Công văn 1222/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
2
download

Công văn 1222/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1222/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn giảm tiền thuê đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1222/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a T æ n g  c ô c thu Õ  ­ B é  t µi ch Ý n h  S è  1222 T C T/ N V 7 n g µ y 20  th¸ng 3 n¨ m  2002 v Ò  vi Ö c c h Ý n h  s¸ch mi Ô n  gi¶ m   thu Õ  ® Ê t   KÝnh  öi: ôc  Õ  µnh  è  µ   éi g  C thu th ph H N Tr¶  êic«ng  l  v¨n  è  s 1974  CT/NV  µy  ng 20/2/2002  ña  ôc  Õ   µnh  cC thu th phè  µ   éi  Ò   Öc: "ChÝnh  H N v vi   s¸ch  Ôn  Òn  mi ti thuª ®Êt    trong  êigian  ©y  th   x dùng  ¬  c b¶n",tæng  ôc  Õ  ã    Õn      c thu c ý ki nh sau: §iÓ m     ôc  , Çn   5,M II  Ph ITh«ng   è  ts 35/2001/TT­ BTC   µy  ng 25/5/2001 cña    Bé  µichÝnh  íng dÉn  Öc  Ôn  Òn thuª®Êt  T  h  vi mi ti     quy  nh: ®Þ "MiÔn  Òn thuª®Êt  ti     trongthêigian dù    ©y  ùng  ¬       ¸n x d c b¶n.Trêng  îp dù    h  ¸n cã  Òu  ¹ng  ôc    nhi h m c«ng  ×nh hoÆc     o¹n  ©y  ùng  c  Ëp  íi tr   giai® xd ®é l v  nhau  th×  Ýnh  Ôn  t mi gi¶m  Òn  ti thuª ®Êt    theo  õng  ¹ng  ôc  t h m hoÆc     o¹n  ©y  giai® x dùng  ... " ®ã . . C¨n  vµo  cø  quy  nh  ®Þ trªn, êng  îp tæ   tr h   chøc,hé    nh, c¸ nh©n  îc   gia ®×     ®  c¬ quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy cho    t,khicã  ù    îccÊp  ã  Èm   thuª®Ê     d ¸n ®   c th quyÒn  phª  Öt  ×  îc miÔn  Òn  duy th ®   ti thuª ®Êt    trong  êigian  ©y  ùng  ¬  th   x d c b¶n. §èi víih¹ng  ôc       m c«ng  ×nh  ©y  ùng  c  Ëp  íinhau  ×  Ôn  Òn  tr x d ®é l v   th mi ti thuª ®Êt    theo  õng  ¹ng  ôc  t h m c«ng  ×nh,theo  õng    o¹n  ©y  ùng, khi tr   t giai® x d    c¸cc«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc    tr   h m c«ng  ×nh ® a  µo  ö  ông  × tÝnh  Òn thuª tr   v s d th   ti     ®Êt;Thêigian ® îcmiÔn  Òn thuª®Êt  èi a  µ5         ti     t   l   n¨m. ® § Ò   Þ  ôc  Õ  µnh  è  µ   éi c¨n cø  µo  íng dÉn    µ  Ýnh  ngh C thu th ph H N     v h   trªnv ch s¸ch vÒ   Òn    ti thuª®Êt  Ön  µnh  ùc hiÖn  Ôn  Òn    hi h th   mi ti thuª®Êt    cho    n   c¸c ®¬ vÞ theo ®óng    quy  nh. ®Þ  
Đồng bộ tài khoản