Công điện số 5230/CĐ-BYT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống mọi ảnh hưởng cơn bão số 4 đối với các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh và một số địa phương khác do Bộ Y tế điện

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Công điện số 5230/CĐ-BYT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống mọi ảnh hưởng cơn bão số 4 đối với các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh và một số địa phương khác do Bộ Y tế điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công điện số 5230/cđ-byt về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống mọi ảnh hưởng cơn bão số 4 đối với các tỉnh lào cai, yên bái, phú thọ, quảng ninh và một số địa phương khác do bộ y tế điện', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 5230/CĐ-BYT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống mọi ảnh hưởng cơn bão số 4 đối với các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh và một số địa phương khác do Bộ Y tế điện

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc ------- S : 5230/C -BYT Hà N i, ngày 09 tháng 8 năm 2008 CÔNG I N B YT I N: S Y t các t nh Lao Cai, Yên Bái, Phú Th , Qu ng Ninh Th c hi n công i n s 1294/C -TTg ngày 09/8/2008 c a Th tư ng Chính ph v tri n khai các bi n pháp c p bách phòng ch ng m i nh hư ng cơn bão s 4 i v i các t nh Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , Qu ng Ninh và m t s a phương khác. 1. B Y t yêu c u S Y t các t nh: - Ph i h p ch t ch v i Ban ch huy phòng ch ng l t bão a phương, theo dõi ch t ch di n bi n c a mưa, lũ có các phương án c p c u Y t k p th i. - T p trung l c lư ng, phương ti n thi t b Y t c p c u, thu c men, hoá ch t… ch ng t ch c thư ng tr c c p c u, k p th i c u ch a nh ng ngư i b thương; X lý môi trư ng t i các vùng b ng p l t (chú ý v n m b o nư c s ch ph c v ăn u ng cho dân) nh m làm gi m thi u thi t h i do bão, lũ, l t gây ra cho nhân dân. - Báo cáo k p th i v B Y t tình hình c p c u, thương tích cũng như tình hình d ch b nh xNy ra và nh ng khó khăn v ngư i, phương ti n, thu c men c p c u và các yêu c u h tr (n u có). 2. Giao nhi m v cho: C c qu n lý khám ch a b nh, C c Y t d phòng và môi trư ng; C c Qu n lý Dư c, V Trang thi t b & công trình Y t t ch c thư ng tr c, theo dõi tình hình và ch o các a phương t ch c các bi n pháp Y t khNn c p k p th i c u ch a b nh nhân. Có phương án h tr a phương khi có yêu c u. Nh n ư c Công i n này yêu c u các S Y t các t nh, các V , C c tri n khai ngay các bi n pháp c p c u khNn c p và phòng ch ng tai n n, thương tích, d ch b nh kh c ph c h u qu do bão lũ gây ra và báo cáo thư ng xuyên, k p th i cho B trư ng B Y t ./. B TRƯ NG B YT
  2. Nguy n Qu c Tri u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản