intTypePromotion=1

Công điện 130/CP/V1 của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
4
download

Công điện 130/CP/V1 của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện 130/CP/V1 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ vàng và ngoại tệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện 130/CP/V1 của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng ®iÖn c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  sè 130/CP/V1 n g µy  10 th¸ng 2 n¨ m  1998 ­Bé  ëng      tr c¸c Bé:  Néi    vô,Quèc  phßng, Th¬ng        m¹i,Tµi chÝnh, ­Tæng     côc  ëng  tr Tæng   côc  H¶i  quan, T    lÖnh  ®éi  Bé  Biªn  phßng, ­Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n   d©n   tØnh, thµnh  c¸c    phè  trùc thuéc    TW. Thêi gian    gÇn  ®©y,  t×nh tr¹ngnhËp    lËu  hµng ho¸,nhÊt lµ xe          hai b¸nh  g¾n  m¸y vÉn  tiÕp    tôc diÔn    Æc   ra,® biÖt lµ tuyÕn    i     biªn gií T©y    Nam. §ång  thêit×nh    tr¹ng®Çu   vµng,ngo¹itÖ    c¬      vÉn ®ang   rÊtphøc      t¹p. b¶o  §Ó ®¶m  sù  æn  ®Þnh  ph¸ttr   vµ    iÓncña  nÒn  kinhtÕ,Thñ íng ChÝnh      t   phñ    yªu cÇu: 1­ Chñ    tÞch UBND     c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng nhÊt lµc¸c       tØnh    i biªngií T©y    Nam,      biªngií phÝa  i B¾c, thµnh phè      thµnh  Hµ Néi vµ  phè  Hå ChÝ  Minh ph¶itiÕp tôctËp        trung chØ    ®¹o,tæ    chøc  thùc hiÖn      tètchØ  thÞ  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  chèng bu«n    lËu,gian lËn th     ¬ng   m¹i,®Çu   c¬  vµng  ngo¹itÖ. vµ    2­  tr Bé  ëng  Néi vô  Bé    chØ  ®¹o   îng  lùc l C«ng  ®iÒu      an  traph¸thiÖn vµ  xö    lýnghiªm    êng  c¸c® d©y nhËp      lËu,c¸c®Çu   mèi  ®Çu   vµng,ngo¹itÖ. c¬      3­ Lùc îng H¶i quan  l     phèihîp chÆt      ®éi Biªn phßng, C«ng      chÏvíiBé        an  vµ chÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng ®Êu  tranh ng¨n chÆn  t×nh tr¹ng nhËp    lËu xe  haib¸nh    g¾n   m¸y.Mäi  êng      tr hîp nhËp  xe    lËu  haib¸nh  g¾n  m¸y ®Òu  ph¶ixö    lýtÞch    thu. 4­ Ban    chØ ®¹o  chèng bu«n  vµ  lËu  gian lËn  ¬ng      th m¹itiÕn hµnh  kÕt    s¬  rótkinhnghiÖm,      tiÕp tôc®Èy      m¹nh h¬n  c«ng    t¸cträngt©m    nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2