intTypePromotion=1

Công văn 0685/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
3
download

Công văn 0685/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 0685/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hong Kong

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 0685/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 0685/T M­X N K  n g µ y 13 th¸ng  B T 02 n¨ m  1999 v Ò  viÖc  thu Õ  n h Ë p  kh È u  u  ®∙I ® èi víi µ n g  h o¸  h  n h Ë p  k h È u  cã  u Êt xø  H o n g K o n g x KÝnh      ­ C¸c    quan  göi:     Bé, c¬  ngang    c¬  Bé,   quan    trùcthuéc ChÝnh    phñ            ­UBND                  c¸ctØnh,TP      trùcthuéc T¦              ­C¬               quan    T¦ cña    c¸c®oµn  thÓ §ång  kÝnh    göi: ­Tæng    côc    H¶i quan C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ   ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt  ThuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy 20/05/1998; C¨n  kho¶n    cø  2, C«ng v¨n  143/CP­ sè  KTTH  ngµy 11/02/1999 cña V¨n  phßng  ChÝnh  phñ; Bé  Th¬ng    m¹i th«ng  b¸o §Æc  khu Hµnh  chÝnh HongKong  thuéc danh  s¸ch c¸c níc vµ        vïng    l∙nhthæ  îc hëng  ®   thuÕ nhËp khÈu  ®∙icña  u    ViÖt Nam     ban hµnh  kÌm  theo C«ng  sè  v¨n  7280/1998/TM­   PC ngµy 31/12/1998 cña Bé  Th¬ng    m¹i.Hµng    xuÊtxø    ho¸ cã    tõHongKong  îchëng  ®   thuÕ suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙itõngµy  th¸ng1  u      1    n¨m 1999. Bé  Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ    c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan    c¬  trùcthuéc  ChÝnh  phñ, UBND     c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng  c¬  vµ  quan  Trung  ¬ng  cña    c¸c®oµn  thÓ  phæ   biÕn    néidung  c«ng    v¨n nµy cho    c¸c doanh  nghiÖp thuéc quyÒn    qu¶n    lýcña m×nh  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2