Công điện số 09/CĐ-BTNMTvề việc triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
13
download

Công điện số 09/CĐ-BTNMTvề việc triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công điện số 09/cđ-btnmtvề việc triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai năm 2003 và nghị định số 181/2004/nđ-cp của bộ tài nguyên và môi trường', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 09/CĐ-BTNMTvề việc triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/C -BTNMT Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 2004 CÔNG I N V VI C TRI N KHAI C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T THEO LU T T AI NĂM 2003 VÀ NGHN NNH S 181/2004/N -CP Kính g i: U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương Qua theo dõi vi c tri n khai c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo Lu t t ai năm 2003 và Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai, B Tài nguyên và Môi trư ng ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o S Tài nguyên và Môi trư ng và U ban nhân dân các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh th c hi n th ng nh t m t s v n sau ây: th ng nh t vi c th c hi n Ngh nh 181/2004/N - CP c a Chính ph v thi hành Lu t t ai m i, B trư ng B tài nguyên - Môi trư ng Mai Ái Tr c v a ký công i n s 09/C -BTNMT, ngày 18/11 g i UBND các t nh thành tr c thu c Trung ương . N i dung công i n như sau: 1. Vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo m u gi y m i ban hành theo quy t nh s 24/2004/Q -BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a B Tài nguyên và Môi trư ng ch ư c th c hi n k t ngày 2 tháng 12 năm 2004 (sau 15 ngày k t ngày 16 tháng 11 năm 2004 là ngày Quy t nh này ư c ăng công báo). Trong th i gian t ngày 16 tháng 11 năm 2004 (ngày Ngh nh s 181 có hi u l c thi hành) n ngày 01 tháng 12 năm 2004, các s Tài nguyên và Môi trư ng, phòng Tài nguyên và Môi trư ng v n th c hi n bình thư ng các th t c hành chính trong qu n lý và s d ng t theo quy nh; i v i các trư ng h p làm th t c c p m i gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì chuNn b s n các n i dung trên m u gi y ch ng nh n m i trình UBND c p có thNm quy n ký, phát hành t ngày 02 tháng 12 năm 2004 tr i. 2. Không i gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo m u gi y m i i v i gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã c p theo quy nh c a Lu t t ai năm 1987 và Lu t t ai năm 1993, gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i ô th theo Ngh nh s 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 n u không thu c các trư ng h p quy nh t i kho n 5 i u 41 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; vi c ch nh lý các bi n ng trong quá trình s d ng t ho c th c hi n các quy n c a ngư i s d ng t ư c th c hi n trên Trang B sung gi y ch ng nh n quy n s d ng t ban hành theo
  2. Quy t nh s 24/2004/Q -BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. Trư ng h p ngư i s d ng t có nhu c u i gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo m u m i thì cơ quan làm th t c c p gi y th c hi n vi c i gi y m t cách thu n l i, không yêu c u ngư i s d ng t làm thêm các th t c khác. 3. Không t v n kê khai b sung tài s n g n li n v i t i v i các h sơ xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo hư ng d n trư c ây. Ph n ghi chép m c này trên gi y ch ng nh n theo m u m i ư c tr ng và s b sung khi ngư i s d ng t có nhu c u. 4. B Tài nguyên và Môi trư ng ã thi t k ph n m m vi t gi y ch ng nh n quy n s d ng t trên máy tính. m b o tính th ng nh t khi vi t gi y ch ng nh n quy n s d ng t, các a phương liên h v i V ăng ký và Th ng kê t ai thu c B Tài nguyên và Môi trư ng ư c c p mi n phí. B Tài nguyên và Môi trư ng ngh UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch o ch t ch vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và k p th i ph n ánh v B nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n ư c s lý, b o m ti n d c p gi y ch ng nh n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph ./. Mai Ái Tr c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản