intTypePromotion=1

Công văn 104/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
112
lượt xem
7
download

Công văn 104/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 104/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chủ đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 104/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 104 /BXD-HĐXD ------------------------- V/v: Hướng dẫn xác định chủ đầu tư Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2009. xây dựng công trình Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3269/TKV-ĐT ngày 11/6/2009 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc xin hướng dẫn về xác định chủ đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc xác định chủ đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đối với dự án do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam quyết định đầu tư không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì việc giao chủ đầu tư là do Tập đoàn quyết định. Tập đoàn có thể vận dụng quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình để thực hiện uỷ thác thông qua hợp đồng với một tổ chức có đủ điều kiện làm chủ đầu tư nhưng phải đảm bảo dự án được triển khai đạt hiệu quả. Trên đây là ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nghiên cứu thực hiện. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; KT. VỤ TRƯỞNG - Lưu: VP, Vụ PC, QLHĐXD (NLĐ - 03). VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÓ VỤ TRƯỞNG Đã ký Hoàng Thọ Vinh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2