intTypePromotion=1

Công văn 1158/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
104
lượt xem
18
download

Công văn 1158/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1158/CP-KTTH của Chính phủ về việc hỗ trợ cà phê xuất khẩu sau tạm trữ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1158/CP-KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña C h Ý n h  p h ñ  S è  1158/CP­K T T H  n g µy  21 th¸ng 12 n¨ m  2001  vÒ   viÖc hç  trî  cµ p hª x u Êt  h È u   u t¹m tr÷ k sa KÝnh    göi: ­ C¸c        Bé: TµichÝnh,Th¬ng      m¹i,N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n  ­Ban    VËt    gi¸ChÝnh  phñ, ­ Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh:§¾k    L¾k, §ång Nai,Gia      Lai,L©m   §ång,               B×nh  ¬ng,B×nh               D   Phíc, ­Tæng    c«ng    phª ViÖtNam. tyCµ      XÐt    ®Ò nghÞ cña  Tµi chÝnh  i Bé    t¹ C«ng    10991  v¨n sè  TC/TCDN  ngµy  16 th¸ng 11    n¨m  2001, vÒ    viÖc  trî phª  hç   cµ  xuÊt khÈu    sau    khikÕt thóc thêi     gian t¹m      tr÷, Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  §ång  sö  ý  dông  nguån  ng©n  s¸ch ®∙  trÝ ®Ó   trî   bè    hç   70%  kho¶n    lçdo  xuÊt khÈu  phª  cµ  t¹m    tr÷,nhng kh«ng    vîtqu¸  lç kinh  sè    doanh  chung  cña  doanh  nghiÖp  sau    bï trõ c¸c kho¶n  trîcña  khi ®∙        hç    Nhµ    níc ®èi    phª víicµ    xuÊt khÈu  trong n¨m  2001. (Hç        trîl∙ suÊt  i vay ng©n  hµng thu mua   phª  cµ  xuÊt khÈu;hç          trî il∙suÊt cµ  t¹m    th   phª  tr÷vµ  ëng  theo  kim  ng¹ch xuÊt khÈu      cµ  phª). Lîng cµ    phª  t¹m    îchç    tr÷®   trî nªu      cµ  trªnlµ sè  phª    ® îcc¸c doanh  vèi®∙      nghiÖp thùc hiÖn    viÖc t¹m    tr÷mua  vµo trong thêigian        tõ ngµy  th¸ng 11  15    n¨m 2000 ®Õn  ngµy  th¸ng01  31    n¨m  2001      tõngµy  th¸ng02  (®ît1) vµ    15    n¨m  2001 ®Õn   ngµy  th¸ng 3  31    n¨m  2001      (®îtII) theo  , ®óng quy ®Þnh  viÖc  vÒ  mua  t¹m    phª niªnvô  vµ  tr÷cµ      2000   ­2001. Bé    TµichÝnh  kiÓm      tra,gi¶iquyÕt cô    thÓ. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2