intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề tốt nghiệp: Một số giải pháp cao chất lượng cho vay dự án đầu tư tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Chia sẻ: NGUYEN BIEN | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:112

198
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay dự án đầu tư tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trình bày các nội dung chính: lý luận chung về dự án đầu tư và cho vay dự án đầu tư; thực trạng cho vay dự án đầu tư tại SGD1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay dự án đầu tư tại SGD1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Một số giải pháp cao chất lượng cho vay dự án đầu tư tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 1. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Môc lôc Lêi më ®Çu...........................................................................................3 Ch¬ng 1 Lý luËn chung vÒ dù ¸n ®Çu t vµ cho vay dù ¸n.............6 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t theo dù ¸n..........6 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn.........................................7 3. Dù ¸n ®Çu t.......................................................................................8 3.1 Kh¸i niÖm.........................................................................................8 3.2 Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t......................................................................9 3.2.1 Theo c¬ cÊu t¸i s¶n xuÊt..............................................................9 3.2.2 Theo lÜnh vùc ho¹t ®éng...........................................................10 3.2.3 Theo giai ®o¹n ho¹t ®éng .........................................................10 3.2.4 Theo thêi gian thùc hiÖn vµ ph¸t huy t¸c dông..........................11 3.2.5 Theo ph©n cÊp qu¶n lý.............................................................11 3.2.6 Theo nguån vèn.........................................................................11 3.2.7 Theo vïng l·nh thæ.....................................................................12 4. Cho vay dù ¸n ®Çu t......................................................................12 4.1 Dù ¸n ®Çu t xin vay.......................................................................12 4.2 Quy tr×nh cho vay dù ¸n ®Èu t.....................................................12 4.3 Sù cÇn thiÕt cña viÖc cho vay dù ¸n ®Çu t.................................14 4.4 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t xin vay..................................................18 4.5 Hîp ®ång tÝn dông........................................................................20 5. Nguån vèn cho vay dù ¸n ®Çu t...................................................22 6. ChÊt lîng cho vay dù ¸n ®Çu t.....................................................23 6.1 Kh¸i niÖm.......................................................................................23 6.2 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng cho vay........................................23 6.2.1 C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh.............................................................23 6.2.2 C¸c chØ tiªu ®Þnh lîng .............................................................26 7. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng cho vay dù ¸n ®Çu t......32 7.1 Nhãm nh©n tè thuéc ng©n hµng..................................................33 7.1.1 Quy m«, c¬ cÊu, kú h¹n nguån vèn cña c¸c NHTM...................33 7.1.2 N¨ng lùc cña ng©n hµng trong viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng.................................................................................33 NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D -1-
 2. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 7.1.3 N¨ng lùc gi¸m s¸t vµ sö lý c¸c t×nh huèng cho vay cña ng©n hµng .............................................................................................................34 7.1.4 ChÝnh s¸ch tÝn dông ng©n hµng..............................................35 7.1.6 C«ng nghÖ ng©n hµng..............................................................36 7.2 Nhãm nh©n tè thuéc kh¸ch hµng..................................................36 7.2.1 Nhu cÇu ®Çu t...........................................................................36 7.2.2 Kh¶ n¨ng cña kh¸ch hµng trong viÖc ®¸p øng yªu cÇu cña ng©n hµng.....................................................................................................37 7.2.3 Kh¶ n¨ng cña kh¸ch hµng trong viÖc qu¶n lý sö dông vèn vay 39 7.3 Nhãm nh©n tè thuéc m«i trêng.....................................................40 7.3.1 m«i tr¬ng tù nhiªn.......................................................................40 7.3.2 M«i trêng kinh tÕ........................................................................40 7.3.3 M«i trêng chÝnh trÞ x· héi..........................................................41 7.3.4 M«i trêng ph¸p lý........................................................................41 7.3.5 Sù qu¶n lý cña nhµ níc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng....................41 Ch¬ng 2. Thùc tr¹ng cho vay dù ¸n ®Çu t t¹i SGDI- BIDV.............43 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ BIDV vµ SGDI...............................................43 1.1 BIDV..............................................................................................43 1.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ m« h×nh tæ chøc..................................45 1.3 Së giao dÞch 1..............................................................................46 2. Mét sè ho¹t ®éng chñ yÕu cña SGDI.............................................51 2.1 Ho¹t ®éng huy ®éng vèn..............................................................53 2.2 Ho¹t ®éng tÝn dông......................................................................55 2.3 Ho¹t ®éng dÞch vô........................................................................57 3. Thùc tr¹ng cho vay dù ¸n t¹i Së.......................................................58 3.1 T×nh h×nh cho vay.......................................................................58 3.1.1 NÒn kh¸ch hµng tiÒn vay..........................................................59 3.1.2 Doanh sè cho vay......................................................................62 3.1.3 T×nh h×nh thu nî........................................................................63 4. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng cho vay cña Së........................63 5. §¸nh gi¸ chÊt lîng cho vay dù ¸n......................................................64 NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D -2-
 3. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 5.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc..................................................................64 5.2 H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n..............................................................68 Ch¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ.............................................72 1. §Þnh híng chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña Së.......................72 1.1 §Þnh híng chung...........................................................................72 1.1.1 T¨ng cêng n¨ng lùc vÒ vèn ®Ó ®¸p õng nhu cÇu.....................73 1.1.2 N©ng cao chÊt lîng tÝn dông....................................................74 1.1.3 B¶o l·nh......................................................................................74 1.1.4 L·i suÊt........................................................................................74 1.1.5 DÞch vô vµ c«ng nghÖ ng©n hµng...........................................74 1.1.6 Biªn ph¸p tæ chøc ®iÒu hµnh....................................................75 1.2 §Þnh híng cho vay dù ¸n...............................................................76 2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m nÇng cao chÊt lîng cho vay dù ¸n.......78 2.1 Thùc hiÖn viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông mét c¸ch hîp lý.79 2.2 N©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n.........................80 2.3 Chó träng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n tríc khi cho vay.................82 2.3.1 Xem xÐt c¸c chØ tiªu c¬ cÊu vèn cña doanh nghiÖp...............82 2.3.2 Xem xÐt kh¶ n¨ng tr¶ nî cña doanh nghiÖp..............................83 2.4 §a d¹ng ho¸ c¸c ph¬ng thøc huy ®éng vèn trung, dµi h¹n............86 2.5 Tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông.............86 2.6 Ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin........................................................89 2.7 N©ng cao vai trß c«ng t¸c thanh tra kiÓm so¸t.............................90 3 KiÕn nghÞ.......................................................................................91 KÕt kuËn.............................................................................................96 Tµi liÖu tham kh¶o..............................................................................97 NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D -3-
 4. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Thùc tÕ chøng minh r»ng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc lµ qu¸ tr×nh tÊt yÕu nh»m ®a ViÖt Nam tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, quan hÖ s¶n xuÊt hîp lý phï hîp víi lùc lîng s¶n xuÊt ... lµm c¬ së ®Ó x©y dùng mét ®Êt níc d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh. Thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã, nh÷ng n¨m qua, nhÊt lµ sau h¬n 10 n¨m “§æi míi” chóng ta ®· thu ®îc nhiÒu thµnh c«ng bíc ®Çu. Tõ mét níc cã nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp l¹c hËu, ph¶i nhËp khÈu l¬ng thùc, ®· trë thµnh mét trong ba quèc gia xuÊt khÈu g¹o ®øng ®Çu thÕ giíi. Cïng víi ngµnh n«ng nghiÖp c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc kh¸c nh c«ng nghiÖp, ngo¹i th¬ng, du lÞch, ngo¹i giao ... còng ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh gãp phÇn ®a ViÖt Nam tõ mét níc cã tèc ®é t¨ng tr- ëng kinh tÕ chËm, tû lÖ l¹m ph¸t cao thµnh mét níc cã tèc ®é t¨ng tr- ëng kinh tÕ kh¸ vµ æn ®Þnh, tû lÖ l¹m ph¸t ë møc thÊp, ngµy cµng cã vÞ thÕ trong khu vùc vµ trªn trêng quèc tÕ. Tõ ®ã cho thÊy híng ®i vµ bíc ®i cña chóng ta lµ ®óng ®¾n, t¹o thÕ vµ lùc míi cho mét thêi kú ph¸t triÓn cao h¬n. Xu híng quèc tÕ ho¸ cïng ®iÒu kiÖn cô thÓ riªng ®· t¹o cho ViÖt Nam nhiÒu c¬ héi tiÕp cËn tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ c¶ vÒ mÆt kü thuËt vµ qu¶n lý ... Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®a ®Êt níc tiÕn lªn x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi th× vÉn cßn rÊt nhiÒu thö th¸ch cÇn ph¶i vît qua. Trong giai ®o¹n ®Çu thùc hiÖn CNH-H§H nhiÖm vô chñ yÕu ®îc x¸c ®Þnh lµ tËp trung c¸c nguån lùc x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®æi míi vµ n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ tõ n«ng nghiÖp l¹c hËu sang nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i víi c¬ NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D -4-
 5. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cÊu c«ng- n«ng nghiÖp, dÞch vô hîp lý, ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong níc theo c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. §Ó ®¸p øng cho nhu cÇu ®Çu t ®ã chñ yÕu vÉn ph¶i dùa vµo nguån vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n tõ hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc. Vai trß tÝn dông trung vµ dµi h¹n sÏ ®îc ph¸t huy m¹nh mÏ trong thêi gian tíi khi mµ nguån vèn tù tÝch luü cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay cßn qu¸ nhá bÐ, kh«ng thÓ ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt lµ nh÷ng ho¹t ®éng ®ßi hái khèi lîng vèn lín. Nguån vèn cÊp ph¸t tõ ng©n s¸ch rÊt h¹n hÑp, kh«ng thÓ ®Çu t dµn tr¶i cho nhiÒu lÜnh vùc mµ chñ yÕu chØ tËp trung x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ nh÷ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp lín. Nguån vèn nhµn rçi trong d©n c kh¸ dåi dµo nhng viÖc huy ®éng chóng l¹i kh«ng dÔ dµng. Trong bèi c¶nh ®ã th× viÖc c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i ph¸t huy hÕt vai trß vµ thÕ m¹nh cña m×nh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t ph¸t triÓn, gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Lµ mét trong bèn hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i lín nhÊt cña c¶ níc, ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam lu«n tù x¸c ®Þnh cho m×nh nhiÖm vô ®ãng gãp vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn chung ®ã cña ®Êt níc, chÝnh v× vËy mµ trong thêi gian qua BIDV vµ Së giao dÞch 1 ®· cã nhiÒu nç lùc trong viÖc më réng ho¹t ®éng tÝn dông nãi chung vµ tÝn dông chung dµi h¹n nãi riªng nh»m ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu vèn cho c¸c doanh nghiÖp qua ®ã gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu chung cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn nÕu nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan r»ng bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc ®· ®¹t ®îc th× ho¹t ®éng tÝn dông chung dµi h¹n cña BIDV vµ SGD vÉn cha thùc sù t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng thùc sù cña m×nh. Trong khi rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®ang thùc sù thiÕu vµ cÇn vèn th× b¶n th©n SGD l¹i ®ang thõa vèn kh«ng thÓ gi¶i ng©n ®Æc biÖt lµ ngo¹i tÖ. XuÊt ph¸t tõ NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D -5-
 6. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thùc tÕ ®ã em chän ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p cao chÊt lîng cho vay dù ¸n ®Çu t t¹i Së giao dÞch1 ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam”. Bè côc ®Ò tµi gåm ba ch¬ng: * Ch¬ng 1. Lý luËn chung vÒ dù ¸n ®Çu t vµ cho vay dù ¸n ®Çu t. * Ch¬ng 2. Thùc tr¹ng cho vay dù ¸n ®µu t t¹i SGD1 Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam. * Ch¬ng 3. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho vay dù ¸n ®Çu t t¹i SGD1. Do kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn nh÷ng khÝa c¹nh mµ ®Ò tµi ®Ò cËp tíi trong chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Víi tinh thÇn thùc sù cÇu thÞ, em mong r»ng sÏ nhËn ®îc nh÷ng gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy c«, anh chÞ ®ang c«ng t¸c trong ngµnh ng©n hµng ®Ó em cã thÓ n©ng cao tr×nh ®é lý luËn còng nh nhËn thøc cña m×nh. Cuèi cïng, em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi TS. TrÇn ThÞ Hµ ngêi ®· trùc tiÕp híng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, cïng c¸c anh chÞ c¸n bé Phßng tÝn dông1 së giao dÞch BIDV ®· tËn t×nh gióp ®ì trong thêi gian thùc tËp t¹i ®©y. Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2003. NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D -6-
 7. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ch¬ng1: lý luËn chung vÒ dù ¸n ®Çu t vµ cho vay dù ¸n ®Çu t. 1. Sự cần thiết phải tiến hành các hoạt động đầu tư theo dự án Hoạt động đầu tư (gọi tắt là đầu tư) là quá trình sử dụng các nguồn lực về tài chính, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các tài s ản v ật ch ất khác nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp tái sản xuất giản đơn và tái sản xu ất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế nói chung, c ủa đ ịa phương, của ngành, của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội nói riêng. Hoạt động đầu tư trực tiếp tái sản xuất cơ sở vật chất kỹ thuật nói trên được gọi là đầu tư phát triển. Đó là một quá trình có thời gian kéo dài trong nhiều năm với số lượng các nguồn lực được huy động cho t ừng công cuộc đầu tư khá lớn và nằm khê đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư. Các thành quả của loại đầu tư này cần và có th ể được s ử d ụng trong nhiều năm đủ để các lợi ích thu được tương ứng và lớn h ơn các ngu ồn l ực đã bỏ ra. Chỉ có như vậy công cuộc đầu tư mới được coi là có hiệu quả. Nhiều thành quả của đầu tư có giá trị sử dụng rất lâu,hàng trăm năm, hàng nghìn năm như các công trình kiến trúc cổ ở nhiều nước trên thế giới. Khi các thành quả của đầu tư là các công trình xây dựng hoặc c ấu trúc hạ tầng như nhà máy, hầm mỏ, các công trình thuỷ đi ện, các công trình thuỷ lợi, đường xá, cầu cống, bến cảng...thì các thành quả này sẽ ti ến hành hoạt động của mình ngay tại nơi chúng được tạo ra. Do đó, s ự phát huy tác dụng của chúng chịu nhiều ảnh hưởng của các điều kiện kinh t ế, t ự nhiên, xã hội nơi đây. Để đảm bảo cho mọi công cuộc đầu tư phát triển được ti ến hành thuận lợi, đạt mục tiêu mong muốn, đem lại hiệu quả kinh tế - xã h ội cao NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D -7-
 8. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thì trước khi bỏ vốn phải tiến hành và làm tốt công tác chuẩn bị. Có nghĩa là phải xem xét, tính toán toàn diện các khía cạnh kinh tế - kỹ thuật, đi ều ki ện tự nhiên, môi trường xã hội, pháp lý...có liên quan đến quá trình đầu tư, đ ến sự phát huy tác dụng và hiệu quả đạt được của công cuộc đ ầu t ư, ph ải d ự đoán các yếu tố bất định (sẽ xảy ra trong suốt quá trình kể từ khi th ực hi ện đầu tư cho đến khi các thành quả của hoạt động đầu tư kết thúc sự phát huy tác dụng theo dự kiến trong dự án) có ảnh h ưởng đến s ự thành b ại c ủa công cuộc đầu tư. Mọi sự xem xét, tính toán và chuẩn bị này đ ược th ể hi ện trong dự án đầu tư. thực chất của sự xem xét, tính toán và chuẩn b ị này chính là lập dự án đầu tư. Có thể nói, dự án đầu tư được soạn thảo tốt là kim chỉ nam, là cơ sở vững chắc, tạo tiền đề cho công cuộc đầu tư đạt hiệu quả kinh tế - xã hội mong muốn. 2. §ặc điểm hoạt động đầu tư phát triển Đầu tư phát triển là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động và trí tuệ để xây dựng, sửa ch ữa nhà cửa và cấu trúc hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và l¾p đặt chúng trên nền bệ, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện chi phí th ường xuyên gắn liền với sự hoạt động của các tài sản này nhằm duy trì tiềm lực hoạt động của các cơ sở đang tồn tại và tạo tiềm lực mới cho nền kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao đời sống mọi thành viên trong xã hội. Hoạt động đầu tư phát triển có các đặc điểm khác biệt với các loại hình đầu tư khác là : - Hoạt động đầu tư phát triển đòi hỏi một số vốn lớn và để nằm khê đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư, đây là cái giá ph ải tr ả khá lớn của đầu tư phát triển. NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D -8-
 9. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Thời gian để tiến hành một công cuộc đầu tư cho đến khi các thành quả của nó phát huy tác dụng thường đòi hỏi nhiều năm tháng v ới nhiều khả năng xảy ra biến động. - Thời gian cần hoạt động để có thể thu hồi vốn đã bỏ ra đối với các cơ sử vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh thường đòi h ỏi nhiều năm tháng và do đó không tránh khỏi sự tác động hai mặt tích cực và tiêu cực của các yếu tố không ổn định về tự nhiên, xã h ội, chính trị, kinh tế... - Các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển có giá trị s ử d ụng lâu dài nhiều năm, có khi hàng trăm, hàng ngàn năm và thậm chí tồn t ại vĩnh viễn như các công trình kiến trúc nổi tiếng th ế giới ( Kim tự tháp cổ Ai Cập, Nhà thờ La Mã, Vạn Lý Trường Thành, Ăngco vát...). Điều này nói lên giá trị lớn lao của các thành quả đầu tư phát triển. - Các thành quả của hoạt động đầu tư là các công trình xây dựng sẽ hoạt động ở ngay nơi mà nó được tạo dựng nên. Do đó các đi ều ki ện địa hình tại đó có ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện đầu tư và cũng như tác dụng sau này của các kết quả đầu tư. - Mọi thành quả và hậu quả của quá trình thực hiện đầu t ư ch ịu nhi ều ảnh hưởng của các yếu tố không ổn định theo thời gian và đi ều ki ện địa lý của không gian. 3. Dự án đầu tư 3.1. Khái niệm Tầm quan trọng của hoạt động đầu tư, đặc điểm và sự ph ức tạp về mặt kỹ thuật, hậu quả và hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội của hoạt động đầu tư đòi hỏi để tiến hành một công cuộc đầu tư phải có s ự chuẩn b ị c ẩn thận và nghiêm túc. Sự chẩn bị này được thể hiện ở việc soạn th ảo các dự NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D -9-
 10. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp án đầu tư. Có nghĩa là mọi công cuộc đầu tư phải được thực hiện theo d ự án thì mới đạt hiệu quả mong muốn. Dự án đầu tư có thể được xem xét từ nhiều góc độ. V ề m ặt hình thức, dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống cấc hoạt động và chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. Trên góc độ quản lý, dự án đầu tư là một công cụ quản lý vi ệc s ử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh t ế - xã h ội trong một thời gian dài. Trên góc độ kế hoạch hoá, dự án đầu tư là một công cụ th ể hiện k ế hoạch chi tiết của một công cụ đầu tư sản xuất kinh doanh, phát tri ển kinh tế xã hội, làm tiền đề cho các quyết định đầu tư và tài tr ợ. D ự án đ ầu t ư là một hoạt động kinh tế riêng biệt nhỏ nhất trong công tác kế hoạch hoá n ền kinh tế nói chung. Xét về mặt nội dung, dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt đ ộng có liên quan đến nhau được kế hoạch hoá nhằm đạt các mục tiêu đã định bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định thông qua vi ệc sử dụng các nguồn lực nhất định. 3.2. Phân loại dự án đầu tư. 3.2.1. Theo cơ cấu tái sản xuất. Dự án đầu tư được phân thành dự án ®ầu tư theo chiều rộng và dự án đầu tư theo chiều sâu. Trong đó đầu tư chiều rộng có vốn lớn đ ể khê đọng lâu, thời gian thực hiện đầu tư và thời gian c ần hoạt đ ộng đ ể thu h ồi đủ vốn lâu, tính chất kỹ thuật phức tạp, độ mạo hiểm cao. Còn đ ầu t ư theo chiều sâu đòi hỏi khối lượng vốn ít hơn, thời gian thực hiện đầu tư không lâu và độ mạo hiểm ít hơn so với đầu tư theo chiều rộng. NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D - 10 -
 11. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3.2.2. Theo lĩnh vực hoạt động trong xã hội của dự án đầu tư Có thể chia thành dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, d ự án đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật, dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ( kỹ thật và xã hội )...Hoạt động của các dự án đầu tư này có quan h ệ t ương hỗ lẫn nhau. Chẳng hạn các dự án đầu tư phát triển khoa học và cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho các dự án đầu tư phát triển s ản xuất kinh doanh đ ạt hiệu quả cao, đến lượt mình các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh lại tạo tiềm lực cho các dự án đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng và các dự án đầu tư khác. 3.2.3. Theo giai đoạn hoạt động của các dự án đầu tư trong quá trình tái sản xuất xã hội Có thể phân loại các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh thành dự án đầu tư thương mại và dự án đầu tư sản xuất : - Dự án đầu tư thương mại là loại dự án có thời gian th ực hiện đầu t ư và hoạt động của các kết quả đầu tư để thu hồi vốn đầu tư ng ắn, tính chất bất định không cao lại dễ dự đoán với độ chính xác cao. - Dự án đầu tư sản xuất là loại dự án có thời gian hoạt động dài h ạn ( 5, 10, 20 năm hoặc lâu hơn ) vốn đầu t ư l ớn, thu h ồi ch ậm, đ ộ m ạo hiểm cao, tính chất kỹ thật phức tạp, chịu tác động của nhi ều y ếu tố bất định trong tương lai không thể dự đoán hết cũng như dự đoán chính xác ( về nhu cầu, giá cả đầu vào và đầu ra, cơ chế chính sách, tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật...). Trên thực tế người có tiền thích đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thương mại. Tuy nhiên trên giác độ xã hội hoạt động của loại đầu tư này không tạo ra của cải vật chất cụ thể một cách trực tiếp, nh ững giá tr ị tăng thêm do hoạt động của dự án đầu tư thương mại chỉ là sự phân phối lại thu NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D - 11 -
 12. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nhập giữa các ngành, các địa phương, các tầng lớp dân cư trong xã h ội. Do đó, trên giác độ điều tiết kinh tế vĩ mô, nhà nước cần thông qua các c ơ ch ế chính sách của mình nhằm hướng dẫn, khuyến khích các nhà đầu t ư không chỉ đầu tư vào lĩnh vực thương mại mà còn đầu tư cả vào lĩnh v ực s ản xuất, theo các định hướng và mục tiêu đã dự kiến trong chi ến l ược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 3.2.4. Theo thời gian thực hiện và phát huy tác dụng đ ể thu h ồi vốn Ta có thể chia các dự án đầu tư thành dự án đầu tư ngắn h ạn (các d ự án đầu tư thương mại) và dự án đầu tư dài hạn (các dự án đầu t ư s ản xu ất, đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng...). 3.2.5. Theo phân cấp quản lý Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng được ban hành theo ngh ị đ ịnh 52/1999/NĐ-CP ngày 08/08/1999 của Thủ tướng Chính phủ phân chia các dự án thành 3 nhóm A, B, C tuỳ theo tính chất và quy mô của dự án. Trong đó nhóm A do thủ tướng Chính phủ quyết định; nhóm B và C do Bộ trưởng, thủ trưởng có quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND c ấp t ỉnh và thành phố trực thuộc TW quyết định. 3.2.6.Theo nguồn vốn Dựa vào nguồn vốn, dự án đầu tư được phân chia thành : - Dự án đầu tư có vốn huy động trong nước (vốn tích lu ỹ c ủa ngân sách, của doanh nghiệp, từ tiền tiết kiệm của dân cư...). - Dự án đầu tư có vốn huy động từ nước ngoài (vốn đầu tư trực tiếp, viện trợ, đầu tư gián tiếp...). NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D - 12 -
 13. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Việc phân loại này cho thấy tình hình huy động vốn t ừ mỗi ngu ồn và vai trò của mỗi nguồn đối với sự phát triển kinh tế - xã h ội của từng ngành, từng địa phương và toàn bộ nền kinh tế. 3.2.7. Theo vùng lãnh thổ (theo tỉnh, theo vùng kinh tế) Cách phân loại này cho thấy tình hình đầu tư của từng vùng kinh tế, từng tỉnh và ảnh hưởng của đầu tư đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương. Ngoài ra, trong thực tế để đáp ứng yêu cầu quản lý và nghiên c ứu kinh tế, người ta còn phân chia dự án đầu tư theo quan h ệ s ở h ữu, theo quy mô và nhiều tiêu thức khác. 4. Cho vay dự án đầu tư Cho vay dự án đầu tư là một dạng cho vay trung và dài h ạn ch ủ y ếu nhất của các ngân hàng thương mại. Đó là việc các ngân hàng thương mại hỗ trợ các khách hàng có đủ nguồn lực tài chính thực hi ện các d ự đ ịnh đ ầu tư mà thời gian thu hôi vốn đầu tư vượt quá 12 tháng. 4.1. Dự án đầu tư xin vay Dự án đầu tư của khách hàng là một bộ phận quan trọng trong tổng thể các dự án đầu tư của nền kinh tế quốc dân. Quy mô của chúng có th ể lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào mục tiêu đầu tư của chúng. Tuy nhiên, mỗi dự án đầu tư của khách hàng phải là một công trình nghiên cứu khoa h ọc có m ục tiêu cụ thể và có tính khả thi cao, đưa ra được những luận chứng kinh tế - kỹ thuật xác đáng, nêu lên một cách cụ thể lượng vốn đầu tư cần có, các nguồn tài chính bù đắp thích hợp, đề xuất được nh ững gi ải pháp th ực hi ện dự án tối ưu. NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D - 13 -
 14. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Dự án đầu tư xin vay của các ngân hàng thương mại ngoài những tố chất chung trên đây còn cần thêm đặc trưng sinh lời phù h ợp v ới chính sách phát triển kinh tế - xã hội và pháp luật của Nhà nước. 4.2.Quy tr×nh cho vay dù ¸n ®Çu t Gièng nh cho vay ng¾n h¹n, chu kú cho vay dù ¸n ®Çu t ®èi víi c¸c kh¸ch hµng ®îc b¾t ®Çu b»ng viÖc xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh cho vay, sau ®ã lµ gi¶ ng©n vèn, theo dâi nî vay vµ kÕt thóc b»ng viÖc thu nî gèc vµ l·i. Chu kú cho vay dù ¸n ®Çu t còng cã thÓ diÔn ®¹t b»ng s¬ ®å:( T-T’). Dùa trªn ®Ò xuÊt vay dù ¸n ®Çu t cña kh¸ch hµng vay, ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i xem xÐt trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ ®a ra quyÕt ®Þnh tõ chèi hay chÊp nhËn cho vay. §Ò xuÊt vay vèn dù ¸n ®Çu t cña kh¸ch hµng ®îc hîp thøc ho¸ b»ng c¸c tµi liÖu nh: ®¬n xin vay; hå s¬ ph¸p lý chøng minh t c¸ch ph¸p nh©n vµ vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu; hå s¬ t×nh h×nh tµi chÝnh 2 n¨m tríc khi ®Ò xuÊt vay vµ cña 2 quý trong n¨m ®Ò xuÊt vay; c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t xin vay (luËn chøng kinh tÕ – kü thuËt; b¶n phª duyÖt luËn chøng kinh tÕ kü thuËt cña cÊp cã thÈm quyÒn; c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn cung øng vËt t thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu, tiªu thô s¶n phÈm; c¸c giÊy tê liªn quan ®Õn tµi s¶n thÕ chÊp hoÆc cÇm cè...). ViÖc chÊp nhËn hay tõ chèi cho vay mét dù ¸n ®Çu t cña kh¸ch hµng ph¶i dùa vµo thÈm tra c¸c mÆt nh t c¸ch ph¸p nh©n; møc vèn tham gia cña ®¬n vÞ vay vèn; t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh; t×nh h×nh c«ng nî, ®ång thêi ph¶i xem xÐt môch ®Ých kinh tÕ x· héi, kh¶ n¨ng thùc thi, nguån cung cÊp nguyªn liÖu, nguån nh©n lùc, híng tiªu NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D - 14 -
 15. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thô s¶n phÈm, hiÖu qu¶ kinh tÕ, kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn vay cña dù ¸n... Khi xem xÐt, thÈm ®Þnh vµ ®i ®Õn quyÕt ®Þnh chÊp nhËn hay tõ chèi cho vay mét dù ¸n ®Çu t cña kh¸ch hµng ph¶i qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c: Phï hîp víi nguån vèn cña ng©n hµng cho vay, nghÜa lµ kh«ng vît qu¸ kh¶ n¨ng nguån vèn hiÖn cã vµ sÏ huy ®éng ®îc kh¶ dÜ dïng vµo cho vay trung vµ dµi h¹n cña b¶n th©n ng©n hµng cho vay; phï hîp víi quyÒn ph¸n quyÕt cho vay trung, dµi h¹n mµ ng©n hµng cÊp trªn dµnh cho gi¸m ®èc ng©n hµng ®ã trong lÜnh vùc cho vay trung vµ dµi h¹n, phï hîp víi chÝnh s¸ch u tiªn trong ®Çu t vµ c¬ cÊu ®Çu t ®· ®îc quy ®Þnh. Trêng hîp chÊp nhËn cho vay do kÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t xin vay, ng©n hµng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n quy ®Þnh ®Ó kh¸ch hµng vay kÞp thêi ®Õn ng©n hµng lËp hå s¬ nhËn nî. Trêng hîp tõ chèi ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do ®Ó kh¸ch hµng biÕt. Hå s¬ thô lý cho vay dù ¸n ®Çu t cña kh¸ch hµng chÝnh lµ hîp ®ång tÝn dông ®îc ký kÕt gi÷a ng©n hµng cho vay vµ kh¸ch hµng. Trong hîp ®ång nµy ph¶i x¸c ®Þnh râ ®èi tîng vay, møc vay, thêi h¹n vay, l·i xuÊt, kÕ ho¸ch tr¶ nî, b¶o ®¶m tiÒn vay, quyÒn vµ nghÜa vô cña bªn cho vay... Dùa vµo møc cho vay ghi trªn hîp ®ång tÝn dông ng©n hµng cho vay tæ chøc viÖc gi¶i ng©n, tøc lµ ph¸t tiÒn vay ®Ó kh¸ch hµng vay sö dông tiÒn vay vµo viÖc thùc thi dù ¸n ®Çu t xin vay. TiÒn cho vay ®îc ng©n hµng cho vay ph¸t ra theo tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t xin vay, ®îc ph¶n ¸nh kÞp thêi vµ chÝnh x¸c vµo tµi kho¶n cho vay, khÕ íc vay nî vµ c¸c chøng tõ hîp lÖ kh¸c. NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D - 15 -
 16. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ng©n hµng cho vay theo dâi chÆt chÏ tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t xin vay cho ®Õn khi dù ¸n ®Çu t kÕt thóc vµ c¸c c«ng tr×nh cña dù ¸n ®îc ®a vµo thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, kh¸ch hµng vay tr¶ xong nî cho ng©n hµng cho vay kÓ c¶ nî gèc vµ l·i. 4.3.Sù cÇn thiÕt cña viÖc cho vay c¸c dù ¸n ®Çu t XÐt vÒ mÆt b¶n chÊt, viÖc cho vay dù ¸n ®Çu t ®· lµm n¶y sinh mét mèi quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, mèi quan hÖ nµy chØ ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn dùa trªn nguyªn t¾c cïng cã lîi. Nh vËy cã thÓ nãi viÖc tham gia vµo quan hÖ tÝn dông nµy lµ hoµn toµn tù nguyÖn vµ nã ®em l¹i lîi Ých cho c¶ ®«i bªn. MÆt kh¸c, ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp (nh÷ng kh¸ch hµng thêng xuyªn vµ chñ yÕu) lµ hai chñ thÓ quan träng hµng ®Çu trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, viÖc n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hai chñ thÓ nµy ch¾c ch¾n sÏ cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi sù ph¸t triÓn chung cña toang bé nÒn kinh tÕ. Nh vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng viÖc më réng quy m« vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay dù ¸n ®Çu t lµ cÇn thiÕt vµ kh¸ch quan, nã ®em l¹i nh÷ng lîi Ých nhÊt ®Þnh cho c¶ ba chñ thÓ : Ng©n hµng (ngêi cho vay); doanh nghiÖp (ngêi ®i vay) vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n. §èi víi ng©n hµng, trong c¸c tµi s¶n cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i th× kho¶n môc cho vay bao giê còng chiÕm tû träng cao nhÊt vµ lµ kho¶n môc mang l¹i thu nhËp chñ yÕu cho ng©n hµng. Thu nhËp tõ tiÒn cho vay thÓ hiÖn díi d¹ng l·i tiÒn vay vµ phô thuéc chñ yÕu vµo thêi h¹n cña kho¶n vay. Thêi h¹n cho vay cµng dµi th× l·i suÊt cµng cao vµ do ®ã thu nhËp cña ng©n hµng cµng lín. ChÝnh v× vËy nÕu c¸c ng©n hµng cã thÓ më réng cho vay nhÊt lµ cho vay trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t th× sÏ cã ®iÒu kiÖn kiÕm lêi nhiÒu h¬n. Tuy NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D - 16 -
 17. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nhiªn còng ph¶i nãi thªm r»ng c¸c kho¶n cho vay cã thêi h¹n cµng dµi th× cµng tiÒm Èn mét tû lÖ rñi ro cao vµ ®ã lµ lý do v× sao khi më réng quy m« c¸c ng©n hµng thêng chó träng ®Õn viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông còng nh hiÖu qu¶ dù ¸n. Kh«ng chØ cã vËy, viÖc ®¸p øng tèt nhu cÇu cña c¸c kh¸ch hµng còng lµ mét thø vò khÝ c·nh tranh lîi h¹i cña c¸c ng©n hµng. Kh¶ n¨ng më réng c¸c kho¶n vay dµi h¹n cßn thÓ hiÖn tiÒm lùc vèn cña ng©n hµng, chÊt lîng tÝn dông cao phÇn nµo thÓ hiÖn n¨ng lùc qu¶n lý, n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸n bé vµ nh©n viªn ng©n hµng. ®ång thêi viÖc më réng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®Æc biÖt lµ víi c¸c dù ¸n ®Çu t xin vay cña c¸c doanh nghiÖp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh tÝn dông ng¾n h¹n còng nh c¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c bëi khi ®îc vay vèn c¸c doanh nghiÖp sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt ®iÒu ®ã khiÕn cho nhu cÇu vèn lu ®éng l¹i t¨ng cao vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng nh dÞch vô thanh to¸n, b¶o l·nh, t vÊn... còng sÏ t¨ng lªn ch¾c ch¾n ®Þa chØ ®Çu tiªn mµ kh¸ch hµng t×m ®Õn chÝnh lµ ng©n hµng vµ ng©n hµng ®· cho hä vay v½n lµ sù lùa chän ®îc u tiªn nhÊt. §èi víi doanh nghiÖp: Trong mçi nÒn kinh tÕ nhu cÇu vay vèn cña c¸c doanh nghiÖp lu«n lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch. C¸c doanh nghiÖp míi ®îc thµnh lËp th× cÇn vèn ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt; nhµ xëng; kho b·i.. , mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®¸p øng mét phÇn vèn lu ®éng. C¸c doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng th× lu«n cã nhu cÇu ®æi míi trang thiÕt bÞ; n©ng cao tr×nh ®é khoa häc, c«ng nghÖ; t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh; më réng s¶n xuÊt khi gÆp c¬ héi thuËn lîi. §Æc biÖt khi c¸c c¬ héi ®Çu t cã kh¶ n¨ng mang l¹i hiÖu qu¶ kÓ c¶ trong thêi ®iÓm tríc m¾t còng nh l©u dµi th× mét nguån vèn lín vµ æn ®Þnh sÏ trë nªn NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D - 17 -
 18. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hÕt søc cÇn thiÕt. TÝn dông ng©n hµng lu«n s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu cÊp thiÕt Êy bëi nã cã nh÷ng uy ®iÓm mµ c¸c nguån vèn kh¸c nh ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu... kh«ng cã ®îc. - Tríc hÕt viÖc sö dông nguån vèn tÝn dông ng©n hµng cho phÕp më réng quy m« s¶n xuÊt trong khi vÉn ®¶m b¶o quyÒn kiÓm so¸t ®èi víi doanh nghiÖp cña m×nh. §iÒu nµy sÏ kh«ng thÓ cã ®îc nÕu nhµ kinh doanh thùc hiÖn biÖn ph¸p ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó huy ®éng vèn, khi ®ã quyÒn lùc sÏ ®îc san sÎ cho c¸c cæ ®«ng míi. ViÖc huy ®éng b»ng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã thÓ kh¾c phôc ®îc nhîc ®iÓm nµy song l¹i vÊp ph¶i mét vÊn ®Ò quan träng kh¸c ®ã lµ sù kÐm linh ho¹t, khi c¬ héi kinh doanh xuÊt hiÖn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i nhanh chãng chíp lÊy song viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®ßi hái nhiÒu thñ tôc vµ ®iÒu kiÖn kh¾t khe nªn mÊt nhiÒu thêi gian vµ cã thÓ ®Ó lì mÊt c¬ héi tèt. TÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò trªn cã thÓ ®îc kh¾c phôc nÕu doanh nghiÖp sö dông nguån vèn tÝn dông ng©n hµng. - Mét u ®iÓm n÷a cña nguån vèn tÝn dông ng©n hµng so víi viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu lµ khi sö dông nguån vèn nµy doanh nghiÖp sÏ tr¸nh ®îc c¸c chi phÝ ph¸t sinh nh : chi phÝ ph¸t hµnh; chi phÝ b¶o l·nh; ®¨ng ký chøng kho¸n...H¬n n÷a, cã nh÷ng doanh nghiÖp, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ nhá cã thÓ sÏ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu. §èi víi nÒn kinh tÕ: NÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia trong thêi kú nµo còng cÇn cã nguån vèn phôc vô ®Çu t ph¸t triÓn. Sù tham gia cña vèn tÝn dông ng©n hµng sÏ gãp phÇn gi¶m nhÑ g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch Nhµ níc, h¬n thÕ n÷a hiÖu qu¶ ®¹t ®îc cña c¸c dù ¸n ®Çu t còng NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D - 18 -
 19. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp sÏ cao h¬n bëi lÏ khi cho vay mét trong nh÷ng yªu cÇu ®Çu tiªn mµ ng©n hµng ®Æt ra lµ an toµn. ChÝnh v× vËy mµ ®èi víi mçi dù ¸n xin vay, ng©n hµng ph¶i xem xÐt rÊt kü tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi. MÆt kh¸c kh«ng gièng nh nguån vèn cÊp ph¸t tõ ng©n s¸ch nhµ níc, nguån vèn tÝn dông ng©n hµng ®îc gi¶i ng©n dùa trªn nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i, do ®ã ngêi ®i vay sÏ ph¶i tÝnh to¸n lµm sao ®Ó cã thÓ sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. §©y chÝnh lµ ®iÓm u viÖt cña nguån vèn tÝn dông ng©n hµng so víi nguån vèn cÊp ph¸t tõ ng©n s¸ch nhµ níc. Trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam hiªn nay, nhiÖm vô C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt XHCN ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ®Æt lªn hµng ®Çu. Néi dung chÝnh cña c«ng cuéc nµy lµ tËp trung vèn x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®æi míi n©ng cao tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ; m¸y mãc, trang thiÕt bÞ tïng bíc chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ n«ng nghiÖp l¹c hËu sang nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i víi c¬ cÊu c«ng – n«ng nghiÖp vµ dÞch vô hîp lý, ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong níc theo c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Nguån vèn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t ®ã bao gåm: Nguån do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp, nguån tù tÝch luü cña c¸c doanh nghiÖp, nguån huy ®éng tõ d©n c, tÝn dông ng©n hµng, huy ®éng trªn thÞ trêng chøng kho¸n vµ nguån vèn viÖn trî tõ níc ngoµi. Trong ®ã tÝn dông ng©n hµng ®ang lµ nguån cung cÊp vèn chñ yÕu cho c¸c dù ¸n phôc vô ®Çu t ph¸t triÓn bëi lÏ nguån vèn tù tÝch luü cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp níc ta hiÖn nay ®Òu qu¸ nhá bÐ, kh«ng thÓ ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; Trong khi ®ã nguån vèn cÊp ph¸t tõ ng©n s¸ch l¹i kh¸ h¹n hÑp vµ ph¶i ®Çu t dµn tr¶i NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D - 19 -
 20. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp trªn nhiÒu lÜnh vùc; C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ®Çu t trùc tiÕp vµo c¸c doanh nghiÖp l¹i vÉn cßn míi l¹ ®èi víi ®¹i bé phËn c«ng chóng... 4.4.ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t xin vay ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ mét m¾t xÝch quan träng trong quy tr×nh cho vay dù ¸n ®Çu t. Thùc chÊt cña nã lµ dïng mét sè kü thuËt ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ toµn bé c¸c vÊn ®Ò, c¸c ph¬ng tiÖn tr×nh bµy trong dù ¸n theo mét sè tiªu chuÈn kinh tÕ kü thuËt vµ theo mét tr×nh tù hîp lý chÆt chÏ nh»m rót ra nh÷ng kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ gi¸ trÞ cña dù ¸n, tõ ®ã quyÕt ®Þnh cho vay ®óng møc, ch¾c ch¾n mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ dù ®Þnh. §èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i viÖc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t xin vay cã thÓ dùa vµo kÕt qu¶ thÈm ®Þnh cña c¸c tæ chøc thÈm ®Þnh chuyªn nghiÖp nhµ níc hay d©n lËp. Trong trêng hîp nµy, tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng lµ ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n ®îc thùc hiÖn bëi mét tæ chøc thÈm ®Þnh nµo ®ã. Trong trêng hîp dù ¸n ®Çu t xin vay cì võa vµ nhá, thêi h¹n thu håi vèn kh«ng qu¸ 5 n¨m, ng©n hµng ph¶i tù thùc hiÖn thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t xin vay. Dï t¸i thÈm ®Þnh hay tù thÈm ®Þnh th× ng©n hµng còng ®Òu cÇn ®Õn ®éi ngò c¸n bé tÝn dông ®ñ n¨ng lùc ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t xin vay vµ tõ ®ã ®a ra kÕt luËn chÊp nhËn hay tõ chèi tµi trî ®èi víi dù ¸n ®Çu t xin vay. Muèn thÈm ®Þnh hay t¸i thÈm ®Þnh mét dù ¸n ®Çu t xin vay cã kÕt qu¶ mong muèn ph¶i tu©n thñ quy tr×nh thÈm ®Þnh, nghÜa lµ ph¶i ®i tõ kh©u thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t, xö lý th«ng tin b»ng nh÷ng ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh nhÊt ®Þnh vµ ®i ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ vµ x¸c ®¸ng ®îc ghi trong tê tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D - 20 -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2