intTypePromotion=1
ADSENSE

Cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước: Phần 1

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:260

61
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời bạn đọc cùng tham khảo Tài liệu Tìm hiểu về cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước của tác giả Phạm Kim Dung qua phần 1 sau đây. Tài liệu này ra đời đáp ứng được yêu cầu đổi mới doanh nghiệp nhà nước nói riêng và yêu cầu phát triển kinh tế trong thời kỳ mới ở nước ta hiện nay nói chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước: Phần 1

 1. T h S . P H Ạ M K IM D U N G TÌM HIỂU VỀ CỔ PHẨN HÓA. GIAO, BAN, KHOÁN KINH DOANH, CHO THUÊ DOANH NGHIÊP NHÀ Nưóc NHÀ X U Ấ T BẢN T ư PH Á P H À NÔI • 2006
 2. • y ) í
 3. LỜI GIỚI THIỆU Poanh nghiệp nhà nước có vai trò quan trọng trong nền kinh tếquic dân. Hội nghị lần th ứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đáng khoá IX đã nfận định: Doanh nghiệp nhà nước còn có những m ặt hạn chế, yếu k m . hiệu quả kinh doanh nhìn chung còn thấp, chưa tương xửngvởi nguồn lực đã có và sự trỢgiúp của N hà nước; công nỢ còn nhiềi, :hậm đổi mới công nghệ, lao động còn dối d ư lớn, chưa thực sự tự chủ trong kinh doanh, trinh độ quán lý còn yếu kém. cơ cấu doanx 'Ighiệp nhà nước còn nhiều băt hỢp lý. ?ci Hội nghị toàn quốc về đói mới doanh nghiệp tháng 3 năm 2004, Thủ tướng Chinh phú Phan Văn Khài cùng đà chỉ rõ nhừng yếu kẽn của khỏi doanh nghiệp nhà nước, trong đó hiệu quả làm ăn tháj đang là một thách thức lớn khi Việt N a m tham gia hội nhậpqxốc tể. MH trong những yêu cầu cấp bách của nền kinh tế nước ỉn hiện niy là cần p hải cỏ những điều chính phù hợp đôì với khôi doanh nghiệp nhà nước đê tạo ra những nguồn lực mới cho vit’c phát triển kính tế. Đó củng chinh là 'êu cầu đặt ra đối với vai trò diều tiit thi trường của N hà nước. Ttên cơ sở điểu tiết thị trường thông qua các quy phạ m pháp luật vc cơ ch ế chính sách, N hà nước ta đã và đang thực hiện các hiện piáp nhằm đẩy mụyih hiệu quả hoạt động của các doanh n g hiệfn h à nước như: cỏ phần hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thiê doanh nghiệp nhà nước... 5
 4. Một hỌ (hổng các ván bón quy phạm pháp luật irong lĩnh vực này đã ra đ
 5. MỤC LỤC 9 # T ra n g L ở i giối thiệu 5 Phán thử nhất T ÌM H IỂ U V Ế C Ổ P H Ầ N H O Á, ề f G IA O , B Á N , K H O Á N K IN H D O A N H , C H O TH U Ê D O A N H N G H IỆ P N H À N Ư Ớ C 11 A. C Ổ PHẦN HOẢ DOANH NGHIỆP NHÀ N ư ớ c 13 I. N h C m g q u y đ ị n h c h u n g 14 II. P h ư ơ n g p h á p x á c đ ị n h g i á trị d o a n h n g h i ệ p c ổ p h ấ n h o á 25 III- N g u y é n l ấ c x ử l ý t à i c h í n h d o a n h n g h i ệ p k h i c ổ p h ấ n h o á 47 IV- B á n c ổ phần 64 V. Q u à n lý s ử d ụ n g tiế n th u đ ư ợ c từ c ổ p h ẩ n h ó a 78. VI. C h ín h s ả c h u u đ ã i đ ổ i vớ i d o a n h n g h iệ p v à n g ư ờ i la o đ ộ n g sau cổ phần hoá 86 B. GIAO, BÁN. KHOÁN KINH DOANH VÀC H O T H U Ê C Ô N G TYNHÀN ư ớ c 93 I. Q u y đ ị n h c h u n g v ề g i a o , b á n , k h o á n k i n h d o a n h v à c h o t h u è c ô n g ly n h à n ư ớ c 94 II. G i a o c ò n g t y c h o t ậ p t h ể n g ư ờ i l a o đ ỏ n g 112 III. B á n c ô n g l y n h à n ư ớ c 124
 6. IV. Khoản kinh đoanh công ty nhà nước 158 V . C h o th u ê c ô n g ty n h à nước 166 VI. NhCmg ưu dâi đối với doanh nghiệp, người được giao, mua, t h u è c ó n g ty v à n g ư ờ i la o đ ộ n g t r o n g c ó n g ty 185 c . C H U Y Ể N ĐỔI DOANH N G H IỆ P NHÀ Nước THÀNH C Ô N G T Y T R Á C H NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VÍÉN 196 I. N h ữ n g q u y đ ị n h c h u n g v ể c h u y ể n đổi d o a n h n g h iệ p nhà n ư ớ c t h à n h c ô n g ty t r á c h n h iệ m h ữ u h ạ n m ộ t t h à n h v iê n ■'97 II. N g u y ê n t ắ c x ử l ý t à i c h í n h k h i c h u y ể n đ ổ i d o a n h n g h i ệ p n h à nưỏc thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành vièn 202 III. M ô h i n h c ơ c ấ u t ổ c h ứ c q u ả n l ý c ô n g t y t r á c h n h i ệ m h ữ u h ạ n m ộ t th à n h v iè n 210 D. C H U Y Ể N ĐỔI s ỏ HỬU, T ổ C H Ứ C LẠt, GIÀ1 T H Ể C Ô N G T Y N H À N ư ớ c 224 I. C h u y ể n đ ổ i s ỏ h ữ u c ò n g t y n h à n ư ớ c 225 I I . T Ổ c h ứ c lạ i c ô n g t y n h à n ư ớ c 229 III. G i ả i t h ể c ô n g t y n h à n ư ớ c 240 E . CHÍNH S À C H ĐÓI VỚI L A O ĐỘNG DÔI D ư DO S Ắ P X Ế P LẠI DOANH N GH IỆP NHÀ NƯỚC 248 I. N h ữ n g q u y đ ị n h c h u n g 249 li. C h ín h s á c h đ ố i v ớ i la o đ ộ n g d ò i d ư 255 Phẩn thứ hai CÁC VĂN BÀN PH ÁP LUẬT có LIÊ N Q U A N 263 1. N g h ị đ ịn h sô' 1 8 7 / 2 0 0 4 / N Đ - C P n g à y 1 6 / 1 1 /2 0 0 4 c ủ a C h in h 8
 7. phủ vé việc chuyển còng ty nhà nước thánh công ty cổ phấn 265 2 .T h ỏ n g tư s ổ 1 2 6 /2 0 0 4 /T T -B T C n g à y 2 4 /1 2 /2 0 0 4 c ù a B ộ T ài c h in h hướng d ẫ n t h ự c h iệ n N g h ị đ ín h s ố 1 8 7 /2 00 4 /N Đ -C P ngày 1 6 / 1 1 / 2 0 0 4 c ủ a C h í n h p h ủ v ế c h u y ể n c ô n g ty n h à n ư ớ c t h à n h c ô n g ty c ổ p h ấ n 291 3. T h ô n g tư s ố 4 3 /2 0 0 4 /T T -B T C n g à y 20/5 /2 0 0 4 c ủ a B ộ T ài c h in h h ư ớ n g d ẫ n x ử lý lỗ p h á t s in h từ th ờ i đ iể m x á c đ ị n h g i á trị doanh n g h iệ p đ ế n th à i đ iể m d o a n h n g h iẽ p n h à n ư ớ c c h ín h th ứ c c h u y ể n t h à n h c ô n g ty c ổ p h á n 342 4. T h õ n g tư s ố 4 3 / 2 Ũ 0 4 / T T - B L Đ T B X H n g à y 25/02/2004 củ a B ộ L a o đ ộ n g - T h ư ơ n g b in h v à X à h ộ i h ư ớ n g d ẫ n t h ự c h iệ n c h ín h s á c h đ ò i v ớ i n g ư ờ i la o đ ộ n g th e o N g h ị đ ịn h s ố 187 /2 00 4 /N Đ -C P n g à y 1 6 /1 1 /2 0 0 4 c ủ a C h ín h p h ủ v ế v iệ c c h u y ể n c õ n g ty n h à n ư ớ c th à n h c ò n g ty c ổ p h ầ n 348 5. N g h ị đ ịn h 8 0 / 2 0 0 5 / N Đ - C P n g à y 2 2 / 6 /2 0 0 5 c ủ a C h in h p h ủ v é g ia o , b á n , k h o á n k in h d o a n h , c h o t h u ê c ô n g ty n h à n ư ớ c 358 6. N g h ị đ ịn h số 6 3 /2 0 01 /N Đ -C P ngày 14/9 /2 0 0 1 của C h ín h p h ủ v ề c h u y ể n đ ổ i d o a n h n g h iệ p n h à n ư ớ c, d o a n h n g h iệ p c ủ a tổ c h ứ c c h í n h trị, t ổ c h ứ c c h í n h trị - x ã h ộ i t h á n h c ô n g t y t r á c h n h i ệ m hũ\j h ạ n m ộ t t h à n h v iê n 419 7. T h ò n g tư s ố 2 6 / 2 0 0 2 / T T - B T C n g à y 2 3 / 3 /2 0 0 2 c ủ a B ộ T à i c h in h h ư ớ n g đ ẫ n x ử lý tài c h ín h k h i c h u y ể n đ ổ i d o a n h n g h iệ p n h à n ư ớ c , d o a n h n g h i ệ p c ủ a t ổ c h ứ c c h ỉ n h trị, t ổ c h ứ c c h í n h trị - x ã h ộ i t h à n h c õ n g ty t r á c h n h iệ m h ữ u h ạ n m ộ t t h à n h v iẻ n 440 8. T h ô n g tư s ố 5 8 / 2 0 0 2 / T T - B T C n g à y 2 8 / 6 /2 0 0 2 c ủ a B ộ T à i c h ín h h ư ớ n g d ẫ n Q u y c h ê tài c h in h c ủ a c ô n g ty tr á c h n h iệ m hữu h ạ n m ộ t t h à n h v i ê n t h u ộ c s ỏ h ữ u n h à n ư ớ c , t ổ c h ứ c c h i n h trị, t ổ c h ứ c c h í n h trị - x ã h ộ i 446 9. N g h ị đ ịn h số 6 9/2 0 02 /N Đ -C P ngày 1 2 /7 /2 0 0 2 c ủ a C h ín h p h ù v ể q u ả n lý v à x ử l ý n ợ t ổ n đ ọ n g đ ố i v ớ i d o a n h n g h i ệ p n h à n ư ớ c 464 10. T h ô n g tư s ố 8 5 / 2 0 0 2 / T T - B T C n g à y 2 6 / 9 /2 0 0 2 c ủ a B ộ T à i 9
 8. c h i n h h u ớ n g d ẫ n t h ụ c h i ệ n N g h ị đ in h s ố 6 9 / 2 0 0 2 / N Đ - C P n g â y 1 2 / 7 / 2 0 0 2 c ủ a C h ỉ n h p h ủ v ẽ q u à n ỉ ý v à x ử lý n ợ t ố n đ ọ n g đ ố i v ớ i d o a n h n g h i ệ p nhà nước 482 11, N g h ị đ ịn h s ố 1 8 0 / 2 0 0 4 / N Đ - C P n g à y 2 8 / 1 0 / 2 0 0 4 c ủ a C h í n h p h ủ v ế t h á n h l ậ p m ớ i , t ổ c h ứ c lạ i v à g i ả i t h ể c õ n g t y nhànước 499 12. N g h ị đ ịn h s ố 4 1 / 2 0 0 2 / N Đ - C P n g à y 1 1 /4 /2 0 0 2 c ủ a C h in h p h ủ v ế c h ín h s á c h đ ố i v ớ i la o đ ộ n g d ô i d ư d o s ắ p x ẽ p lạ i d o a n h n g h iệ p n h à n ư ớ c 521 13. N g h ị đ ịn h s ố 1 5 5 / 2 0 0 4 / N Đ - C P n g à y 1 0 /8 /2 0 0 4 c ủ a C h ín h p h ủ s ử a đ ổ i. b ổ s u n g m ộ t s ố đ ié u c ù a N g h ị đ ịn h s ó 4 1 / 2 0 0 2 / N Đ ' C P n g à y 1 1 /4 /2 0 0 2 c ủ a C h ín h p h ủ v ế c h ín h s á c h đ ố i v ớ i la o đ õ n g d õ i d ư d o s ắ p x ế p lạ i d o a n h n g h iệ p n h à n ư ớ c 530 14, T h õ n g tư s ố 1 9 /2 0 0 4 /T T -B L Đ T B X H n g á y 2 2/1 1 /2 0 0 4 c ù a B ộ L a o đ ộ n g - T h ư d n g b in h v à X ã h ộ i h ư ớ n g d ẫ n thi h à n h m ọ t s ố đ iế u c ủ a N g h ị đ ịn h s ố 4 1 / 2 0 0 2 / N Đ - C P n g à y 1 1 /4 /2 0 0 2 c ủ a C h ín h p h ủ v ế c h ín h s á c h đ ố i v ớ i la o đ ộ n g d ô í d ư d o s ắ p x ế p la i d o a n h n g h iệ p nhà nước đã được sửa đ ổ i, bổ sung tại Nghị đ ịn h sò 1 5 5 / 2 0 0 4 / N Đ - C P n g à y 10/8 /2 0 0 4 c ủ a C h ín h phủ. 535 10
 9. Phân thứ nhất TÌM HIỂU V Ề CỔ PH Ầ N HOÁ, GIAO, BÁN, KHOÁN KINH DOANH, CHO THUÊ DOANH NGHIỆP N H À N ước
 10. s ' . . .
 11. A. CỔ PHẨN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ N ư ớ c
 12. Phấn thứ nhất. Tim hiếu vể cổ phán hoá. giao, bán,... I. N H Ữ N G Q U Y Đ Ị N H C H U N G • Cỏ phấn hoá doanh nghiệp nhà nưíỉc (tr. 15) • Mục tièu cô phấn h(KÍ doanh nghiệp nhà nưàc (tr. 15) •Dôi tưỢỉìịỊ, (tiổu kiện cỏ phẩn h()á doanh nịỉhiệp nhà nưík' Ur.ĩ6ì • Hỉnh thửc có phán hoá doanh nghiệp nhà nước itr.ỉ7ì • Dổi tưựrxịỊ được muũ cô phẳn của doữtìh nghiệp cỏ phần hoá (trl7) ■Diều kiện muQ cỏ phắn dốỉ với nhà đầu tư nước rìỊỊoãi (tr,lH) • Mệnh ịỊÌá mồi cỏ phiếu (tr.IS) • Nội (lung cỏ phiếu (tr. 19) •Diều kiện (tói vứt cỏ (ỉỏng sáng lập (rong dỉHinh nịỉhiệp cỏ phan h
 13. A. C ổ phần hóa doanh nghiệp nhả nước CỐ phẩn hoá doanh nghiệp nhà nước 1 là g í? Cố phẩn hoá doanh nghiệp nhà nưỏc tà việc chuyến cõng ly nhà nước Ihành rông ty cô phần. Đây là một hình thửc sáp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyến đổi những cõng ty nhà nước mà Nhà nước không cần giử 100% vỏn sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sổ hữu: huv động vô”n cúa cá nhân, các tố chức kinh tế. tổ chứo xã hội trong nước và ngoài nước đô tăng năng lực tài chíiih. đôi mới công nghệ, dổi mới phương ihức quàn lý nhầm náng cao hiệu quá và sức cạnh tranh của nền kinh tê. V iệ c chu yển c ô n g ty nhà nước thành 2 ■ c ô n g ty c ổ p h ẩ n n h ằm n h ử n g m ục tiêu g i? Mục tiêu của việc chuyên côn^ iy nhà nước thánh cồng ty cỏ phần (gọi toi lò a i phần hoá) nhẳm: • Chuyến đôi những công ty nhà nưóc mà Nhà nước không cần giữ 100% vôVi sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chú sở hữu; - Huy động vô"n cúa cá nhân, các tổ chức kinh tê, tổ chửc x«ã hội trong nước và ngoài nước để tảng náng lực tài chính, dõi mới công nghệ, đôi mối phương thức quàn lý nhằm nâng cao hiộu quà và sức cạnh tranh của nền kinh tế; - Tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quán lý tài chính nâng động, hiệu qua, nâng cao sức cạnh tranh củadoanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trưòng định hướng xà hội chú nghía. Yêu cầu của việc chuyển công ly nhà nước thành công ty cổ phần: ■Đám bảo hãi hoà lợi ích của Nhà nưâc, doanh nghiệp, nhà đầu tư và Iigưòi lao động trong doanh nghiệp; • Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tấc thị trường; 15
 14. Phẩn thứ nhất. Tim hiểu về cổ phẩn hỏa, giao, bán,... - Khắc phục tình trạng cổ phần hóa khcp kin troiig nội bộ doanh nghiệp; - Gắn với phát triển thị trường vô’n, thị trưòng ohứng khoán; - Thực hiện cổ phần hoá không được biến thành tư nhân hoá doanh nghiệp nhà nước. N hững c ô n g ty nhà n ư ớ c nào th u ộ c 3 ■ đ ốí tư ợng c ổ phần hoá, diều kiện c ổ phần h o á ? N h ữ n g công ty nhà nước thuộc đôi tượng cỏ phần hoã là những công ty nhà nước không thuộc diện N hà nước nắm g iữ lOO^Á I'ô'n điểu lệ thực hiện cổ p h ầ n hoá, bao gồm: ■ Các tổng công ty nhà nước (kể cả Ngân hãng thương mại nhà nước và các tổ chức tài chính nhà nước); - Công ty nhà nước độc lập; - Công ty thành viên hạch toán độc lập cúa tống công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập; - Đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty nhà nước (gọi tắt là doanh nghiệp cổ phần hoá). Danh mục công ty nhà nước thuộc diện Nh«à nước nÁm giữ 100% vô*n điểu lệ do Thú tướng Chinh phù quvết định trong từng thòi kỳ. Điều kiện cổ phần hoá thuộc đôi tượng cố phần hoá được tiến hành cổ phần hoá khi còn vô"n nhà nước (chưa bao gồm giá trị quyển sử dụng đất) sau khi giảm trừ giá trị tài sản khòng cần dùng, tài sản chờ thanh lý; các khoản tổn thất do lỗ, giám giá tài sản, công nợ không có khả năng thu hồi và chi phí cổ phần hoá. Riêng dôì với đơn vị hạch toán p h ụ thuộc cua các công ty nhà 16
 15. A. C o phấn hóa doanh nghiệp nhà nưóc nước llìuỏc tượng chi itược tiên honh cỏ p h ẩ n hon khi: ■ D
 16. Phán thứ nhát Tlm hỉểu vể cổ phẩn hóa, giao, bán,... • Các tổ chức kinh tế. tổ chức xã hội hoạt dộng theo luật pháp Việt Nam và cá nhân ngưòi Việt Nam định cư ớ trong nướr (sau đây gọi tát là nhà đầu tư trong nước) được quyền mua cô phần cúa các doanh nghiệp cổ phần hoá vói sô”lượng không hạn chê: • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngưòi nưổc ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư nước ngoài) được mua cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hoá theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài mua có phần của doanh nghiệp cổ phần hoá bằng đổng Việt Nam. Đ iều kiện m ua c ố phần đ ố i v ó i nhà đẩu 6 ■ tư n ư ớ c n g o à i q u y đ ịnh n h ư thê' n à o ? Diều 4 N ghị định s ố 187í 2004 / NĐ-CP quy định: Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu mua cổ phần ở các doanh nghiệp cổ phần hoá phải mỏ tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động mua, bán cổ phán; nhận, sử đụng cổ tức và các khoản thu khác từ đầu tư mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này. Các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của doanh nghíộp cô phần hoá bằng đồng Việt Nam. M ệnh giá m ỗi c ổ ph iếu là bao n h iè u ? 7 Theo quy định tại khoản ĩ Điều 7 Nghị định sô' ỉ 87/2004 ỉND- CP, mệnh giá một cổ phần quy định thông nhát là 10.000 đổng (mưòi nghìn đồng). 18
 17. A. C ổ phán hóa doanh nghiệp nhà nưãc c ổ ph iê u của c ô n g ty c ó cần ghi 8 tèn kh ô n g ? (,'ỏ Ị)h iê u là c h ứ n g c h í do công ly cỏ p h ẩ n p h á t h à n h x á c n h ậ n quyền sò hOu một hoặc một số"cổ phần oủa cô đông góp vô’n trong công t>'. CỔ phiếu có thê ghi tên hoặc không ghi tôn nhưng phải có đù nội dutiiị chú yếu sau: ■Tên. trụ sớ công tv; - Sô’ và ngày cà'p Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh; - Sõ" lượng cô phần và loại cổ phần; - Mệnh giá mồi rổ phần và tổng mệnh giá sô' cổ phần ghi trôn ))hiê’u; - Tôn cổ’dông (dối với cổ phiếu có ghi tôn); - Tóm tắl về thú tục chuyển nhượng cố phần; - Chữ ký mầu của người dại diện theo pháp luật và dấu của công ty; • Sô”dãng ký tại Sô đáng ký cổ dông của công ty và ngàv phát hành cô phiêu; - Đôi với cổ phiêu của cổ phần ưu dãi còn có các nội dung khác thoo quy định tạicác điều55, 56, v57 Luật doanh nghiệp. Bộ Tàichính hưóng dẫn mẫu cố phiếu thông nhất để các doanh nghiệp in và quản lý theo quy định. CỔ d ô n g sá n g lậ p tro n g doanh 9 ■ n g h iệp c ổ phần h o á p h ả i c ó các điểu kiện g i? Khoán 3 Diều 7 Nghị định s ố 187/2004ỊNĐ-CP quy định cổ đông sàng lập doanh nghiệp cô phần hoá p hái có đ ủ điểu kiện sau\ 19
 18. Phẩn thứ nhâ't. Tim hiểu về cổ phẩn hỏa, giao, bán,... ■Tham gia thông qua Điểu lệ lần đầu của công ty cô Ị ) h á n ; - Cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% sô”cổ phần phổ thông dược quyến chào bán; - Sở hữu số lượng cổ phần bảo đảm mức tôl thiểu theo quy định tại Điều lộ công ty. Sô* lượng cổ phần tôì thiểu cúa mỗi cổ đông sáng lặp và số lượng cồ’đông sáng lập đo Đại hội đồng cỏ' dỏng quyết định và quy dịnh tại Điều lộ công ty. A i là c ổ đ ô n g c h iế n lư ợ c của 10 ■ doanh n g h iệ p c ổ ph ẩn h o á ? Cố đóng chiến lược của công ty cổ phần là các nhà đầu tư chiến lược đối với doanh nghiệp cổ phần hoá, gồm các nhà dầu tư trong nưốc như; người sản xuất và thường xuyên cung cà”p nguyên liộu cho doanh nghiệp; ngưòi cam kết tiêu thụ lâu dài sản phấm của doanh nghiệp: người gắn bó lợi ích chiến lược lâu dài trong kinh doanh, có tiềm nãng về tài chính và năng lực quán lý. CỔ đ ôn g c h iế n iư ợ c c ó qu yển 11 ■ và n ghĩa v ụ n h ư th ế nào đ ố i với d o a n h n g h iệ p c ổ ph ẩn h o á ? Theo Điều 38 N g h ị định sò 187 /2004 / ND-CP, các cô dỏng chiến lược có các quyền và nghĩa vụ sau: ■ Quyền lợi của cổ đông chiến lược; + Được mua cổ phẩn ưu đãi theo quy định khi cổ phần hoá doanh nghiệp; + Được quyển tham gia quản lý công ty cổ phần theo quy định của pháp luật và Điều lệ của cồng ty cổ phần; + Được sử dụng cổ phiếu để cầm cô', thế chà'p trong các quan 20
 19. A. Co phẩn hóa doanh nghiệp nhà nưởc hệ tin dụng ớ Việt Nam: + Được hưởng các quyền lợi khác theo quy dịnh của pháp luật vò Điếu ]ộ của công ty cỏ’ phần, - Nghĩa vụ của các cổ đông chiên lược: + Thực hiện các cam kết khi tham gia mua cổ phần; + Không đưỢc chuyên nhượng sò’ cổ phần được mua ưu đãi theo quv định trong vòng 03 năm. kể từ ngàv cồng ty cổ phần dược cấp Giấv chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hỢp đặc biệt cần chuyến nhưỢng sô' cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được Hội dồng quán trị công ty cô’phần chấp thuận; + Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lộ cúa công ty cổ phần. ^ A Các c ổ dông k h á c c ó quyền, nghĩa I ềm w vụ gỉ dối vói công ty cổ phẩn? Điều ."ì.yNghi dịnh s ế IH7Ị2 0 0 4 /NĐ-CP quy định: Khi tham gia mua cổ phiếu cúa còng ty cổ phẩn, các cô dônịí khác đưỢc hưỏng các quyển lợi và nghĩa vụ theo quy dịnh tạiI^uật doanh nghiệp và Điểu lộ cúa công ty cổ phần. Riông đôì với cổ đông nước ngoài cĩược đổi các khoản thu về rổ tức. tiền chuyến nhưỢng cể phần tại Việt Nam thành ngoại tộ đê chuyên ra nước ngoài sau khi đã thực hiộn đầy đủ nghĩa vụ về thuê thoo quy định của pháp luật. Trường hỢp dùng cổ tức thu được đe tái dẳu tư tại Việt Nam thì đưỢc hưòng các ưu đãi theo quy địiih cúa Luật khuvốn khích đầu tư trong nước. A o K h í c h u y ể n từ d o a n h n g h iệ p nhà I O b nước sang công ty cổ phần, các quyến, nghĩa vụ c ủ a d o a n h n g h iệ p nhả nước phải giải q u yế t th ế n à o ? 21
 20. Phẩn thứ nhất. Tim hiểu vế cổ phần hóa, giao, bán,... Theo Điểu 8 Nghị địn h S(5*187/2004/ND-CP, k h i chuyển (ừ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cô phồn, các quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nườc được giải quyết theo nguyên tảc hê thừa, cụ th ể n h ư sau: ■ Doanh nghiệp cô phần hóa có trách nhiệm sắỊ) xếp, sứ dụng tôi đa sô* lao động tại thời điểm quvết dịnh cô’ phần hoá vâ ^iai quvết chế độ cho ngưòi lao động theo quy định hiện hành. ■Công ty cổ phần có trách nhiệm kế thừa mọi nghĩa vụ dô’! với ngưòi lao động từ công ty nhà nước chuvôn sang: có quvcn tuvển chọn, bô*trí sử dụng lao động và phôi hỢp với các cớ quan có liên quan giải quyết chô”độ cho ngưòi lao động Ihoo quy dịnh của pháp luật, - Công ty cổ phần được chủ động sứ dụng toàn bộ t
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2