng đó. + Khẳng định tình huống nào là cơ hội sử dụng tốt nhất và hi ệu quả nhất.
 13. 13 2 NGUYÊN TẮC THAY THẾ Cơ sở của nguyên tắc: Nội dung của nguyên tắc: Những người mua thận trọng sẽ Giá trị của một tài sản có thể không trả nhiều tiền hơn để mua một tài sản nào đó, nếu anh ta tốn được đánh giá thông qua chi phí ít tiền hơn nhưng vẫn có thể có để có một tài sản tương đương. một tài sản tương tự như vậy. Chú ý khi vận dụng nguyên tắc trong định giá: + Phải nắm được các thông tin về giá cả hay chi phí s ản xuất c ủa các tài sản tương tự, gần với thời điểm định giá. + Nhất thiết phải được trang bị các kỹ năng về cách đi ều chỉnh s ự khác biệt giữa các loại tài sản.
 14. 14 3 NGUYÊN TẮC DỰ KIẾN CÁC KHOẢN LỢI ÍCH TƯƠNG LAI Cơ sở của nguyên tắc: Nội dung của nguyên tắc: Giá trị của một tài sản được quyết Phải dự kiến được các khoản lợi định bởi những lợi ích mà nó sẽ ích trong tương lai mà tài sản có mang lại cho người sử dụng. thể mang lại cho chủ thể làm cơ sở để ước tính giá trị tài sản. Chú ý khi vận dụng nguyên tắc trong định giá: + Phải dự kiến được những lợi ích và nhất thiết phải dựa vào các kho ản lợi ích đó để ước tính giá trị tài sản. + Phải thu thập những chứng cớ thị trường của các tài sản tương tự đ ể tiến hành so sánh, phân tích, điều chỉnh và cuối cùng là ước tính giá tr ị của tài sản.
 15. 15 4 NGUYÊN TẮC ĐÓNG GÓP Cơ sở của nguyên tắc: Nội dung của nguyên tắc: Khi kết hợp với tài sản khác thì Giá trị của một tài sản hay của một tổng giá trị của nó sẽ cao hơn bộ phận cấu thành một tài sản phụ tổng giá trị của các tài sản đơn thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt lẻ (theo lý thuyết hệ thống). của nó sẽ làm cho giá trị của toàn bộ tài sản thay đổi như thế nào. Chú ý khi vận dụng nguyên tắc trong định giá: Khi đánh giá tổ hợp tài sản không được cộng giá trị của các tài s ản riêng lẻ lại với nhau.
 16. 16 5 NGUYÊN TẮC CUNG CẦU Cơ sở của nguyên tắc: Nội dung của nguyên tắc: Căn cứ chủ yếu và phổ biến nhất của việc định giá trị tài sản là dựa Định giá một tài sản phải đặt nó vào giá trị thị trường. Giá trị thị trong sự tác động của các yếu tố trường của tài sản lại tỷ lệ thuận cung cầu. với yếu tố cầu và tỷ lệ nghịch với yếu tố cung. Chú ý khi vận dụng nguyên tắc trong định giá: Phải đánh giá được tác động của yếu tố cung cầu đối với các giao dịch trong quá khứ và dự báo ảnh hưởng của chúng trong tương lai.
 17. 17 IV./ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH & YÊU CẦU CHUYÊN MÔN 1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ định giá - Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật. - Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.
 18. 18 IV./ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH & YÊU CẦU CHUYÊN MÔN 2. Yêu cầu chuyên môn của người định giá Định giá viên phải có sự hiểu biết, kỹ năng và kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ một cách có hiệu quả theo một tiêu chuẩn chuyên nghiệp được thừa nhận. - Chấp nhận nhiệm vụ: - Sự trợ giúp từ bên ngoài: - Hiệu quả và sự nỗ lực trong công việc:
 19. 19 V./ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC 15 § an M¹ch 10 Ph¸p 5 Ai Len 0 ý % -5 1998 1999 2000 2001 2002 PhÇ Lan n -10 § øc -15 Anh N¨ m Tăng trưởng nhà ở tại một số nước châu Âu
 20. 20 V./ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC 12000000 10000000 8000000 m2 6000000 Cung CÇu 4000000 2000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tõ n¨ m 1992 - 2.000 Cung cầu về cao ốc văn phòng tại Malaysia
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2