CO2 phản ứng với dung dịch bazơ

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
468
lượt xem
69
download

CO2 phản ứng với dung dịch bazơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho 1,12 lít CO2 ( ĐKC) vào bình chứa 300 ml dd Ca(OH)2 0,1 M. Tính khối lượng kết tủa thu được. Cho 1.12 lí CO2 (ĐKC) vào bình chứa...........

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CO2 phản ứng với dung dịch bazơ

 1. GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
 2. CO2 phaûn öùng Vôùi dung dòch bazô
 3. CO2 phaûn öùng vôùi dd Ca(OH)2 Giaùo khoa CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1) Sau (1) coøn CO2 thì: CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO)3 (2) Toùm laïi: ? CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 ↓ TH1 Ca(HCO3)2 ? CaCO3 ↓ TH2 Ca(HCO3)2
 4. Trong ñònh löôïng: Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O (1’) 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2’) Baûng toùm taét saûn phaåm: (1’), (2’) ⇒ baûng TTSP: nCO2 nCa(OH)2 1 2 Ca(HCO3)2 Saûn CaCO3↓ Ca(HCO3)2 phaåm Ca(OH)2 CaCO3↓ CaCO3↓ Ca(HCO3)2 CO2 dö dö
 5. CO2 phaûn öùng vôùi dd Ca(OH)2 Giaùo khoa CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1) Sau (1) coøn CO2 thì: CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO)3 (2) Toùm laïi: ? CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 ↓ TH1 Ca(HCO3)2 ? CaCO3 ↓ TH2 Ca(HCO3)2
 6. Trong ñònh löôïng: Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O (1’) 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2’) Baûng toùm taét saûn phaåm: (1’), (2’) ⇒ baûng TTSP: nCO2 nCa(OH)2 TH1 1 TH2 2 Ca(HCO3)2 Saûn CaCO3↓ Ca(HCO3)2 phaåm Ca(OH)2 CaCO3↓ CaCO3↓ Ca(HCO3)2 CO2 dö dö
 7. Ñöôøng bieåu dieãn löôïng keát tuûa löôïng↓ n↓max = nCO2 hñ m↓=ñeà nCO2 2 nCa(OH)2 1 TH1 TH2
 8. Khi cho CO2 vaøo dd Ca(OH)2 thaáy coù ↓, suy ra baøi toaùn coù hai tröôøng hôïp: TH1: Baøi toaùn chæ coù phaûn öùng CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O TH2: Baøi toaùn goàm caùc phaûn öùng {CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1) CaCO3+ CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 (2) Hoaëc: {CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1’) 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2’)
 9. Aùp duïng 1: Cho 1,12 lít CO2 (ÑKC) vaøo bình lít (ÑKC) 0,1M chöùa 300 ml dd Ca(OH)2 0,1M. Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc 2 caùch giaûi CO2 300ml 1,12lit ddCa(OH)2 0,1M (ñkc) Khoái löôïng Keát tuûa:?
 10. Giaûi: n 300. 0,1 Ca(OH)2 bñ = 1000 = 0,03 (mol) nCO2 bñ = 1,12 = 0,05 mol 22,4 Caùch 1: Giaûi baèng phöông phaùp 3 doøng ch
 11. - Theo ñeà ta coù pöù: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓+ H2O (1) (mol) Bñ: 0,03 0,05 0 (mol) Pöù: 0,03 0,03 O,03 0,03 (mol) Sau: 0 0,02 CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 (2) Bñ: 0,02 0,03 (mol) ⇒m O,02 =1g Pöù: 0,02 CaCO3 ↓ (mol) 0,01 Sau: 0
 12. Caùch 2: Döïa vaøo baûng toùm taét saûn phaåm Ca ch Ta coù baûng toùm taét saûn phaåm: nCO2 nCa(OH)2 1 2 Ca(HCO3)2 Saûn CaCO3↓ Ca(HCO3)2 phaåm Ca(OH)2 CaCO3↓ CaCO3↓ Ca(HCO3)2 CO2 dö dö nCa(OH)2=0,03 Theo ñeà ta coù: nCO2 = 0,05 = 1,67 ⇒ nCO2 = 0,05 nCa(OH)2 0,03 Neân baøi toaùn coù 2 phaûn öùng sau:
 13. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓+ H2O (1’) 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2’) Deã daøng tính ñöôïc:m =1g CaCO3 ↓
 14. CO2 phaûn öùng vôùi dd NaOH (hay KOH) Giaùo khoa CO2 + NaOH → NaHCO3 (1) Sau (1) coøn NaOH thì: NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O (2) Toùm laïi: CO2 + NaOH ? NaHCO3 Na2CO3 ? NaHCO3 Na2CO3
 15. Trong ñònh löôïng: Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi CO2 + NaOH → NaHCO3 (1’) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2’) Baûng toùm taét saûn phaåm: (1’), (2’) ⇒ baûng TTSP: nNaOH nCO2 1 2 NaHCO3 Saûn Na2CO3 NaHCO3 phaåm CO2 dö NaHCO3 Na CO Na CO NaOH 23 23 (dö)
 16. Aùp duïng 2: Cho 1,12 lít CO2 (ÑKC) vaøo bình lít (ÑKC) chöùa 300 ml dd NaOH 0,2M Tính 0,2M. khoái löôïng muoái thu ñöôïc 2 caùch giaûi CO2 300ml 1,12lit ddNaOH 0,2M (ñkc) Khoái löôïng muoái:?
 17. Giaûi: nNaOH bñ = 300. 0,2 = 0,06 (mol) 1000 nCO2 bñ = 22,4 1,12 = 0,05 mol Caùch 1: Giaûi baèng phöông phaùp 3 doøng ch
 18. - Theo ñeà ta coù pöù: (1) CO2 + NaOH → NaHCO3 (mol) Bñ: 0,05 0,06 0 (mol) Pöù: 0,05 0,05 O,05 0,05 (mol) Sau: 0 0,01 NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O (2) Bñ: 0,01 0,05 O,01 O,01 Pöù: 0,01 (mol) 0,04 0,01 Sau: 0 (mol) (1),(2) ⇒ m =0,04.84 +0,01.106 =4,42 gam Muoái
 19. Caùch 2: Döïa vaøo baûng toùm taét saûn phaåm Ca ch Ta coù baûng toùm taét saûn phaåm: nNaOH nCO2 1 2 NaHCO3 Saûn Na2CO3 NaHCO3 phaåm CO2 dö NaHCO Na CO Na CO NaOHdö 23 23 3 nNaOH=0,06 Theo ñeà ta coù: nNaOH= 0,06 = 1,2 ⇒ nCO2 = 0,05 nCO2 0,05 Neân baøi toaùn coù 2 phaûn öùng sau:
Đồng bộ tài khoản