intTypePromotion=3

Công nghệ thổi

Chia sẻ: Nguyen Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
69
lượt xem
12
download

Công nghệ thổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là phương pháp mà trong đó phôi rỗng ở nhiệt độ thích hợp ( thấp) được đặt vào giữa hai nửa khuôn, khuôn được đóng lại và phôi được cắt khỏi ống đùn. Sau đó quá trình thổi được thực hiện và sản phẩm có hình dạng của lòng khuôn. Phương pháp ệ p ạ g g gp p này dùng để tạo các sản phẩm dạng rổng có dung tích nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ thổi

 1. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ CHƯƠNG 4: CÔNG G Ệ C ƯƠ G 4 CÔ G NGHỆ THỔI Ổ (BLOW MOLDING) 1.KHÁI NIỆM Cung caáp nhöïa Gia nhieät baèng ñieän Khuoân nhieät Truïc vít ñuøn Nöûa Nöûa khuoân khuoân Nöôùc laøm Nöôùc laøm nguoäi nguoäi khuoân khuoân Nguoàn Saûn phaåm khoâng khí Phôi CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 1
 2. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 1.KHÁI NIỆM Là phương pháp mà trong đó phôi rỗng ở nhiệt độ thích hợp ( thấp) được đặt vào giữa hai nửa khuôn, khuôn được đóng lại và phôi được cắt khỏi ống đùn. Sau đó quá trình thổi được thực hiện và sản phẩm có hình dạng của lòng khuôn. Phương pháp ệ p ạ g g gp p này dùng để tạo các sản phẩm dạng rổng có dung tích nhỏ. Khoâng khí form Maùy ñuøn Loåå Khuoân gia Ba nhieät chai via Khuoân môû vaø phoâi Khuoân ñoùng vaø chai Khuoân môû sau khi ñöôïc ñuøn ra ñöôïc taïo hænh chai ñöôïc ñòng daïng vaø nguoâi TOÙM TAÉT QUAÙ TRÌNH THOÅI • - Noùng chaûy vaät lieäu. • - Taïo caùc phoâi ( parison) töø nhöïa noùng chaûy. • - Ñ ët parison vaøøo khuoâân. Ñaë i kh • - Thoåi parions ôû trong khuoân. • - Laøm nguoäi saûn phaåm. • - Laáy saûn phaåm ra khoûi khuoân. • - Laáy bavia CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 2
 3. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ KHAÛ NAÊNG COÂNG NGHEÄ • -Taïo caùc saûn phaåm roãng. • - Caùc saûn phaåm khoái laäp phöông hoaëc daïng truï. • - Caùc chai loï, caùc thuøng chöùa, boàn chöùa, caùc oáng daãn, caùc ñoà chôi. Caàn chuù yù khi gia coâng sao cho caùc goùc cuûa saûûn phaååm khoââng quaù moûûng h kh CAÙC SAÛN PHAÅM THOÅI Photo Courtesy of Phillips Petroleum Company CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 3
 4. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ CÁC SẢN PHẨM CAÙC SAÛN PHAÅM THOÅI CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 4
 5. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 2.VAÄT LIEÄU o Caùc vaät lieäu coù khaû naêng caêng vaø troïng löôïng phaân töû lôùn. o Haàu heát caùc nhöïa nhieät deûo ñeàu coù theå thoåi ñöôïc. o Yeâu caàu coù khaû naêng noùng chaûy laø ñieàu caàn thieát. o Khả năng giãn dài tốt và MW cao o Thường hay sử dụng : PVC thì nhaäy vôùi nhieät ñộ. HMWPE dùng làm vật liệu bao bì kích thước lớn. PP dùng cho các sản phẩm yêu cầu sự định hướng tốt. PET dùng làm chai đựng nước tinh khiết. CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 5
 6. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 3.PHAÂN LOÏAI COÂNG NGHEÄ THOÅI Coâng ngheä ñuøn thoåi. Coâ C âng ngheää eùùp thoååi. h h Thoåi nhieàu lôùp Chon coâng ngheää naøo ï g 3.PHAÂN LOÏAI COÂNG NGHEÄ THOÅI Ñuøn thoåi : Caùc ñöôøng laøm nguoäi Ép thoåi : Khuoân ñoùng eùp cuûa khoâng khí CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 6
 7. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 4.COÂNG NGHEÄ ÑUØN THOÅI Xy lanh đùn Sản Khuôn Khuôn phẩm ống đóng Khuôn đóng Đầu thổi Không khí (1) Đùn parison;(2) parison được kẹp ở trên và được bịt ở đáy xung quanh đầu thổi bằng kim loại khi hai nửa khuôn đóng lại; (3) Ống được thổi để có thể tạo được hình dáng của lòng khuôn (4) Khuôn được mở ra và sản phẩm được lấy ra khi đã đông cứng 4. ÑUØN THOÅI CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 7
 8. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 4.COÂNG NGHEÄ ÑUØN THOÅI • -Khoâng caàn chuù yù nhieàu ñeán vieäc laøm nguoäi • -Caàn laáy ba via Caàn laáy bavia CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 8
 9. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ HÌNH DAÏNG Ñöôøng kính khuoân Tyû soá thoåi= Ñöôøng kính cuûa Parison 4.COÂNG NGHEÄ ÑUØN THOÅI Cấu tạo đầu đùn CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 9
 10. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 4.COÂNG NGHEÄ ÑUØN THOÅI • Các thông số quan trọng của quá trình đùn thổi – Sự kéo căng của phôi – Nhiệt độ của phôi và nhiệt độ không gian làm việc – Đặc tính chảy của nhựa nóng chảy ặ y ự g y – Tốc độ hình thành của phôi – Bản chất tinh thể của polymer – Khả năng nguội của khuôn – Dạng nhựa – Dạng thổi – Áp suất thổi – Tốc độ nguội của sản phẩm 4.ÑUØN THOÅI Phôi (Parison) • Các thông số của phôi g p • Điều khiển chiều dầy phôi • Các khó khăn về thông tin của phôi • Sự phồng của phôi • Sự nguội của phôi CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 10
 11. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 4.ÑUØN THOÅI Quá trình thay đổi chiều dầy của phôi 4.ÑUØN THOÅI Các xem xét khi thiết kế – Các chi tiết rỗng thường có hình dạng lập phương hoặc hình trụ – Sản phẩm có tính đối xứng – Chiếu dầy sản phẩm giới hạn 1 cm hoặc nhỏ hơn – Sự thay S th đổi hiề dầ ở đá của sản phẩm d phôi bị võng là một khó khă hiều dầy đáy ủ ả hẩ do hôi õ ột khăn – Các góc và các cạnh cần phải có bán kính lớn để giảm sự kéo ảnh hưởng tới xung quanh các góc – Hình dáng của đáy cần phải có dạng lõm để đảm bảo chiều dầy ở đáy đồng đều hơn và tạo khả năng ổn định hơn ( không bị hiện tượng cứng ) – Việc mở ra ở đầu chai khi cắt có thể làm thay đổi kích thước của phôi – Thể tích chứa có thể điều chỉnh bằng cách sử dụng các chi tiết insert để giảm thể tích của lòng khuôn và có thể nhìn thấy sự lõm hình tròn trên sản phẩm – Các tay cầm của sản phẩm có thể tạo ra bằng cách thổi nhanh ở điểm cắt phôi. – Tỷ số thổi th ờ (1 5 đế 3 common) ố thường (1.5 đến ) CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 11
 12. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 4.ÑUØN THOÅI MAÙY THOÅI TROØN 4.ÑUØN THOÅI MAÙY THOÅI TROØN CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 12
 13. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 5.ÉP THỔI (Injection Blow Molding) 5. EÙP THOÅI Quá trình ép thổi sẽ bắt đầu bằng cách ép phun parison trong lõi và sau đó đặt nó vào khuôn với phần ren đã được hình thành. Với cách này parison được hình thành có chiều dầy nhỏ hơn và đồng đều hơn. Trước khi thổi parison đặt vào lòng khuôn nó có thể bị căng cơ học nên các phân tử được định hướng theo hướng trục ( hiện tượng căng của sản phẩm thổi). Quá trình thổi tiếp theo sẽ tạo ra sự định hướng theo hướng tiếp tuyến ( theo phương ngang). Như vậy sản phẩm được định hướng theo hai trục nên có độ t h ớ th h i t ê ó trong suốt quang h cao h ốt học hơn, các đặ tí h cơ h á đặc tính học tốt hơn( độ bền va đập) và tính thấm thấp hơn. Khi sử dụng công nghệ ép thổi thì sản phẩm cho phép có thể có tiết diện ngang thay đổi nhưng có chiều dầy đồng đều so với công nghệ đùn thổi. Thổi và làm nguội Ép phun Đẩy ra CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 13
 14. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 5. EÙP THOÅI Phôi ép phun Không khí trước khi thổi Đầu thổi ầ ổ Cụm ép Sản phẩm sau khi thổi Van không Khuôn khí ép Khuôn thổi 5. EÙP THOÅI Phân loại Quá trình ép và thổi của công nghệ ép thổi không xảy ra cùng một lúc hoặc cùng một vị trí. DO VẬY công nghệ ép thổi được phân thành hai loại: liên tục và gián đọan CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 14
 15. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 5. EÙP THOÅI • Form ñöôïc taïo ra baèng phun eùp • Form ñöôïc ñaët vaøo may thoåi ñöôc vao maùy thoi • Form ñöôïc gia nhieät • Form thoåi • Chi tieát ñöôïc laáy khoûi khuoân PET Preform 5. EÙP THOÅI EÙP THOÅI LIÊN TỤC CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 15
 16. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 5. EÙP THOÅI Lò EÙP THOÅI GIÁN ĐOẠN sau khi ép phun Phôi Phôi sau khi phun ép Gia nhiệt phôi Pittôn Pittôn di chuyển Không khí Pittôn kéo về Khuôn Thổi và căng Làm nguội và đẩy 5. EÙP THOÅI Đặt form vào khuôn Đặt form vào khuôn CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 16
 17. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 5. EÙP THOÅI Các chai được hình thành 5.ÉP THỔI Khuôn của phôi CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 17
 18. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 5. EÙP THOÅI Khuôn của phôi • Sắp xếp vật liệu. • Tối ưu hóa việc căng. ố 6. KHUÔN THOÅI • Khuôn thổi khi làm việc chịu áp suất thấp hơn khuôn khi phun ép, do vậy khuôn thổi không yêu cầu có độ bền cao. Do vậy thường người ta sử dụng hợp kim nhôm là phổ biến, nó có thể được tạo hình bằng gia công hoặc đúc. • Cần thoát khí cho khuôn trong quá trình thổi. ầ ổ • Khuôn thường có tính đối xứng CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 18
 19. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 6. KHUÔN THOÅI 6.KHUÔN THOÅI KHUÔN THỔI Dd đường kính trung bình của khuôn đùn Dpđường kính trung bình của phôi KHUÔN ĐÙN Ở cùng một thời điểm thì chiều dầy của sản phẩm thay đổi từ td đến tp do hiện tượng phồng CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 19
 20. chương 4 công nghệ thổi PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 6.KHUÔN THỔI • Để tránh sự nổ của phôi ta có công thức pD quan hệ giữa độ bền của vật liệu, áp σ= suất thổi đường kính và chiều dày t thổi, 2t • Do vậy ứng suất cực đại sẽ xảy ra ngay trước khi phôI bị giãn nở đến kích thước của khuôn thổi, giải với phương trình 2σt m trên ta có p= Dm 7. THỔI MÀNG Caùc con laên keïp Boä Caùc con phaän laên daãn cuoän höôùng OÁng thoåi Loõi Maùy Khuoân ñuøn Khoâng khí CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ THỔI PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản