Công nghệ sản xuất gạch Ceramic - ks. phanquangthoai-lachonguniversity

Chia sẻ: Phan Quang Thoai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
796
lượt xem
274
download

Công nghệ sản xuất gạch Ceramic - ks. phanquangthoai-lachonguniversity

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT Hiện nay nguyên liệu có thể sử dụng là nguyên liệu trong nước, nguyên liệu nhập về đều được kiểm tra (độ âm, thành phần hoá...)Trước khi nhập kho. Đối với phụ gia và nguyên liệu chế tạo Men, màu đa số nhập từ nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ sản xuất gạch Ceramic - ks. phanquangthoai-lachonguniversity

 1. Ks.phan quang thoai phanquangthoai@yahoo.com Trang 1
 2. Ks.phan quang thoai phanquangthoai@yahoo.com I. NGUYÊN LIÊU S N XU T Hiên nay nguyên li u có th s d ng là nguyên li u trong nư c, nguyên li u nh p v ñ u ñư c ki m tra (ñ m, thành ph n hoá..)Trư c khi nh p kho. ð i v i ph gia và nguyên li u ch t o Men, Màu ña s nh p t nư c ngoài Các nguyên li u và ph gia: - ð t sét nh p t Bình Dương, Lâm ð ng - Cao lanh nh p t Bình Thu n - Tràng th ch t Bà R a - ðá vôi - Talc - Bentonite - Feldpath - STPP (Sodium trypoly phosphat) t Trung Qu c - CMC (Cacbon metyl cellulose) t Trung Qu c - frit trong t Hu - Frit ñ c t Hu - Zircon silicat t Trung Qu c - Ch t tăng c ng (Cancinium lingo) t Trung Qu c II. KI M TRA VÀ X LÝ NGUYÊN LI U II.1. ð m II.1.1. ð i v i nguyên li u nh p kho T t c nguyên li u trư c khi nh p kho ph i ki m tra ñ m, khi s d ng cũng c n ki m tra l i W= (X – X 1) *100 % / X W: ñ m (%) X: kh i lư ng trư c khi s y (g) X1: khôí lư ng sau khí s y (g) II.1.2. ð m c a h L y M (g) h s y ñ n kh i lư ng không ñ i M(g) ð m c a h theo quy ñinh: 35% M − M1 W% = ⋅100 M W: ñ m (%) M: kh i lư ng trư c khi s y (g) M1: kh i lư ng sau khi s y (g) 1I.1.3. ð i v i nguyên li u sau s y phun: Nguyên li u sau s y phun, là thành ph m c a khâu nghi n và s y phun. Nó có d ng b t và ph i ñ t ñ m theo quy ñ nh: 5.2-5.8%. Cách làm: l y 50g b t r i ñ u trên ñĩa s y, s y ñ n kh i lư ng không ñ i (Mo) 50 − M 0 W (%) = ⋅100% 50 Trang 2
 3. Ks.phan quang thoai phanquangthoai@yahoo.com W: ñ m (%) Mo: kh i lư ng còn l i sau khi s y (g) II.2. ð b n m c Thư ng ki m tra ñ b n m c sau s y, theo yêu c u k thu t thì ñ b n m c sau s y ph i ñ t ñ b n 10 kg/cm ð bn 3 L .P = 2 ( Kg / cm ) 2 D 2 .B Trong ñó L: kho ng cách cánh Tay ñòn (cm) P: l c b c a máy bi u hi n trên ñ ng h D: ñ dày c a viên g ch (cm) B: chi u r ng m u (cm) II.3. ð hút nư c Cân m u ñã nung X1(g) Cho m u vào máy ño ñ hút nư c Sau ñó l y m u th m nư c trên b m t b ng khăn Cân m u ñã lau X (g) ð hút nư c (X – X 1) *100 % / X Theo yêu c u k thu t ñ hút nư c c a g ch là: 8-11% II.4. ð co ðo kích thư c m u ñã s y L1 (cm) Nung m u trong lò s n xu t ðo kích thư c m u sau khi nung L2 (cm) ð co rút: ð co (L – L 1) *100 % / L II.5. M t khi nung Cân m u ñã s y W1 (g) ðem nung trong lò Cân m u sau khi nung W2 (g) MKN = W1 – W 2) *100 % / W1 W1: kh i lư ng c a g ch trư c khi nung W2: kh i lư ng c a g ch (g) sau khi nung II. 6. ðo c h t sau khi s y phun. L y 100g b t sau s y phun, s y ñ n kh i lư ng không ñ i (M). Cho (M) vào sang 5 t ng tiêu chu n , r i cân l n lư t h t ñ ng l i m i sàng theo theo th t T ng s gam c 5 t ng là M, l y s gam c a t ng t ng chia cho M và nhân v i 100 ta ñư c % h t sàng Tiêu chu n c h t qua m i sàng Trên sàng # 30 < 12% # 40 = 25-33% # 60 = 40-50% Trang 3
 4. Ks.phan quang thoai phanquangthoai@yahoo.com # 80 = 8-14% # 120 < 10% Dư i sàng # 12 < 4% PH N III QUY TRÌNH CÔNG NGH S N XU T III.1 . SƠ ð QUY TRÌNH CÔNG NGH T NG QUÁT B ch a Tráng men Nguyên li u Cân ñ nh lý ng In bông S y phun Nghi n bi Nung Phân lo i B ch a Ép t o hình Sy Kh t S n ph m III.2. THUY T MINH QUY TRÌNH CÔNG NGH ðơn ph i do phòng thí nghi m ñưa ra b ph n nguyên li u ñưa nguyên li u ñ n cân ñ nh lư ng, r i cho ph i li u vào máy nghi n bi. Khi n p ñ ph gia, nư c và lư ng bi vào c i nghi n và ti n hành nghi n .khi bùn trong c i ñ t các ch tiêu, thì x bùn xu ng h m ch a có cánh khu y,bùn ñư c khu y liên t c ñ ch ng l ng và tăng tính ñ ng nh t.bùn t h m ch a ñư c bơm qua b kh t và sàng rung r i ñư c ch a trong m t cái h m khác. T h m này bùn ñư c bơm lên máy s y phun b ng bơm piston. Trong máy s y phun bùn ñư c phun vào dư i d ng sương, hơi nóng ñi t trên xu ng trao ñ i nhi t v i bùn làm b c hơi m nhanh ch ng t o thành h t rơi xuông. B t ñư c ñưa lên cylon ch a nh h th ng băng t i. B t trong cylon m t ngày.sau ñó b t ñư c ñưa ñ n máy ép nh h th ng băng t i. T i máy ép b t ñư c t o hình. G ch t máy ép ñư c ñưa ñ n máy s y. Sau ñó G ch ñư c chuy n ra dây chuy n tráng men và in bông. Trên dây chuy n có bàn ch i quét b i, qu t th i b i, béc phun nư c. sau khi phun v i m t lư ng thích h p g ch ñư c ñưa ñ n b ph n tráng men, r i qua b ph n xoay g ch.g ch ñư c xoay 90,sau ñó g ch ñư c ñưa ñ n b ph n c o men dính mép g ch , g ch ñư c chuy n ñ n các máy in, viên g ch ñư c ti p xúc v i lư i in và l p màu ñư c th m qua các l lư i và bám lên b m t viên g ch. Trang 4
 5. Ks.phan quang thoai phanquangthoai@yahoo.com Trư c khi vào lò nung g ch ñư c quét m t l p m ng MgO hay còn g i là men lót chân. L p men này có tác d ng ch ng dính. Khi vào lò nung g ch ñư c gia nhi t t th p ñ n cao. G ch sau khi ra kh i lò nung s ñư c phân lo i r i ñóng bao x p ki n cho vào kho ch a III. 3.MÔ T QUY TRÌNH CÔNG NGH III.3.1. Công ño n n p và nghi n Sơ ñ công ngh Nguyên li u sàng sàng Cân Xã h m Xã h m Băng t i Nghi n Kh t Thuy t minh sơ ñ Nguyên li u khi ki m tra v ñ m, thành ph n ñ t yêu câu ñư c ñưa vào bàn cân v i thành ph n và kh i lư ng theo ñơn ph i.Sau ñó ñư c h th ng băng t i ñưa vào c i nghi n. Trong c i nghi n ch a s n lư ng bi kho ng 45÷55% ñ ng th i ngư i ta n p các ph gia và nư c. Sau ñó cho v n hành c i nghi n và ti n hành nghi n trong th i gian10÷12h.Ti p ñó ki m tra các thông s t tr ng, ñ nh t sót sàng. H ñ t yêu c u ti n hành x h m, còn n u chưa ñ t s ti p t c nghi n ñ n ñ t yêu c u. Khi x h m h ñư c qua sàng 10 mesh ñ lo i các t p ch t có kích thư c l n. Sau ñó h ñư c dư i h m ch a có h th ng khu y liên t c ñ tránh hi n tư ng sa l ng. Ta ti n hành trong th i gian 24h. Sau ñó h ñư c bơm lên máng kh t ñ lo i b các t p ch t ch a s t. ti p t c h ñư c qua sàng 60 mesh ñ lo i b các t p ch t có kích thư c l n nh hư ng ñ n quá trình s y phun. Cu i cùng h ñư c ñưa vào hâm, trong h m có h th ng cách khu y liên t c ñ n ñ nh ñ nh t, t tr ng. III.3.2. Công ño n s y phun H Sơ ñ công ngh Trang 5
 6. Ks.phan quang thoai phanquangthoai@yahoo.com H Băng t i Bõm Bõm B n ch a Sy Lc sàng B t ép Thuy t minh sơ ñ H t h m ch a sau khi ki m tra ñã ñ t yêu c u s ñư c bơm lên b n ch a, ñây h ñư c n ñ nh v t tr ng, ñ nh t cũng như lưu lư ng. Sau ñó nh h th ng bơm piston h s ñư c phun vào bên trong tháp s y phun. H ñư c phun vào dư i d ng sương. Dư i tác d ng c a các tác nhân s y nư c s bay hơi, b t s lăn xu ng theo ñư ng ph u tháp ra c a tháo b t. B t ñư c băng t i ñưa vào các cyclone trong th i gian 24h ñ n ñ nh ñ m làm nguyên li u cho quá trình ép T o hình và s y Sơ ñ công ngh t o hình và s y Trang 6
 7. Ks.phan quang thoai phanquangthoai@yahoo.com B t ép Băng chuy n Băng t i Sy Ph u phân ph i G ch sau s y Ép Thuy t minh sơ ñ B t t các cyclon ch a khi ki m tra ñã ñ t yêu c u v ñ m và s phân b kích thư c h t s ñươc h th ng băng t i chuy n lên ph u phân ph i c a máy ép. T ph u phân ph i, b t s ñư c phân ph i ñ u vào khuôn ép. Dư i tác d ng c a l c ép 210÷260 bar, b t ñư c ép ch t thành viên. Sau ñó phôi ñư c g t ñ y ra và nh b ph n l t g ch chuy n ñ n h th ng ruller ñưa ñ n lò s y, phôi sau khi ép s ñư c ki m tra ñ b n u n, b dày n u ñ t yêu c u phôi m i ñư c ñưa vào lò s y v i th i gian s y kho ng 15÷20 phút dư i tác d ng c a khí nóng. Khi ra kh i lò s y phôi có nhi t ñ 80÷100oC ñây phôi cũng ki m tra các thông s ñ b n u n, ñ m c a xương M t s lo i máy ép g ch Ceramic t i Vi t nam hi n nay Máy ép SITI trong nhà máy gach Shenghua Máy ép JCG c a Trung qu c FOSHAN-Trung Qu c Trang 7
 8. Ks.phan quang thoai phanquangthoai@yahoo.com Hi n nay t i Vi t Nam h u h t các nhà máy g ch m i ñ u s d ng Máy ép SACMI. M c dù máy ép này ñ t hơn các lo i máy ép khác nhưng th c t ñã ch ng minh s hi u qu trong s n xu t.Th i gian d ng máy ít,ít h ng v t và ñ c bi t là nh ng k thu t viên t i châu á là ngư i Vi t Nam.b n s nhanh chóng có ñư c s tư v n c a h qua ñi n tho i Ngoài ra các nhà máy cũ như Thăng Long, Cosecco còn có máy ép Nassetti. Lo i này hay h ng v t và r t nhanh ph i thay b gioăng máy ép.Ngoài ra khi s a ch a,v sinh máy cũng r t ph c t p. M t lo i máy s d ng t i Vi t Nam là Máy ép Wellco t i nhà máy g ch Vi t Ý Thái Nguyên. ðây là thương hi u lâu ñ i ch y r t n ñ nh Trang 8
 9. Ks.phan quang thoai phanquangthoai@yahoo.com Trung Qu c là nư c s n xu t nhi u lo i máy ép như KEDA, LITAI, ACMI...trong s ñó r t nhi u lo i nh p vào vi t nam.Máy ép Trung qu c r t hay h ng ph n cơ khí do s chính xác kém trong ch t o. Nhưng có m t ưu ñi m n i b t là r và ph n ñi u khi n r t ñơn gi n ñ dàng thay th . Nhi u máy còn có ñư ng truy n internet vào card ñi u khi n chính ñ k sư bên Trung Qu c có th download ph n m m v s a ch a sau ñó down ngư c tr l i ñ x lý l i. Công nghi p s n xu t g ch ceramic hi n ñang phát tri n m nh m nư c ta do nhu c u ngày càng cao c a xã h i. Khuôn ép g ch lát n n ceramics làm vi c trong môi trư ng ăn mòn, áp l c cao, ma sát và mòn m nh nên thư ng xuyên ph i thay th . Tuy nhiên cho ñ n nay, ch t lư ng khuôn ép s n xu t trong nư c, ñ c bi t là vanh khuôn v n chưa ñ t ñư c tiêu chu n c a các nư c phát tri n nên các doanh nghi p v n ph i nh p ngo i. Bài này trình bày các v n ñ liên quan ñ n quá trình mòn và cơ ch mòn c a vanh khuôn ép g ch ceramics, t ñó ñ ra gi i pháp m i cho vi c thi t k và ch t o vanh khuôn trong nư c ñ t ch t lư ng cao.Hi n nay ñ có m t vài công ty trong nư c làm ñư c vanh khuôn như cơ khí tân ñ nh,Công ty Kim th nh, Khuôn Liên doanh FOSHAN-Vĩnh phúc I - M t vài cơ ch mòn liên quan ñ n mòn khuôn ép G ch lát n n ceramic hi n ñang ñư c s d ng r ng rãi trong xây d ng công nghi p và dân d ng nư c ta. Hi n t i trong nư c ñã có vài ch c nhà máy s n xu t lo i g ch này. Các dây chuy n s n xu t g ch ch y u nh p t Italya, trong các dây chuy n này khuôn ép là m t trong nh ng c m chi ti t có giá thành cao và thư ng xuyên ph i thay th . Mòn khuôn ép ngu i nói chung có th liên quan ñ n các cơ ch mòn do dính, mòn do cào xư c và mòn hoá h c gây ra b i tương tác hoá h c c a v t li u ép v i các b m t c a khuôn. Các cơ ch mòn này ñư c trình bày tóm t t dư i ñây: 1.1 Mòn do dính Mòn do dính (adhesion, galling, scuffing, wlding hay smearing) x y ra khi hai b m t r n, ph ng trư t so v i nhau. Dính x y ra t i ch ti p xúc ñ nh các nh p nhô dư i tác d ng c a t i tr ng pháp tuy n, khi s trư t x y ra v t li u vùng này b trư t (bi n d ng d o) dính sang b m t ñ i ti p ho c t o thành các m nh mòn r i. M nh mòn do dính có th còn do quá trình mòn do m i ñ nh các nh p nhô. M t s gi thuy t dùng gi i thích cơ ch tách v t li u t o thành h t mòn do dính là do trư t, và c t có th x y ra v phía vùng y u nh t c a hai v t li u t i ch ti p xúc. Theo gi thuy t khác, n u s c b n dính ñ l n ñ c n tr chuy n ñ ng trư t tương ñ i, m t vùng c a v t li u s b bi n d ng dư i tác d ng c a ng su t nén và ti p và s trư t x y ra m nh d c theo các m t ph ng trư t c a các tinh th trong vùng bi n d ng d o. Nh ng d i trư t này t o thành các m nh mòn d ng lá m ng. N u bi n d ng d o x y ra trên di n r ng vùng ti p xúc ñôi khi m nh mòn sinh ra có d ng hình nêm và dính sang b m t ñ i ti p. Quá trình trư t gi a hai b m t t o ra nhi u m nh mòn dính sang b m t ñ i ti p, tích t và t o nên các m nh mòn r i do tác d ng oxy hoá c a oxy trong môi trư ng ho c do năng lư ng ñàn h i l n hơn năng lư ng dính. Phương trình ñ nh lư ng xác ñ nh th tích mòn do dính trên m t ñơn v chi u dài trư t theo Archard: Q = k W (1.1) 3p0 hay theo Rowe khi trên b m t ti p xúc chung t n t i m t l p màng bôi trơn: Q = km (1 + αµ2 )1/2 W (1.2) p0 1.2 Mòn do cào xư c Mòn do cào xư c do các h t c ng g n vào m t b m t ho c do các h t c ng t do gi a hai b m t gây ra khi gi a hai b m t t n t i chuy n ñ ng tương ñ i. Mòn do cào xư c x y ra theo hai cơ ch bi n d ng d o (v t li u d o), n t tách Hec (v t li u dòn). 1.2.1 Mòn do bi n d ng d o V t li u tách kh i b m t thông qua bi n d ng d o trong quá trình mòn do cào xư c có th x y ra theo vài ch ñ bi n d ng bao g m cày Trang 9
 10. Ks.phan quang thoai phanquangthoai@yahoo.com (plowing), d n ép v t li u (wedge formation). và c t. Trong quá trình cày, v t li u b bi n d ng b d n sang hai bên c a rãnh mà không b tách ra. S hình thành lư ng v t li u d n ép phía trư c c a nó. ði u này thư ng x y ra khi t s gi a s c b n c t c a b n t ti p xúc chung ñ i v i s c b n c t trong lòng v t li u cao. D ng c t c a mòn do cào xư c x y ra khi h t c ng v i góc ti p xúc l n di chuy n t o nên rãnh và tách v t li u ra kh i rãnh dư i d ng m nh mòn có d ng gi ng như phoi dây ho c v n. Th tích mòn v do m t h t c ng gây nên trên quãng ñư ng x có th tính: v= 2Wx (tgθ)tb (1.3) Hay theo Archrd v = k abr Wx (1.4)πH H Giá tr c a k abr thay ñ i trong dài t 10-6 ñ n 10-1. T c ñ mòn do cào xư c thư ng r t l n g p kho ng 2-3 l n so v i mòn do dính. Phương trình mòn do cào xư c hai v t th cũng ñúng trong trư ng h p mòn do cào xư c ba v t th nhưng h s k abr th p hơn b i vì các h t c ng có xu hư ng lăn nhi u hơn trư t. 1.2.2 Mòn do n t tách Hec Kh o sát m t h t c ng trư t trên m t ph ng c a v t li u dòn. Khi t i tr ng pháp tuy n còn nh , h t c ng s c s ch gây ra bi n d ng d o trên m t v t r n và mofn x y ra do bi n d ng d o. Khi t i tr ng pháp tuy n vư t qua m t giá tr nào ñó mòn do n t ngang làm tăng ñ t ng t t c ñ mòn. T i tr ng gi i h n t l v i (Kc)3Kc trong ñó H/Kc g i là ch s ñ dòn, H là ñ Hc ng và Kc là ñ dai va ñ p. Th tích mòn ñơn v trên m t ñơn v chi u dài trư t có th xác ñ nh: v = α3N (E/H)W9/8 ( 1.5) Kc1/2 H5/8 trong ñó α3 là h s không ph thu c vào v t li u. Vì E/H không thay ñ i nhi u v i các v t r n dòn khác nhau, nên t c ñ mòn t l ngh ch v i Kc1/2, H5/8. T c ñ mòn t l thu n v i W9/8 nghĩa là t c ñ mòn do n t ngang tăng nhanh hơn tuy n tính theo t i tr ng pháp tuy n như trong bi n d ng d o. 1.3 Mòn hoá h c Mòn hoá h c x y ra khi các b m t ñ i ti p ho t ñ ng trong môi trư ng có ho t tính hoá h c. Trong không khí mòn hoá h c ñôi khi g i là mòn do ôxy hóa. Mòn hoá h c liên quan ñ n s hình thành và phá hu c a l p màng s n ph m hoá h c trong vùng ti p xúc. Mòn hoá h c là hi n tư ng c n quan tâm, ñ c bi t trong các ngành công nghi p như m , tuy n khoáng, dây chuy n hoá h c, x lý bùn, nư c th i. Mòn hoá h c x y ra so s tương tác hoá h c ho c ñi n hoá c a b m t chi ti t v i môi trư ng. Môn hoá h c x y ra trong môi trư ng ăn mòn, nhi t ñ và ñ m cao. Mòn ñi n hoá x y ra khi ph n ng hoá h c ñi kèm v i tác d ng c a dòng ñi n ch y ra trong quá trình ñi n phân. Khi ăn mòn hóa h c là nguyên nhân chính c a mòn, m t tương tác ph c t p gi a các cơ ch mòn khác nhau luôn t n t i. ð u tiên mòn có th là do dính ho c do cào xư c sau ñó là s k t h p c a mòn hoá h c và mòn do cào xư c. ng su t ti p xúc cao có th làm tăng ăn mòn c c b d n ñ n s t o thành các lò châm kim trên b m t. ng su t dư trong lòng kim lo i có th gây ra n t do k t h p v i s ăn mòn trong môi trư ng ho t tính cao. Hi n tư ng này k t h p v i s trư t b m t có th gây ra mòn m nh gi ng như s ăn mòn c a m t pha trong h p kim hai pha. - Kh o sát cơ ch mòn vanh khuôn ép g ch ceramic M t ô khuôn ép g ch ceramic bao g m chày trên, chày dư i và 4 vanh khuôn. Do vanh khuôn là chi ti t thư ng ph i thay th nên vanh khuôn ép g ch ceramic c 20 x 25cm2 và 30 x 30 cm2 ch t o Italy là ñ i tư ng c a nghiên c u này. K t qu phân tích quang ph cho th y v t li u ch t o vanh khuôn là thép h p kim v i hàm lư ng Cr kho ng 12% ñư c tôi c ng t 56 HRC ÷ 62 HRC. Mòn vanh khuôn x y ra v i cư ng ñ m nh nh t vùng cung lư n t o góc lư n cho viên g ch. Chi ti t ph i thay th khi chi u sâu vùng mòn ñ t 0,20mm. D a trên các quan sát trên kính hi n vi ñi n t , mòn vanh khuôn là mòn do cào xư c k t h p v i hoá h c do v t li u ép là ñ t ñá và ph gia v i ñ m kho ng 7%. Cơ ch mòn do dính không t n t i trong nghiên c u này. S t o thành các rãnh mòn theo cơ ch bi n d ng Trang 10
 11. Ks.phan quang thoai phanquangthoai@yahoo.com d o. V t li u b bi n d ng d o m nh ch y u theo cơ ch này. Các rãnh h n sâu trên b m t c a vùng mòn ch ng t trong v t li u ép t n t i các h t c ng có kích thư c l n ñáng k và có ñ c ng l n hơn 60HRC. S tách ra c a các h t mòn và các h t các bít trong thép còn có th liên quan ñ n quá trình m i do ñ c ng c a ph n l n các h t c ng gây mòn do cào xư c có ñ c ng th p hơn 60HRC. Các thí nghi m ch ra s ăn mòn b m t c a c t ngang qua các h t ch không ph i là s tách r i c a các h t theo biên gi i. S phá hu l p b m t còn do bi n d ng d o. Chi u dày c a l p v t li u b bi n d ng d o là không ñáng k và ch c ch n ch t n t i nh ng nơi t n t i các v t xư c cào sâu. nh SEM th hi n hi n tư ng mòn hoá h c trên b m t vùng mòn. L p màng s n ph m tương tác hóa h c gi a v t li u ép và vanh khuôn b bong ra b ph n ñ l v t li u vanh khuôn bên trong t o ñi u ki n cho các tương tác hoá h c ti p theo.Hơn n a b ng ch ng c a mòn hoá h c là s t n t i c a các l kim trên b m t vanh khuôn. S n ph m tương tác hoá h c c a b m t vanh khuôn v i v t li u ép có th ñóng vai trò quan tr ng trong vi c làm y u liên k t c a các h t các bít v i n n thép, t o ñi u ki n cho òn do cào xư c phát tri n m nh hơn. - M t s gi i pháp thi t k và ch t o vanh khuôn T các phân tích v cơ ch mòn vanh khuôn có th th y ñ tăng tu i th c a vanh khuôn ép trên khía c nh v t li u, c n áp d ng các bi n pháp công ngh ñ nâng cao ñ c ng vùng b m t khuôn và h n ch tác d ng ôxy hoá cũng như các tương tác hoá h c trên vùng b m t. S d ng v t li u dùng làm khuôn ép ngu i ho c s d ng công ngh h p kim hoá b m t nh m tăng ñ c ng và kh năng ch ng mòn hoá h c vùng b m t vanh khuôn là nh ng gi i pháp công ngh kh thi nh m nâng cao tu i th c a vanh. K t lu n T k t qu quan sát có th th y r ng mòn vanh khuôn ép g ch ceramic c 20 x 25 cm2 và 30 x 30 cm 2 là do mòn cào xư c k t h p v i mòn hoá h c, cơ ch mòn do dính không t n t i trong quá trình ép. Tác ñ ng hoá h c c a v t li u ép ñ m 7% t o ñi u ki n cho s hình thành c a l p màng s n ph m hoá h c làm gi m s c b n v t li u vùng b m t thúc ñ y mòn do cào xư c. C n l a ch n bi n pháp công ngh tiên ti n ñ tăng ñ c ng trên vùng b m t nh m gi m mòn do cào xư c theo cơ ch bi n d ng d o. Hơn n a vùng b m t c n có kh năng ch ng ôxy và tương tác hoá h c cao hơn. Công ño n tráng men Quy trình chu n b men Trang 11
 12. Ks.phan quang thoai phanquangthoai@yahoo.com Nguyên li u Sàng rung Cân ñ nh lư ng B n ch a Nghi n men X lý Kh t Sàng rung Thuy t minh quy trình Nguyên li u và ph gia sau khi ñư c cân ñ nh lư ng ñư c n p vào máy nghi n. Ho t ñ ng c a máy nghi n men tương t như máy nghi n ph i li u xương. Khi may nghi n quay các viên bi va ñ p, ma sát l n nhau, v i thành máy làm nguyên li u ñư c nghi n m n và t o thành d ng huy n phù. Th i gian nghi n t 10-12h. trong quá trình nghi n ph i thư ng ki m tra các thông s như ñ nh t, t tr ng, sót sàng. Khi ñ t men ñư c tháo ra ngoài và men ñư c d n qua b ph n kh t ñ lo i các h p ch a s t, qua sàng rung ñ lo i các h t thô sau ñó ñươc bơm lên b n ch a có cánh khu y ñ ch ng l ng. Công ño n tráng men Các b ph n trong dây chuy n tráng men: B ph n chuy n hư ng g ch Ch i quay ñ làm s ch b m t g ch Qu t th i b i B ph n phân cách g ch Thi t b t o m cho g ch Thi t b tráng men H th ng xoay g ch Thi t b c o c nh Thi t b in bông: g m 3 máy in Chu n b g ch cho vi c tráng men D n nh g ch: sau khi g ch r i kh i máy s y và ñư c di chuy n ñ u ñ n gi a các viên kho ng cách giưã các viên g ch là như nhau giúp máy in làm vi c làm vi c nh p nhàng B ph n c m ng ño nhi t ñ viên g ch nh m ñi u ch nh qu t và lư ng nư c phun thích h p. Trang 12
 13. Ks.phan quang thoai phanquangthoai@yahoo.com B ph n ch i quét ñư c ñi u ch nh thư ng xuyên giúp làm s ch m t g ch ñ men bám ch c vào xương gi m t l khuy t t t như n i h t ho c l châm kim trên b m t men. Phun m: tác d ng c a vi c phun m là ñi u hoà nhi t ñ và ñ m c a viên g ch. L p nư c có ch c năng như m t l p keo m ng giúp cho l p men lót bám ch t vào xương và quá trình tráng ñ u hơn. Tráng men Sàng rung Các lo i men trư c khi ñưa vào s d ng ñ u ph i qua lư i sàng rung ñ lo i b các h t thô vì các h t này s gây khuy t t t cho b m t men. Máy tráng men d ng chuông Nguyên t c ho t ñ ng Chuông ho t ñ ng theo nguyên lý ch y tràn. Men ñư c bơm t thùng khu y lên ph u ch a, t ñây men ñư c ch y xu ng chuông. Trên ñ nh chuông có vùng ch a men và van ñi u ch nh. Men ñư c ch y tràn t ñ nh chuông xu ng t o thành hình ovan l n ñ ñ ph toàn viên g ch. Chuông ñư c s dùng cho các lo i men có t tr ng cao. Các khuy t t t khi tráng men Men ch y t o thành s ng do: - Men có t tr ng th p - T c ñ di chuy n g ch m c th p - rung ñ ng c a chuông ho c rung ñ ng c a n n Men b rách và t o nên m t s ch không có men do: - L p men tráng quá dày - B t khí sinh ra do quá trình nghi n, b t khí sinh ra trong quá trình sàng Ưu ñi m c a chuông - Chuông tráng men: tráng nh ng l p men ñ ng ñ u - V n hành ñơn giãn - S d ng men có ñ nh t cao ho c th p Trang 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản