Công điện 1801/CĐ-TTg

Chia sẻ: Lưu Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
87
lượt xem
6
download

Công điện 1801/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện 1801/CĐ-TTg về thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện 1801/CĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1801/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2009 CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Điện: - Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2009. Để thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các văn bản hướng dẫn theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn; chỉ đạo các bệnh viện thuộc Bộ, ngành, các Sở Y tế chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn; tổ chức các đoàn công tác đi một số tỉnh, bệnh viện để kiểm tra, hướng dẫn các bệnh viện tổ chức tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh và thu phần chi phí cùng chi trả của người bệnh bảo đảm thuận tiện, giảm phiền hà cho người bệnh; báo cáo kịp thời các vướng mắc vượt thẩm quyền, đồng thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để giải quyết. 2. Bộ Tài chính hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời việc phân bổ và cấp kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lập danh sách xác định các đối tượng được cấp thẻ Bảo hiểm y tế và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
  2. 4. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tham gia tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật theo hướng nhấn mạnh ý nghĩa của bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội, nâng cao hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân trong tham gia bảo hiểm y tế, động viên người dân tham gia bảo hiểm y tế; khích lệ động viên các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt bảo hiểm y tế, phát hiện, phê phán những hiện tượng lệch lạc trong thực hiện bảo hiểm y tế. 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và tổ chức công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên. 6. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành và các cơ sở y tế để đảm bảo khám bệnh, chữa bệnh, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh kịp thời, đơn giản về thủ tục, giảm tối đa phiền hà cho người bệnh, nhất là trong việc cùng chi trả và thủ tục khi đi khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. 7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt các việc sau: a) Tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm y tế tới toàn thể người dân trên địa bàn, chú ý đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. b) Bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế phù hợp với những quy định mới về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế ban đầu, về thực hiện cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. c) Phân bổ, cấp kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; d) Lập danh sách xác định các đối tượng được cấp thẻ Bảo hiểm y tế và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; đ) Bảo đảm cấp thẻ Bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế kịp thời, đúng chế độ; e) Tổ chức việc khen thưởng các đơn vị làm tốt và thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về bảo hiểm y tế trên địa bàn. 8. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân tích cực tham gia và hỗ trợ chính quyền các cấp thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như trên;
  3. - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân - Văn phòng Quốc hội; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Đài Tiếng nói Việt Nam; - Thông tấn xã Việt Nam; - Đài Truyền hình Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; - Lưu: Văn thư, KGVX (3b)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản