Công văn 1008/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
2
download

Công văn 1008/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1008/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Khu công nghiệp, đô thị - dịch vụ và sân golf Vân Trung, tỉnh Bắc Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1008/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1008/TTg-CN V/v chủ trương đầu tư KCN, Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2007 đô thị - dịch vụ và sân golf Vân Trung, tỉnh Bắc Giang Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 1151/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2007 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5189/BKH-KCN&KCX ngày 20 tháng 7 năm 2007 về chủ trương đầu tư khu công nghiệp, đô thị - dịch vụ và sân golf Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp, đô thị - dịch vụ và sân golf Vân Trung, tỉnh Bắc Giang với tổng diện tích khoảng 960 ha, trong đó diện tích khu công nghiệp là 500 ha, diện tích khu đô thị - dịch vụ là 200 ha và diện tích sân golf là 260 ha do Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải - Đài Loan làm chủ đầu tư; bổ sung khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang với diện tích 500 ha vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm chỉ đạo chủ trương đầu tư trong quá trình lập và thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị - dịch vụ và các Dự án đầu tư xây dựng sân golf Vân Trung theo ý kiến của các Bộ, ngành liên quan. 3. Việc xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các Dự án nêu trên được thực hiện theo quy định hiện hành./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công nghiệp, (Đã ký) Tài nguyên và Môi trường; - Ban QL các KCN Bắc Giang; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Người phát ngôn của Thủ tướng, Website CP, các Vụ: NN, ĐP, QHQT, TTBC; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, CN (5) H. 27
Đồng bộ tài khoản