Công văn 1047/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
86
lượt xem
10
download

Công văn 1047/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1047/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với xe mô tô, động cơ và phụ tùng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1047/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh ­ Tæng côc H¶i quan sè 1047 TCHQ­GSQL  ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2004 vÒ viÖc thñ tôc h¶i quan  ®èi víi xe m« t«, ®éng c¬ vµ phô tïng nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy   31/12/2003,   Bé   trëng   Bé   Khoa   häc   vµ   c«ng   nghÖ   ban hµnh QuyÕt ®Þnh 37/2003/Q§­BKHCN quy ®Þnh vÒ qu¶n lý   chÊt lîng, së h÷u c«ng nghiÖp, chuyÓn giao c«ng nghÖ ®èi   víi xe m¸y hai b¸nh, ®éng c¬ vµ phô tïng ®îc s¶n xuÊt,   l¾p r¸p trong níc vµ nhËp khÈu (Tæng côc H¶i quan ®∙ sao   göi   H¶i   quan   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   t¹i   C«ng   v¨n   sè   173/TCHQ­VP ngµy 12/01/2004, Tæng côc H¶i quan híng dÉn  thªm vÒ thñ tôc h¶i quan nh sau: I. Thñ tôc h¶i quan: Khi lµm thñ tôc h¶i quan cho c¸c l« hµng lµ xe m¸y,  ®éng c¬ vµ phô tïng xe m¸y nhËp khÈu, H¶i quan c¨n cø quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu   1,     QuyÕt   ®Þnh   147/2002/Q§­TTg   ngµy  25/10/2002   vµ   ®iÓm   b,   môc   2   C«ng   v¨n   1665/CP­KTTH   ngµy  25/12/2002 ®Ó thùc hiÖn. Ngoµi bé hå s¬ h¶i quan theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, H¶i  quan   chØ   ®îc   th«ng   quan   cho   c¸c   l«   hµng   khi   ngêi   nhËp  khÈu nép b¶n sao vµ xuÊt tr×nh b¶n chÝnh chøng nhËn chÊt  lîng sau: 1. §èi víi xe m¸y nguyªn chiÕc vµ ®éng c¬ xe m¸y hoµn  chØnh nhËp khÈu: a. GiÊy chøng nhËn chÊt lîng cña tæ chøc chøng nhËn  níc xuÊt khÈu ®∙ ®îc Tæng côc Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt l­ îng thõa nhËn, hoÆc: b. B¶n c«ng bè cña c¬ së s¶n xuÊt níc xuÊt khÈu kÌm  theo phiÕu thö nghiÖm do phßng thö nghiÖm cña c¬ së s¶n  xuÊt cÊp hoÆc phßng thö nghiÖm ®éc lËp cña níc xuÊt khÈu  ®∙ ®îc c¬ quan c«ng nhËn cña ViÖt Nam c«ng nhËn phï hîp  víi tiªu chuÈn ISO/IEC 17025, hoÆc: c.   GiÊy   chøng   nhËn   chÊt   lîng   cña   c¬   quan   §¨ng   kiÓm  ViÖt Nam ­ Bé Giao th«ng vËn t¶i. 2.   §èi   víi   phô   tïng   xe   m¸y   thuéc   Danh   môc   xe   m¸y,  ®éng c¬ vµ phô tïng xe m¸y ph¶i ¸p dông Tiªu chuÈn ViÖt  Nam ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 13/2003/Q§­BKHCN ngµy  26/5/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Khoa   häc   vµ   C«ng   nghÖ   (kÌm  theo) mµ cha ®Õn thêi ®iÓm hiÖu lùc ¸p dông:
  2. 2 Th«ng b¸o cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ vÒ sù ®¸p øng  yªu cÇu chÊt lîng ®èi víi phô tïng nhËp khÈu. 3.   §èi   víi   phô   tïng   xe   m¸y   thuéc   Danh   môc   xe   m¸y,  ®éng c¬ vµ phô tïng xe m¸y ph¶i ¸p dông Tiªu chuÈn ViÖt  Nam ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 13/2003/Q§­BKHCN: a. GiÊy chøng nhËn chÊt lîng cña tæ chøc chøng nhËn  níc xuÊt khÈu ®∙ ®îc Tæng côc Tiªu chuÈn §o lêng chÊt l­ îng thõa nhËn, hoÆc: b. B¶n c«ng bè cña c¬ së s¶n xuÊt níc xuÊt khÈu kÌm  theo phiÕu thö nghiÖm do phßng thö nghiÖm cña c¬ së s¶n  xuÊt cÊp hoÆc phßng thö nghiÖm cña níc xuÊt khÈu ®∙ ®îc  c¬ quan c«ng nhËn cña ViÖt Nam c«ng nhËn phï hîp víi tiªu  chuÈn ISO/IEC 17025, hoÆc: c. GiÊy x¸c nhËn chÊt lîng phô tïng cña Tæng côc Tiªu  chuÈn ®o lêng chÊt lîng. II. VÒ së h÷u c«ng nghiÖp: Th«ng b¸o cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ vÒ viÖc doanh  nghiÖp ®∙ cam kÕt kh«ng x©m ph¹m quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp  ®ang ®îc b¶o hé. III. VÒ chÝnh s¸ch thuÕ: Thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn  hµnh vÒ thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT, c¸c lo¹i thuÕ vµ thu  kh¸c (nÕu cã). IV. VÒ chÕ ®é thèng kª: Yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè tæ chøc thùc  hiÖn, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp lµm thñ tôc  h¶i quan ph¶i  cËp  nhËt  ®Çy ®ñ, chi tiÕt, chÝnh  x¸c c¸c  th«ng   tin   trªn   Tê   khai   nhËp   khÈu   xe   m¸y,   ®éng   c¬,   phô  tïng xe m¸y vµo m¸y tÝnh vµ truyÒn d÷ liÖu ®Çy ®ñ, ®óng  thêi h¹n quy ®Þnh vÒ Côc vµ vÒ Tæng côc (Côc C«ng nghÖ  th«ng tin) theo mÉu sau: Tªn DN  Tªn hµng Nh∙n  Dung  XuÊt  M∙ sè Sè lîng  Gi¸ trÞ  nhËp  hiÖu tÝch xi  xø (chiÕc,  (USD) khÈu lanh bé) Xe   m¸y  nguyªn  chiÕc §éng   c¬  xe   nguyªn  chiÕc Phô tïng V¨n b¶n nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký vµ thay thÕ C«ng  v¨n 1368/TCHQ­GSQL ngµy 03/4/2003 cña Tæng côc H¶i quan. 
  3. 3 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c th× ®Ò xuÊt ý  kiÕn vµ b¸o c¸o kÞp thêi vÒ Tæng côc ®Ó cã chØ ®¹o.
Đồng bộ tài khoản