intTypePromotion=1
ADSENSE

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 7

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

170
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel dành cho sinh viên chuyên ngành đầu máy, toa xe - Chương 7 Sửa chữa giá xe và bộ phận chạy đầu máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 7

 1. CHƯƠNG VII S A CH A GIÁ XE VÀ B PH N CH Y C A ð U MÁY 7.1. S a ch a giá xe Khi ki m tra trung gian và khám ch a các c p, ngư i ta ki m tra giá xe ñ u máy nhưng không ñ y giá chuy n ra kh i ñ u máy. Khi ky ch a và s a ch a nhà máy, ngư i ta ñ y giá chuy n ra kh i giá xe c a ñ u máy, làm s ch b i b n, ki m tra xác ñ nh hư h ng c a giá xe và ti n hành s a ch a. Khi ki m tra toàn b giá xe, ñ c bi t chú ý các m i hàn c a các h p ñ u ñ m, ki m tra s mài mòn c a ngõng c i quay, c i chuy n và bàn trư t, s l ng l o c a các ñinh tán hay m i hàn c a nó. giá xe ñ u máy truy n ñ ng ñi n c n chú ý các v t n t góc c a các l khoét trên gía xe ñ d n không khí làm mát cho máy phát ñi n chính. Trong th i gian v n d ng xà gi m xung kích và h p ñ u ñ m móc n i s h p th các l c xung kích và s d n ñ n s l ng l o c a các ñinh tán hay v t n t c a các m i hàn. V t n t giá xe thư ng là v t n t ñư ng, phát hi n ch n t b ng cách bôi d u h a, sau ñó bôi ph n và s y cho ph n khô, d u nh ng k n t s ng m ra do s hút c a ph n. Vì v y ch có v t n t b s m l i ta s xác ñ nh ñư c v t n t và hình d ng c a nó. ð i v i giá xe, cho phép s a ch a v t n t b ng hàn hơi. Trư c khi hàn ti n hành khoan ch n ñ u v t n t b ng mũi khoan có ñư ng kính 8 ÷ 10mm và vát mép ch hàn v i góc 600, v i chi u r ng 2 ÷ 4mm. Sau ñó ti n hành hàn và ñ p mi ng thép v i chi u dày không nh hơn 20mm. Cho phép hàn v t n t trên giá xe v i que hàn ñi n lo i 9 ÷ 50, hàn 4 ÷ 5 l p. T t c các m i hàn sau khi hàn xong ph i s a l i b ng ñ c, n i hàn c n ph i b ng ph ng không b r khí. Khi ky ch a và s a ch a nhà máy, ph i ky ñ u máy lên 1,2m, ñ y giá chuy n ra kh i ñ u máy, trư c khi ky ph i tháo các b ph n sau ñây: ba-ñ -s c, b c lên xu ng, các ñư ng ng gió và ñư ng ng cát liên k t gi a thân xe và giá chuy n, các b t che b i cho bàn trư t hay cơ c u chuy n hư ng. ð i v i ñ u máy truy n ñ ng ñi n, tháo dây d n ñi n ñ n ñ ng cơ ñi n kéo, ng d n không khí làm mát cho ñ ng cơ ñi n kéo. ð i v i ñ u máy truy n ñ ng th y l c, tháo kh p các ñăng, sau ñó m i kê ñ u máy lên ñ y giá chuy n ra, dùng giá g hay giá s t có lót g m t ñ ñ kê. ð ky ñ u máy ngư i ta s d ng lo i ky c ñ nh hay di ñ ng, nhưng ti n l i nh t là s d ng lo i ky có cánh vươn. Trư c khi ky ngư i ta ñi u khi n cánh vươn ñ vào các v trí ky qui ñ nh. B ky g m có 4 chi c ky riêng r ñư c l p ch t trên móng c a h m khám máy. Sau khi ñã ky ti n hành tháo các b ph n có liên quan và làm s ch b i, d u bám vào giá xe b ng nhiên li u diezel và th i khô, ti n hành ki m tra v t n t, v t lõm, bulông ñinh tán liên k t b ñ t. Th i s ch và ki m tra ñư ng ng giá c a giá xe, ki m tra s nguyên v n c a các t m gia cư ng và các m i hàn c a nó, tháo cơ c u ph c h i chuy n hư ng, r a các chi ti t và ki m tra. Cnsc.323
 2. Ki m tra s k p ch t c a vòng g i ñ vào khung giá xe khi ñi m ñ t c a các giá chuy n liên h ñ n giá xe không chính xác. Trong th i gian h ñ u máy, n u s l p ráp c a ngõng c i quay v i thân xe không chính xác và ch c ch n thì trong th i gian v n d ng s phát sinh các v t n t các m i hàn. ð thay ngõng c i quay hay hàn l i các v t n t, trên ñư ng hàn ph i t y s ch b ng ñ c và hàn ngõng c i quay, sau khi hàn l i ph i làm s ch b ng ñ c hay b ng bánh mài. Khi ki m tra s a ch a nhà máy, ngư i ta dùng k p ñ c bi t hình ch U và thư c ñ ki m tra và xác ñ nh v trí c a g i ñ c nh so v i trung tâm c a ngõng c i quay và trung tâm d c c a giá xe cũng như kho ng cách ñ n tr c ngang c a ngõng c i. Dùng thư c lá (căn) dày 0,05 mm ño khe h gi a c nh ñư ng kính l n c a g i và giá xe, không cho phép căn ñó ñó l t qua. Ki m tra sai s v chi u cao c a các g i ñ giá xe, s sai s gi a các g i ñ không l n hơn 0,5 mm. Ki m tra b m t c u b ng dư ng m u cho phép khe sáng không l n hơn 1mm. ð vuông góc c a l l p cơ c u chuy n hư ng kh c ph c b ng cách thay ñ i các ng lót. B m t c u cao ta kh c ph c b ng mài hay thay ñ i ñ m c a g i ñ l p bên trong ñ u mút các g i ñ . Khi s a ch a nhà máy, ngư i ta ph i ki m tra ñ cong c a xà chính l p ráp ñ ng cơ diezel và thi t b ph , ñ song song c a các t m sàn và các t m thép góc. Ki m tra sai l ch c a các b m t g i ñ , v trí trung tâm c a c i quay v i trung tâm d c giá xe. ð võng c a giá xe xác ñ nh b ng phương pháp căng dây d c giá xe hay b ng d ng c quang h c, ño b ng thư c t l , thư c m m và thư c lá. ð võng cho phép c a giá xe là 12 mm. Ki m tra m t ph ng trên c a giá xe và b m t các t m thép góc t t c m i hư ng c a giá xe b ng thư c dài 5 m và thư c lá (căn). ð không b ng ph ng cho phép là 3 mm. N u ki m tra giá xe và ñ võng quá 15 mm cho phép n n b ng phương pháp ñ t nóng và u n v v trí cũ. T i tr ng u n t 10 ÷ 15 t n. Trong ky ch a, ñ chênh l ch gi a các g i ñ không ñư c quá 2 mm. ð song song gi a các b m t không sai l ch quá 0,5mm/ chi u dài t m khi s a ch a b ng phương pháp mài. Ki m tra b m t c a ngõng c i quay b ng căn và m t ph ng ki m tra, khe h cho phép gi a m t ph ng c i quay và m t ph ng ki m tra là 1mm. Khi sai s l n hơn 1mm, ta mài b m t ngõng c i quay ñ kh c ph c. Khi thay m i ngõng c i quay, ngư i ta ph i ti n hành ki m tra trung tâm c a nó trên ñư ng tâm giá xe và h p ñ u ñ m. S di d ch c a tâm ngõng c i quay so v i tâm c a giá xe, h p ñ u ñ m không l n hơn 1mm. Sau khi ki m tra và s a ch a toàn b giá xe, ngư i ta ti n hành nâng ñ u máy lên và l p giá chuy n. ð u tiên ky ñ u máy lên 1,2m, ngư i ta ti n hành b giá ñ và ñ y giá chuy n vào, sau ñó h giá xe xu ng giá chuy n b o ñ m ñ chính xác l n nh t cho ch giáp c a m i c i quay ñ nó quay t do trong g i ch n. Khi h ñ u máy ph i c ñ nh bánh xe ñ tránh cho giá chuy n kh i b di ñ ng. Cnsc.324
 3. H ñ u máy xong ta ti n hành b t các b ph n liên quan giá xe v i giá chuy n: b t che g i trư t, ng gió làm mát ñ ng cơ ñi n kéo, dây d n ñi n ñ n ñ ng cơ ñi n kéo, b ph n g t ñá (bañ s c), b c lên xu ng, thi t b hãm t ñ ng và x cát. ð i v i b g t ñá (ba-ñ -s c), ta ki m tra và xem xét l i trong t t c các kì s a ch a, khi ki m tra trung gian và khám ch a các c p ph i ki m tra toàn b g t ñá, các góc hàn và các bulông k p ch t. Khi l p chú ý kho ng cách t ch th p nh t c a g t ñư ng ñ n m t c a ñư ng ray ph i n m trong gi i h n t 100 ÷ 250mm. 7.2. S a ch a khung giá chuy n hư ng Giá chuy n hư ng ñ u máy g m hai lo i: ki u b u d u ke trư t và ki u b u d u thanh kéo. Nh ng ñ u máy s d ng lo i giá chuy n hư ng ki u b u d u ke trư t ñang s d ng Vi t Nam là D9E, D12E, D13E, D18E, còn ñ u máy s d ng lo i giá chuy n hư ng ki u b u d u thanh kéo (không ke trư t) là D19E. K t c u t ng th giá chuy n hư ng ñ u máy D9E v à D13E ñư c th hi n trên các hình 7.1 và 7.2. 5 3 4 2 1 Hình 7.1. Giá chuy n hư ng ñ u máy D9E 1. Bánh xe; 2. ð u tr c bánh xe; 3. Lò xo b u d u; 4. B u d u ki u ke trư t; 5. Khung giá chuy n hư ng. 3 5 4 8 1 7 7 6 2 Hình 7.2. Giá chuy n hư ng ñ u máy D13E 1. Bánh xe; 2. B u d u ki u ke trư t; 3. C i chuy n hư ng; 4. Bàn trư t; Cnsc.325
 4. 5. Xylanh hãm; 6. Xà thăng b ng; 7. H th ng lò xo; 8. Khung giá chuy n. Khi ki m tra trung gian và khám ch a các c p ngư i ta ki m tra giá chuy n mà không ñ y giá chuy n ra kh i ñ u máy. Thư ng ch dùng thi t b dò khuy t t t ñ ki m tra v t n t và ki m tra các bulông liên k t. Khi s a ch a ñ nh kỳ l n ph i ñ y giá chuy n ra kh i ñ u máy ñ ki m tra và s a ch a m t s b ph n, ñi u ch nh l i bánh răng c a các h p gi m t c, s a ch a h th ng gi ng hãm, v.v... Khi ky ch a và s a ch a nhà máy, ngư i ta ñ y giá chuy n ra kh i ñ u máy, gi i th toàn b ñ u máy, ki m tra, s a ch a và thay th các b ph n c a giá chuy n. Trư c khi gi i th ngư i ta làm s ch giá chuy n và các b ph n trong máy r a chuyên dùng v i dung d ch r a 3% NaOH và sau ñó r a s ch b ng nư c nóng. 7.2.1. Gi i th giá chuy n hư ng 7.2.1.1. ð y giá chuy n hư ng ra kh i ñ u máy Trư c khi ñ y giá chuy n hư ng ra kh i ñ u máy ph i ti n hành tháo các ng m m d n d u, d n khí ép c a h th ng hãm và x cát, xích c a b ph n hãm, nh ng dây d n ñi n vào ñ ng cơ ñi n kéo, nh ng ng d n làm mát ñ ng cơ ñi n kéo. Tháo nh ng cacñăng truy n momen t b ph n truy n ñ ng thu l c ñ n h p gi m t c tr c, tháo b ph n dây d n c a ñ ng h t c ñ , tháo các bao ch n b i c a g i trư t. Sau khi hoàn t t các công vi c trên, ti n hành ky ñ u máy và ñ y giá chuy n hư ng ra kh i ñ u máy. ð ñ y giá chuy n hư ng ra kh i ñ u máy, ngư i ta ti n hành ky ñ u máy b ng các b ky chuyên dùng. ð làm vi c d dàng và rút ng n th i gian, khi ñ y giá chuy n c a ñ u máy truy n ñ ng ñi n, ngư i ta có th c p dòng ñi n m t chi u vào ñ ng cơ ñi n kéo ñ giá chuy n t ch y ra. 7.2.1.2. Gi i th giá chuy n hư ng a. Gi i th sơ b ð u tiên ti n hành tháo các ñòn gánh phía dư i h p d u, tháo h th ng gi ng hãm. ð i v i ñ u máy truy n ñ ng ñi n còn ph i tháo g i ñ ñ ng cơ ñi n kéo, tháo dây d n ñi n ñ n ñ ng cơ ñi n kéo. ð i v i ñ u máy truy n ñ ng th y l c: tháo thanh kéo h p gi m t c tr c, cacñăng và các bulông b t h p d u. Sau ñó ngư i ta nh c giá chuy n b ng c n c u, nh c nó ra kh i nh ng c p bánh xe và h p gi m t c ñã ñư c trên nh ng giá ñ ñ c bi t. b. Gi i th toàn b Tháo và nh c ng hãm, ng d u, ng cát, g i ñ ñ ng cơ ñi n kéo, gu c hãm, xilanh hãm, các móc b o v . giá chuy n không ke trư t, trư c khi tháo thanh kéo h p d u, ngư i ta ki m tra l hình nêm và thân c a thanh kéo; dùng dơ ñ căn dò khe h gi a mi ng vát và ñáy l vát. c. R a giá chuy n hư ng Vi c r a giá chuy n hư ng ñư c ti n hành trong máy r a chuyên dùng. Quá trình r a có th ñư c ti n hành theo ba giai ño n: r a toàn b giá chuy n hư ng khi Cnsc.326
 5. ñã d y ra kh i ñ u máy, r a khung giá chuy n khi ñã tháo các c p bánh xe và r a s ch toàn b các chi ti t c a giá chuy n khi ñã gi i th toàn b . 7.2.2. Nh ng hư h ng thư ng g p c a khung giá chuy n hư ng Các hư h ng ñ c trưng c a khung giá chuy n hư ng là: Hao mòn các t m ke trư t trong h c b u d u, hao mòn ng lót ch t quay c i chuy n (g i ñ c i chuy n), mòn các quay, các bàn trư t, mòn g i ñ c a lò xo, ñĩa và vòng b c lót c a ch n, mòn phía trên và phía dư i t m lò xo ñ ñ ng cơ ñi n kéo, mòn c c b khung giá chuy n hư ng. Hao mòn c a ke trư t h p d u, c a quay, trư t, ng lót và tr c ñ lò xo, phía trên và phía dư i t m ñ lò xo c a ñ ng cơ ñi n kéo là nh ng hư h ng t t nhiên. Ta có th làm gi m d ng hao mòn này b ng cách bôi trơn t t và tăng ñ b n c a b m t làm vi c. N t trong các m i hàn, n t ke h p d u, n t ch t quay, n t các t m gia cư ng, thân c a g i quay, l ng các m i ghép liên k t c a các xà trên b u d u, c a thanh ñ phía dư i b u d u (ñòn gánh h p d u), các xà d c và xà ngang b cong, võng. Nh ng v t n t ch t quay, các t m gia cư ng c a ch t quay, thân c a g i quay và các ke h p d u là do l c tác d ng d c và ngang c a giá xe vào giá chuy n hư ng, nguyên nhân là do n n ñư ng và ñư ng không b ng ph ng, bán kính cong không phù h p và do thao tác không h p lý c a tài x . Các hư h ng ñáng k và v t n t trong thân khung giá ch xu t hi n trong trư ng h p b tai n n. 7.2.3. Ki m tra khung giá chuy n hư ng (ki u b u d u ke trư t) Các ke trư t 10 và 11 c a h c b u d u (hình 7.3) b mòn không ñ u theo c chi u cao và chi u r ng, trong ñó các ke trư t nh 11 b hao mòn nhi u hơn. ð ñánh giá m c ñ hao mòn c a các t m ke trư t trong khi không gi i th c m b u d u, ngư i ta ño khe h gi a b u d u và h c b u d u b ng thư c lá. Sau khi gi i th khung giá, khe h này có th ñư c xác ñ nh b ng hi u gi a chi u r ng c a h c b u d u (kích th c A, hình 7.3) và b u d u (kích thư c B, hình 7.4). ði u này hơi ph c t p hơn m t chút. Tr s A và B ñư c ño kho ng gi a chi u cao c a các t m ke trư t, có nghĩa là v trí ñư ng tâm c a tr c bánh xe. ð mòn c a t m ke trư t nh 11 (hình 7.3) ñư c xác ñ nh b ng cách so sánh chi u dày c a c a các ph n b mòn và chưa mòn. S hao mòn không ñ ng ñ u c a các t m ke trư t trong h c b u d u c a khung giá chuy n và trên b u d u s làm cho các tr c bánh xe b nghiêng l ch trong khung giá chuy n. Vi c ki m tra khung giá chuy n có th ñư c ti n hành b ng thư c góc ch th p và các d ng c quang h c. Vi c ki m tra b ng các d ng c quang h c cho k t qu chính xác hơn, tuy nhiên phương pháp s d ng thư c góc ch th p ñơn gi n hơn, không ñòi h i các thi t b chuyên dùng, ñ chính xác c a phương pháp này là có th ch p nh n ñư c so v i các yêu c u c a th c t . Cnsc.327
 6. Quá trình ki m tra khung giá chuy n th c ch t là xác ñ nh tr s ñ l ch c a các b m t (m t ph ng) c a các t m ke trư t nh và các t m ke trư t l n c a các h c b u d u so v i nhau và so v i ñư ng tâm d c c a khung giá chuy n hư ng. Vi c ki m tra bao g m các bư c sau ñây: - Xác ñ nh m t n a hi u s c a chi u r ng khung giá các h c b u d u ngoài cùng; - Ki m tra v trí c a các t m ke trư t nh ; - Ki m tra v trí c a các t m ke trư t l n c a m i (t ng) h c b u d u (ñ song song và ñ sai l ch). Khi ki m tra khung giá chuy n hư ng b ng thư c góc ch th p (hình 7.4), chi u r ng c a khung giá các h c b u d u ngoài cùng ñư c ño b ng thư c ño trong. Khi hi u các kho ng cách a và b l n hơn tr s cho phép, t i v trí l n (hơn) gi a khung giá và các t m ke trư t nh ta ñ t m t t m ñ m có chi u d y b ng n a hi u các kho ng cách ñó, nghĩa là b ng (a-b)/2. 1. Ki m tra v trí c a các ke trư t nh Vi c ki m tra v trí c a các ke trư t nh ñư c ti n hành b ng cách áp thư c 3 vào v trí gi a theo chi u cao và dùng thư c lá ño khe h gi a thư c và b m t c a m i t m ke trư t. ð chênh l ch c a khe h ñó n u l n hơn 0,5 mm thì ph i thay th các t m ke trư t ho c ñ m thêm t m ñ m vào phía dư i các ke trư t. S th t vào c a các t m ke trư t c a h c b u d u gi a khung giá (kích thư c c) so v i các t m ke trư t c a các h c b u d u phía ngoài cùng là ñ ñ m b o ñ d ch ngang c n thi t cho c p bánh xe gi a c a giá chuy n hư ng. Cnsc.328
 7. 1 2 3 7 4 5 6 a) A A A 368 2100 2100 ChiÒu dÇy Khe hë 5,9-6,0 3,0-8,0 3,0 0,68-1,0 2,0 3,0 a -a II 9 8 3 13 4 2 12 14 15 b) 325 16 1020 1850 1850 Hình 7.3. K t c u khung giá chuy n hư ng a. Ki u b u d u ke trư t; b. Ki u b u d u thanh kéo. 1. Khung giá chuy n hư ng ki u ke trư t; 2,6. Giá treo ñ ng cơ ñi n kéo; 3. D m ch t (d m c i chuy n); 4. Giá treo xilanh hãm; 5. G i ñ lò xo nhíp; 7. Thanh gi ng (b o hi m); 8. ng lót; 9. Vòng ñ m; 10,11.T m ñ m ke trư t l n và ke trư t nh ; 12. Khung giá chuy n hư ng ki u thanh kéo; 13. Giá treo nh ñ treo thanh kéo. 14. Giá treo gi m ch n ma sát; 15. Giá treo l n ñ treo thanh kéo; 16. Gía ñ t lo xo. 2. Ki m tra các ke trư t l n Vi c ki m tra v trí c a các ke trư t l n ñư c ti n hành b ng cách áp thư c góc ch th p 4 lên thư c th ng sau ñó áp nh vào thư c 3 và các b m t c a các t m ke trư t l n. T i v trí này c a các d ng c ño, khe sáng (khe h ) cho phép gi a thư c góc ch th p và các t m ke trư t ñư c th hi n trên hình 7.4. N u có khe sáng xuyên su t thì ch ng t r ng m t trong các t m ke trư t, ch ng h n t m ke trư t 2, có ñ l ch d c tr c, hay ñ d ch ngang so v i t m ke trư t cùng c p 1 c a xà bên bên kia c a khung giá. Tương t như v y ti n hành ki m tra v trí c a các t m ke trư t l n phía bên kia c a h c b u d u này. Ngoài ra vi c ño b ng panme ño trong ho c thư c ño trong cho phép xác ñ nh ñư c ñ không song song c a các b m t c a các t m ke trư t l n trong m t ph ng th ng ñ ng ñ i v i (c a) m i h c b u d u. ð không song song cho Cnsc.329
 8. phép c a các t m ke trư t ñã mòn là 1,0 mm, còn khi l p các t m ke trư t m i lên khung giá là 0,5 mm. S ñ nh v ñúng ñ n c a các t m ke trư t l n trên khung giá, có nghĩa là khi các b m t làm vi c c a chúng n m trong m t ph ng vuông góc v i ñư ng tâm d c c a khung giá chuy n, trong ñi u ki n s a ch a t i xí nghi p, ñ t ñư c b ng cách thay th các t m ke trư t ho c ñ m thêm t m ñ m phía dư i các ke trư t. Các t m ke trư t c n thay th ñư c phá b kh i khung giá chuy n b ng ñ c khí nén ho c c t b b ng m hàn hơi. B m t khung giá t i các v trí l p các t m ke trư t c n ñư c làm s ch k lư ng. Trư c khi hàn các t m ke trư t m i ho c các t m ke trư t còn s d ng l i, c n ph i ép ch t chúng vào khung giá chuy n b ng k p vít ho c k p khí nén. Các t m ke trư t ñư c hàn vào khung giá chuy n b ng ñinh tán ñi n và m i hàn không liên t c theo chu vi. Sau khi hàn b m t c a các t m ke trư t ph i b ng ph ng và s ch. Kh«ng qu¸ 0.5mm Kh«ng qu¸ 1.2mm 2 C=5 ±0.3 4 3 1962-+1,2,2 2 U C=5 ±0.3 1 Kh«ng qu¸ 0.3mm Hình 7.4. Sơ ñ ki m tra khung giá chuy n b ng thư c góc ch th p 7.2.4. S a ch a khung giá chuy n hư ng ki u ke trư t Khung giá chuy n sau khi ñã v n d ng, v trí các ke trư t h p d u s thay ñ i so v i thi t k . ð kh c ph c v n ñ này, ngư i ta ph i s d ng nh ng căn b ng và căn c nh có chi u dày phù h p ñ bù tr xà c nh b cong và ke trư t di chuy n d c tr c giá chuy n. Yêu c u cơ b n khi s a ch a là khôi ph c nh ng v tr mòn ñ n kích thư c gi i h n, b o ñ m ñ b n làm vi c c a k t c u và khôi ph c nh ng khe h trong gi i h n c a nh ng b ph n l p ghép ñ ñ m b o chuy n ñ ng an toàn. Ngư i ta thư ng ph c h i nh ng b ph n b mòn c a giá chuy n b ng cách thay m i chi ti t ho c dùng phương pháp hàn và hàn ñ p. Cnsc.330
 9. Khi ki m tra giá chuy n b u d u ke trư t, ngư i ta chú ý ki m tra tr ng thái c a các ñư ng hàn, c a giá gi thanh kéo b u d u, chú ý b m t ti p xúc l hình nêm gi ch t thanh kéo. Các t m ke trư t có chi u d y nh hơn 4,0 mm c n ñư c thay th . Các b ph n b n t ph i ñư c kh c ph c. Khung giá chuy n ph i b o ñ m sao cho khi l p ráp các c p bánh xe vào khung giá chuy n thì các c p bánh xe này ph i song song v i nhau. ðư ng tâm c a các c p bánh xe ph i vuông góc v i tr c tâm d c c a giá chuy n, còn tâm c a c i quay ph i n m trên tâm d c c a giá chuy n. M t ph ng l p bàn trư t hay cơ c u chuy n hư ng ph i n m trên m t ph ng giá chuy n. Sau khi ñã hàn song khung giá chuy n, ngư i ta ti n hành phát hi n các v t n t trên má giá chuy n, cho phép hàn b ng phương pháp hàn ñi n. Trư c khi hàn ph i khoan ch n các v t n t b ng mũi khoan có ñư ng kính 10 ÷ 20 mm, vát mép m i hàn theo hình ch nh t, v t n t ñư ng hàn cũ ph i t y s ch sau ñó m i ñư c hàn l i. Thư ng dùng que hàn ñư ng kính 5 ÷ 7mm. Khung giá chuy n b cong cho phép dùng phương pháp ñ t nóng và d ng c chuyên dùng ñ n n. Trư c khi n n ta ph i ki m tra khung giá chuy n: ð u tiên, ngư i ta ñi u ch nh m t b ng c a khung giá chuy n b ng nivô hay ng ng m thăng b ng b ng m c nư c, sau ñó dùng phương pháp căng dây hay s d ng d ng c quang h c ñ ki m tra. Tính toán và xác ñ nh l i ñ vênh c a các ke trư t h p d u theo chi u ngang c a thành bên, xác ñ nh ñ di chuy n c a các ke trư t so v i chi u d c giá chuy n, ñ l ch c a c i quay v i trung tâm d c giá chuy n. Khi s a ch a nhà máy ngư i ta còn ph i xác ñ nh v trí c a c i quay và m t bàn trư t trên khung giá chuy n. Yêu c u sau khi s a ch a là s di chuy n d c c a các ke không ñư c l n hơn 1,2 mm. Các t m ke trư t (căn b ng) ph i song song v i nhau và vuông góc v i trung tâm d c c a giá chuy n. ð l ch cho phép không ñư c l n hơn 0,3mm/chi u r ng c a ke trư t (căn) h p d u. Các t m ke trư t (các căn c nh) ph i n m trong m t ph ng và song song v i trung tâm d c c a giá chuy n (ñ sai s cho phép không l n hơn 0,5mm). Các v t n t trong các m i hàn và hao mòn c c b c a khung giá chuy n hư ng (t i các v trí g i ñ là xo nhíp, các giá ñ h th ng treo lò xo, v.v...) ñư c s a ch a b ng phương pháp hàn. Các b m t b mòn c a các giá ñ 2 và 6 (hình 7.3) cũng như các b m t c a các gía ñ lò xo ñ ng cơ ñi n kéo ñư c ph c h i b ng phương pháp hàn ñ p. Sau khi gia công các b m t t a c a các giá ñ c n ph i n m trong m t m t ph ng. 7.2.5. S a ch a giá chuy n hư ng ki u b u d u thanh kéo Giá chuy n b u d u thanh kéo ñư c s d ng nư c ta trên ñ u máy D19E. Lo i giá chuy n này ñã t ng ñư c s d ng trên các lo i ñ u máy DFH3 (Trung Qu c) và ñ u máy Alsthom (Pháp) s d ng Vi t Nam nh ng năm trư c ñây. Khi s a ch a lo i giá chuy n này, ngư i ta cũng ti n hành tương t như lo i giá chuy n ke trư t. Khi ki m tra có chú ý ñ n v trí c a giá gi thanh kéo b u d u, ki m tra v trí và tr ng thái c a c i quay, c a các bàn trư t hay cơ c u chuy n hư ng. Cnsc.331
 10. B c c a c i quay mòn quá h n ñ hay có khuy t t t ta ti n hành tháo và ép m i v i kích thư c phù h p. M t c a các bàn trư t mòn quá h n ñ ti n hành thay m t trư t m i. B m t c a l hình nêm có th khôi ph c b ng phương pháp hàn b ng que hàn ch ng mòn sau ñó gia công ñ n kích thư c phù h p. ð i v i lò xo ph i ti n hành ki m tra sau ñó thay th hay s a ch a cho ñúng v i yêu c u k thu t. Lò xo lá khi th y có m t s t v n, l ng ñai ngư i ta tháo toàn b lá lò xo ñ ki m tra, sau ñó ti n hành s a ch a. Lò xo tròn khi b n t và m t ñàn tính ph i thay th . Khi thay th ph i chú ý các lò xo l p trên cùng m t ñ u máy ph i có cùng m t nhóm ñ c ng. Lò xo không ñư c sai l ch quá 1mm trên toàn b chi u cao khi tr ng thái t do so v i thi t k . Trên m t giá chuy n hư ng chi u cao c a các lò xo không ñư c chênh l ch quá 6 mm. Khi s a ch a xí nghi p và ñ c bi t nhà máy, lò xo ph i ñư c ép th trên máy ép chuyên dùng và ph i b o ñ m các tính năng k thu t theo quy ñ nh. Hao mòn b c lót g i chuy n hư ng ñư c xác ñ nh theo tr s khe h gi a ch t chuy n hư ng và g i ( ) ñ c a nó b ng cách ño tr c ti p. N u khe h n m trong gi i h n ghi trong hình 7.3. thì c n ph c h i b ng cách thay ng lót 8 ho c thay vòng ñ m 9. 7.2.6. S a ch a c i quay và cơ c u chuy n hư ng Khi b c lót c i quay b xây xư c l n hơn 0,5mm, b mòn l n hơn 1,0 mm trên toàn b chi u dài ñư ng kính ho c b n t, ph i ti n hành tháo b c lót c i quay ra kh i ñ s a ch a ho c thay th . Khi ép b c lót m i vào c a c i quay ph i tính toán khe h c a chày và b c lót c i quay là 0,2 ÷ 0,3mm. ð b o ñ m c i quay làm vi c bình thư ng ta ph i chú ý ñ n ñư ng d n d u bôi trơn cho c i quay. Khi ky ch a và s a ch a nhà máy, ngư i ta s a ch a c n th n h th ng d u và c n ki m tra ñ kín b ng d u h a. Ti n hành rót d u ñ n m c 50mm so v i h m t ñáy sau ñó gi l i 20 phút, không cho phép có d u ñ ng b m t ngoài và dư i n p. 7.3. S a ch a b tr c bánh xe M t s thông s k thu t c a các b tr c bánh xe ñ u máy ñang s d ng Vi t Nam ñư c cho trong b ng 7.1. K t c u m t s b tr c bánh xe ñư c th hi n trên các hình 7.5 – 7.7. Trong v n d ng, ngư i ta chú ý ki m tra c p bánh xe ñ ñ u máy v n d ng ñư c an toàn. Khi ky ch a và s a ch a l n nhà máy, ngư i ta ph i s a ch a l i c p bánh xe ñ u máy ñúng v i yêu c u k thu t v hình d ng c a m t lăn, c a băng ña và h n ñ c a các m i ghép ch t cũng như ghép l ng tuỳ theo yêu c u k thu t và c u t o c a tr c bánh. B ng 7.1. M t s ñ c tính k thu t c a ñ u máy D5H, D12E, D9E và D13E TT Thông s k thu t D5H D12E D9E D13E 1 Australia CH Séc M nð Nư c ch t o 2 Năm ch t o - 1985 1962 1983 Cnsc.332
 11. 3 Năm s d ng t i VN 1993 1986 1963 1985 Xí Xí Xí nghi p Xí nghi p nghi p nghi p 4 ðơn v s d ng ð u máy Hà ð u máy ð u máy ð u máy Lào Hà N i Sài Gòn Sài Gòn 5 Kh ñư ng (mm) 1000 1000 1000 1000 6 Lo i ñ ng cơ dizel Caterpilla K6S 230 Caterpill ALCO D353 DR a D398 251-D 7 Công su t ñ ng cơ (ML) 500 1200 900 1300 8 Phương th c truy n ñ ng Thu l c ði n ði n ði n MC-MC MC-MC MC-MC 9 Tr ng lư ng ch nh b (T) 40 56 52 72 10 T i tr ng tr c, (T/tr c) 10 14 13 12 11 T c ñ c u t o (km/h) 65 80 114 96 12 Bán kính cong Rmin,(m) 46 75 75 75 13 Công th c tr c B-B B0-B0 B0-B0 C0-C0 (2-2) (20-20) (20-20) (30-30) 14 ðư ng kính bánh xe m i 915 1000 1016 965 (mm) 15 ðư ng kính bánh xe nh 810 930 870 882 nh t cho phép (mm) 16 D tr hao mòn m t lăn, 105 70 146 83 (mm) 17 B r ng b n bánh xe, 127 135 139,7 120 (mm) 18 Giang cách gi a hai bánh 924 ± 3 925 ± 2 924 ± 3 927 ± 0,5 xe,(mm) 19 ðư ng kính c tr c, 110 170 144,564 119,164 (mm) 20 ðư ng kính vai tr c, 158,25 - 206,375 207,800 (mm) 21 S lư ng ñ u máy hi n 13 25 32 14 có Cnsc.333
 12. 139,7 280 445 114,3 137 206,375 1 016 284 292 140 184 567 924 1894,6 Hình 7.5. K t c u b tr c bánh xe ñ u máy D9E 120 889 728 114 209,52 184,15 207,8 925 285 660 119,164 927 1769,4 Hình 7.6. K t c u b tr c bánh xe ñ u máy D13E Cnsc.334
 13. 751 ± 1 Ø 1 85 1000 ± 1 Ø 170 Ø 850 925 ± 2 1756 ± 5 R15 R15 R1 4 17 10 max 1000 ± 1 Ø 850 min 100 0 ± 1 3/1 0 70 R1 2 R3 3/1 0 10 ,5 35 10 R2 12 ,2 13 22 ,5 13 5+2 Hình 7.7. K t c u b tr c bánh xe ñ u máy D12E 7.3.1. Nh ng hư h ng thư ng g p các c p bánh xe Hao mòn bình thư ng m t lăn và g bánh xe, hao mòn, xư c, sây sát c tr c bánh xe; cào xư c v trí nơi l p ñ ñ ng cơ ñi n kéo do thi u d u bôi trơn. Hao mòn c c b m t lăn và g bánh xe: mòn v t m t lăn và g bánh do tác ñ ng cơ gi i, do bó hãm, do bánh xe b trư t l t trên ray khi có chênh l ch ñư ng kính bánh xe quá gi i h n cho phép, v.v... Hư h ng b t thư ng hay hư h ng ñ t xu t: r , m , s t, n t bánh xe, cong tr c bánh xe; Các m i ghép băng ña-mâm bánh, mâm bánh-tr c bánh, bánh răng-tr c bánh b l ng. S xén th ng ñ ng g băng ña là hư h ng chính và t t y u c a băng ña ñu máy làm vi c trên nh ng ño n ñư ng cong v i bán kính cong nh . Cnsc.335
 14. Biên d ng mòn m t lăn và g bánh xe ñ u máy ñư c th hi n trên hình 7.8. Hình 7.8. Biên d ng mòn m t lăn và g bánh xe ñ u máy ðư ng I. Biên d ng ban ñ u c a bánh xe ðư ng II. Biên d ng mòn c a bánh xe sau quá trình v n d ng 7.3.2. Ki m tra, phân lo i tr c bánh xe trư c khi s a ch a M c ñích c a công vi c này là ñ ñánh giá hao mòn hư h ng toàn b tr c bánh xe, t ñó quy t ñ nh m c ñ và phương th c s a ch a t ng b ph n c a tr c bánh xe tuân th các yêu c u, h n ñ k thu t c a qui trình s a ch a, ñ m b o b tr c bánh xe v n d ng t t ñ n kỳ vào s a ch a l n k ti p. Các hao mòn, hư h ng c a b tr c bánh xe r t ña d ng, mu n phân lo i hư h ng chính xác tránh tình tr ng ñưa tr c bánh xe không ñ ñi u ki n v n d ng vào s a ch a gây lãng phí nguyên công, ta ph i ti n hành ki m tra ñ y ñ và th t như dư i ñây. 7.3.2.1. Ki m tra b tr c bánh xe Bư c 1: Ki m tra tr c ti p B tr c bánh xe sau khi tháo kh i giá chuy n hư ng c n ñư c làm v sinh s ch b ng thi t b phun nư c-gió ép, sau ñó lau s ch b ng d u máy (DO) và ki m tra xem xét tr c ti p b ng m t toàn b tr c bánh xe. Dùng kính lúp quan sát theo qui ñ nh c a qui trình s a ch a, c th ñ i v i các b m t làm vi c quan tr ng c a tr c bánh xe như: - B m t bánh răng truy n ñ ng; - B m t ngõng tr c; Cnsc.336
 15. - B m t thân gi a tr c. Dùng kích thư c dư ng và d ng c ño chuyên dùng, ñ ki m tra h n ñ , kích thư c theo qui trình quy ñ nh cho t ng b ph n như bánh xe, tr c bánh và bánh răng. Bư c 2: Ki m tra b ng máy thi t b chuyên dùng Dùng máy dò v t n t b ng siêu âm ho c lo i máy dò nhi m t có c c tương ñương ñ ki m tra v t n t trên b m t và bên trong tr c bánh xe và bánh răng, n u c n thi t có th ki m tra cho c g bánh xe. Khi ky ch a và s a ch a nhà máy, ti n hành ki m tra toàn b c p bánh xe: ki m tra b m t làm vi c c a băng ña, chi u dày g và ñ ch t c a băng ña v i mâm bánh xe. Khi ki m tra băng ña, ngư i ta dùng dư ng và thư c c p. Chi u dày băng ña ño b ng thư c c p (hình 7.9). Ki m tra hình d ng m t lăn b ng dư ng m u (hình 7.9). Khe h ánh sáng gi a m t lăn băng ña và m t trong c a thư c không l n hơn 0,5mm, trên g băng ña không l n hơn 1mm theo chi u cao và b r ng c a g . Khi ki m tra tr c bánh c n chú ý các hi n tư ng sau: n t r n c a tr c nh ng ch chuy n ti p, bán kính góc lư n còn phù h p v i qui ñ nh không, n u quá ph i lo i b . Khi tr c b xư c, xây xát quá m c ho c có v t lõm trên c tr c và ph n lân c n, c tr c b côn, ôvan hay l ch tâm cho phép s a ch a và l p bánh xe có kích thư c phù h p. a a-b a) 30 ±0,1 b 70 ±0,01 Vßng l¨n b) c) 0 25 60 75 Hình 7.9. D ng c ño tr s hao mòn và xác ñ nh ñ c trưng hao mòn băng ña bánh xe a. Dư ng ño hình d ng (hao mòn) m t lăn và chi u d y g băng ña; b. D ng c ño chi u dày c a băng ña theo vòng lăn; c. Dư ng xác ñ nh ñ xén th ng ñ ng c a g bánh xe. Cnsc.337
 16. 7.3.2.2. Phân lo i các hư h ng và n i dung phương pháp s a ch a Căn c các k t qu ki m tra, có th phân lo i các tr c bánh xe sau khi ki m tra làm 3 m c ñ c n s a ch a như sau: 1. M c th nh t: Các tr c bánh xe c n gi i th ñ s a ch a a. Gi i th b tr c bánh xe ñ lo i b các chi ti t b hư h ng như sau: - Có v t n t ngang b t kỳ v trí nào; - Có v t n t d c vư t quá m c cho phép c a qui trình s a ch a; - H t kích thư c s d ng ho c còn lư ng d tr , nhưng sau s a ch a h n ñ ñó không th v n hành ñ n l n s a ch a k ti p; - B các hư h ng c c b nghiêm tr ng, không ñ kích thư c s a ch a như cào xư c sâu ngõng tr c, thân gi a tr c, bánh răng b m , v , v.v… b. Gi i th b tr c bánh xe ñ s a ch a ñ i v i các chi ti t: - Tr c bánh b cong, cho phép u n, n n l i, sau ñó ki m tra ñ t yêu c u thì cho phép h c t tr c; - L moay-ơ bánh xe b xoay l ng, cho phép hàn ñ p và gia công l i l moay-ơ; - Các v trí b bánh (vai tr c) c a tr c không ñ m b o kích thư c ñ ñ ñ dôi quy ñ nh (sau nhi u l n ép tháo và l p) thì cho phép gia công h c t theo qui trình s a ch a mà nhà ch t o cho phép. c. Gi i th b tr c bánh xe ñ thay l n ho c thay m i: - ð i v i bánh xe hư h ng cho phép thay l n bánh xe khác tương ñương; - Các bánh xe h t h n ñ s d ng thì c n ph i thay m i; - Tr c bánh xe hư h ng n ng ho c s a ch a nhi u l n không th h c t ñư c; - Các hư h ng c a bánh răng c n thay bánh răng khác. 2. M c th hai: Các tr c bánh xe b mòn g c n hàn ñ p Các tr c bánh xe có g b mòn nhi u hơn m t lăn hay nói khác, tương quan Cg hao mòn c a g v i m t lăn bánh xe > 1, thì ph i ñưa các tr c bánh xe này C ml sang dây chuy n hàn ñ p g bánh xe, nh m t n d ng lư ng d tr c a m t lăn bánh xe như hình 7.11. 30 vòng lăn 2 17 3 10 1 max D dt a min D Hình 7.10. Kích thư c d tr c a m t lăn s d ng không h p lý Cnsc.338
 17. khi không hàn ñ p g bánh xe kim lo i ñ p 1. Biên d ng m i 2 3. Bieân daïng moøn 4. Giôùi haïn loaïi boû Biên d ng khôi ph c Hình 7.11. S d ng kích thư c c a m t lăn bánh xe h p lý 3. M c th ba: Hao mòn bình thư ng ð i vói các tr c bánh xe không b hư h ng v tr c và g bánh xe b mòn ít ho c hao mòn dư i m c tương quan qui ñ nh, thì cho phép chuy n th ng sang dây chuy n ki m tra ñ cong tr c và sau ñó có th ti n hành ti n m t lăn bánh xe. 7.3.3. Gi i th b tr c bánh xe ( b ng phương pháp ép ngu i) Các b tr c bánh xe hư h ng n ng t i m c c n ph i gi i th ñ s a ch a ho c thay th như ñã trình bày trên, thông thư ng ñ u ñư c gi i th b ng phương pháp ép tháo ngu i trên máy ép thu l c chuyên dùng. 1. Thi t b chuyên dùng ép tr c bánh xe M t trong nh ng lo i máy ép thu l c chuyên dùng ñang ñư c s d ng trong ngành ðSVN ñó là lo i máy hi u NORDBERG- MANUFACTURING-COELME do M s n xu t ñang s d ng t i Xí nghi p ñ u máy Sài Gòn. 14 13 12 16 8 10 9 15 11 7 6 5 4 2 2 3 3 1 Cnsc.339
 18. Hình 7.12. Nguyên lý máy ép thu l c CORPORATION-FARRAEL 1.Thùng d u thu l c (480 lít) 9. Van m t chi u 2. ng hút d u 10. Van ñi u khi n 3. ng h i áp 11. Bu ng ép 4. ð ng cơ ñi n 12. Xylanh bu ng ép 5. Bơm thu l c th p áp 13. Lò xo h i v 6. Bơm thu l c cao áp 14. Pittông ép 7. ng c p d u (th tích) 15. N p xylanh 8. ng c p d u (áp l c) 16. ng c p d u ñ n xylanh Máy ép có nguyên lý làm vi c như sơ ñ 7.12 và các quy cách, thông s c a máy ñư c li t kê trong b ng 4.1. Nguyên lý v n hành máy ép 400 T như sau: Ph n ñ ng l c: ð ng cơ ñi n d n ñ ng v n hành s l i bơm thu l c 5 và 6, n i tr c ti p 2 ñ u tr c ñ ng cơ ñi n quay ñ ng t c v i t c ñ 970 v/ph. Ph n áp l c: G m 2 bơm thu l c k t c u b t song song, cùng hút d u thu l c thùng 1 ñ ñưa ñ n bu ng ép. Bơm th p áp 5: Là lo i bơm rôto l ch tâm m t t ng, áp l c t i ña có th ñ t 250 kG/cm2, công d ng chính là c p nhanh và ñ dung lư ng (ch ñ c p ñ nh lư ng) d u thu l c. Khi ñ ng cơ ñi n quay, bơm th p áp 5 s hút d u thu l c t thùng 1 ñ y vào ng c p 7, qua van ñi u ch nh 9 ñ n p ñ n van ñi u khi n 10. Bơm cao áp 6: Là lo i bơm rôto l ch tâm hai t ng n i ti p, áp l c t i ña có th ñ t t i ña 400 kG/cm2, trên ñư ng ng ra c p ñi ng s 8, có m t van kh ng ch áp l c nén l n nh t lên bu ng ép và pittông 14 (hi n t i van này ñang ch nh 320 kG/cm2). Bơm cao áp 6 cũng ñ y d u vào ng 8 và n p ñ n van ñi u khi n 10. N u van ñi u khi n 10 m (ñang ép) c hai ngu n d u ñư c n p vào bu ng ép 11, ho c s x v thùng s 1 n u van ñi u khi n 10 ñóng (không t i). Khi áp l c trong bu ng ép 11 lên kho ng 120 kG/cm2 thì áp l c ng 8 ñ m nh, s ñóng van m t chi u 9. Bơm th p áp v n nâng áp l c sau van m t chi u 9 ñ n tr s áp l c kho ng 150 kG/cm2 thì s gây tín hi u làm bơm th p áp 5 m van an toàn dư i ñ bơm ñ x d u tr c ti p v thùng 1 (bơm th p áp 5 tr ng thái không t i hoàn toàn). Lúc này công su t c a ñ ng cơ ñi n t p trung cho bơm cao áp 6 ñ nâng cao áp l c ép (ch ñ c p d u ñ nh tính). N u áp l c ng 8 dư i 100 kG/cm2 thì lò xo h i v an toàn ñóng c a x , bơm th p áp 5 làm vi c tr l i và tham gia c p d u cho van ñi u khi n 10. Ph n ñi u khi n: Van ñi u khi n 10 có nguyên lý như m t van 3 ngã, ngư i s d ng ñi u khi n máy ép b ng cách ñóng m ñư ng d u thu l c thông qua h th ng cánh tay ñòn v i 2 ch ñ : m là d n d u vào bu ng ép 11 và ñóng ñư ng x v thùng; ñóng là x d u t bu ng ép 11 và ng d n 8 v thùng 1. Ph n c m ép: G m pittông ép 14, hình tr ñư c d n trong xylanh bu ng ép 11, gi a pittông 14 và n p bu ng ép 11 có lò xo h i v 13 ñ ñ y pittông 14 h i v v v trí ñ u hành trình ép. Cnsc.340
 19. B ng 7.2. Quy cách máy ép thu l c NORDBERG-COELME Chi ti t và tính năng Quy cách và thông s (1) (2) 3 pha-50 Hz-ki u l ng sóc 1 ñ ng cơ ñi n (ñ ng l c) ði n th : 220/440 (V) D n ñ ng cùng m t lúc 2 bơm thu l c Công su t: 7,5 (Hp) quay ñ ng t c 2 phía ñ u tr c Cư ng ñ : 23/11,5 (A) Vòng quay: 970 (v/ph) 2 bơm thu l c Áp l c t i ña: 250 kG/cm2 - Bơm th p áp: dùng c p d u ñ y th tích Áp l c t i ña: 320 kG/cm2 - Bơm cao áp: dùng nâng cao áp l c ép 1 thùng d u thu l c - Dung tích 480 lít - Lo i d u TB22 1 pittông ép 533,4 mm - ðư ng kính 457,2 mm - Hành trình ép t i ña 2100 PSI - Áp su t làm vi c (1) (2) 2 mâm ñ (c i) ch u chi ti t bao - Dùng cho ép bánh xe 863,6 mm - Dùng cho ép bánh răng 203,2 mm L c ép t i ña có th ñ t 400 t n Kho ng cách c a tr di ñ ng ng n nh t 457,2 mm 7 ch ñ ch nh, c ly cách ñ u 465 mm T ng c ng các kho ng cách (l n nh t) 3048 mm Chi u cao ñư ng tâm pittông ép t i m t 920 mm ñt Kho ng cách gi a 1828,8 mm T c ñ d ch chuy n c a pittông - Khi ti n t i (chưa ép) 528,32 mm/ph - Khi ép 53,34 mm/ph - Khi h i v 698,5 mm/ph 2. Trình t tháo ép gi i th b tr c bánh xe Trư c h t ph i ch n c ly c a tr di ñ ng mang t m ñ (c i ch n) cho phù h p t m v i t i ña hành trình ép c n thi t. D c theo xà ch u l c trên dư i có 7 n c ñi u ch nh như b ng 7.2 ñã ñ c p. Như v y n c trong cùng v t ép g n v i giá ch u t i thi u ph i có chi u dài t i thi u 270 mm, m c t i ña là 3500 mm và h t t m v i là 3900 mm. Trư ng h p gi i th toàn b : Cnsc.341
 20. Tr c bánh xe c n gi i th toàn b ñư c ép tháo theo th t ngư c l i v i th t khi ép vào. Ép tháo bánh xe bên phía có bánh răng trư c, ti p ñ n ép tháo bánh xe còn l i và sau cùng ñ i b ñ ñúng c b vai bánh răng r i m i ép tháo bánh răng. Trư ng h p gi i th 2 bánh xe Tương t như trên, nên ép tháo bánh xe bên có bánh răng trư c, sau ñó m i ép tháo bánh xe bên không có bánh răng. Trư ng h p gi i th thay bánh răng Cho phép tháo ép bánh xe bên có bánh răng sau ñó ti n hành ñ i c ly tr di ñ ng và ñ i b ñ ñúng c b vai bánh răng ñ tháo ép bánh răng. Các yêu c u khi ép tháo - Vi c treo gá tr c bánh xe ñ ép tháo ph i ñ m b o cho ñư ng tâm tr c bánh xe trùng v i ñư ng tâm c a pittông ép; - M t ph ng pittông ép ph i áp sát toàn b di n tích ñ u tr c ñư c ép; - B ñ bánh xe ho c bánh răng khi ép tháo ph i c ng v ng và gi cho bánh xe vuông góc v i ñư ng tâm pittông ép trong su t hành trình ép; - Tr s l c ép tháo tăng t t và ñ t giá tr c c ñ i, ñ t kho ng 115% giá tr l c ép l p d ng cu i hành trình (thư ng là ñ th ng ma sát “ngh ” c a 2 b m t bó ch t, ñang ñ ng yên), khi b t ñ u có d ch chuy n gi a tr c bánh v i bánh xe thì giá tr này gi m kho ng 40% và gi trong su t 2/3 ph n trình ép tháo, cu i cùng còn 25% hành thì l c ép gi m h n. Chú ý : C n làm v sinh b m t vai tr c, hư ng ép tháo bánh xe moay-ơ ñi ngang, nh m tránh các t p ch t cơ h c nêm vào b m t ép tháo gây sát thương tróc l t b m t vai tr c. - Khi ch m th ng ma sát ỳ (ngh ) có ti ng ñ ng khá l n r i tr c m i chuy n ñ ng. - C n ghi nh n áp l c ép tháo c c ñ i ñ có cơ s ñánh giá ñ dôi và m c ñ san ph ng “U” giúp vi c ép l p sau ñó ñư c t t. 7.3.4. S a ch a c p bánh xe Khi s a ch a l n c p bánh xe c a ñ u máy, cho phép dùng phương pháp hàn ñ hàn l moay-ơ, hàn g c nh moay-ơ, hàn g băng ña. Thư ng dùng máy hàn h quang. Khi hàn g băng ña, ñ t tr c ngang trên máy ti n, hàn c hai g cùng m t lúc, theo ñư ng xo n trôn c. Thi t b hàn ñ t trên bàn dao máy ti n. T c ñ hàn g băng ña 25 ÷ 40m/h, cư ng ñ dòng ñi n hàn I = 450 ÷ 500A/Φque hàn = 3mm, ñi n áp hàn 30 ÷ 40V. Khi hàn l tâm moay-ơ, ngư i ta ñ t tâm bánh nghiêng 10÷120 so v i v trí n m ngang, ti n hành hàn theo ñư ng xo n c. T c ñ hàn 25m/h, cư ng ñ dòng ñi n I = 250 ÷ 210A/Φque hàn = 2mm, ñi n áp hàn 30 ÷ 34V. Mâm bánh xe n t ngư i ta cũng ti n hành hàn ñ p riêng. Tr c bánh xe cũ, khi có v t n t ngang ta ph i thay tr c m i, có v t n t d c trên b m t không l p ghép, cho phép t y và hàn b ng phương pháp hàn h quang. Cnsc.342
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2