Chuyên đề tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm Quản lý giao việc trên môi trường Web

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
66
lượt xem
16
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm Quản lý giao việc trên môi trường Web

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần mềm với các chức năng nhằm chuyển giao quản lý thủ công sang quản lý tin học hiện đại, mà không làm biến đổi quy trình quản lý công việc hiện tại. Phần mềm được triển khai trên nền tảng web, nhằm hỗ trợ việc quản lý từ xa cho người sử dụng, phần mềm được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình ASP.NET - một ngôn ngữ lập trình thông dụng, được sử dụng rộng rãi trong làng công nghệ ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm Quản lý giao việc trên môi trường Web

art" BO GIAO DVC VA DAO TAO<br /> <br /> ?<br /> <br /> TRUONG DA1 HQC THANG LONG<br /> <br /> THAN° LONG<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> CHUYEN DE TOT NGHIEP<br /> <br /> tai:<br /> <br /> dun Phan mem Quin ly Giao viac tren moi<br /> truirng Web<br /> <br /> Gido vien htilmg an:<br /> <br /> Nguyen Dire Din — BO mon Tin hue<br /> Sinh vien thus hien:<br /> Holing Minh Lmyng — Al2741<br /> <br /> Hi NOi - 2013<br /> <br /> CUM: My dung<br /> <br /> plain mem Quin ly giao vitc wen rndi trubng Web<br /> <br /> Myc Lye<br /> Chuang 1. PHAT BLEU BAI TOAN<br /> <br /> 4<br /> <br /> I. Quy trinh giao viec nhon viec.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Phan tich, danh gii cac ding viec can giii quyet:<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.2. Tim va Iva chip ngutri ce Sing Ivc phi' hop vciri timg ding viec theo mirc d0 uu dew<br /> 4<br /> 1.3. Girl yeu cau cling viec vi nhin phim hal•<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.4. TO chirc hop vi phan con viec-<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.5. Dinh gii djnh ki/ Theo dai qui trinh -<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Nh&ng van de khe khan gap phai 6 he th6ng hien tit:<br /> <br /> 5<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Km Lieu cOa he theng mei•<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Lcri ich {chi sir dung phin mem•<br /> <br /> 5<br /> <br /> yeti doanh nghiep:<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4.2. Vtri ngubi (man ly<br /> <br /> 6<br /> <br /> 4.3. Val Mien view<br /> <br /> 6<br /> <br /> 4.1.<br /> <br /> 5.<br /> <br /> 7<br /> <br /> Yeu cau chive Ming phin mem•<br /> 5.1. Wri nerbi quan ly-<br /> <br /> 7<br /> <br /> 5.2. Veri nhan view<br /> <br /> 7<br /> <br /> 5.3. Chirc niing chung•<br /> <br /> 7<br /> <br /> CHISONG 2. GICII THI$U CAC CONG NGHe DA DUQC SIY DUNG TRONG BAI TOAN<br /> <br /> 8<br /> 8<br /> <br /> 1. Geri thieu ye m6 hinh 316p•<br /> 1.1. Gi6i thieu cic MAIM phen dm ma hlnh 3 16p•<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.2. Cach cac 16p giao tiep voi nhau:<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.3. Cich x6 IS, "181" trong m6 hinh 316p•<br /> 1.4.<br /> <br /> 1.1O diem-<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.5.<br /> 2.<br /> <br /> 10<br /> <br /> Nhuqc diem:<br /> <br /> 10<br /> 10<br /> <br /> Ng6n net lap trinh asp.net:<br /> 2.1.<br /> <br /> 10<br /> <br /> Gibi thieu qua ye asp.net .<br /> <br /> 11<br /> <br /> 2.2. DU diem cua Asp.net:<br /> 3.<br /> <br /> Gi6i thieu vi clic cling nghe .net da img dung vio bai tofir•<br /> 3.1.<br /> <br /> 12<br /> 12<br /> <br /> UpdatePanel:<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> CDTN: fly dung phin m&n Quin 19 giao vide nen moi fluting Web<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Timer:<br /> <br /> 13<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> Col lectionPager<br /> <br /> 13<br /> <br /> 3.4. HTML Edite•<br /> <br /> 13<br /> <br /> 4. Giai thieu ve jquery•<br /> <br /> 14<br /> <br /> CHUONG 3. TONG QUAN VE CHUONG TRINH "GIAO NHAN CONG VIEC"<br /> <br /> 15<br /> 15<br /> <br /> I. Ca so der lieu •<br /> 1.1.<br /> <br /> Database diagram:<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Dien giii so del database -<br /> <br /> 16<br /> 16<br /> <br /> Yeu eau nghiep vv.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> 2.1. Nghiep vp rieng cua quan 19•<br /> <br /> 16<br /> <br /> 2.2. Nghiep W chung quin 19, nhin view<br /> <br /> 16<br /> 17<br /> <br /> So d6 quy trinh nghiep vp chinh:<br /> <br /> 3.<br /> <br /> 3.1.<br /> <br /> So d6 kich ban de thkrc hien 1 c8ng viec•<br /> <br /> 17<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Di8n giii so d6:<br /> <br /> 18<br /> <br /> 4.<br /> <br /> So<br /> 4.1.<br /> <br /> a thng quan the chat ning dia he th6ng•<br /> <br /> 19<br /> 19<br /> <br /> Cac talc nhan chinh:<br /> <br /> 19<br /> <br /> 4.2. Cic chat ning chinh cita he th6ng:<br /> <br /> 21<br /> <br /> CHUONG 4. DAC TA USER-CASE:<br /> I. Ding Nhop•<br /> <br /> 21<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Ding Xult•<br /> <br /> 24<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Quen Mgt Khiu:<br /> <br /> 25<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Sera Thong Tin Ci Nhin•<br /> <br /> 28<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Quin Ly Don Vj:<br /> <br /> 32<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Quin 19 loai ding vier<br /> <br /> 40<br /> <br /> 7.<br /> <br /> Quin 14 Lodi CEng Vin:<br /> <br /> 47<br /> <br /> 8.<br /> <br /> Quin 14 Tai ICholtr•<br /> <br /> 54<br /> <br /> 9.<br /> <br /> Quin 19 Nhom:<br /> <br /> 62<br /> <br /> 10.<br /> <br /> Giao CEng Vtin•<br /> <br /> 72<br /> <br /> 11.<br /> <br /> Nhon CEng<br /> <br /> 84<br /> <br /> 12.<br /> <br /> Giao CEng Viec•<br /> <br /> 93<br /> <br /> 13.<br /> <br /> Nhen Cling Viet<br /> <br /> 111<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> CDTN: )(Ay dung phIn mini Quin IS, giao vide bin mdi truing Web<br /> <br /> LEI MU► DAU<br /> L6i deu tie'n,cho phep toi duqc giri Ian cam an den town the the they co gilt() BO mon<br /> 'roan Tin tnrong Doi hoc Thing Long va cac ban cling lop.D c biet,em xin chin thanh<br /> cam an they Nguyen Dire Dan ngtrici di true tiep htrofmg den, dinh hueng chuyen mon va<br /> too moi dieu kien cho em trong suet qua trinh thuc hien kb& lu#n nay.<br /> De tai cilia em la Phin mins van 15 giao Wee tren web tip dyng cho Sc cong ty,<br /> don vi Sire vn nhdbang each tip dung cite kien they di hoc ve MVC va AspNet<br /> Phan mem vei cac chic ning nhim chuyen giao quitn ly thii ding sang quan 15/ tin<br /> hoc hien 4i, ma kheang lam hien dOi quy trinh quan 15 , cong viec hien toi. Phan mem<br /> duqc trier khai fret nen tang Web, nhiun he trq viec quan 15 , tir xa cho ngutti s* dung,<br /> phin mem duqc xay dung tren ng8n ngt11#p trinh Asp.net - mOt ng8n ner 13p trinh thong<br /> dung, duqc sir dung rOng rii trong ling cong nghe ngay nay.<br /> M4c di di rat no km, do gang de hoar thien<br /> <br /> de Si, nhtmg cling kitting *firth thin<br /> <br /> TIM-mg thieu sot trong len deu thuc hiemnOt du an. Em rat mong nh#n duqc y kien (long<br /> g6p cue they co va cite bon. Em hi vong se duqc tiep tic phat trier du an nay trong Wang<br /> lai.<br /> Bao cao nay tong hop tilt ca ket qua va qtui trinh dive hien de Si. Ciu true cos bao<br /> cao duqc chia thanh 4 chtrcmg nhu sau:<br /> Chuang 1: Phat bieu bai town.<br /> Chuang 2: Giei thieu cac cong nghe di duce su dung trong bai town.<br /> Chuang 3: TOng quan ve chuang trinh.<br /> Chuang 4: Dic to User-Case.<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> CDTN: Xey dung *in mem Quin N giao vioc win moi truemg Web<br /> <br /> Chuang 1. PHAT BIEU BAI TOAN<br /> <br /> 1. Quy trinh giao vifc Elkin vitc:<br /> <br /> Dva vao qua trinh khao sat a cite don vj vira va nho, cac nghiep vp va quy trinh tir<br /> khi tinh toan giao viec den khi hoim thanh duqc mo to nhu sau:<br /> 1.1. Phan tick, chink gib clic cong viec can gait quyit:<br /> <br /> Cong viec deu tien caa ngtrai quitn IY hoic d6i ngu quan lY la phai phan tich va<br /> kiem Ira cac cong viec can phiti giai quyet. Dip vao phin tich de tao ra danh sach cac<br /> cong viec can giiti duqc lam trong theri gian tai.<br /> 1.2. 77m viz Iva chpn nveiti co nang 1pr phi hpp vdi ling cong viec floe° mit<br /> <br /> de) wu<br /> <br /> Dva vao danh sach cong viec di duqc lip, ngtreri quart ly bit dau tim va Iva chop<br /> ngueri c6 nang loc de thoc hien cong viec. Dtra theo cac tieu chi ning lye, d6 thirn nien,<br /> kr tang giao tiep, khit nAng non net de chip l ira ra danh sach nhDng ngueri thich hqp<br /> nhat. Tit do chtm ra ngtari se giao cong vi'ec cho.<br /> 1.3. Gin'feu au cling viec viz nhen phdn hk:<br /> Thong qua danh sach nhan vien, ngueri quan ly se girl thong bao teri cac akin vien,<br /> va yeu cau hq lam cong viec nay. Nhan vien se lien lac loi veri ngueri quan ly neu khong<br /> muon thvc hien cong vi'ec do ly do ca than nao do, hoic qua ban rein trong qua trinh thoc<br /> hien cong viec khac.<br /> Dva vao do ngutri quart ly lqc ra cac nhan vien deng 5, chip nhtin attic hien cong<br /> 1.4. TA click hpp va phan cong viec:<br /> <br /> Ngueri quan lyse to chirc mtit cutjc hqp veri cac thanh vien trong danh sach. Trong<br /> cut5c hqp ngubi quart lY to ra cac nh6m de phin chia cong viec, mqi ngubi ghi loi ding<br /> viec va cac km yr ra sach va caa rieng minh.<br /> <br /> Trans4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản