intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 1228/TM/ĐT của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

93
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1228/TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu ôtô từ 9 chỗ ngồi chở xuống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1228/TM/ĐT của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  th¬ n g  m ¹i sè 1228 T M/ D T  n g µ y  03 th¸ng 4 n¨ m  2002  v Ò  viÖc N K  « t« 9 chç n g åi trë xuè n g KÝnh    ban  göi:Uû  nh©n  d©n  tØnh  Thõa  ThiªnHuÕ   Tr¶      lêi®Ò nghÞ  cña UBND  tØnh Thõa Thiªn HuÕ     nªu  i t¹ c«ng v¨n sè  608/TM­UB  ngµy  26/3/2002 vÒ    viÖc  nhËp khÈu  «    xe  t«chë  chuyªn gia,c«ng      nh©n cña C«ng    tyTNHH  S¬n Tïng. Bé  Th¬ng    ý  m¹icã  kiÕn  sau: nh  1.VÒ     nhËp  khÈu  t«tõ09  «      chç  ngåitrëxuèng:     C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy  04/4/2001 cña  Thñ íng t   ChÝnh  phñ  qu¶n    vÒ  lýxuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng      2001    ho¸ thêikú  ­ 2005  vµ Th«ng   11/2001/TT­ tsè  BTM  ngµy 18/4/2001 cña  Th¬ng    Bé  m¹i híng dÉn  thùc hiÖn  QuyÕt ®Þnh   46/2001/Q§­ sè  TTg  dÉn    trªn th× ph¬ng  tiÖn vËn  chuyÓn  hµnh kh¸ch tõ09      chç  ngåitrëxuèng      thuéc lo¹ ph¶icã    i     giÊy phÐp    cña  Bé Th¬ng    m¹i.HiÖn nay,lo¹ xe    i nµy    kh«ng cho  phÐp nhËp  khÈu,do    trongníc     ®∙ s¶n  xuÊt® îc.   V×  vËy,®Ò     nghÞ  UBND   TØnh  chØ  ®¹o C«ng    tyTNHH  S¬n  Tïng  mua  «  t«lo¹ tõ09    i   chç    ngåitrëxuèng        t¹ ViÖtNam,  i   kh«ng nhËp khÈu. 2.ViÖc    miÔn  thuÕ  nhËp  khÈu      t«chë  ®èi víi   «  kh¸ch: T¹i §iÒu 26  NghÞ  ®Þnh  cña ChÝnh  phñ sè 51/1999/N§­  ngµy  CP 08/7/1999 quy  ®Þnh        chi tiÕtthihµnh LuËt KhuyÕn  khÝch ®Çu    trong    t níc (söa  æi)  03/1998/QH10  ® sè  quy ®Þnh  viÖc miÔn  thuÕ  nhËp khÈu  ®èi    víi thiÕtbÞ,    m¸y  mãc    t¹othµnh    tµis¶n  ®Þnh,  cè  trong ®ã   "Ph¬ng    cã  tiÖn vËn  chuyÓn  dïng ®Ó   a,®ãn    ®   c«ng nh©n". Ph¬ng  tiÖn nªu    îchiÓu    t«tõ24    trªn®   lµ«      chç  ngåitrëlªn.     M Æt   kh¸cnÕu    theo híng dÉn    c¨n cø      cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ   §Çu     tt¹ kho¶n  i b ®iÓm   môc  I 4  II Th«ng   02/1999/TT­   tsè  BKH  ngµy  24/9/1999 th× ph¬ng      tiÖn  vËn chuyÓn  nhËp  khÈu  ph¶ithuéc  i   lo¹ trong níc cha      s¶n xuÊt ® îc,trong khi         ®ã, theo th«ng b¸o cña  Bé  Kª ho¹ch vµ  §Çu  t t¹ QuyÕt ®Þnh  sè    i 214/1999/Q§­ BKH   ngµy  26/4/1999 th×  t« du  «    lÞch  ®Õn   chç  15  ngåi thuéc    danh môc    i c¸c lo¹ m¸y mãc  thiÕtbÞ  ph¬ng    vµ  tiÖn vËn    t¶ichuyªn dïng    trong  níc®∙    s¶n  xuÊt® îc.   Nh  vËy,«    lÞch tõ04    t«du      chç  ngåi®Õn   chç    07  ngåi(nªut¹ c«ng          i v¨n sè  608/TM­UB   dÉn    trªncña  UBND   tØnh  Thõa ThiªnHuÕ)    thuéc lo¹    i trong níc®∙      s¶n  xuÊt® îcvµ      kh«ng  îcmiÔn  ®   thuÕ nhËp khÈu. Xin th«ng        b¸o ®Ó quý  ban  Uû  biÕt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2