Công văn 1093/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
132
lượt xem
7
download

Công văn 1093/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1093/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1093/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1093/VPCP-VX V/v ban hành Thông tư liên tịch Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ Kính - Bộ Giáo dục và Đào gửi: tạo; - Bộ Nội vụ; - Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 10556/TTr-BGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2007 xin ý kiến đối với một số nội dung của dự thảo Thông tư Liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ, phụ cấp dạy thêm lớp ghép của ngành giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau: Thực hiện Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ phù hợp với các quy định hiện hành; đồng thời nghiên cứu, đề xuất chế độ trả lương hoặc phụ cấp dạy thêm lớp ghép và dạy thêm giờ đối với học sinh yếu kém trong các trường hợp đặc biệt cần thiết, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 3 năm 2008. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ liên quan biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; -Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; Các Vụ: KG, KTTH, TH; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: VT, VN (3), AT.21
Đồng bộ tài khoản