Công văn 0115/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Công văn 0115/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 0115/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc gia hạn nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 0115/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                   së  l       phßng  héi                c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  th¬ n g   ¹i  m sè 0115/T M­X N K  n g µy  31 th¸ng 01 n¨ m  2002  Ò  viÖc  v gia h¹n n h Ë p   h È u   k linh kiÖn  C K D   xe  ai b¸nh g ¾ n  m ¸y h KÝnh     göi: C¸c    quan  ­ Bé, c¬  ngang    quan  Bé, C¬  thuéc ChÝnh    phñ, ­UBND       c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, ­C¬    quan  Trung  ¬ng  cña    c¸c®oµn  thÓ C¨n  ý  cø  kiÕn chØ ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ c«ng    344/V¨n   v¨n sè    phßng  ChÝnh phñ­KTTH  ngµy  01­ 18­ 2002  viÖc        vÒ  thu nîtõLµo. Sau    khi trao ®æi  kiÕn      ý  víiTæng  côc H¶i quan; Bé    Th¬ng    m¹i th«ng  b¸o: 1­ Gia  thêih¹n    h¹n    nhËp  khÈu ®Õn   6­ 30­ 2002        ®èi víilinhkiÖn CKD  xe  hai b¸nh    g¾n  m¸y cña    c¸c doanh  nghiÖp nhËp khÈu  theo ph¬ng  thøc ®æi  hµng  ® îcBé  ¬ng    ®∙    th m¹icho  phÐp theo quy  ®Þnh  it¹  c«ng    1961/TM­ v¨n sè  XNK  ngµy  08­ 09­ 2001  nhng  cha  a  níckÞp  ícngµy  12­ ® vÒ    tr   31­ 2001. 2­  Th¬ng      Bé  m¹i ®Ò nghÞ   c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, c¬    quan Trung  ¬ng cña    c¸c®oµn  thÓ  chØ  ®¹o    c¸cdoanh  nghiÖp    trùcthuéc xö      lý døt ®iÓm   kh«ng    ®Ó x¶y  gian  ra  lËn  ¬ng    th m¹i trong xuÊt nhËp  khÈu  æi  ® hµng    víiLµo, thùc hiÖn      ®óng    c¸c quy ®Þnh  hiÖn  hµnh  c¸c quy  vµ    ®Þnh  i t¹  v¨n b¶n sè 344/V¨n phßng ChÝnh  phñ­ KTTH  ngµy 18­ 2002 cña V¨n  01­ phßng  ChÝnh  phñ. Bé Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan  phèihîp chØ      ®¹o    H¶i quan  c¸ccÊp    thùc hiÖn.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản