Công văn 1153/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 1153/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1153/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc gia hạn nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1153/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA  C«ng v¨n  cña  é   h ¬ n g  m ¹i S è  1153/T M­X N K    g µy  20 th¸ng 03  m  2000 B T n n¨ VÒ  viÖc gia h¹n n h Ë p  k h È u  linh  kiÖ n  C K D  xe hai b¸nh  g ¾ n  m ¸y KÝnh       ­Tæng  göi:         côc    H¶i quan  §ång  kÝnh  göi:­    C¸c Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  trùc thhuéc    ChÝnh phñ                 ­UBND     c¸ctØnh,TP      trùcthuéc T¦      ­C¬       quan    T¦ cña    c¸c®oµn  thÓ C¨n cø ý kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ t¹ c«ng v¨n sè  i 753/VPCP­KTTH   ngµy 03/03/2000 cña    V¨n  phßng  ChÝnh phñ; Sau    khib¸o  V¨n  c¸o  phßng  ChÝnh  phñ  (c«ng    972/TM­XNK   v¨n sè  ngµy  08/03/2000)vÒ    viÖc   gia h¹n    c¸c giÊy phÐp  nhËp khÈu    linhkiÖn CKD   hai xe    b¸nh  g¾n  m¸y  Bé  do  Th¬ng    m¹icÊp  trong n¨m    1999. Bé Th¬ng      m¹i gia h¹n    thêih¹n nhËp khÈu  ®Õn  ngµy 31/12/2000  ®èi    víi sè    linhkiÖn CKD   haib¸nh  xe    g¾n  m¸y  ® îc Bé  ®∙    Th¬ng    m¹i cÊp giÊy phÐp  nhËp  khÈu trong n¨m    1999  theo quy ®Þnh  i t¹  b¶n  61/CP­ v¨n  sè  KTTH  ngµy  19/01/1999 cña ChÝnh  phñ    æi  vÒ ® hµng  thanh  vµ  to¸n nî víiLµo        nhng cha  ® a  kÞp  ícngµy  vÒ  tr   31/12/1999. §Ò  nghÞ Tæng  côc    H¶i quan phèi hîp    chØ  ®¹o    H¶i quan    c¸c cÊp thùc  hiÖn   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản