intTypePromotion=1
ADSENSE

Công điện 09/CĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

120
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện 09/CĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện 09/CĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1. C¤NG §IÖN CñA Bé TµI NGUY£N Vµ M¤I TR¦êNG Sè 09/C§­BTNMT  NGµY 18 TH¸NG 11 N¡M 2004 VÒ VIÖC TRIÓN KHAI CÊP GIÊY CHøNG NHËN QUYÒN Sö DôNG §ÊT  THEO LUËT §ÊT §AI N¡M 2003 Vµ NGHÞ §ÞNH Sè 181/2004/N§­CP KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng Qua theo dâi viÖc triÓn khai cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông   ®Êt   theo   LuËt   §Êt   ®ai   n¨m   2003   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè  181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thi   hµnh LuËt §Êt  ®ai, Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng  ®Ò  nghÞ  Uû  ban  nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chØ  ®¹o Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng vµ  Uû  ban nh©n d©n c¸c huyÖn, quËn,  thÞ  x∙, thµnh phè  thuéc tØnh thùc hiÖn thèng nhÊt mét sè  vÊn  ®Ò sau ®©y: §Ó  thèng nhÊt viÖc thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh 181/2004/N§ ­ CP  cña ChÝnh phñ  vÒ  thi hµnh LuËt §Êt  ®ai míi, Bé  trëng Bé  tµi  nguyªn   ­  M«i   trêng  Mai ¸i  Trùc võa  ký  c«ng   ®iÖn  sè  09/C§­ BTNMT, ngµy 18/11 göi UBND c¸c tØnh thµnh trùc thuéc Trung  ¬ng  . Néi dung c«ng ®iÖn nh sau: 1.  ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt theo mÉu  giÊy míi ban hµnh theo quyÕt  ®Þnh sè  24/2004/Q§­BTNMT ngµy 01   th¸ng  11 n¨m 2004 cña Bé  Tµi nguyªn   vµ  M«i trêng   chØ  ®îc  thùc hiÖn kÓ  tõ  ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2004   (sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004 lµ ngµy QuyÕt ®Þnh nµy ®îc ®¨ng c«ng  b¸o). Trong thêi gian tõ  ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004 (ngµy NghÞ  ®Þnh  sè  181  cã  hiÖu  lùc thi  hµnh)   ®Õn ngµy  01 th¸ng  12  n¨m   2004, c¸c së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng, phßng Tµi nguyªn vµ  M«i  trêng vÉn thùc hiÖn b×nh thêng c¸c thñ  tôc hµnh chÝnh trong  qu¶n lý  vµ  sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh; §èi víi c¸c trêng hîp  lµm  thñ  tôc  cÊp míi  giÊy  chøng  nhËn quyÒn  sö   dông  ®Êt     th×   chuÈn bÞ  s½n  c¸c néi dung  trªn mÉu giÊy chøng nhËn míi   ®Ó  tr×nh UBND cÊp cã thÈm quyÒn ký, ph¸t hµnh tõ ngµy 02 th¸ng 12  n¨m 2004 trë ®i. 2. Kh«ng ®æi giÊy chøng nhËn  quyÒn sö dông ®Êt  theo mÉu  giÊy míi ®èi víi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®∙ cÊp theo  quy  ®Þnh cña LuËt  ®Êt  ®ai n¨m 1987 vµ  LuËt §Êt  ®ai n¨m 1993, 
  2. giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ  ë vµ  quyÒn sö  dông ®Êt  ë t¹i  ®« thÞ  theo NghÞ   ®Þnh sè  60/CP ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1994  nÕu  kh«ng thuéc c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 41 NghÞ  ®Þnh sè 181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ   vÒ  thi hµnh LuËt   §Êt  ®ai; viÖc chØnh lý  c¸c biÕn  ®éng trong  qu¸   tr×nh   sö   dông   ®Êt   hoÆc   thùc   hiÖn   c¸c   quyÒn   cña   ngêi   sö  dông   ®Êt     ®îc   thùc   hiÖn   trªn  Trang   Bæ   sung   giÊy   chøng   nhËn  quyÒn   sö   dông   ®Êt  ban   hµnh     theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   24/2004/Q§­ BTNMT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé  trëng Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng. Trêng hîp ngêi sö dông ®Êt cã nhu cÇu ®æi giÊy chøng nhËn   quyÒn  sö   dông  ®Êt  theo  mÉu míi  th×  c¬  quan  lµm  thñ  tôc  cÊp   giÊy thùc hiÖn viÖc ®æi giÊy mét c¸ch thuËn lîi, kh«ng yªu cÇu   ngêi sö dông ®Êt lµm thªm c¸c thñ tôc kh¸c. 3. Kh«ng  ®Æt vÊn  ®Ò  kª khai bæ sung tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt  ®èi víi c¸c hå  s¬  xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông   ®Êt  theo híng dÉn tríc  ®©y. PhÇn ghi chÐp môc nµy trªn giÊy  chøng nhËn theo mÉu míi ®îc ®Ó trèng vµ sÏ bæ sung khi ng êi sö  dông ®Êt cã nhu cÇu. 4. Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng  ®∙ thiÕt kÕ  phÊn mÒm viÕt  giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt trªn m¸y tÝnh. §Ó   ®¶m b¶o  tÝnh thèng nhÊt khi viÕt giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt,  c¸c ®Þa ph¬ng liªn hÖ víi Vô §¨ng ký vµ Thèng kª ®Êt ®ai thuéc  Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng ®Ó ®îc cÊp miÔn phÝ. Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng  ®Ò  nghÞ  UBND c¸c tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc trung ¬ng chØ  ®¹o chÆt chÏ  viÖc cÊp giÊy chøng  nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt vµ  kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ  Bé  nh÷ng víng  m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ®Ó   ®îc sö  lý, b¶o  ®¶m tiÕn dé  cÊp giÊy chøng nhËn theo quy ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2