intTypePromotion=1

Công văn 06-KK/TW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
83
lượt xem
5
download

Công văn 06-KK/TW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 06-KK/TW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương về việc đôn đốc nộp báo cáo kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của DNNN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 06-KK/TW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B a n  c h Ø  ®¹ o ki Ó m  kª Trun g  ¬ n g  S è  06 K K/T W   n g µ y  25 th¸ng 7 n¨ m  2000 v Ò   Ö c ® « n   è c  n é p  b¸o c¸o  vi ® ki Ó m  kª  µi t  s¶ n v µ   x¸c ® Þ n h   ¹igi¸ Þ t µi l    tr  s¶n  ñ a D N N N c K Ýnh  öi:  C¸c  é, ngµnh,Uû   g    ­ B    ban  ©n  ©n  nh d tØnh,           thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;            ph tr     ¬                    ­Ban chØ  o  Óm      é, ngµnh,tØnh, ®¹ ki kª c¸cB               thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;            ph tr     ¬            éi ®ång  Óm              ­H   ki kª c¸cTæng  c«ng      ty90,91. Ngµy  29/6/2000,Ban    chØ   o  Óm   Trung  ng  ∙  ã  ®¹ ki kª  ¬ ® c C«ng  v¨n  è  s 05KK/TW   Ò   Öc  «n  c  ép  c¸o kiÓm      Çu  v vi ® ®è n b¸o    kª,yªu c Ban  chØ  o  Óm   ®¹ ki kª c¸c Bé, ngµnh,tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ            ph tr     ¬ v c¸c Tæng  c«ng    ty 90,91  Èn  ¬ng  µn  µnh  µ  ép  c¸o kiÓm      kh tr ho th v n b¸o    kª cho Ban chØ  o  Óm   ®¹ ki kª Trung  ng  ícngµy    ¬ tr   10/7/2000;®ång  êicã  Ön    th   bi ph¸p  «n  c, chØ  o  ® ®è   ®¹ c¸c doanh    nghiÖp  ùcthuéc Bé, ngµnh  tr      Trung  ng,Tæng  ¬  c«ng      nép  ty90,91  ngay  b¸o c¸o  Óm   cho  ki kª  Ban  chØ   o  Óm   c¸c ®Þa   ¬ng  ¬i doanh  ®¹ ki kª    ph n  nghiÖp  ng  ô së  Ýnh    ®ã tr   ch ®Ó Ban  chØ   o  Óm   c¸c ®Þa   ¬ng  ®¹ ki kª    ph tæng  hîp b¸o  c¸o  Óm   cña  ki kª  c¸c doanh  nghiÖp  Trung  ng  ng    a   µn  ¬ ®ã trªn ®Þ b tØnh,thµnh  è  öicho    ph g   Ban chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng. ¬ Nh ng  n   µy  ®Õ ng 20/7/2000,20  é, ngµnh   B  Trung  ng,6  ¬   tØnh,thµnh  è    ph vµ  Tæng  6  c«ng      cha  öib¸o    ty90,91  g   c¸o tæng  îp kiÓm    Ò   h  kª v Ban chØ  o  ®¹ kiÓm    kª Trung  ng.M ét  è  é, ngµnh,tØnh,thµnh  è  µ  ¬  sB      ph v Tæng  c«ng      ty90, 91  ∙  ép  c¸o tæng  îp kiÓm    ng  ® n b¸o    h  kª nh kh«ng  b¶o  ¶m   ® theo  quy  nh    ®Þ nh thiÕu  Óu  c¸o,®Ü a   Ò m,  c¸o ph©n  Ých,sè  Öu gi÷a biÓu    Õt bi b¸o    m b¸o    t   li     chiti   vµ  Óu  bi tæng  îp kh«ng  ïhîp víi h  ph       nhau  hoÆc   a  ã  è  Öu tæng  îp kiÓm   ch c s li   h  kª  ña  c doanh  nghiÖp  Trung  ng  ng    a   µn  ¬ ®ã trªn®Þ b tØnh, thµnh  è    ph (danh  s¸ch kÌm    theo). Theo  c¸o cña  b¸o    Ban  chØ  o  Óm    ét  è  ®¹ ki kª m s tØnh,thµnh  è  × vÉn    ph th   cßn  ét  è  m s doanh  nghiÖp Trung  ng  ng    a  µn  ¬ ®ã trªn®Þ b tØnh,thµnh  è  ­   ph ch a  ép  n b¸o    Óm     c¸o ki kª cho Ban chØ  o  Óm     ®¹ ki kª tØnh,thµnh  è  n   n     ph ®É ®Õ viÖc tæng  îp  h b¸o  c¸o  Óm   phÇn  ki kª  doanh nghiÖp Trung  ng  µ  ¬ v doanh  nghiÖp    a  µn  trªn®Þ b tØnh,thµnh  è  Þ  Ë m   Ô.   ph b ch tr T×nh  ×nh  µy  Én  n   Öc  h nd ®Õ vi tæng  îp h b¸o c¸o  Óm   cña  ki kª  doanh  nghiÖp  níckh«ng  ¶m   c¶    ® b¶o  êigian quy  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. th     ®Þ c Th t   ph   Ban chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng    Çu: ¬ yªu c ­ Ban    chØ   o  Óm   c¸c Bé,  µnh  ®¹ ki kª    ng Trung  ng  µ    ¬ v c¸c Tæng   c«ng    ty 90, 91  ã  Ön    c bi ph¸p  «n  c, chØ  o    n  Þ  ùcthuéc  ép  ® ®è   ®¹ c¸c ®¬ v tr   n ngay    b¸o c¸o  Óm   cho  ki kª  Ban  chØ   o  Óm   c¸c  a   ¬ng  ¬i doanh  ®¹ ki kª  ®Þ ph n  nghiÖp  ®ãng  ô së  Ýnh    tr   ch ®Ó Ban  chØ   o  Óm   c¸c ®Þa   ¬ng  ®¹ ki kª    ph tæng  îp    h b¸o c¸o kiÓm    ña      kª c c¸cdoanh  nghiÖp  Trung  ng  ng    a  µn  ¬ ®ã trªn®Þ b tØnh,thµnh   phè  öicho  g  Ban chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng. ¬ ­ Ban chØ   o  Óm   c¸c  ®¹ ki kª  tØnh, thµnh  è  èng  danh    ph th kª  s¸ch    c¸c doanh  nghiÖp Trung  ng  ng    a  µn  a  ép  c¸o kiÓm    öivÒ   ¬ ®ã trªn®Þ b ch n b¸o    kª,g  
  2. 2 Ban chØ   o  Óm   Trung  ng  íc ngµy  ®¹ ki kª  ¬ tr   30/7/2000    ®Ó b¸o c¸o  ñ   íng Th t   ChÝnh  ñ  Ön  ph bi ph¸p xö  ý.  l ­ Ban    chØ  o  Óm      é, ngµnh,tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ®¹ ki kª c¸cB       ph tr     ¬ng  µ    v c¸c Tæng  c«ng      khÈn  ¬ng  µn  µnh  µ  ép  c¸o kiÓm   ty90, 91  tr ho th v n b¸o    kª cho    Ban chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng  ícngµy  ¬ tr   30/7/2000.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2