intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công tác quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

123
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo đã đƣa ra công tác quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên, đặc biệt là việc quản lý chất thải rắn y tế nguy hại. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp mang tính nguyên tắc nhằm khắc phục những tồn tại của bệnh viện trong việc quản lý chất thải rắn y tế. Nghiêm ngặt thực hiện phân loại tại nơi phát sinh, thu gom, vận chuyển, lƣu giữ và xử lý chất thải rắn y tế theo Quy chế quản lý chất thải y tế - Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT. Đề xuất áp dụng công nghệ khử khuẩn bằng thiết bị vi sóng trong điều kiện áp suất thƣờng nhằm giảm thiểu lƣợng chất thải lây nhiễm phải thiêu hủy đem lại lợi ích kinh tế và góp phần bảo vệ môi trƣờng cho bệnh viện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công tác quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

Nguyễn Thu Huyền và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 120(06): 147 – 152<br /> <br /> CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ<br /> TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN<br /> Nguyễn Thu Huyền*, Nguyễn Thị Nhâm Tuất<br /> Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Bài báo đã đƣa ra công tác quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái<br /> Nguyên, đặc biệt là việc quản lý chất thải rắn y tế nguy hại. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải<br /> pháp mang tính nguyên tắc nhằm khắc phục những tồn tại của bệnh viện trong việc quản lý chất<br /> thải rắn y tế. Nghiêm ngặt thực hiện phân loại tại nơi phát sinh, thu gom, vận chuyển, lƣu giữ và<br /> xử lý chất thải rắn y tế theo Quy chế quản lý chất thải y tế - Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT. Đề<br /> xuất áp dụng công nghệ khử khuẩn bằng thiết bị vi sóng trong điều kiện áp suất thƣờng nhằm giảm<br /> thiểu lƣợng chất thải lây nhiễm phải thiêu hủy đem lại lợi ích kinh tế và góp phần bảo vệ môi<br /> trƣờng cho bệnh viện.<br /> Từ khóa: Chất thải rắn y tế nguy hại, chất thải y tế phóng xạ, nhiễm khuẩn, khử khuẩn, môi trường<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> <br /> NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Hiện nay, sự phát triển của các cơ sở y tế đã<br /> và đang góp phần làm tăng hiệu quả trong<br /> việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.<br /> Đây là những tín hiệu đáng mừng song nếu<br /> nhìn từ góc độ môi trƣờng thì sự phát triển<br /> của các cơ sở y tế lại đang tồn tại nhiều lo<br /> ngại đó là vấn đề quản lý chất thải y tế<br /> (CTYT). Những ảnh hƣởng từ CTYT nói<br /> chung và chất thải rắn y tế (CTRYT) nói<br /> riêng đến con ngƣời và môi trƣờng là rất khó<br /> lƣờng trƣớc.<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu<br /> - Nghiên cứu hiện trạng CTRYT tại bệnh viện<br /> Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên (thành<br /> phần, số lƣợng phát sinh).<br /> <br /> Đƣợc thành lập từ năm 1951, Bệnh viện Đa<br /> khoa Trung ƣơng Thái Nguyên là bệnh viện<br /> hạng I trực thuộc Bộ Y Tế, có nhiệm vụ khám<br /> chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân<br /> các dân tộc khu vực miền núi phía Đông Bắc.<br /> Bệnh viện đóng trên địa bàn trung tâm tỉnh<br /> Thái Nguyên, là trung tâm đào tạo cán bộ y tế<br /> cho các tỉnh miền núi phía Bắc, là cơ sở thực<br /> hành chính của các trƣờng Y dƣợc trong tỉnh.<br /> Nhận thức đƣợc mức độ nguy hiểm từ các<br /> CTYT, Bệnh viện không thể không quan tâm<br /> đến vấn đề này. Chính vì vậy, đề tài nghiên<br /> cứu “Công tác quản lý CTRYT tại bệnh viện<br /> Đa khoa Trung ương Thái Nguyên” tạo cơ<br /> sở cho những đề xuất để cải thiện điều kiện<br /> vệ sinh môi trƣờng bệnh viện.<br /> *<br /> <br /> Tel: 0914 569251, Email: huyennt.dhkh@gmail.com<br /> <br /> - Tìm hiểu công tác quản lý CTRYT, đặc biệt<br /> là các CTRYT nguy hại tại bệnh viện Đa<br /> khoa Trung ƣơng Thái Nguyên (phân loại,<br /> vận chuyển, lƣu giữ và xử lý chất thải).<br /> - Đề xuất một số giải pháp trong quản lý<br /> CTRYT tại bệnh viện.<br /> Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> - Phƣơng pháp thu thập, tổng hợp tài liệu<br /> - Phƣơng pháp khảo sát thực địa<br /> - Phƣơng pháp phỏng vấn<br /> - Phƣơng pháp thống kê toán học<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Thực trạng quản lý CTRYT tại bệnh viện<br /> Hệ thống quản lý CTRYT<br /> Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) nói<br /> chung và hệ thống quản lý CTRYT (đặc biệt<br /> là quản lý CTRYT nguy hại) của bệnh viện<br /> nói riêng đƣợc thiết lập tạo cơ sở cho việc<br /> quản lý các chất thải rắn của bệnh viện (đƣợc<br /> thể hiện ở hình 1).<br /> Nguồn phát sinh CTRYT<br /> CTR của bệnh viện gồm: CTRYT nguy hại,<br /> CTR sinh hoạt, CTR tái chế.<br /> 147<br /> <br /> Nguyễn Thu Huyền và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Các CTRYT nguy hại của bệnh viện phát sinh<br /> trong các hoạt động khám và điều trị cho<br /> ngƣời bệnh nhƣ: bơm kim tiêm, bông băng…<br /> Tuy nhiên, có những loại chất thải nguy hại<br /> mang đặc thù của khoa. CTRYT thông<br /> thƣờng và chất thải tái chế phát sinh trong các<br /> hoạt động chuyên môn, sinh hoạt và từ nhiều<br /> nguồn khác nhau. Tỷ lệ CTRYT đƣợc thể<br /> hiện qua bảng 1.<br /> Bảng 1: Tỷ lệ các chất thải rắn trong bệnh viện<br /> T<br /> T<br /> <br /> Chất thải<br /> <br /> 1<br /> <br /> CTR thông<br /> thƣờng<br /> CTRYT<br /> nguy hại<br /> Chất thải tái<br /> chế<br /> Tổng<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br /> Công ty Cổ<br /> phần môi<br /> trƣờng &<br /> Công trình<br /> đô thị Thái<br /> Nguyên<br /> <br /> Khối<br /> lƣợng<br /> (Kg/tháng)<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> <br /> 95.300<br /> <br /> 95,20<br /> <br /> 3.750<br /> <br /> 3,75<br /> <br /> 1.050<br /> <br /> 1,05<br /> <br /> 100.100<br /> <br /> 100<br /> <br /> Bệnh viện<br /> Đa khoa<br /> Trung<br /> ƣơng Thái<br /> Nguyên<br /> <br /> Công ty<br /> kỹ thuật<br /> làm sach<br /> & thƣơng<br /> mại quốc<br /> tế (ICT)<br /> <br /> Công<br /> nhân thu<br /> gom –<br /> vận<br /> chuyển và<br /> xử lý<br /> <br /> Khoa<br /> KSNK<br /> <br /> Các khoa,<br /> phòng<br /> <br /> Nhân<br /> viên<br /> giám<br /> sát<br /> <br /> Nhân<br /> viên y<br /> tế… các<br /> khoa,<br /> phòng<br /> <br /> Tổ thu<br /> gom,<br /> vận<br /> chuyển<br /> <br /> Công nhân<br /> (Thu gom,<br /> vận<br /> chuyển)<br /> <br /> chất thải<br /> Hình 1. Sơ đồ hệ thống quản lý CTRYT tại Bệnh<br /> viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên<br /> <br /> 148<br /> <br /> Quản lý CTRYT nguy hại<br /> CTRYT nguy hại là một phần trong toàn bộ<br /> lƣợng CTR của bệnh viện. Thành phần và số<br /> lƣợng CTRYT nguy hại đƣợc thể hiện ở bảng<br /> 2 Công tác phân loại, thu gom, lƣu giữ và xử<br /> lý CTRYT đƣợc thực hiện nghiêm túc, đúng<br /> quy định và có sự kiểm tra thƣờng xuyên.<br /> Phân loại, thu gom tại các khoa, phòng<br /> - Đối với chất thải lây nhiễm thuộc các dạng:<br /> + Chất thải sắc nhọn nhƣ kim tiêm, mảnh thuỷ<br /> tinh vỡ đƣợc cho vào chai nhựa có dung dịch<br /> khử khuẩn Presept 1% hoặc Cloramin B 2%.<br /> + Các chất thải nhƣ bông băng, gạc, các bệnh<br /> phẩm, bơm tiêm (đã bỏ kim)… đƣợc cho vào<br /> túi màu vàng.<br /> - Đối với các chất hoá học nguy hại, chất<br /> phóng xạ:<br /> + Các chất thải rắn có liên quan đến phóng xạ<br /> sẽ đƣợc nhân viên tại Khoa cho vào túi màu<br /> đen rồi mang ra bể chứa chất thải phóng xạ.<br /> + Các vỏ chai, lọ thuốc chứa các chất độc hoá<br /> học tại các khoa nhƣ Khoa U bƣớu, Khoa<br /> Tâm thần… cũng sẽ đƣợc nhân viên thu gom<br /> vào túi màu đen…<br /> Thu gom, vận chuyển<br /> <br /> Hội đồng<br /> KSNK<br /> bệnh viện<br /> <br /> Tổ thu<br /> gom, vận<br /> chuyển<br /> <br /> 120(06): 147 – 152<br /> <br /> Các chất thải sau khi đƣợc phân loại, thu gom<br /> sẽ đƣợc để trong các thùng đặt ở đầu các khoa,<br /> phòng. Các thùng màu vàng từ 120 – 140 lít, có<br /> ghi “THÙNG BỎ RÁC Y TẾ” và biểu tƣợng.<br /> Thùng màu đen 140 lít, bên ngoài có ghi<br /> “THÙNG ĐỰNG RÁC NGUY HẠI” đặt chủ<br /> yếu tại khoa U bƣớu, khoa Y học hạt nhân. Các<br /> thùng đựng chất thải sẽ đƣợc công nhân thu<br /> gom của Công ty ICT vận chuyển về nhà để rác<br /> của bệnh viện. Thời gian thực hiện 2 lần/ngày;<br /> buổi sáng từ 10h00 – 10h30 và buổi chiều từ<br /> 15h30 – 16h00.<br /> Lưu giữ<br /> Do khối lƣợng chất thải có tính phóng xạ<br /> không nhiều nên đƣợc lƣu giữ 3 tháng tại bể<br /> chứa chất thải phóng xạ sau đó mang đi xử lý<br /> nhƣ chất thải nguy hại khác (trong đó có chất<br /> hoá học nguy hại).<br /> <br /> Nguyễn Thu Huyền và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 120(06): 147 – 152<br /> <br /> Bảng 2: Thành phần và số lượng CTRYT nguy hại của bệnh viện<br /> trung bình trong 6 tháng đầu năm 2013 (kg/tháng)<br /> TT<br /> Chất thải<br /> 1<br /> Chất thải sắc nhọn<br /> 2<br /> Chất thải nguy cơ lây nhiễm<br /> 3<br /> Chất thải giải phẫu<br /> 4<br /> Dƣợc phẩm kém chất lƣợng<br /> 5<br /> Các sản phẩm gây độc tế bào<br /> 6<br /> Pin<br /> 7<br /> Bóng đèn huỳnh quang<br /> Tổng khối lƣợng<br /> <br /> Đơn vị<br /> Kg<br /> Kg<br /> Kg<br /> Kg<br /> Kg<br /> Đôi<br /> Chiếc<br /> Kg<br /> <br /> Bệnh viện xây dựng nhà để rác từ năm 1990 để<br /> chứa CTR thông thƣờng và CTRYT nguy hại.<br /> Hàng ngày, công nhân Công ty ICT vận chuyển<br /> các chất thải đến nhà để rác. Chất thải đƣợc lƣu<br /> giữ tại đây cho đến cuối ngày sẽ đƣợc công<br /> nhân Công ty CPMT & CT đô thị Thái Nguyên<br /> đến bao gói và mang đi xử lý.<br /> - Xử lý ban đầu: CTR đƣợc xử lý ban đầu<br /> ngay tại các khoa, phòng. Đối với chất thải<br /> nhƣ: lam kính vỡ, ống lấy mẫu bệnh phẩm…<br /> đƣợc hấp ƣớt ở 310C trong 15 phút.<br /> Các CTR có liên quan đến phóng xạ sẽ đƣợc<br /> thu gom vào túi đen ngay tại khoa.<br /> Các chai nhựa đựng dịch truyền và dây truyền<br /> có dính máu đƣợc ngâm trong dung dịch<br /> Javen 10% ít nhất 30 phút<br /> - Xử lý, tiêu hủy: Lƣợng CTRYT nguy hại sẽ<br /> đƣợc Công ty CPMT & CT đô thị Thái<br /> Nguyên vận chuyển từ nhà để rác bệnh viện<br /> đi xử lý tại bãi rác Đá Mài của tỉnh.<br /> Quản lý chất thải thông thường và chất thải<br /> tái chế<br /> Đối với chất thải rắn thông thƣờng trong bệnh<br /> viện bao gồm chất thải rắn từ sinh hoạt của bệnh<br /> nhân, ngƣời nhà, nhân viên của bệnh viện; chất<br /> thải ngoại cảnh… sẽ đƣợc phân loại và thu gom<br /> riêng biệt với CTRYT nguy hại.<br /> Từ năm 2010 bệnh viện chỉ đạo khoa Dƣợc<br /> và khoa KSNK cùng kết hợp thực hiện thu<br /> hồi các chai nhựa đựng dịch truyền, chai lọ<br /> thủy tinh không chứa các thành phần nguy<br /> hại; giấy báo; bìa, thùng catton… với khối<br /> lƣợng khoảng 500kg/tháng. Các chất thải này<br /> đƣợc các khoa mang lên khoa KSNK và phải<br /> kí xác nhận số lƣợng trả.<br /> <br /> Số lƣợng<br /> 28,7<br /> 3.691,9<br /> 28,1<br /> 0,3<br /> 1<br /> 20<br /> 50<br /> 3.750<br /> <br /> Nguồn<br /> Các khoa<br /> Các khoa<br /> Khoa giải phẫu bệnh, khoa vi sinh<br /> Khoa Dƣợc<br /> Các khoa<br /> Các khoa<br /> Các khoa<br /> <br /> Những tồn tại trong quản lý CTRYT tại<br /> bệnh viện<br /> Bệnh viện đã thực hiện khá đầy đủ các quy<br /> định về quản lý CTRYT theo quy chế, đặc<br /> biệt là CTRYT nguy hại. Tuy nhiên, còn tồn<br /> tại một số hạn chế sau:<br /> - Các khoa, phòng hầu hết đều có bảng hƣớng<br /> dẫn cách phân loại, thu gom chất thải rắn.<br /> Tuy nhiên, bảng này thƣờng đặt ở phòng hành<br /> chính của các khoa hoặc lƣu trong cặp tài<br /> liệu. [2]<br /> - Bệnh viện có nhà lƣu giữ CTRYT nguy hại<br /> và CTR sinh hoạt chung. Chất thải rắn còn<br /> đựng đầy trong các túi ni long và thùng chứa<br /> đầy trƣớc khi vận chuyển. [2]<br /> - Bệnh viện chƣa quan tâm trang bị cho các<br /> khoa hộp đựng chất thải sắc nhọn theo quy<br /> định. Hiện tại, hộp đựng chất thải sắc nhọn<br /> đƣợc thống nhất làm bằng Inox và có dãn<br /> nhãn. [2]<br /> - CTRYT đƣợc phân loại tƣơng đối tốt từ các<br /> khoa. Những vẫn có hiện tƣợng ngƣời nhà<br /> bệnh nhân trong quá trình chăm sóc đã tự<br /> tháo bông, băng để vào thùng chứa chất thải<br /> rắn sinh hoạt.<br /> Các tồn tại nói trên xuất phát từ nguyên nhân do<br /> thiếu phƣơng tiện thu gom, vận chuyển chất thải<br /> và kiến thức phân loại cũng nhƣ ý thức của<br /> những ngƣời thực hiện.<br /> Một số giải pháp quản lý CTRYT<br /> Để có thể quản lý tốt CTRYT hệ thống quản<br /> lý CTRYT tại Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng<br /> Thái Nguyên cần đƣợc thực hiện nghiêm ngặt<br /> theo quy trình tại hình 2.<br /> 149<br /> <br /> Nguyễn Thu Huyền và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> CTRYT bệnh viện đƣợc phân loại tại khoa<br /> thành ba loại CTR không nguy hại, CTRYT<br /> nguy hại và CTR tái chế. Sau đó, CTR không<br /> nguy hại đƣợc đựng trong túi màu xanh đem<br /> đi chôn lấp. CTR nguy hại đựng trong túi màu<br /> vàng mang đi thiêu đốt và tro cũng đƣợc chôn<br /> lấp. Còn CTR tái chế đƣợc thu gom và bán<br /> cho các cơ sở.<br /> Với việc thiết lập hệ thống trên sẽ góp phần<br /> vạch rõ hƣớng quản lý CTRYT của bệnh<br /> viện. Hiện nay, công tác quản lý CTRYT của<br /> bệnh viện vẫn tồn tại một số hạn chế, khó<br /> khăn. Vì vậy hoạt động của hệ thống quản lý<br /> đƣa ra sẽ góp phần mang lại hiệu quả sau:<br /> Giữ gìn vệ sinh môi trƣờng bệnh viện, nâng<br /> cao chất lƣợng chăm sóc bệnh nhân, góp phần<br /> giảm thiểu những rủi ro trong nghề nghiệp;<br /> Hệ thống đi vào hoạt động tạo ra những<br /> hƣớng rõ ràng và tạo cơ sở trong việc quản lý<br /> triệt để và an toàn lƣợng CRTYT của bệnh<br /> viện; Giảm chi phí trong quản lý CRTYT<br /> thông qua việc bán tái chế và giảm thiểu rác<br /> phát sinh từ đó giảm lƣợng rác đem thiêu hủy.<br /> Đây là mô hình phù hợp để các bệnh viện<br /> khác trong tỉnh nói chung và trên địa bàn<br /> thành phố Thái Nguyên nói riêng thực hiện,<br /> góp phần giữ gìn vệ sinh môi trƣờng và cải<br /> thiện sức khỏe ngƣời dân trong tỉnh.<br /> Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng<br /> Thái Nguyên đang xử lý chất thải rắn y tế<br /> theo phƣơng pháp thiêu đốt bằng lò đốt Hoval<br /> MZ4. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã<br /> ban hành các tiêu chuẩn có liên quan đến lò<br /> đốt nhƣ: TCVN 6560 - 2005: "Khí thải lò đốt<br /> chất thải rắn y tế - Giới hạn cho phép và một<br /> số tiêu chuẩn khác về các phƣơng pháp xác<br /> định các chất ô nhiễm trong khí thải, thay thế<br /> cho các tiêu chuẩn ban hành năm 2004". Tuy<br /> vậy, việc kiểm soát khí thải lò đốt và nhiệt độ<br /> buồng đốt còn gặp nhiều khó khăn do có một<br /> số chỉ tiêu hiện nay nhƣ đo nồng độ dioxin<br /> phải gửi mẫu ra nƣớc ngoài với chi phí rất cao<br /> (khoảng 2 nghìn USD/mẫu xét nghiệm<br /> dioxin). Lò đốt chất thải y tế cũng phát sinh ra<br /> dioxin và thủy ngân.<br /> 150<br /> <br /> 120(06): 147 – 152<br /> <br /> Nguồn phát sinh CTRYT<br /> <br /> Phân loại tại chỗ<br /> (khoa, phòng…)<br /> <br /> CTR không<br /> nguy hại<br /> (túi màu xanh)<br /> <br /> Thu gom<br /> (hộ lý, công<br /> nhân)<br /> <br /> CTRYT nguy<br /> hại<br /> (túi màu vàng)<br /> <br /> Thu gom<br /> (hộ lý,<br /> công nhân )<br /> Thiêu huỷ<br /> (lò đốt)<br /> <br /> Bãi rác<br /> Đá Mài<br /> <br /> Tro đốt<br /> <br /> CTRYT<br /> tái chế<br /> <br /> Thu gom<br /> (hộ lý, công<br /> nhân)<br /> <br /> Xử lý sơ bộ,<br /> khử khuẩn<br /> <br /> Tái chế, tái<br /> sử dụng<br /> <br /> Hình 2. Hệ thống quản lý CTRYT tại Bệnh viện<br /> Đa khoa Trung ương Thái Nguyên<br /> <br /> Việc áp dụng các công nghệ thay thế cho<br /> công nghệ đốt là rất cần thiết, phù hợp với xu<br /> hƣớng chung của thế giới, thực hiện các cam<br /> kết giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ<br /> khó phân hủy để bảo vệ môi trƣờng và sức<br /> khỏe con ngƣời.<br /> Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng<br /> Thái Nguyên đang tiến hành dự án xử lý<br /> CTRYT nguy hại bằng công nghệ khử<br /> khuẩn sẽ mang lại nhiều lợi ích về kinh tế,<br /> môi trƣờng và quản lý vì chi phí đầu tƣ và<br /> vận hành rẻ hơn phƣơng pháp thiêu đốt. Công<br /> nghệ khử khuẩn không phát sinh khí thải độc<br /> hại (đặc biệt là dioxin và furan), không phát<br /> sinh tro xỉ độc hại chứa kim loại nặng và chất<br /> thải sau khi khử khuẩn đƣợc chôn lấp nhƣ<br /> chất thải thông thƣờng. Bệnh viện có thể kiểm<br /> soát chất lƣợng khử khuẩn vì có khoa vi sinh<br /> sẽ thuận tiện và khả thi hơn so với việc kiểm<br /> soát khí thải lò đốt chất thải rắn y tế.<br /> Công nghệ không đốt sẽ tiêu diệt vi khuẩn<br /> mầm bệnh trong chất thải y tế lây nhiễm.<br /> <br /> Nguyễn Thu Huyền và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Chất thải lây nhiễm + khử/tiệt khuẩn = chất<br /> thải không còn khả năng lây nhiễm<br /> Công nghệ không đốt hiện nay có nhiều loại:<br /> Công nghệ hóa học, công nghệ vi sinh, công<br /> nghệ nhiệt khô và công nghệ nhiệt ẩm (công<br /> nghệ hấp ƣớt, công nghệ vi sóng kết hợp hơi<br /> nƣớc bão hòa ở áp suất thƣờng, công nghệ vi<br /> sóng kết hợp hơi nƣớc bão hòa ở áp suất cao).<br /> Từ năm 2010, tại Việt Nam có khoảng 18 hệ<br /> thống xử lý chất thải y tế bằng công nghệ<br /> không đốt đƣợc đầu tƣ và vận hành. Trong<br /> đó, chỉ có 2 hệ thống đƣợc đầu tƣ công nghệ<br /> hấp ƣớt nhƣng đến nay vẫn hoạt động cầm<br /> chừng. Còn lại 16 hệ thống đều dùng công<br /> nghệ vi sóng và đã chứng minh đƣợc hiệu quả<br /> nhất định.<br /> Loại thiết bị công nghệ vi sóng kết hợp hơi<br /> nƣớc bão hòa áp suất cao không có loại công<br /> suất phù hợp với bệnh viện đa khoa TW Thái<br /> Nguyên. Công suất loại này chỉ ở mức tối đa<br /> 20 kg/giờ vận hành. Nhƣ vậy, để xử lý hết<br /> lƣợng chất thải y tế của bệnh viện thì 1 thiết<br /> bị phải vận hành 10 giờ (tƣơng lai có thể là 13<br /> giờ). Sẽ cần 2 thiết bị loại này (vận hành 5 – 6<br /> giờ mỗi ngày) để vận hành hợp lý. Tuy nhiên,<br /> rất khó do mức đầu tƣ rất lớn.<br /> Công nghệ áp suất ở điều kiện áp suất thƣờng<br /> có nhiều lựa chọn hơn về công suất xử lý (10<br /> – 35 kg/mẻ) và đƣợc sử dụng ở nhiều nƣớc<br /> trên thế giới nhƣ Mỹ, Canada, một số nƣớc<br /> châu Âu và châu Á khác. Chi phí đầu tƣ thiết<br /> bị công nghệ khử khuẩn bằng vi sóng áp suất<br /> thƣờng thấp hơn loại áp suất cao. Chính vì<br /> vậy, Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái<br /> Nguyên đã lựa chọn trang bị hệ thống xử lý<br /> CTRYT lây nhiễm bằng công nghệ vi sóng áp<br /> suất thƣờng.<br /> Bên cạnh đó bệnh viện cần thực hiện một số<br /> giải pháp sau:<br /> - Trang bị đầy đủ phƣơng tiện, trang thiết bị<br /> phục vụ công tác quản lý CRTYT.<br /> - Tiến hành thƣờng xuyên công tác kiểm tra,<br /> giám sát từ khâu phân loại, thu gom đến xử lý<br /> CTRYT, đặc biệt là các CTRYT nguy hại.<br /> <br /> 120(06): 147 – 152<br /> <br /> - Xây dựng kế hoạch tập huấn, nâng cao nhận<br /> thức về ý nghĩa của việc quản lý CTRYT cho<br /> toàn thể nhân viên y tế, nhân viên vệ sinh, sinh<br /> viên… Đặc biệt, cần tuân thủ chặt chẽ các quy<br /> định trong Quyết định 43/2007/QĐBYT về<br /> quy chế Quản lý chất thải y tế.<br /> - Có kế hoạch điều chỉnh số lƣợng túi, loại túi,<br /> kích cỡ túi và thùng cho phù hợp với lƣợng chất<br /> thải phát sinh ở các khoa khác nhau.<br /> - Quản lý chặt chẽ các nguồn phóng xạ, hóa<br /> chất, dƣợc phẩm không để phát tán ra môi<br /> trƣờng bên ngoài.<br /> KẾT LUẬN<br /> Công tác quản lý CTRYT tại Bệnh viện Đa<br /> khoa Trung ƣơng Thái Nguyên đƣợc thực<br /> hiện khá tốt về phân loại và xử lý các chất<br /> thải rắn, đặc biệt là CTRYT nguy hại. Tuy<br /> nhiên, trong quá trình quản lý vẫn còn có<br /> những sai sót mang tính chủ quan (ý thức của<br /> những ngƣời trực tiếp thực hiện việc phân<br /> loại, thu gom…) và cả tính khách quan (công<br /> nghệ xử lý CRTYT, sự thiếu hiểu biết của<br /> những ngƣời không liên quan trực tiếp nhƣ:<br /> bệnh nhân, ngƣời chăm sóc…).<br /> Để có đƣợc kết quả tốt cần phải kể đến sự<br /> quan tâm của Ban lãnh đạo bệnh viện, các<br /> Công ty liên quan cũng nhƣ việc tuân thủ các<br /> quy định, quy chế của toàn bộ nhân viên y tế,<br /> công nhân vệ sinh….<br /> Hiện nay, Bệnh viên đã lựa chọn trang bị hệ<br /> thống xử lý CTRYT lây nhiễm bằng công<br /> nghệ vi sóng áp suất thƣờng.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. Bộ Y tế, Quyết định 43/2007/QĐBYT – Quy<br /> chế quản lý chất thải y tế ngày 30/11/2007<br /> 2. Bộ Y tế, Báo cáo kết quả quan trắc và môi<br /> trường bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái<br /> Nguyên, 2012<br /> 3. Bộ Y tế, (2013) Báo cáo kinh tế kỹ thuật nhiệm vụ<br /> bảo vệ môi trường, Dự án hỗ trợ trang bị hệ thống<br /> xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm bằng công nghệ<br /> không đốt tại đa khoa trung ương Thái Nguyên.<br /> 4. Bộ Y tế, (2013) Hướng dẫn công nghệ không<br /> đốt xử lý chất thải rắn y tế, Dự án hỗ trợ xử lý<br /> chất thải bệnh viện.<br /> <br /> 151<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2