intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công nghệ ATM và mạng đa dịch vụ băng thông B-ISDN

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

1.501
lượt xem
221
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạng viễn thông hiện tại đang gồm nhiều mạng con, chúng đáp ứng các nhu cầu khác nhau một cách riêng rẽ ví dụ như mạng điện thoại, phát thanh, truyền hình.. . Điều đó gây khó khăn trong quản lí và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như trong vấn đề giải quyết tính hiệu quả và kinh tế của mạng viễn thông. Mặt khác, nhu cầu trao đổi thông tin không dừng lại ở số lượng, chất lượng và hình thức dịch vụ nhất định mà ngày càng đòi hỏi ở mức độ cao......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ ATM và mạng đa dịch vụ băng thông B-ISDN

  1. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV C«ng nghÖ ATM vµ m¹ng ®a dÞch vô b¨ng réng B-ISDN §Ò tµi “C«ng nghÖ ATM vµ m¹ng ®a dÞch vô b¨ng réng B-ISDN” hÕt søc míi mÎ vµ thó vÞ vÒ néi dung còng nh tÝnh thùc tiÔn cña nã. Bëi B-ISDN lµ xu híng cña m¹ng viÔn th«ng trong t ¬ng lai vµ c«ng nghÖ ATM ®îc chän lµ c«ng nghÖ then chèt cña B-ISDN vµ lµ c«ng nghÖ cña thÕ kØ XXI. M¹ng viÔn th«ng hiÖn t¹i ®ang gåm nhiÒu m¹ng con, chóng ®¸p øng c¸c nhu cÇu kh¸c nhau mét c¸ch riªng rÏ vÝ dô nh m¹ng ®iÖn tho¹i, ph¸t thanh, truyÒn h×nh.. . §iÒu ®ã g©y khã kh¨n trong qu¶n lÝ vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng còng nh trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt tÝnh hiÖu qu¶ vµ kinh tÕ cña m¹ng viÔn th«ng. MÆt kh¸c, nhu cÇu trao ®æi th«ng tin kh«ng dõng l¹i ë sè lîng, chÊt lîng vµ h×nh thøc dÞch vô nhÊt ®Þnh mµ ngµy cµng ®ßi hái ë møc ®é cao h¬n. Do tÝnh phøc t¹p vµ lu«n biÕn ®éng cña nhu cÇu kh¸ch hµng ®· lµm xuÊt hiÖn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô míi tõ c¸c dÞch vô cã tèc ®é thÊp ®Õn c¸c dÞch vô cã tèc ®é cao vµ siªu cao, tõ c¸c dÞch vô cã tèc ®é bit kh«ng ®æi ®Õn c¸c dÞch vô cã tèc ®é bit thay ®æi, ngoµi ra cßn ®åi hái thêi gian thùc hay kh«ng, ®é réng b¨ng tÇn ra sao.. . Cïng víi sù xuÊt hiÖn c¸c nhu cÇu míi, khoa häc kÜ thuËt trong thêi gian qua ®· ph¸t triÓn hÕt søc m¹nh mÏ lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc chÝnh thóc ®Èy m¹ng viÔn th«ng ph¸t triÓn. §iÓn h×nh lµ m¸y tÝnh ®iÖn tö, c«ng nghÖ truyÒn dÉn, chuyÓn m¹ch.. VÒ m¸y tÝnh, lµ mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc ph©n tÝch, xö lÝ vµ l u tr÷ th«ng tin vµ gi¸ thµnh m¸y tÝnh ngµy cµng gi¶m, c¸c tÝnh n¨ng ngµy ®îc n©ng cao. Trong lÜnh vùc truyÒn dÉn, c¸p sîi quang ra ®êi lµ mét bíc nh¶y vät bëi nã cã nh÷ng ®Æc tÝnh quÝ trong truyÒn tin nh cho phÐp truyÒn t¶i víi tèc ®é cao, ®é tin cËy cao. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT 96
  2. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV Tr íc nh÷ng ®éng lùc thóc ®Èy nªu trªn, xu híng tÊt yÕu cña m¹ng viÔn th«ng lµ ph¶i ph¸t triÓn thµnh m¹ng hîp nhÊt b»ng c¸ch tÝch hîp c¸c m¹ng riªng thµnh m¹ng ®a dÞch vô b¨ng réng B-ISDN. Tuy nhiªn, c«ng nghÖ hiÖn t¹i trong m¹ng viÔn th«ng -c«ng nghÖ truyÒn t¶i ®ång bé STM víi kÜ thuËt chuyÓn m¹ch kªnh, chuyÓn m¹ch gãi kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu vÒ mÆt kÜ thuËt cña B-ISDN. V× vËy cÇn thiÕt ph¶i t×m ra mét c«ng nghÖ míi, tèi u h¬n, vµ c«ng nghÖ truyÒn t¶i kh«ng ®ång bé ATM ®· ®îc tæ chøc viÔn th«ng thÕ giíi IT&Tchän lµm c«ng nghÖ c¬ b¶n cho B-ISDN nhê nh÷ng tÝnh n¨ng u viÖt cña nã sÏ tr×nh bµy ë phÇn sau. Néi dung cña ®Ò tµi gåm 4 ch¬ng: Ch¬ng I : Tæng quan vÒ hiÖn tr¹ng vµ xu híng ph¸t triÓn cña B -ISDN vµ ATM. Ch¬ng II: Nguyªn lý ATM. Ch¬ng III: M« h×nh tham chiÕu giao thøc B -ISDN (B -ISDN PRM). Ch¬ng IV:C¸c dÞch vô B-ISDN vµ øng dông cña ATM. Ch¬ng I nghiªn cøu tæng quan vÒ B-ISDN vµ ATM, á ®©y nªu lªn c¸c ®éng lùc trong thùc tÕ thóc ®ÈyB-ISDN ph¸t triÓn vµ c¸c u ®iÓm cña c«ng nghÖ truyÒn t¶i kh«ng ®ång bé ATM-c«ng nghÖ duy nhÊt ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu cña B-ISDN. Ch¬ng II gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ nguyªn lÝ ATM trong ®ã tr×nh bµy vÒ ph- 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 ¬ng thøc truyÒn t¶i kh«ng ®ång bé ATM b»ng c¸ch nghiªn cøu c¸ch thøc c¾t gãi GFC VPI b¶n tin cña ATM.ChÝnh cÊu t¹o cña tÕ bµo ATM VPI cã kÝch th íc kh«ng ®æi 53 Byte trong ®ã cã 5 Byte tiªu ®Ò vµ 48 Byte mang tin ngêi dïng ®· t¹o ra c¸c u VPI VCI VPI VCI ®iÓm cña c«ng nghÖ ATM .§ã lµ ATM thùc hiÖn ghÐp kªnh kh«ng ®ång bé vµ VCI VCI thèng kª cho mäi kiÓu l u lîng,víi tèc ®é bÝt thay ®æi , tèc ®é bÝt kh«ng x¸c ®Þnh , kh¶ n¨ng sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn cña m¹ng .§iÒu nµy cho phÐp PT VCI CL P VCI PT H EC Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT 97 H EC U N I -for mat N N I -for mat CÊu tr óc tiªu ®Ò tÕ bµo AT M
  3. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV gi¶m thiÓu c¸c m¹ng riªng ®Ó ®i ®Õn mét kiÕn tróc m¹ng ®ång nhÊt kiÓu ®a ph¬ng tiÖn.ATM cho phÐp tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ vËn hµnh vµ b¶o dìng .Trong qu¸ tr×nh truyÒn tin ATM kh«ng quan t©m tíi b¶n chÊt th«ng tin lµ g×( tèc ®é bit b»ng bao nhiªu , ®é réng b¨ng thÕ nµo..) mµ chØ qu¶n lý ®Þnh tuyÕn th«ng qua 5 byte tiªu ®Ò do vËy ®· kh¾c phôc ®îc nhîc ®iÓm trÔ cña chuyÓn m¹ch gãi vµ ph¸t huy tèc ®é nhanh , ®¸p øng tøc thêi cña chuyÓn m¹ch kªnh.C¸c tr êng sè liÖu trong tiªu ®Ò tÕ bµo ATM gióp cho viÖc ®Þnh tuyÕn vµ chuyÓn m¹ch ®îc chÝnh x¸c ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ chÊt lîng dÞch vô. Ch¬ng III nghiªn cøu vÒ m« h×nh tham chiÕu giao thøc B-ISDN- PRM. §Ó ®¬n gi¶n trong thiÕt kÕ vµ cµi ®Æt m¹ng th× m« h×nh tham chiÕu giao thøc B-ISDN PRM cã cÊu tróc ph©n líp vµ mÆt ph¼ng.Theo cÊu tróc Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT 98
  4. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV ph©n líp th× m« h×nh tham chiÕu giao thøc B-ISDN PRM ®îc chia thµnh 4 líp : +Líp vËt lý +Líp ATM +Líp AAL +C¸c líp cao MÆph¼ qu¶n lý t ng MÆph¼ ®iÒ khiÓ t ng u n MÆph»ng ng- êi dï ng t §iÒ khiÓ Sè liÖ u n u DÞ vô DÞ vô ch ch vµ Sè liÖu ng CONS V ideo § iÖ tho¹ i n b¸ o hiÖ CLNS Qu¶n lý mÆph¼ u Qu¶n lý lí p t Lí p con héi tô CS Lí p A AL Lí p con c¾ hî p gãi t\ SAR Lí p A TM Lí p con héi tô truyÒ dÉ n n TC Lí p VË lý t Lí p con m«i tr- êng vË lý t PM M « h× tham chiÕ giao thøc B _ISDN(B _I SDN PRM ) nh u Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT 99
  5. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV Chøc n¨ng chÝnh cña líp vËt lý lµ ®¶m b¶o viÖc truyÒn dÉn c¸c tÕ bµo ATM trªn m«itr êng vËt lý vµ kÕt nèi c¸c thiÕt bÞ ATM.Líp nµy ®îc chia thµnh 2 líp con lµ : Ph©n líp m«i tr êng vËt lý (PM) Ph©n líp héi tô truyÒn dÉn(TC) Chøc n¨ng chÝnh cña ph©n líp PM §Þnh thêi cho c¸c bÝt t¹i vÞ trÝ thu vµ ph¸t tÝn hiÖu M· ho¸ , gi¶i m· Thu thËp vµ tæ chøc c¸c tÕ bµo ATM Chøc n¨ng chÝnh cña ph©n líp TC Phèi hîp tèc ®é tÕ bµo T¹o \ thÈm ®Þnh d·y HEC tiªu ®Ò NhËn biÕt giíi h¹n tÕ bµo ThÝch øng khung truyÒn dÉn T¹o kh«i phôc khung truyÒn dÉn Chøc n¨ng chÝnh cña líp ATM lµ qu¶n lý ®Þnh tuyÕn vµ chuyÓn m¹ch ®¶m b¶o th«ng tin tõ nguån ®Õn ®Ých , ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l îng dÞch vô, cô thÓ §iÒu khiÓn luång chung T¹o \t¸ch tiªu ®Ò tÕ bµo Biªn dÞch VPI/VCI §iÒu khiÓn luång chung Líp AAL cã chøc n¨ng lµm cho phï hîp gi÷a c¸c dÞch vô ®îc cung cÊp víi líp ATM v× c¸c dÞch vô ®îc cung cÊp rÊt kh¸c nhau vÒ tèc ®é bit, ®é réng b¨ng , yªu cÇu vÒ thêi gian thùc .. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT 100
  6. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV Trªn c¬ së nghiªn cøu vÒ cÊu tróc tÕ bµo ATM vµ m« h×nh tham chiÕu giao thøc B- ISDN PRM ta thÊy c«ng nghÖ ATM lµ mét gi¶i ph¸p ®Ó ®¸p øng c¸c dÞch vô cña B-ISDN t ong lai .Ch¬ng IV tr×nh bµy vÒ c¸c øng dông cña ATM trong m¹ng viÔn th«ng , ®Æc biÖt lµ øng dông ATM vµo m¹ng tho¹i.HiÖn nay m¹ng tho¹i ®ang rÊt ph¸t triÓn vµ phñ réng trªn toµn cÇu v× vËy nghiªn cøu viÖc øng dông ATM vµo m¹ng tho¹i lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc nh¹y c¶m vµ cÊp thiÕt. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi LÇn ®Çu tiªn tham gia nghiªn cøu khoa häc nhãm nghiªn cøu kh«ng khái bì ngì víi c«ng t¸c lµm khoa häc.Tuy vËy nhãm còng x¸c ®Þnh ph¶i cã ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®óng th× ®Ò tµi míi ®¹t kÕt qu¶ tèt.V× ®Ò tµi lµ nghiªn cøu lý thuyÕt nªn nhãm ®· chän ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn. XuÊt ph¸t tõ néi dung cÇn nghiªn cøu nhãm ®· t×m ®äc nh÷ng tµi liÖu kh¸c nhau cã liªn quan ®Õn ®Ò tµi nh: M¹ng ®a dÞch vô b¨ng réng B-ISDN vµ c«ng nghÖ ATM C¬ së kÜ thuËt chuyÓn m¹ch C«ng nghÖ ATM Ngoµi ra cßn tham kh¶o s¸ch tiÕng Anh :ATM network. §Ó tËn dông søc m¹nh tËp thÓ nhãm ph©n c«ng mçi ngêi nghiªn cøu s©u mét phÇn sau ®ã th¶o luËn ,tËp hîp nh÷ng vÊn ®Ò víng m¾c l¹i vµ cïng trao ®æi víi thÇy híng dÉn. C«ng nghÖ ATM vµ m¹ng dÞch vô b¨ng réng B-ISDN lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc tÇm cì do vËy trong khu«n khæ ®Ò tµi nµy kh«ng thÓ gi¶i quyÕt hÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan. Tuy v©y b¶n b¸o c¸o cña ®Ò tµi lµ mét sù tæng hîp cña nhiÒu tµi liÖu ch¾c ch¾n sÏ rÊt thó vÞ vµ bæ Ých cho nh÷ng nghiªn cøu s©u h¬n. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT 101
  7. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV VÒ kh¶ n¨ng øng dông cña ®Ò tµi ,v× ®©y lµ mét ®Ò tµi thuÇn tóy vÒ lý thuyÕt vµ hiÖn nay c«ng nghÖ ATM ®ang ®îc nghiªn cøu ë ViÖt Nam ,trªn thÕ giíi th× ®ang trong giai ®o¹n thö nghiÖm do vËy nghiªn cøu ®Ò tµi nµy chóng ta sÏ n¾m b¾t ®îc c«ng nghÖ trong t ¬ng lai vµ xu híng tÊt yÕu cña m¹ng viÔn th«ng. S¶n phÈm cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu cã thÓ dïng lµm tµi liÖu nghiªn cøu cho c¸c ®èi t îng häc sinh ,sinh viªn vµ còng lµ mét tµi liÖu tèt cho nh÷ng ai quan t©m tíi c«ng nghÖ míi . Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT 102
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2