intTypePromotion=4

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG - NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2009

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
1
download

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG - NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang; Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 17 tháng 11 năm 2009 theo Tờ trình số 192/DHCDBT/2009 ngày 02 tháng 11 năm 2009. Tổng số cổ đông gửi thư biểu quyết là 942 người, tương ứng với với số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.770.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.45%/Vốn điều lệ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG - NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2009

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỬU LONG AN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___o0o___ Số: ………/NQ- ĐHCĐBT/2009 An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2009 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG (Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang; Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 17 tháng 11 năm 2009 theo Tờ trình số 192/DHCDBT/2009 ngày 02 tháng 11 năm 2009. Tổng số cổ đông gửi thư biểu quyết là 942 người, tương ứng với với số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.770.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.45%/Vốn điều lệ. Đại hội đã nhất trí như sau: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau: Hình thức thực hiện: Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 9:2. Điều này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 09 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 02 cổ phiếu mới phát hành thêm của Công ty. Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 2.000.000 cổ phiếu. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu. Xử lý cổ phần lẻ: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn tới hàng đơn vị. Số cổ phần còn lại không phân phối hết với phương thức chào bán sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định người được mua và giá phát hành theo nguyên tắc không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 173 cổ phiếu, theo tỷ lệ quyền nhận cổ phiếu là 9:2, thì cổ đông A 1
  2. được quyền mua cổ phiếu là: (173/9)x2 = 38,44 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được quyền mua 38 cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 40.000.000.000 đồng. Mục đích phát hành: Đầu tư mua vùng nuôi cá tra/cá basa Thời gian phát hành: Sau khi được sự chấp thuận phát hành cổ phiếu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Điều 2: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang như sau: Điều Theo Điều lệ Công ty hiện tại Được chỉnh sửa lại thành Điều 13.2 Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phê Điều chỉnh Vốn Điều lệ của Công ty Vốn Điều lệ chuẩn điều lệ này là: 90.000.000.000 lên tương ứng với tổng mệnh giá số đồng (chín mươi tỷ đồng) lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên. (Dự kiến phát hành 2.000.000 cổ phần tương ứng với 20.000.000.000 đồng mệnh giá). Vốn điều lệ sau khi tăng là 110.000.000.000 đồng( Một trăm mười tỷ đồng) Điều 3: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Điều 4: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc hủy kế hoạch phát hành trái phiếu theo Quyết định số 03/NQ.ĐHĐCĐ/CLAG/2009 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009. Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2009. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này. CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như trên - HĐQT Công ty - Lưu VP, HC TRẦN VĂN NHÂN 2
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản